Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Wednesday, November 13, 2013

 

Seek to live in peace with each other, and the fruit of righteousness will come forth. 

พยายามที่จะอยู่ในความสงบกับแต่ละอื่น ๆ และผลของความชอบธรรมที่จะออกมา

But in contrast to the peace,

แต่ในทางตรงกันข้ามกับความสงบสุข

1 What causes quarrels and what causes fights among you? Is it not this, that your passions are at war within you?

1 อะไรเป็นสาเหตุของสงคราม   และอะไรเป็นสาเหตุของการทะเลาะวิวาทกันในพวกท่าน   มิใช่กิเลสตัณหาของท่านหรือ   ที่ทำให้ท่านต่อสู้กัน

2 You desire and do not have, so you murder. You covet and cannot obtain, so you fight and quarrel. You do not have, because you do not ask.

2 ท่านทั้งหลายอยากได้   แต่ไม่ได้   ท่านก็ฆ่ากัน   ท่านโลภแต่ไม่ได้   ท่านก็ทะเลาะและทำสงครามกัน  ท่านไม่มีเพราะท่านไม่ได้ขอ

James is declaring that most of the problems of man come basically from man's greed. 

ยาโคบถูกประกาศว่าส่วนใหญ่ของปัญหาของคนที่มาจากพื้นความโลภของมนุษย์

He acknowledges that we have needs and those needs are not met because we don’t ask God in prayer.

เขายอมรับว่าเรามีความต้องการและความต้องการเหล่านั้นจะไม่ได้พบกันเพราะเราไม่ได้ขอให้พระเจ้าในคำอธิษฐาน

3 You ask and do not receive, because you ask wrongly, to spend it on your passions.

3 ท่านขอและไม่ได้รับ   เพราะท่านขอผิด   หวังได้ไปเพื่อสนองกิเลสตัณหาของท่าน

Prayer is not the means by which my will is to be accomplished upon the earth.

อธิษฐานไม่ได้หมายถึงการที่จะของผมคือการจะประสบความสำเร็จบนแผ่นดินโลก

The purpose of prayer is to get God's will to be accomplished upon the earth, and so many times we ask and receive not because the motive behind your asking is really that of accomplishing your will rather than God's will. 

วัตถุประสงค์ของการอธิษฐานคือการได้รับพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะประสบความสำเร็จบนแผ่นดินโลกและหลายครั้งดังนั้นเราจึงถามและรับไม่ได้เพราะแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังของคุณขอให้เป็นจริงที่ประสบความสำเร็จจะมากกว่าคุณพระประสงค์ของพระเจ้า

If your will is in conflict with God's will, God is not going to change His will to accommodate you or me, God is not subservient to me, I am subservient to Him.

ถ้าจะของคุณอยู่ในความขัดแย้งกับพระประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าจะไม่เปลี่ยนพระทัยของพระองค์ที่จะรองรับคุณหรือผมพระเจ้าไม่ยอมจำนนต่อผมผมยอมจำนนต่อพระองค์

The purpose of prayer is never to change the mind of God to see things my way.

วัตถุประสงค์ของการอธิษฐานไม่เคยจะเปลี่ยนความคิดของพระเจ้าที่จะเห็นสิ่งที่ทางของผม

Prayer isn't to persuade a reluctant God to do things my way.

อธิษฐานไม่ได้ที่จะชักชวนพระเจ้าไม่เต็มใจที่จะทำสิ่งที่ทางของผม

The real purpose of prayer is to get God's will done.

วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการสวดมนต์คือการได้รับของพระเจ้าจะทำ

That's why many times we ask and receive not because we ask amiss.

นั่นเป็นเหตุผลที่หลายครั้งเราขอและรับไม่ได้เพราะเราขอผิดปกติ

Our own desires are too much in the prayer.1

ความปรารถนาของเราเองมากเกินไปในคำอธิษฐาน

4 You adulterous people! Do you not know that friendship with the world is enmity with God? Therefore whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God.

4 คนทุจริตเอ๋ย   ไม่รู้หรือว่า   การเป็นมิตรกับโลกนั้น   คือการเป็นศัตรูกับพระเจ้า   เหตุฉะนั้น   ผู้ใดใคร่เป็นมิตรกับโลก   ผู้นั้นก็ตั้งตัวเป็นศัตรูกับพระเจ้า

You have been joined to Christ as His bride.

คุณได้รับการเข้าร่วมกับพระคริสต์เป็นเจ้าสาวของพระองค์

Your chief love is to be directed towards Him.

ความรักที่หัวหน้าของคุณคือการถูกนำไปพระองค์

He is the one to whom you have been joined in marriage and if you begin to love something other than Him, more than Him, then you have committed spiritual adultery in your heart.

พระองค์คือที่คุณได้รับเข้าร่วมในการแต่งงานและถ้าคุณเริ่มที่จะรักสิ่งอื่นนอกเหนือจากพระองค์มากกว่าพระองค์แล้วคุณมีความมุ่งมั่นชู้ทางจิตวิญญาณในหัวใจของคุณ

As God in the Old Testament was constantly accusing the people of Israel of adultery when they began to worship the other gods, so God speaks here against your love for the world.2

ในฐานะที่เป็นพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมที่ได้รับการอย่างต่อเนื่องกล่าวหาว่าคนอิสราเอลเป็นชู้เมื่อพวกเขาเริ่มไปนมัสการพระอื่นดังนั้นพระเจ้าตรัสกับที่นี่ความรักของคุณเพื่อโลก

5 Or do you suppose it is to no purpose that the Scripture says, “He yearns jealously over the spirit that He has made to dwell in us”?

5 หรือท่านคิดว่าเป็นสิ่งไร้สาระหรือ   ที่พระคัมภีร์กล่าวว่า   “พระองค์ทรงเป็นห่วงวิญญาณที่ได้ทรงประทานให้อยู่ในเราทั้งหลาย”

6 But He gives more grace. Therefore it says, “God opposes the proud, but gives grace to the humble.”

6 แต่พระองค์ก็ได้ทรงประทานพระคุณเพิ่มขึ้นอีก   เหตุฉะนั้น   พระคัมภีร์จึงกล่าวว่า   พระเจ้าทรงต่อสู้ผู้ที่หยิ่งจองหอง  แต่ทรงประทานพระคุณแก่คนที่ใจถ่อม

7 Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you.

7 เหตุฉะนั้น   ท่านทั้งหลายจงน้อมใจยอมฟังพระเจ้า   จงต่อสู้กับมาร   และมันจะหนีท่านไป

The Devil seeks to entice us to find fulfillment in the world by lying to us and telling us that we can find all the contentment, and joy and happiness that we desire if we will just turn from God's path and walk after our own desires of the flesh.

ซาตานพยายามที่จะดึงดูดให้เราเพื่อหาการเติมเต็มในโลกโดยโกหกเราและบอกเราว่าเราสามารถหาทุกความพึงพอใจและความสุขและความสุขที่เราต้องการถ้าเราเพียงแค่จะเปลี่ยนจากเส้นทางของพระเจ้าและเดินหลังจากที่ความต้องการของเราเอง เนื้อ

Satan's appeal is so strong because he appeals to the desires of my flesh. 

อุทธรณ์ของซาตานที่มีความแข็งแรงมากเพราะเขาดึงดูดความสนใจไปที่ความปรารถนาของเนื้อหนังของผม

Many times our problem is just that we really aren't standing up for right.

หลายครั้งที่ปัญหาของเราเป็นเพียงที่เราจริงๆไม่ได้ลุกขึ้นยืนเพื่อสิทธิ

We're not really resisting, as we should, the Devil.

เราไม่ได้จริงๆต่อต้านในขณะที่เราควรปีศาจ

There are important keys in life and in this spiritual life and this warfare that we are in.

มีกุญแจสำคัญในชีวิตและจิตวิญญาณในชีวิตนี้และสงครามที่เรากำลังเข้านี้

The first thing is the recognition that they do exist.

สิ่งแรกที่รับรู้ว่าพวกเขาทำอยู่

We need to recognize the source of the attack against us.

เราจำเป็นต้องรู้แหล่งที่มาของการโจมตีกับเรา

Many times we can't deal with it because we don't recognize that is a spiritual battle and I'm really involved a battle against this force of evil, this spirit of evil, Satan himself or one of his demons.

หลายครั้งที่เราไม่สามารถจัดการกับมันเพราะเราไม่ได้รับรู้ว่าเป็นจิตวิญญาณการต่อสู้และผมจริงๆที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้กับกองกำลังของความชั่วร้ายวิญญาณแห่งความชั่วร้ายนี้ซาตานตัวเองหรือหนึ่งในปีศาจของเขา

Once I recognize the source of my problem, then I can begin to deal with it.3 

เมื่อผมตระหนักถึงแหล่งที่มาของปัญหาของผมแล้วผมจะเริ่มต้นที่จะจัดการกับมัน

Paul says we need armor because we are under attack by tricks from the Devil. 

เปาโลสอนว่าเราต้องสวมยุทธภัณฑ์เพราะเราตกอยู่ใต้การโจมตีด้วยกลอุบายจากมารร้าย

We really need to know the Bible so we know what is true and what is lie from the devil. 

จริงๆเราจำเป็นต้องรู้พระคัมภีร์เพื่อเรารู้ว่าสิ่งไหนจริงและสิ่งไหนที่เป็นเรื่องโกหกจากมาร

Ephesians เอเฟซัส 6:10-17 10 Finally, be strong in the Lord and in the strength of His might.

10สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า   และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์

11Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil.

11จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า   เพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายของพญามารได้

12For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places.

12เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือด   แต่ต่อสู้กับเทพผู้ครอง   ศักดิเทพ   เทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้   ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่วในสถานฟ้าอากาศ

Paul says we Christians wrestle against powers of darkness, there are spiritual rulers and authorities that we are coming up against.  

เปาโลพูดว่าเราคริสเตียนปล้ำสู้กับอำนาจของความมืด   ที่มีผู้ปกครองที่อยู่ฝ่ายวิญญาณและสิทธิอำนาจที่เราจะกำลังเผชิญ

13Therefore take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm.

13เหตุฉะนั้นจงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้   เพื่อท่านจะได้ต่อต้านในวันอันชั่วร้ายนั้น   และเมื่อเสร็จแล้วจะอยู่อย่างมั่นคงได้

14Stand therefore, having fastened on the belt of truth, and having put on the breastplate of righteousness,

14เหตุฉะนั้นท่านจงมั่นคง   เอาความจริงคาดเอว   เอาความชอบธรรมเป็นทับทรวงเครื่องป้องกันอก

15and, as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace.

15และเอาข่าวประเสริฐแห่งสันติสุข   ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความพรั่งพร้อมมาสวมเป็นรองเท้า

16In all circumstances take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one;

16และพร้อมกับสิ่งทั้งหมดนี้   จงเอาความเชื่อเป็นโล่   ด้วยโล่นั้นท่านจะได้ดับลูกศรเพลิงของพญามารเสีย

17and take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God,

17จงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะ   และจงถือพระแสงของพระวิญญาณ   คือ   พระวจนะของพระเจ้า

Notice we are strong in the Lord and the strength of His might, not on our own. 

ขอให้สังเกตว่าเรามีความเข้มแข็งในพระเจ้าและความเข้มแข็งแรงในฤทธิ์อำนาจ  ไม่ใช่กำลังของเราเอง

8 Draw near to God, and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded.

8 ท่านทั้งหลายจงเข้าใกล้พระเจ้า   และพระองค์จะเสด็จมาใกล้ท่าน   คนบาปทั้งหลายเอ๋ย   จงชำระมือให้สะอาด   และคนสองใจ   จงชำระใจของตนให้บริสุทธิ์

A part of the double minded concept of James is doubting or lacking faith.  The other part is trying to live serving two masters.  

เป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดใจคู่ของเจมส์เป็นที่สงสัยหรือขาดความศรัทธาส่วนอื่น ๆ ก็พยายามที่จะอาศัยอยู่ที่ให้บริการเจ้านายสองคน

James ยากอบ 1:6-8 6 But let him ask in faith, with no doubting, for the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind.

6 แต่จงให้ผู้นั้นทูลขอด้วยความเชื่อ   อย่าสงสัยเลย   เพราะว่าผู้ที่สงสัยเป็นเหมือนคลื่นในทะเลซึ่งถูกลมพัดซัดไปมา

7 For that person must not suppose that he will receive anything from the Lord;

7 ผู้นั้นจงอย่าคิดว่าจะได้รับสิ่งใดจากพระเจ้าเลย

8 he is a double-minded man, unstable in all his ways.

8 เขาเป็นคนสองใจไม่มั่นคงในบรรดาทางที่ตนประพฤตินั้น

A doubter is a double-minded person. Jesus had in mind such a person when He spoke of the one who tries to serve two masters. 

สงสัยเป็นคนที่สองใจ พระเยซูมีอยู่ในใจคนเช่นเมื่อพระองค์พูดถึงคนที่พยายามที่จะปรนนิบัตินายสองนาย

If your vision, your perspective, your focus is on wealth and comfort then you will have little of the light of God in your life.

ถ้าวิสัยทัศน์มุมมองของคุณโฟกัสของคุณอยู่ในความมั่งคั่งและความสะดวกสบายแล้วคุณจะมีเล็ก ๆ น้อย ๆ ของแสงของพระเจ้าในชีวิตของคุณ

Matthew มัทธิว 6:2424 “No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money.

24  “ไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้   เพราะว่าจะชังนายข้างหนึ่ง   และจะรักนายอีกข้างหนึ่ง   หรือจะนับถือนายฝ่ายหนึ่ง   และจะดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่ง   ท่านจะปฏิบัติพระเจ้าและจะปฏิบัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้

  A double minded person is “unstable” from the Greek word which means “unsteady, wavering, in both his character and feelings.” 

ใจคนที่สองคือ "มั่นคง" จากคำภาษากรีกซึ่งหมายความว่า "ลังเล, มั่นคงทั้งในตัวละครและความรู้สึกของเขา."

A double-minded person is restless and confused in his thoughts, his actions and his behavior.

คนสองใจเป็นกระสับกระส่ายและสับสนในความคิดการกระทำของเขาของเขาและพฤติกรรมของเขา

Such a person is always in conflict with himself.

คนเช่นนี้อยู่เสมอในความขัดแย้งกับตัวเอง

One torn by such inner conflict can never lean with confidence on God and His gracious promises.

หนึ่งฉีกขาดจากความขัดแย้งภายในดังกล่าวไม่สามารถยันด้วยความมั่นใจเมื่อพระเจ้าและสัญญาเมตตาของพระองค์

Being unstable is like a drunken man unable to walk a straight line, swaying one way, then another.

ความไม่แน่นอนเป็นเหมือนคนเมาไม่สามารถที่จะเดินเป็นเส้นตรงโยกวิธีหนึ่งแล้วอีก

He has no defined direction and as a result doesn’t get anywhere. Such a person is “unstable in all he does.”

เขาได้กำหนดทิศทางและเป็นผลให้ไม่ได้รับที่ใดก็ได้ คนคนนั้นคือ "ไม่มั่นคงในบรรดาที่เขาทำ."

What is faith?  Faith is believing in and trusting in God.  Relying on Him, counting on the promises made in the Bible.  Believing in what we cannot see.

ความเชื่อคืออะไร   ความเชื่อคือความไว้วางใจในพระเจ้า พึ่งพาพระองค์   พึ่งในพระสัญญาในพระคัมภีร์ เชื่อในสิ่งที่เรามองไม่เห็น

Hebrews ฮีบรู 11:11Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen.

1ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้   เป็นความรู้สึกมั่นใจว่า   สิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริง

We cannot be both “certain” and doubting, as is the double-minded person.

เราไม่สามารถเป็นได้ทั้ง "บางอย่าง" สงสัยและเป็นคนสองใจ

One part of his mind is sure of something, while the other part doubts.

ส่วนหนึ่งของความคิดของเขาจะตรวจสอบว่าของบางสิ่งบางอย่างในขณะที่ส่วนอื่น ๆ สงสัย

God will not grant His blessings upon those who are double-minded. God and the things of this world are of such opposite natures that it is impossible to love either one completely without hating the other.

พระเจ้าจะไม่ทรงให้พรของพระองค์กับผู้ที่มีสองใจ พระเจ้าและสิ่งที่อยู่ในโลกนี้มีลักษณะตรงข้ามดังกล่าวว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะรักคนใดคนหนึ่งอย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องเกลียดอื่น ๆ

Those who try to love both will become unstable in all their ways. God is a jealous God and will not accept a service that is divided with Satan.4

บรรดาผู้ที่พยายามที่จะรักทั้งสองจะกลายเป็นไม่มั่นคงในบรรดาวิธีการของพวกเขา พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าความหึงหวงและจะไม่ยอมรับการบริการที่ถูกแบ่งออกกับซาตาน

If you are trying to live like the people of the world around you, then you are not pleasing God, and should mourn over your sin, repenting and turning to God alone. 

ถ้าคุณกำลังพยายามที่จะใช้ชีวิตเหมือนคนของโลกรอบตัวคุณแล้วคุณจะไม่ได้ที่พอพระทัยพระเจ้าและควรจะเสียใจกว่าบาปของคุณใจร้อนและหันไปหาพระเจ้าเท่านั้น

www.wdbydana.com/sermon.html

 

James 4

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top