Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Sunday, October 27, 2013

 

James 1 Overcoming Trials and Temptations

ยากอบ 1 การทดลองการเอาชนะและติดตลาด

5 If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him.

5 ถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญา   ก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้า   ผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวงด้วยพระกรุณาและมิได้ทรงตำหนิ   แล้วผู้นั้นก็จะได้รับสิ่งที่ทูลขอ

A good definition wisdom is seeing life from God’s perspective. 

ภูมิปัญญาคำนิยามที่ดีจะเห็นชีวิตจากมุมมองของพระเจ้า

The dictionary defines wisdom as “the ability to discern or judge what is true, right, or lasting.”

พจนานุกรมกำหนดภูมิปัญญาเป็น "ความสามารถในการมองเห็นหรือตัดสินสิ่งที่เป็นจริงขวาหรือยาวนาน"

This is a theme that is recurring throughout the Bible. 

นี้เป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นตลอดทั้งพระคัมภีร์

Knowledge, on the other hand, is defined as having information through experience, reasoning or acquaintance.

ความรู้เกี่ยวกับมืออื่น ๆ ที่ถูกกำหนดให้เป็นข้อมูลที่มีการผ่านประสบการณ์การใช้เหตุผลหรือความใกล้ชิด

God wants us to have knowledge of Him and what He expects of us. But equally important is having wisdom.

พระเจ้าต้องการให้เรามีความรู้ของพระองค์และสิ่งที่เขาคาดหวังจากเรา แต่ความสำคัญเท่าเทียมกันคือมีปัญญา

Knowing facts about God and the Bible is not all there is to having wisdom.1

ข้อเท็จจริงรู้เกี่ยวกับพระเจ้าและพระคัมภีร์ไม่ได้เป็นทั้งหมดที่มีให้มีความรู้ความสามารถ

Proverbs สุภาษิต 9:10 10 The fear of the LORD is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is insight.

10 ความยำเกรงพระเจ้า   เป็นที่เริ่มต้นของปัญญา   และซึ่งรู้จักองค์บริสุทธิ์  เป็นความรอบรู้  
            If you don’t know what to do, ask God, and He is not going to belittle you for asking. 

หากคุณไม่ทราบว่าจะทำขอให้พระเจ้าและเขาไม่ได้ไปดูถูกคุณถาม

You might find it helpful to consider “what would Jesus do?”  in the situation you are facing. 

คุณอาจพบว่าเป็นประโยชน์ที่จะต้องพิจารณา "พระเยซูจะทำอะไร" อยู่ในสถานการณ์ที่คุณกำลังเผชิญ

6 But let him ask in faith, with no doubting, for the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind.

6 แต่จงให้ผู้นั้นทูลขอด้วยความเชื่อ   อย่าสงสัยเลย   เพราะว่าผู้ที่สงสัยเป็นเหมือนคลื่นในทะเลซึ่งถูกลมพัดซัดไปมา

7 For that person must not suppose that he will receive anything from the Lord;

7 ผู้นั้นจงอย่าคิดว่าจะได้รับสิ่งใดจากพระเจ้าเลย

8 he is a double-minded man, unstable in all his ways.

8 เขาเป็นคนสองใจไม่มั่นคงในบรรดาทางที่ตนประพฤตินั้น

You must determine that you are going to commit your life to the Lord's keeping, and then just believe the Lord to keep it.

คุณต้องตรวจสอบว่าคุณจะกระทำในชีวิตของคุณเพื่อเก็บรักษาของพระเจ้าแล้วก็เชื่อว่าพระเจ้าจะให้มัน

When things aren't going quite right, or you can't quite understand what's happening, don't say, "Oh, I better take over here now, I don't know what the Lord is doing." 

เมื่อสิ่งที่จะไม่ถูกต้องหรือคุณไม่สามารถค่อนข้างเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้พูดว่า "โอ้ฉันดีกว่าใช้เวลามากกว่าที่นี่ตอนนี้ผมไม่ทราบว่าสิ่งที่พระเจ้าจะทำ."

This is so common among us, this wavering bit. Not really for sure.

นี้เป็นปกติดังนั้นในหมู่พวกเรานี้บิตลังเล ไม่ได้จริงๆว่า

Offering and then taking back. You become unstable in everything.  

เสนอขายแล้วพากลับ คุณจะกลายเป็นไม่มั่นคงในทุกสิ่ง

9 Let the lowly brother boast in his exaltation,

9 ให้พี่น้องที่ต่ำต้อยโอ้อวดในการที่พระเจ้าทรงเชิดชูเขา

10 and the rich in his humiliation, because like a flower of the grass he will pass away.

10 และคนมั่งมีก็จงโอ้อวดเมื่อตกต่ำลง   เพราะว่าเขาจะต้องล่วงลับไปดุจดอกหญ้า

11 For the sun rises with its scorching heat and withers the grass; its flower falls, and its beauty perishes. So also will the rich man fade away in the midst of his pursuits.

11 เพราะเมื่อตะวันขึ้น   ความร้อนอันแรงกล้าก็กระทำให้หญ้าเหี่ยวแห้งไป   และดอกหญ้าก็ร่วงหล่น   และความงามของมันสูญสิ้นไป   คนมั่งมีก็จะเสื่อมสูญไปกลางคันเช่นกัน

Luke ลูกา12:16-21 16 And He told them a parable, saying, “The land of a rich man produced plentifully,

16 พระองค์จึงตรัสคำเปรียบข้อหนึ่งให้เขาฟังว่า   “ไร่นาของเศรษฐีคนหนึ่งเกิดผลบริบูรณ์มาก

17 and he thought to himself, ‘What shall I do, for I have nowhere to store my crops?’

17 เศรษฐีคนนั้นจึงคิดในใจว่า   'เราจะทำอย่างไรดี   เพราะว่าเราไม่มีที่ที่จะเก็บผลของเรา'

18 And he said, ‘I will do this: I will tear down my barns and build larger ones, and there I will store all my grain and my goods.

18 เขาจึงคิดว่า   'เราจะทำอย่างนี้   คือจะรื้อยุ้งฉางของเราเสียและจะสร้างใหม่ให้โตขึ้น   แล้วเราจะรวบรวมข้าวและสมบัติทั้งหมดของเราไว้ที่นั่น

19 And I will say to my soul, Soul, you have ample goods laid up for many years; relax, eat, drink, be merry.’

19 แล้วเราจะว่าแก่จิตใจของเราว่า   “จิตใจเอ๋ยเจ้ามีทรัพย์สมบัติมากเก็บไว้พอหลายปี   จงอยู่สบาย   กิน   ดื่ม   และรื่นเริงเถิด' ”

20 But God said to him, ‘Fool! This night your soul is required of you, and the things you have prepared, whose will they be?’

20 แต่พระเจ้าตรัสแก่เขาว่า   'โอ   คนโง่   ในคืนวันนี้ชีวิตของเจ้าจะต้องเรียกเอาไปจากเจ้า   แล้วของซึ่งเจ้าได้รวบรวมไว้นั้นจะเป็นของใครเล่า'

21 So is the one who lays up treasure for himself and is not rich toward God.”

21 คนที่ส่ำสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตัว   และมิได้มั่งมีจำเพาะพระเจ้าก็เป็นเช่นนั้นแหละ”

From Jesus’ Sermon on the Mount,

จากคำเทศนาของพระเยซูบนภูเขา

Matthew มัทธิว 6:19-21 19 “Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy and where thieves break in and steal,

19 “อย่าส่ำสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตัวในโลก   ที่อาจเป็นสนิมและที่แมลงกินเสียได้   และที่ขโมยอาจขุดช่องลักเอาไปได้

20 but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal.

20 แต่จงส่ำสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์   ที่ไม่มีแมลงจะกินและไม่มีสนิมจะกัด   และที่ไม่มีขโมยขุดช่องลักเอาไปได้

21 For where your treasure is, there your heart will be also.

21 เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหน   ใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วย

The bottom line, whether you have much treasure or little is to invest it in things eternal.

บรรทัดล่างไม่ว่าคุณจะมีทรัพย์สมบัติมากหรือน้อยคือการลงทุนในสิ่งที่นิรันดร์

James 5:1-5 gives a similar warning to those who are just stockpiling their wealth for the here and now. 

ยากอบ 5:1-5 ให้คำเตือนที่คล้ายกับผู้ที่เป็นเพียงสำรองความมั่งคั่งของพวกเขาสำหรับที่นี่และตอนนี้

1 Come now, you rich, weep and howl for the miseries that are coming upon you.

1 นี่แน่ะท่านผู้มั่งมี   จงร้องไห้โอดครวญเพราะความวิบัติซึ่งจะเกิดกับท่าน

2 Your riches have rotted and your garments are moth-eaten.

2 ทรัพย์สมบัติของท่านก็ผุพังไปแล้ว   และตัวแมลงก็กัดกินเสื้อผ้าของท่าน

3 Your gold and silver have corroded, and their corrosion will be evidence against you and will eat your flesh like fire. You have laid up treasure in the last days.

3 ทองและเงินของท่านก็เกิดสนิม   และสนิมนั้นก็จะเป็นพยานหลักฐานการกระทำของท่าน   และจะเผาผลาญเลือดเนื้อท่านดุจไฟ   ท่านได้ส่ำสมสมบัติไว้แล้วสำหรับอวสานกาล

4 Behold, the wages of the laborers who mowed your fields, which you kept back by fraud, are crying out against you, and the cries of the harvesters have reached the ears of the Lord of hosts.

4 นี่แน่ะ   ค่าจ้างของคนที่ได้เกี่ยวข้าวในนาของท่านซึ่งท่านได้ฉ้อโกงไว้นั้น   ก็ร้องฟ้องขึ้น   และเสียงร้องทุกข์ของคนที่เกี่ยวข้าวนั้น   ได้ทรงทราบถึงพระกรรณขององค์พระผู้เป็นเจ้าจอมโยธาแล้ว

5 You have lived on the earth in luxury and in self-indulgence. You have fattened your hearts in a day of slaughter.

5 ท่านมีชีวิตอยู่ในโลกอย่างฟุ่มเฟือยและสนุกสนาน   ท่านได้บำเรอจิตใจของท่านไว้รอวันประหาร

Why should you be laying up treasures in heaven instead of here upon the earth?

คุณทำไมจึงควรวางทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์แทนไปจากที่นี่บนแผ่นดินโลก?

The whole reason is this, wherever your treasure is, there your heart will be also (Matthew 6:21).

เหตุผลทั้งหมดที่เป็นเช่นนี้ทุกที่ที่ทรัพย์สมบัติของท่านอยู่มีหัวใจของคุณจะยัง (มัทธิว 6:21)

And if you've laid up your treasures upon earth then your heart is going to be on the material things of this world.

และถ้าคุณได้วางไว้เป็นสมบัติของคุณบนแผ่นดินโลกแล้วหัวใจของคุณเป็นไปได้เกี่ยวกับวัตถุ

ต่าง ๆ ในโลกนี้

If you laid up your treasures in heaven then your heart is going to be on the things in heaven, the spiritual things, the eternal things such as the salvation of other people.

ถ้าคุณวางไว้เป็นสมบัติของคุณในสวรรค์แล้วหัวใจของคุณเป็นไปได้ในสิ่งที่อยู่ในสวรรค์เป็นสิ่งที่จิตวิญญาณเป็นสิ่งที่นิรันดร์เช่นความรอดของคนอื่น

James ยากอบ1:12

12 Blessed is the man who remains steadfast under trial, for when he has stood the test he will receive the crown of life, which God has promised to those who love Him.

12 คนที่อดทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุข   เพราะเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้ว   เขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิต   ซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์

Again the word trial in some translations is temptation.  How wonderful it is when I have been tempted and I'm victorious.

อีกครั้งการทดลองใช้คำในการแปลบางส่วนเป็นสิ่งล่อใจ วิธีที่ยอดเยี่ยมมันคือตอนที่ฉันได้รับการล่อลวงและฉันชัยชนะ

I didn't respond after the flesh. I didn't get all upset and angry and say mean things that now I am sorry for.  

ผมไม่ได้ตอบสนองตามเนื้อหนัง ฉันไม่ได้รับทั้งหมดไม่พอใจและโกรธและกล่าวว่าสิ่งที่หมายถึงว่าตอนนี้ฉันขอโทษสำหรับ

For more see www.wdbydana.com/sermon.html

James 1

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top