Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Wednesday, November 27, 2013

 

9 Do not repay evil for evil or reviling for reviling, but on the contrary, bless, for to this you were called, that you may obtain a blessing.

9 อย่าทำการร้ายตอบแทนการร้าย   อย่าด่าตอบการด่า   แต่ตรงกันข้ามจงอวยพรแก่เขา   ด้วยว่าพระองค์ได้ทรงเรียกให้ท่านกระทำเช่นนั้น   เพื่อท่านจะได้รับพระพร

10 For “Whoever desires to love life and see good days, let him keep his tongue from evil

and his lips from speaking deceit;

10 เพราะว่า   ผู้ที่จะรักชีวิต    และปรารถนาที่จะเห็นวันดี   ก็ให้ผู้นั้นยั้งลิ้นของตนไม่พูดสิ่งชั่ว  
  และห้ามปากไม่ให้พูดเป็นอุบายล่อลวง  

11 let him turn away from evil and do good; let him seek peace and pursue it.

11 ให้เขาละความชั่วและกระทำความดี   ให้เขาใฝ่หาสันติสุขและมุ่งดำเนินไป  

12 For the eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are open to their prayer.

But the face of the Lord is against those who do evil.”

12 เพราะว่าพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเฝ้าดูคนชอบธรรม   และพระกรรณของพระองค์ทรงสดับคำอ้อนวอนของเขา    แต่พระพักตร์ของพระองค์ไม่เป็นมิตรกับคนทั้งหลายที่ทำความชั่ว 


Peter quoted Psalm 34.  From that we learned:

จากที่เราได้เรียนรู้: เปโตรยกข้อพระคำใน บทเพลงสดุดี 34  มาอ้างอิง 

Don’t repay evil with evil.  Let the Lord bring any vengeance.

อย่าตอบแทนความชั่วด้วยความชั่ว มอบให้พระเจ้าทรงทำการแก้แค้นไม่ว่าเรื่องใด ๆ


Trust the Lord with your frustrations (cry out to Him)

จงไว้วางใจ พระเจ้าในยามคุณพบความคับข้องใจ ( ร้องไห้กับพระองค์ )

Don’t speak evil or deceitfuly, you will tend to live longer.

อย่าพูดคำชั่วร้ายหรือหลอกลวง   คุณมีแนวโน้มที่จะมีชีวิตอยู่อีกนาน

Trust the Lord with your feelings (He is near to the brokenhearted ).

จงวางใจพระเจ้าด้วยความรู้สึกของคุณ (ทรงป็นผู้ที่อยู่ใกล้กับคนที่จิตใจชอกช้ำ)

Pursue peace.

ติดตามความสงบสุข

Turn from evil and do good. 

หันกลับจากความชั่วและกระทำความดี

Trust the Lord with your future (God promised to send Jesus and He did, He knows then our personal future and that Jesus is coming back.)

ประการที่สาม ไว้วางใจพระเจ้าเรื่องอนาคตของคุณ ( พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะส่งพระเยซูและทรงทำเช่นนั้น ทรงรู้อนาคตส่วนตัวเราแต่ละคน และว่าพระเยซูกำลังเสด็จกลับมา )

Rejoice that God’s eyes are on you and His ears are open to your cry.

ยินดีที่ดวงตาของพระเจ้าจับอยู่ที่คุณและพระกรรณของพระองค์จะเปิดฟังเสียงร้องของคุณ

1 Peter 1 เปโตร 3:13-22

13 Now who is there to harm you if you are zealous for what is good?

13 ถ้าท่านทั้งหลายใฝ่ใจประพฤติความดี   ผู้ใดจะทำร้ายท่าน

14 But even if you should suffer for righteousness' sake, you will be blessed. Have no fear of them, nor be troubled,

14 แต่ถึงแม้ว่าท่านทั้งหลายต้องทนทุกข์   เพราะเหตุประพฤติการชอบธรรม   ท่านก็เป็นสุข   อย่ากลัวเขา  และอย่าคิดวิตกไปเลย

15 but in your hearts regard Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you;

15 แต่ในใจของท่าน  จงเคารพนับถือ   พระคริสต์ว่าเป็น   องค์พระผู้เป็นเจ้า   จงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมเสมอ   เพื่อท่านจะสามารถตอบทุกคนที่ถามท่านว่า   ท่านมีความหวังใจเช่นนี้ด้วยเหตุผลประการใด   แต่จงตอบด้วยใจสุภาพและด้วยความนับถือ

Are you always ready to tell about Jesus whenever the opportunity arises? 

คุณพร้อมเสมอที่จะบอกรื่องพระเยซูเมื่อใดก็ตามที่มีโอกาสเกิดขึ้นหรือไม่

How about with someone who disagrees and wants to argue some about the Christian faith? 

คุณมีวิธีการอย่างไรกับคนที่ไม่เห็นด้วยและต้องการที่จะโต้แย้งบางอย่างเกี่ยวกับศาสนาคริสต์

Are you ready to defend your faith?

คุณพร้อมที่จะปกป้องความเชื่อของคุณหรือไม่

If you have carefully studied the Bible, the Holy Spirit will bring thing to remembrance, just the right scriptures to share with the doubter.

หากคุณมีการศึกษาพระคัมภีร์อย่างละเอียดถี่ถ้วน  พระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเรียกสิ่งที่คุณต้องจำคือเรียกใช้ข้อพระคัมภีร์ที่เหมาะสมเพื่อคุณจะแบ่งปันกับผู้ที่สงสัย

1 Timothy 1ทิโมธี 4:2 2  preach the word; be ready in season and out of season; reprove, rebuke, and exhort, with complete patience and teaching.

2 ให้ประกาศพระวจนะ   ให้ขะมักเขม้นที่จะทำการทั้งในขณะที่มีโอกาสและไม่มีโอกาส   ให้ชักชวนด้วยเหตุผล   เตือนสติและตักเตือนให้อดทนอยู่เสมอในการสั่งสอน

Jesus gave this promise to His followers.

พระเยซูทรงให้สัญญานี้แก่สาวกผู้ติดตามพระองค์

John ยอห์น 14:26 26  But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in My name, He will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you.

26  แต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของข้าพเจ้านั้น   จะทรงสอนท่านทั้งหลายทุกสิ่ง   และจะให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แก่ท่านแล้ว

I Peter 1 เปโตร 3:16-22  16 yet do it with gentleness and respect, having a good conscience, so that, when you are slandered, those who revile your good behavior in Christ may be put to shame.

16 และให้ความสำนึกผิดชอบของท่านไม่เป็นเหตุติท่าน   เพื่อว่าเมื่อท่านถูกใส่ร้าย   คนที่กล่าวร้ายความประพฤติดีของท่านในพระคริสต์   จะต้องได้รับความอับอาย

17 For it is better to suffer for doing good, if that should be God's will, than for doing evil.

17 เพราะว่า   การได้รับความทุกข์เพราะทำความดี   ถ้าเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้า   ก็ดีกว่าจะต้องทนอยู่เพราะการประพฤติชั่ว

18 For Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, that He might bring us to God, being put to death in the flesh but made alive in the spirit,

18 ด้วยว่าพระคริสต์ก็ได้สิ้นพระชนม์ครั้งเดียวเท่านั้นเพราะความผิดบาป   คือพระองค์ผู้ชอบธรรมเพื่อผู้ไม่ชอบธรรม   เพื่อจะได้ทรงนำเราทั้งหลายไปถึงพระเจ้า   ฝ่ายกายพระองค์จึงสิ้นพระชนม์   แต่ฝ่ายวิญญาณทรงคืนพระชนม์

19 in which He went and proclaimed to the spirits in prison,

19 และโดยทางวิญญาณ  พระองค์ได้เสด็จไปประกาศพระวจนะแก่วิญญาณที่ติดคุกอยู่

20 because they formerly did not obey, when God's patience waited in the days of Noah, while the ark was being prepared, in which a few, that is, eight persons, were brought safely through water.

20 ซึ่งในกาลก่อนไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้า   คราวเมื่อพระเจ้าทรงโปรดงดโทษไว้ในสมัยโนอาห์   ขณะที่ท่านกำลังต่อเรือใหญ่   ในนั้นมีน้อยคน   คือทางน้ำนั้นแปดคนรอดชีวิตจากน้ำท่วม

According to Peter, sometime between His death and His resurrection Jesus made a special proclamation to "the spirits in prison."

ตามที่เปโตรสอน    พระเยซูทรงประกาศพิเศษกับ "วิญญาณที่ถูกขังคุก”   ช่วงระยะระหว่างเวลาสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์."

This may be a reference to demons, and if so, then Jesus was proclaiming victory.

นี้อาจจะเป็นการอ้างอิงถึงปีศาจ   และถ้าเป็นเช่นนั้นแล้ว   พระเยซูกำลังทรงประกาศชัยชนะ

The word "Hades" refers to the realm of the dead, a temporary place where they awaited the resurrection.

คำว่า "นรก" คำหมายถึงดินแดนแห่งความตาย   เป็นสถานที่ชั่วคราวที่พวกเขารอคอยการฟื้นคืนพระชนม์

Revelation 20 gives a clear distinction between the two.

วิวรณ์ บทที่ 20 ให้แตกต่างที่ชัดเจนระหว่างทั้งสองอย่างนี้

Hell is the permanent and final place of judgment for the lost. Hades is a temporary place.

บึงนรกเป็นสถานที่สุดท้ายและถาวรในการตัดสินสำหรับผู้หลงหาย  ขุมนรกเป็นสถานที่ชั่วคราว

Revelation วิวรณ์20:11-15 11 Then I saw a great white throne and him who was seated on it. From his presence earth and sky fled away, and no place was found for them.

11 ข้าพเจ้าได้เห็นพระที่นั่งใหญ่สีขาวและเห็นท่านผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้น   เมื่อพระองค์ทรงปรากฏแผ่นดินโลกและท้องฟ้าก็หายไป   และไม่มีที่อยู่สำหรับแผ่นดินโลกและท้องฟ้าเลย

12 And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Then another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged by what was written in the books, according to what they had done.

12 ข้าพเจ้าได้เห็นบรรดาผู้ที่ตายแล้ว   ทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อยยืนอยู่หน้าพระที่นั่งนั้น   และหนังสือต่างๆก็เปิดออก   หนังสืออีกเล่มหนึ่งก็เปิดออกด้วย   คือหนังสือชีวิต   และผู้ที่ตายไปแล้วทั้งหมด   ก็ถูกพิพากษาตามข้อความที่จารึกไว้ในหนังสือเหล่านั้น   และตามที่เขาได้กระทำ

13 And the sea gave up the dead who were in it, Death and Hades gave up the dead who were in them, and they were judged, each one of them, according to what they had done. _

13 ทะเลก็ส่งคืนคนทั้งหลายที่ตายในทะเล   ความตายและแดนมรณาก็ส่งคืนคนทั้งหลายที่อยู่ในแดนนั้น   และคนทั้งหลายก็ถูกพิพากษาตามการกระทำของตนหมดทุกคน

14 Then Death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death, the lake of fire.

14 แล้วความตาย   และแดนมรณาก็ถูกผลักทิ้งลงไปในบึงไฟ   บึงไฟนี่แหละเป็นความตายครั้งที่สอง

15 And if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire.

15 และถ้าผู้ใดที่ไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือชีวิต   ผู้นั้นก็ถูกทิ้งลงไปในบึงไฟ


For more see www.wdbydana.com/sermon.html 

1 Peter 3b

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top