Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Sunday, November 10, 2013

 

James 3 Taming the Tongue

ยากอบ 3 ฝึกฝนลิ้น

I really admired my 6th grade teacher and decided at that time, that I wanted to be a teacher when I grew up. 

ผมชื่นชมครูของผมเกรด 6 และตัดสินใจในเวลานั้นว่าผมอยากจะเป็นครูเมื่อผมเติบโตขึ้นมา

He did much to help me.  He made learning in the classroom fun. 

เขาทำอย่างมากที่จะช่วยผม เขาได้เรียนรู้ในห้องเรียนสนุก

He walked with me to school, since we were also neighbors. 

เขาเดินกับผมไปโรงเรียนตั้งแต่เรายังเป็นเพื่อนบ้าน

He taught me gymnastics.  I was not good in sports, but with his help I learned to do push up, pull ups, and then some things that most others couldn’t do, like stand on my hands.  

เขาสอนให้ผมยิมนาสติก ผมไม่ได้ดีในการเล่นกีฬา แต่ด้วยความช่วยเหลือของเขาผมได้เรียนรู้ที่จะทำผลักดันดึงอัพแล้วบางสิ่งบางอย่างที่คนอื่น ๆ ส่วนใหญ่จะไม่สามารถทำอะไรได้เหมือนยืนอยู่บนมือของผม

About seventeen years later, I felt God was calling me to be a pastor teacher. 

เกี่ยวกับสิบเจ็ดปีต่อมาผมรู้สึกว่าพระเจ้าได้ทรงเรียกผมว่าจะเป็นครูพระ

A pastor I had over me at that time, showed me how to study the Bible, and gave me a special study Bible. 

บาทหลวงผมมีกว่าผมในเวลานั้นแสดงให้ผมเห็นวิธีการที่จะศึกษาพระคัมภีร์และให้ผมศึกษาพระคัมภีร์พิเศษ

He trusted me to teach children in Sunday School and to start a Children’s Church. 

เขาไว้ใจผมจะสอนเด็กในโรงเรียนวันอาทิตย์และจะเริ่มต้นคริสตจักรของเด็ก

Teaching, especially Bible teaching, is very rewarding. 

การสอนการสอนพระคัมภีร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นรางวัลมาก

Seeing people become Christians and grow in their faith and their knowledge of God. 

คนเห็นกลายเป็นคริสเตียนและเติบโตในความเชื่อของพวกเขาและความรู้ของพระเจ้าของพวกเขา

But with the great privilege, comes great responsibility.

แต่มีสิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่

1 Not many of you should become teachers, my brothers, for you know that we who teach will be judged with greater strictness.

1 ดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้า   อย่าให้เป็นอาจารย์กันมากหลายคนเลย   เพราะท่านก็รู้ว่า   เราทั้งหลายที่เป็นผู้สอนนั้น   จะได้รับการทรงพิพากษาที่เข้มงวดกว่าผู้อื่น

Teaching the Word of God is an awesome responsibility, because when I stand here to teach God's Word, than I am responsible to be teaching the Word of God correctly.

การสอนพระวจนะของพระเจ้าเป็นความรับผิดชอบที่น่ากลัวเพราะเมื่อผมยืนอยู่ที่นี่จะสอนพระวจนะของพระเจ้ากว่าผมรับผิดชอบที่จะสอนพระวจนะของพระเจ้าอย่างถูกต้อง

For if I do not teach the Word of God correctly, then I could lead people astray in their faith, as I speak about the important life topics for this life and the life to come.

เพราะถ้าเราไม่ได้สอนพระวจนะของพระเจ้าอย่างถูกต้องแล้วผมจะนำคนหลงผิดในความเชื่อของพวกเขาที่ผมพูดเกี่ยวกับหัวข้อที่มีความสำคัญสำหรับชีวิตชีวิตนี้และชีวิตที่จะมา

If you are teaching the Word of God the consequences of the false teaching are so great and as the teacher you will be held responsible.

หากคุณกำลังการสอนพระวจนะของพระเจ้าผลที่ตามมาจากการเรียนการสอนเท็จที่ดีมากและเป็นครูคุณจะต้องรับผิดชอบ

So don't many of you be teachers knowing that we will receive the greater condemnation.

ดังนั้นไม่ต้องครูหลายท่านรู้ว่าเราจะได้รับการลงโทษมากขึ้น

That is why I seek to be so careful in teaching the Word of God to keep, as much as possible, my own opinion out of it and speculation out of it.

นั่นคือเหตุผลที่ผมขอจะต้องระมัดระวังดังนั้นในการเรียนการสอนพระวจนะของพระเจ้าที่จะให้เท่าที่เป็นไปได้ที่ความคิดเห็นของตัวเองออกมาจากมันและการเก็งกำไรออกมาจากมัน

We should not meddle or tamper with the Word of God.

เราไม่ควรเข้าไปยุ่งหรือยุ่งเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้า

We should keep it just as pure as possible as we seek to teach the Word.

เราควรจะเก็บมันไว้เช่นเดียวกับที่บริสุทธิ์ที่สุดเท่าที่เราพยายามที่จะสอนคำ

So James warns that if we take upon ourselves that position of teacher just know that along with that position goes that awesome responsibility and that one day we will have to give an account before God of how accurate we were in handling His Word.

ดังนั้นเจมส์เตือนว่าถ้าเราใช้เวลาอยู่กับตัวเองว่าตำแหน่งของครูเพิ่งรู้ว่าพร้อมกับตำแหน่งที่จะไปที่ความรับผิดชอบและน่ากลัวว่าวันหนึ่งเราจะต้องให้บัญชีก่อนที่พระเจ้าของวิธีการที่ถูกต้องพวกเราอยู่ในการจัดการพระวจนะของพระองค์

If God calls you to be a teacher, praise the Lord, just be careful and be accurate. 

ถ้าพระเจ้าทรงเรียกคุณจะเป็นครูสรรเสริญพระเจ้าเพียงให้ระมัดระวังและมีความถูกต้อง

Depend heavily on the Word of God and the Holy Spirit.

ขึ้นอยู่อย่างมากในคำของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์

Jesus taught anywhere there were people to listen. 

พระเยซูสอนทุกที่มีคนฟัง

He often used parables, which would relate something the people knew about already from everyday life and then relate it, to a spiritual truth Jesus wanted them to learn.

พระองค์มักจะใช้คำอุปมาซึ่งจะเกี่ยวข้องกับบางสิ่งบางอย่างคนที่รู้เรื่องแล้วจากชีวิตประจำวันและเกี่ยวข้องกับมันแล้วเพื่อความจริงทางจิตวิญญาณที่พระเยซูต้องการให้พวกเขาที่จะเรียนรู้

Many people paid attention to Jesus and were even astonished or amazed because of the wisdom that He had.  And also because of the miracles He did.

หลายคนให้ความสนใจกับพระเยซูและก็ประหลาดใจหรือแม้แต่ประหลาดใจเพราะจากภูมิปัญญาว่าพระองค์มี และยังเป็นเพราะปาฏิหาริย์พระองค์

God may use you in miraculous ways as He draws people to Himself in salvation, and James tells us, if anyone lacks wisdom let him ask of God.  

พระเจ้าอาจจะใช้คุณในรูปแบบที่น่าอัศจรรย์เป็นเขาดึงคนให้ตัวเองอยู่ในความรอดและเจมส์บอกเราว่าถ้าใครขาดปัญญาให้เขาขอจากพระเจ้า

Jesus knew His subject material well. 

พระเยซูทรงทราบเรื่องวัสดุของเขาเป็นอย่างดี

Paul tells us in Timothy to study to show yourself approved to God. 

เปาโลบอกเราในทิโมธีในการศึกษาที่จะแสดงตัวเองได้รับการอนุมัติให้กับพระเจ้า

2 Timothy ทิโมธี 2:15 15 Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth.

15 จงอุตส่าห์สำแดงตนว่าได้ทรงพิสูจน์แล้วเป็นคนงานที่ไม่ต้องอาย   ใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้อง

Jesus taught with authority.  Our authority comes from the Word of God.

พระเยซูตรัสกับผู้มีอำนาจ ผู้มีอำนาจของเรามาจากพระวจนะของพระเจ้า

Jesus taught His message by modeling it.  We must practice what we preach.

พระเยซูสอนข้อความของเขาโดยการสร้างแบบจำลองมัน เราต้องปฏิบัติสิ่งที่เราประกาศเรื่องพระ

There was always consistency between His words and His behavior.

มักจะมีความสอดคล้องกันระหว่างคำพูดและพฤติกรรมของพระองค์

Matthew มัทธิว 5:19 19 Therefore whoever relaxes one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven, but whoever does them and teaches them will be called great in the kingdom of heaven.

19 เหตุฉะนั้น   ผู้ใดได้ทำให้ข้อเล็กน้อยสักข้อหนึ่งในธรรมบัญญัตินี้เบาขึ้น   ทั้งสอนคนอื่นให้ทำอย่างนั้นด้วย   ผู้นั้นจะได้ชื่อว่าเป็นผู้น้อยที่สุดในแผ่นดินสวรรค์   แต่ผู้ใดที่ประพฤติและสอนตามธรรมบัญญัติ   ผู้นั้นจะได้ชื่อว่าเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์  

Jesus loved His subject and His students

พระเยซูทรงรักเรื่องและนักศึกษาของพระองค์

The scriptures speak of His compassion.  The driving force which compelled Jesus to teach was His compassion for the people.

พระคัมภีร์พูดถึงความเมตตาของพระองค์แรงผลักดันที่บังคับให้พระเยซูที่จะสอนให้เป็นความเมตตาของพระองค์เพื่อประชาชน

Mark มาระโก 6:34 34 When he went ashore he saw a great crowd, and he had compassion on them, because they were like sheep without a shepherd. And he began to teach them many things.

34 ครั้นพระเยซูเสด็จขึ้นจากเรือแล้ว   ก็ทรงเห็นประชาชนหมู่ใหญ่   และพระองค์ทรงสงสารเขา   เพราะว่าเขาเป็นเหมือนฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยง   พระองค์จึงทรงสั่งสอนเขาเป็นหลายข้อหลายประการ

Though Jesus would at times give some strong rebukes, He is characterized by gentleness and patience.

แม้ว่าพระเยซูในเวลาที่จะให้ดุที่แข็งแกร่งบางอย่างพระองค์เป็นที่โดดเด่นด้วยความอ่อนโยนและความอดทน

Jesus used stories, analogies, and illustrations. 

พระเยซูเรื่องการใช้อุปมาและภาพประกอบ

Jesus effectively used questions.

พระเยซูคำถามใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

Jesus used visual aids - took a child up in His arms.

พระเยซูที่ใช้สื่อภาพ - เอาเด็กขึ้นมาในอ้อมแขนของพระองค์

Jesus may have used graphics (text or pictures, etc) – He wrote in the dirt.

พระเยซูอาจมีการใช้กราฟิก (ข้อความหรือรูปภาพ ฯลฯ ) - พระองค์เขียนในสิ่งสกปรก

The Lord’s Supper with the cup of grape juice and bread picture for us the blood and the body of Jesus. 

อาหารของลอร์ดกับถ้วยของน้ำองุ่นและรูปภาพขนมปังสำหรับเราในเลือดและร่างกายของพระเยซู

Jesus trained others to teach – and then they could prepare others.

พระเยซูคนอื่น ๆ ที่ผ่านการฝึกอบรมการสอน - และแล้วพวกเขาก็จะเตรียมความพร้อมให้คนอื่น ๆ

He called 12 apostles to train and teach.  They in turn were to teach others

พระองค์เรียกว่าอัครสาวก 12 คนในการฝึกอบรมและสอน ในทางกลับกันพวกเขาจะสอนคนอื่น

Matthew มัทธิว 28:19-20 19 Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit,

19 เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ   ให้เป็นสาวกของเรา   ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา   พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์

20 teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, to the end of the age.”

20 สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้   นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป   จนกว่าจะสิ้นยุค”

Jesus knew the needs of His disciples and others He taught.1

พระเยซูทรงทราบความต้องการของสาวกและคนอื่น ๆ เขาสอนของพระองค์

Do you have a zeal, an enthusiasm for God and for His Word?  Do you have a zeal for evangelism? 

คุณมีความกระตือรือร้นความกระตือรือร้นเพื่อพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์? คุณมีความกระตือรือร้นสำหรับการประกาศ?

Because a teacher's words are communicating truth from God's Word, it is very important to be accurate.

เพราะคำพูดของครูกำลังสื่อสารความจริงจากพระวจนะของพระเจ้าเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะมีความถูกต้อง

    The teacher must know how to study the Bible to arrive at God's intent, not merely your own interpretation.

    ครูจะต้องรู้วิธีที่จะศึกษาพระคัมภีร์ที่จะมาถึงความตั้งใจของพระเจ้าไม่เพียง แต่การตีความของคุณเอง

Put enough time into the lesson so you are able to adequately study and pull the lesson together. -- good preparation. 

ใส่เวลาพอเป็นบทเรียนเพื่อให้คุณสามารถที่จะศึกษาอย่างเพียงพอและดึงบทเรียนร่วมกัน - เตรียมการที่ดี

2 Timothy ทิโมธี 4:2 2 preach the word; be ready in season and out of season; reprove, rebuke, and exhort, with complete patience and teaching.

2 ให้ประกาศพระวจนะ   ให้ขะมักเขม้นที่จะทำการทั้งในขณะที่มีโอกาสและไม่มีโอกาส   ให้ชักชวนด้วยเหตุผล   เตือนสติและตักเตือนให้อดทนอยู่เสมอในการสั่งสอน

A teacher speaks from the overflow of his heart.

ครูพูดจากล้นของหัวใจของเขา

Scripture is very clear that what is in your heart will eventually come out in what you say.

พระคัมภีร์มีความชัดเจนมากว่าสิ่งที่อยู่ในหัวใจของคุณในที่สุดก็จะออกมาในสิ่งที่คุณพูด

Luke ลูกา 6:45 45 The good person out of the good treasure of his heart produces good, and the evil person out of his evil treasure produces evil, for out of the abundance of the heart his mouth speaks.

45 คนดีก็ย่อมเอาของดีออกจากคลังดีแห่งใจของตน   และคนชั่วก็ย่อมเอาของชั่วจากคลังชั่วแห่งใจของตน   ด้วยใจเต็มด้วยอะไรปากก็พูดออกมาอย่างนั้น

If a teacher's heart is not rooted in love, the teacher could get bad attitudes toward students.

ถ้าหัวใจของครูไม่ได้หยั่งรากลึกอยู่ในห้วงรักครูจะได้รับทัศนคติที่ไม่ดีต่อนักเรียน

If a teacher's heart is not rooted in righteousness, the teacher could lack integrity.

ถ้าหัวใจของครูไม่ได้รับการฝังในความชอบธรรมครูอาจขาดความสมบูรณ์

It is very important to guard the heart. The best way to guard your heart is to understand your need for God's help, that apart from the grace of God you can't do it.      

เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะรักษาหัวใจวิธีที่ดีที่สุดเพื่อป้องกันหัวใจของคุณคือการเข้าใจความต้องการของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือของพระเจ้าว่านอกเหนือจากพระคุณของพระเจ้าที่คุณไม่สามารถทำมัน

A teacher also speaks through actions, not just words. 

ครูยังพูดผ่านการกระทำไม่ใช่เพียงแค่คำพูด

A teacher speaks some by what he says but more by what he is.

ครูพูดถึงบางสิ่งที่เขาพูด แต่สิ่งที่เขาเป็น

1 Timothy ทิโมธี 4:16 16 Keep a close watch on yourself and on the teaching. Persist in this, for by so doing you will save both yourself and your hearers.

16 จงเอาใจใส่ทั้งตัวท่านและคำสอนของท่าน   จงยึดข้อที่กล่าวนี้ให้มั่น   เพราะเมื่อกระทำดังนั้น   ท่านจะช่วยทั้งตัวท่านเองและคนทั้งปวงที่ฟังท่านให้รอดได้

When students see a discrepancy between what a teacher says and what he does, it becomes confusing for them about what to believe.

เมื่อนักเรียนได้เห็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ครูพูดว่าและสิ่งที่เขาทำมันจะกลายเป็นความสับสนสำหรับพวกเขาเกี่ยวกับสิ่งที่เชื่อ

A teacher can become a stumbling block even though he is accurately speaking words of truth.

ครูสามารถกลายเป็นบล็อกสะดุดแม้เขาจะเป็นคำพูดที่ถูกต้องของความเป็นจริง

A teacher must also persevere, not giving up even when he doesn't feel like it or it isn't convenient. -- be self-controlled, don't get lazy2

ครูยังต้องสานต่อไม่ให้ขึ้นแม้ในขณะที่เขาไม่ได้รู้สึกเช่นนั้นหรือมันไม่สะดวก - ชนะใจตัวเองไม่ได้ขี้เกียจ

The Bible warns of those who handle the Word of God deceitfully.  Next James is going to talk to us about something we all have a problem with from time to time and that's our tongue. 

พระคัมภีร์เตือนของบรรดาผู้ที่จัดการกับพระวจนะของพระเจ้าซื่อ ถัดไปเจมส์จะไปพูดคุยกับเราเกี่ยวกับสิ่งที่เราทุกคนมีปัญหาเกี่ยวกับเวลาและที่ลิ้นของเรา

A teacher must guard his tongue, and so must those who aren’t teachers too.

ครูต้องป้องกันลิ้นของเขาและจะต้องผู้ที่ไม่ได้ครูเกินไป

2 For we all stumble in many ways, and if anyone does not stumble in what he says, he is a perfect man, able also to bridle his whole body.

2 เพราะเราทุกคนทำผิดพลาดไปหลายๆอย่าง   ถ้าผู้ใดมิได้ทำผิดทางวาจา   ผู้นั้นก็เป็นคนดีรอบคอบแล้ว   และสามารถบังคับทั้งตัวไว้ได้ด้วย

3 If we put bits into the mouths of horses so that they obey us, we guide their whole bodies as well.

3 ถ้าเราเอาบังเหียนใส่ปากม้าเพื่อให้มันเชื่อฟังเรา   เราก็บังคับมันให้ไปไหนๆได้ทั้งตัว

4 Look at the ships also: though they are so large and are driven by strong winds, they are guided by a very small rudder wherever the will of the pilot directs.

4 จงดูเรือด้วยเช่นกัน   ถึงแม้ว่าเป็นเรือใหญ่   และถูกลมแรงพัดแล่นไป   เรือก็ยังหันไปมาด้วยหางเสือเล็กๆ   ตามใจนายท้ายที่จะให้ไปทางไหน

5 So also the tongue is a small member, yet it boasts of great things.  How great a forest is set ablaze by such a small fire!

5 ลิ้นก็เช่นเดียวกัน   เป็นอวัยวะเล็กๆ  และอวดอ้างเรื่องใหญ่ๆ  

จงดูเถิด   ไฟนิดเดียวอาจเผาป่าใหญ่ให้ไหม้ได้หนอ

In talking about the tongue, it's a very small part of our body. But yet what trouble it can get us into. What fires it can spark.

ในการพูดคุยเกี่ยวกับลิ้นมันเป็นส่วนที่เล็กมากของร่างกายของเรา แต่ยังมีปัญหาอะไรก็จะได้รับเราเข้าไป ไฟที่จะสามารถจุดประกายสิ่งที่

The tongue is something that has a capacity for great blessings or for great evil. We can use our tongues to bless people, to build them up, to encourage them, or we can use our tongues to destroy them. 

ลิ้นเป็นสิ่งที่มีความจุสำหรับพรที่ดีหรือชั่วร้าย เราสามารถใช้ลิ้นของเราที่จะให้ศีลให้พรคนที่จะสร้างมันขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้พวกเขาหรือเราสามารถใช้ลิ้นของเราที่จะทำลายพวกเขา

For more see www.wdbydana.com/sermon.html

James 3

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top