Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Saturday, October 19, 2013

 

Hello, my name is Joseph.  I am from Ghana in Africa. 

สวัสดี ชื่อของผมคือ โจเซฟ ผมมาจาก ประเทศกานา ใน ทวีปแอฟริกา

I have lived in Thailand for 5 years, mainly in Bangkok.

ผมมีชีวิตอยู่ ในประเทศไทย เป็นเวลา 5 ปี ส่วนใหญ่อยู่ใน กรุงเทพฯ

I was once a sinner, who was dead to sin according to the law. 

ผมเคย เป็นคนบาป ซึ่งเป็น ตายต่อบาป ตามกฎหมาย

I worshipped idols like my family and my ancestors before me. 

ผม บูชา ไอดอล เหมือนครอบครัว และ บรรพบุรุษ ของผม ก่อนที่ ผม

Some people say you cannot change in your beliefs; you must stay with the beliefs of your ancestors. 

บางคนบอกว่า คุณไม่สามารถเปลี่ยน ความเชื่อ ของคุณคุณ จะต้องอยู่ กับความเชื่อของบรรพบุรุษ ของคุณ

But that is not true.  God loves all people and He can change your heart.

แต่ที่ ไม่เป็นความจริง พระเจ้าทรงรัก ทุกคน และ พระองค์ สามารถเปลี่ยน หัวใจของคุณ

The Bible says in Romans 3: 23

พระคัมภีร์กล่าวว่า ใน โรม 3: 23

23 for all have sinned and fall short of the glory of God,

23 เพราะว่าทุกคนทำบาป   และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า

I am someone who cherishes my life a lot, so I often have asked myself a question: “Am I going to die one day?

ผม คนที่ ทะนุถนอม ชีวิตของผม มากดังนั้น ผมมักจะ ได้ ถามตัวเอง คำถาม: " ผม จะตาย วันเดียวหรือ

The answer to myself was yes I will die, whether I like it or not.

คำตอบ กับตัวเองได้ ใช่ ผมจะ ตาย ว่าผม จะชอบหรือไม่

This made me scared, grieved my spirit, and even tormented me; making me feel unhappy in life and became a heavy burden.

นี้ ทำให้ผม กลัว เสียใจ จิตวิญญาณ ของผมและ แม้ ทรมาน ผม ทำให้ผม รู้สึก ไม่มีความสุข ในชีวิต และกลายเป็นภาระอันหนักอึ้ง

Until I encountered JESUS; by HIS sufficient grace, HE took away all my heavy burden and my worries and gave me peace and happiness.

นกว่าผมจะได้ พบกับ พระเยซู โดยพระคุณ เพียงพอที่ พระองค์ เอาไป ทั้งหมด ภาระอันหนักอึ้ง ของผม และความกังวล ของผมและ ให้ผม ความสงบ และความสุข

He finally gave me what my soul was looking for; which is life after death "eternal life" and I am very glad in my spirit.

ในที่สุดพระองค์ก็ ให้ ผมสิ่งที่ จิตวิญญาณของผม กำลังมองหา   ซึ่งเป็น ชีวิตหลังความตาย "ชีวิต

นิรันดร์" และ ผมดีใจมากที่อยู่ในจิตวิญญาณ ของผม

The Bible says in John 3: 16

พระคัมภีร์กล่าวว่า ใน ยอห์น  3: 16 16 “For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life.

16 เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก   จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์   เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ   แต่มีชีวิตนิรันดร์

This is the promise of GOD to all humanity who will believe in JESUS the SON of GOD!

นี่คือ สัญญาของ พระเจ้า ต่อมนุษยชาติ ทุกคนที่ จะ เชื่อใน พระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า!

Before I was a Christian I went to church some days, for many years I never attended church and didn't read the Bible but I believed that God exists.

ก่อนที่ผมจะ เป็นคริสเตียน ผมไปที่ คริสตจักร ในบางวัน แต่ เป็นเวลาหลายปี ผมไม่เคย ไปร่วมงาน คริสตจักร และไม่ได้ อ่านพระคัมภีร์ แต่ผม เชื่อว่า พระเจ้ามีอยู่จริง

In 2006 I decided to seek God because life was very hard for me by only reading the Bible alone in my closet.  

ในปี 2006 ผม ตัดสินใจที่จะหา พระเจ้า เพราะ ชีวิต เป็น เรื่องยากมาก สำหรับผม โดยเฉพาะการ อ่านพระคัมภีร์ คนเดียว ในตู้เสื้อผ้า ของผม

As I continued reading the Bible I found out that God is the mighty and awesome One so I must submit myself to Him.

ขณะที่ผม ยังคง อ่านพระคัมภีร์ ผมพบ ว่าพระเจ้า ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ และ น่ากลัว ดังนั้นผมจึง ต้องส่ง ตัวเองเพื่อ พระองค์

I came out from my closet and joined a church, 2007 I believed in Christ Jesus the Son of God that He died for my sins and was raised by God and sits on the right hand of God in heaven. 

ผม ออกมา จาก ตู้เสื้อผ้า ของผม และไปสมทบกับ คริสตจักร, 2007 เชื่อ ในพระเยซูคริสต์ พระบุตร ของพระเจ้า ที่พระองค์ ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อ บาป ของผมและ ถูกเลี้ยงดูมาโดย พระเจ้าและ นั่งอยู่บน ด้านขวามือ ของพระเจ้า ในสวรรค์

Then I was baptized in 2008.

แล้วผม บัพติศมาในปี 2008

Later I traveled to Thailand to look for a job playing football.

ต่อมาผม ได้เดินทางไปยัง ประเทศไทย เพื่อหา งาน เล่นฟุตบอล

For a while I went away from God, living alone in Bangkok.   

สำหรับ ในขณะที่ผมเดิน ออกไปจาก พระเจ้า อยู่คนเดียว ใน กรุงเทพฯ

I involved myself in many sinful acts, I had no power to pray and felt very weak in my spirit.

ผม เอง มีส่วนร่วม ใน การกระทำ บาป หลาย ผม มีอำนาจที่จะ อธิษฐาน และไม่ รู้สึก อ่อนแอมาก ในจิตวิญญาณ ของผม

I got very sick and couldn't help myself, I cried to Jesus, knowing that “He was punished for my transgression and bruised for my iniquities and the chastisement of my peace was upon Him by His stripes we are healed”

ผม ป่วยมาก และ ไม่สามารถช่วย ตัวเองผม ร้องทูล พระเยซู รู้ว่า "แต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลาย   ท่านฟกช้ำเพราะความบาปผิดของเรา   การตีสอนอันทำให้เราทั้งหลายสมบูรณ์นั้น   ตกแก่ท่าน   ที่ท่านต้องฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดี"

Jesus quickly responded to my prayer and healed all my sickness that evening and I knew He will never leave me and that God is with me.

พระเยซู ได้อย่างรวดเร็ว ในคำอธิษฐาน ของผมและ ได้รับการเยียวยา ความเจ็บป่วย ของผม ทั้งหมด ในเย็นวันนั้น และ ผมรู้ว่า พระองค์ จะไม่ ทิ้งผม และ พระเจ้า ที่อยู่ กับผม

I asked God to forgive me and to renew my spirit every day.

ผมถาม พระเจ้า ยกโทษให้ผม และ ฟื้นฟูจิตวิญญาณของ ผม ทุกวัน

Jesus is my savior, He saved me from death and gave me life, He is my strength.

พระเยซูคือพระ ผู้ช่วยให้รอด ของผม พระองค์ช่วย ผมจาก ความตายและ ทำให้ผมมี ชีวิตของ พระองค์ เป็นจุดแข็ง ของผม

My desire is to be a minister of the gospel of Christ as the apostle Paul was, so I realize now I must pray and seek God’s direction for the next steps in my life.

ความปรารถนา ของผม คือการเป็น รัฐมนตรี ของพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ เป็นอัครทูตเปาโล เป็น ดังนั้นผม ตระหนักถึง ตอนนี้ผม ต้อง อธิษฐาน และแสวงหา ทิศทาง ของพระเจ้าสำหรับ ขั้นตอน ต่อไปในชีวิตของผม

I was helped recently by reading web pages by Global Media Outreach at www.Godlife.com and began corresponding by email with Pastor Dana. 

ผมก็ ช่วย เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยการอ่าน หน้าเว็บ โดย โกลบอลมีเดีย Outreach ที่ www.Godlife.com และ เริ่มติดต่อ ทางอีเมล กับ บาทหลวง ดา

I was especially helped by A 30-DAY GUIDE FOR NEW BELIEVERS

by JOHN D. BECKETT www.godlife.com/30-day-guide

ผมก็ ช่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำแนะนำ30 วันสำหรับ เชื่อใหม่

โดย จอห์นดี Beckett www.godlife.com/30-day-guide

He writes: “What is the best foundation for my spiritual growth?

พระองค์เขียน: "อะไรคือพื้นฐาน ที่ดีที่สุด สำหรับการเจริญเติบโต ทางจิตวิญญาณ ของผม

I didn’t always view the Bible as the kind of friend it has now become.

ผม ไม่เคย ดู พระคัมภีร์เป็นชนิดของเพื่อนที่ มันได้กลายเป็น ตอนนี้

Before I committed my life to Jesus I found it confusing, even mysterious, partly because I tried to read it from page 1, like any other book. Soon I got bogged down and put it aside.

ก่อนที่ผมจะ มุ่งมั่นใน ชีวิตของผม ถึงพระเยซู ผมพบว่ามัน ทำให้เกิดความสับสน ลึกลับ แม้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ ผมพยายามที่จะ อ่านจาก หน้า 1, เหมือนหนังสือ อื่น ๆ เร็ว ๆ นี้ผม ได้ จมลงไป และใส่ มันกัน

After I became a believer, the Bible began to come alive.

หลังจากที่ผม กลายเป็น เชื่อพระคัมภีร์เริ่มเข้ามา มีชีวิตอยู่

My entry point was reading about Jesus in the New Testament.

จุดเริ่มต้น ที่ผม ได้อ่าน เกี่ยวกับพระเยซู ในพันธสัญญาใหม่

Often, to my amazement, what I read in the morning would apply directly to events happening that very day.

บ่อยครั้ง ท่ามกลางความประหลาดใจ ของผม สิ่งที่ผมอ่าน ในตอนเช้าจะนำมาใช้ โดยตรง กับเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น ในวันนั้น มาก

Learning from the Bible is the best way to build a “rock-solid” spiritual foundation.

การเรียนรู้จาก พระคัมภีร์เป็นวิธีที่ดีที่สุด ที่จะสร้าง"หินแข็ง" รากฐาน ทางจิตวิญญาณ

From the Bible’s inspired pages you will learn who God is, how He wants you to live and how He will guide you.”

จากหน้า แรงบันดาลใจจากพระคัมภีร์ ที่คุณ จะได้เรียนรู้ ว่าพระเจ้าคือผู้ ว่า พระองค์ ต้องการให้ท่าน มีชีวิตอยู่ และวิธีการที่ พระองค์ จะแนะนำคุณ "

This is how JESUS saved me in spite of worries, troubles and afflictions.

นี่คือวิธีที่ พระเยซู บันทึกผม ทั้งๆที่มี ความกังวล ปัญหา และความยากลำบาก

Brethren, HE can save you too, whoever is listening to me now, all you have to do is to look for JESUS and get closer to HIM, HIS hands are ready to save you and give you eternal life.

พี่น้อง พระองค์สามารถ ช่วยให้คุณประหยัด เกินไป ใครก็ตามที่ ฟัง ตอนนี้ ทั้งหมด ที่คุณต้องทำ คือการมองหา พระเยซูและ ได้ใกล้ชิดกับ พระองค์ มือของพระองค์ พร้อมที่จะ ช่วยให้คุณประหยัด และให้คุณ มีชีวิต นิรันดร์

For the Bible portion see www.wdbydana.com/sermon.html

 

Hebrews 11b and Joseph

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top