Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Saturday, November 16, 2013

 

James 5 Warning to the Rich

ยากอบ 5 เตือนรวย

1 Come now, you rich, weep and howl for the miseries that are coming upon you.

1 นี่แน่ะท่านผู้มั่งมี   จงร้องไห้โอดครวญเพราะความวิบัติซึ่งจะเกิดกับท่าน

2 Your riches have rotted and your garments are moth-eaten.

2 ทรัพย์สมบัติของท่านก็ผุพังไปแล้ว   และตัวแมลงก็กัดกินเสื้อผ้าของท่าน

3 Your gold and silver have corroded, and their corrosion will be evidence against you and will eat your flesh like fire. You have laid up treasure in the last days.

3 ทองและเงินของท่านก็เกิดสนิม   และสนิมนั้นก็จะเป็นพยานหลักฐานการกระทำของท่าน   และจะเผาผลาญเลือดเนื้อท่านดุจไฟ   ท่านได้ส่ำสมสมบัติไว้แล้วสำหรับอวสานกาล

4 Behold, the wages of the laborers who mowed your fields, which you kept back by fraud, are crying out against you, and the cries of the harvesters have reached the ears of the Lord of hosts.

4 นี่แน่ะ   ค่าจ้างของคนที่ได้เกี่ยวข้าวในนาของท่านซึ่งท่านได้ฉ้อโกงไว้นั้น   ก็ร้องฟ้องขึ้น   และเสียงร้องทุกข์ของคนที่เกี่ยวข้าวนั้น   ได้ทรงทราบถึงพระกรรณขององค์พระผู้เป็นเจ้าจอมโยธาแล้ว

5 You have lived on the earth in luxury and in self-indulgence. You have fattened your hearts in a day of slaughter.

5 ท่านมีชีวิตอยู่ในโลกอย่างฟุ่มเฟือยและสนุกสนาน   ท่านได้บำเรอจิตใจของท่านไว้รอวันประหาร

6 You have condemned; you have murdered the righteous person. He does not resist you.

6 ท่านได้ตัดสินลงโทษ   และได้ฆ่าคนชอบธรรม   เขาก็ไม่ได้ต่อต้านท่าน

From the Sermon on the Mount

จากคำเทศนาบนภูเขา

Matthew มัทธิว 6:19-21 19 “Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy and where thieves break in and steal,

19 “อย่าส่ำสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตัวในโลก   ที่อาจเป็นสนิมและที่แมลงกินเสียได้   และที่ขโมยอาจขุดช่องลักเอาไปได้

20 but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal.

20 แต่จงส่ำสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์   ที่ไม่มีแมลงจะกินและไม่มีสนิมจะกัด   และที่ไม่มีขโมยขุดช่องลักเอาไปได้

21 For where your treasure is, there your heart will be also.

21 เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหน   ใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วย

The bottom line, whether you have much treasure or little is to invest it in things eternal.

บรรทัดล่างไม่ว่าคุณจะมีทรัพย์สมบัติมากหรือน้อยคือการลงทุนในสิ่งที่นิรันดร์

10For the love of money is a root of all kinds of evils. It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs.

10ด้วยว่าการรักเงินทองนั้นเป็นมูลรากแห่งความชั่วทั้งมวล   และเพราะความโลภนี่แหละ   จึงทำให้บางคนห่างไกลจากความเชื่อ   และตรอมตรมด้วยความทุกข์

Money is not evil; it's not good. It all depends on your attitude towards money.

เงินไม่ได้ชั่วร้าย; มันก็ไม่ดี มันทั้งหมดขึ้นอยู่กับทัศนคติของคุณต่อเงิน

So it is greed and covetousness that are evil. 

ดังนั้นมันจึงเป็นความโลภและความโลภที่มีความชั่วร้าย

This is when you are never satisfied with what you have always desiring more and living your life pursuing money. 

นี้คือเมื่อคุณไม่เคยพอใจกับสิ่งที่คุณมีเสมอรักมากขึ้นและชีวิตของคุณใฝ่หาเงิน

James ยากอบ 4:1-4 1What causes quarrels and what causes fights among you? Is it not this, that your passions are at war within you?

1อะไรเป็นสาเหตุของสงคราม   และอะไรเป็นสาเหตุของการทะเลาะวิวาทกันในพวกท่าน   มิใช่กิเลสตัณหาของท่านหรือ   ที่ทำให้ท่านต่อสู้กัน

2You desire and do not have, so you murder. You covet and cannot obtain, so you fight and quarrel. You do not have, because you do not ask.

2ท่านทั้งหลายอยากได้   แต่ไม่ได้   ท่านก็ฆ่ากัน   ท่านโลภแต่ไม่ได้   ท่านก็ทะเลาะและทำสงครามกัน   ท่านไม่มีเพราะท่านไม่ได้ขอ

3You ask and do not receive, because you ask wrongly, to spend it on your passions.

3ท่านขอและไม่ได้รับ   เพราะท่านขอผิด   หวังได้ไปเพื่อสนองกิเลสตัณหาของท่าน

4You adulterous people! Do you not know that friendship with the world is enmity with God? Therefore whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God.

4คนทุจริตเอ๋ย   ไม่รู้หรือว่า   การเป็นมิตรกับโลกนั้น   คือการเป็นศัตรูกับพระเจ้า   เหตุฉะนั้น   ผู้ใดใคร่เป็นมิตรกับโลก   ผู้นั้นก็ตั้งตัวเป็นศัตรูกับพระเจ้า

Love of money, the greed, is often behind all of the wars and fighting and jealousies in the world, the love of money, the root of evil.

ความรักของเงินความโลภมักจะเป็นที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดของสงครามและการต่อสู้และความริษยาในโลกความรักของเงินรากของความชั่วร้าย

The world is in the mess that it is today because of greed. 

โลกอยู่ในระเบียบว่ามันคือวันนี้เพราะความโลภ

So often there are wars over land and disagreements over trade agreements - buying and selling and customs taxes. 

จึงมักจะมีสงครามเหนือดินแดนและความขัดแย้งมากกว่าข้อตกลงทางการค้ามี - การซื้อและขายและภาษีศุลกากร

Greed is a problem with individuals and country leaders. 

ความโลภเป็นปัญหากับประชาชนและผู้นำประเทศ

The common deception is if I just had enough money, I would be happy.

หลอกลวงที่พบบ่อยคือถ้าฉันเพียงแค่มีเงินมากพอที่ผมจะมีความสุข

Paul and James are saying that these who have pursued money and perhaps even become wealthy, often have turned from the truth, erring from the truth, and have brought themselves into great sorrows.

เปาโลกำลังบอกว่าเหล่านี้ที่ได้ดำเนินการเงินและบางทีอาจจะกลายเป็นผู้มั่งคั่งมักจะได้หันกลับมาจากความจริงที่หลงผิดจากความจริงและได้นำตัวเองเข้าไปในความทุกข์ที่ดี

And interestingly enough, the most wealthy are also at the same time the most miserable men.     

และน่าสนใจพอที่รวยที่สุดนอกจากนี้ยังมีในเวลาเดียวกันคนที่น่าสังเวชที่สุด

So rather than trying to pursue money, what should we pursue?

ดังนั้นแทนที่จะพยายามที่จะไล่ตามเงินสิ่งที่เราควรติดตาม?

11But as for you, O man of God, flee these things. Pursue righteousness, godliness, faith, love, steadfastness, gentleness.

11แต่ท่านผู้เป็นคนของพระเจ้า   จงหลีกหนีเสียจากสิ่งเหล่านี้   จงมุ่งมั่นในความชอบธรรม   ในทางของพระเจ้า   ความเชื่อ   ความรัก   ความอดทน   และความอ่อนสุภาพ

So it all comes down to what is the center of your life.

ดังนั้นมันทั้งหมดลงมากับสิ่งที่เป็นศูนย์กลางของชีวิตของคุณ

If it is the desire for money, the desire for gain is at the center of your life, then you're going to be a miserable person.

ถ้ามันเป็นความปรารถนาของเงินปรารถนาเพื่อผลประโยชน์เป็นศูนย์กลางของชีวิตของคุณแล้วคุณจะเป็นคนที่มีความสุข

If God is at the center of your life, you're going to be rich, not with money but rich in faith, your life is going to be blessed, your life is going to be full.

ถ้าพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิตของคุณคุณกำลังจะได้รับที่อุดมไปด้วยไม่ได้ด้วยเงิน แต่อุดมไปด้วยความศรัทธาในชีวิตของคุณเป็นไปได้ความสุขในชีวิตของคุณเป็นไปได้อย่างเต็มรูปแบบ

So put God at the center of your life, put righteousness at the center of your life, godliness at the center of your life, that you might really be blessed by God and be a blessing to others, having peace, contentment, and joy.  

ดังนั้นพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิตของคุณใส่ความชอบธรรมที่เป็นศูนย์กลางของชีวิตของคุณเคร่งศาสนาที่เป็นศูนย์กลางของชีวิตของคุณที่คุณอาจจะมีความสุขจริงๆโดยพระเจ้าและเป็นพระพรให้กับผู้อื่นที่มีความสงบสุขความพึงพอ   

www.wdbydana.com/sermon.html

 

James 5

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top