Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 


 
 

Wednesday, November 27, 2013

 

Question: "Is it wrong to question God?"
คำถาม: "ผิดหรือไม่ที่จะทูลถามพระเจ้า"

Answer: At issue is not whether we should question God, but in what manner—and for what reason—we question Him.

คำตอบ: ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าเราควรทูลถามพระเจ้าหรือไม่  แต่ในลักษณะท่าทีแบบไหน  และมีเหตุผลอะไรที่เราทูลถามพระองค์

To question God is not in itself wrong.

การทูลถามพระเจ้าไม่ได้ผิดในตัวมันเอง

The prophet Habakkuk had questions for God concerning the timing and agency of the Lord’s plan. 

ผู้เผยพระวจนะฮาบากุกกราบทูลถามพระเจ้าหลายครั้งเกี่ยวกับจังหวะเวลาและการเป็นตัวแทนทำตามแผนการของพระเจ้า

Habakkuk ฮะบากุก 1:2-3 2 O LORD, how long shall I cry for help,

and you will not hear?  Or cry to you “Violence!”  and you will not save?

2 ข้าแต่พระเจ้า   ข้าพระองค์จะร้องทุกข์นานสักเท่าใด  และพระองค์มิได้ทรงฟัง     หรือข้าพระองค์จะร้องทูลต่อพระองค์ว่า  “ทารุณ  พระเจ้าข้า”  และพระองค์ก็ไม่ทรงช่วย  

Habakkuk, rather than being rebuked for his questions, is patiently answered, and the prophet ends his book with a song of praise to the Lord.

ยิ่งกว่านั้น ฮาบากุกไม่ถูกตำหนิสำหรับคำถามของเขา     กลับอดทนรอจนได้รับคำตอบ  และผู้เผยพระวจนะจบการเขียนหนังสือของเขาลงด้วยบทเพลงสรรเสริญพระเจ้า

Habakkuk ฮาบากุก 1:5 5 “Look among the nations, and see;  wonder and be astounded.

For I am doing a work in your days that you would not believe if told.

5 จงมองทั่วประชาชาติต่างๆและดูให้ดี    จงประหลาดและแปลกใจ   เพราะเรากำลังประกอบกิจในสมัยของเจ้า  ถึงจะบอก  เจ้าก็จะไม่เชื่อ  

Habakkuk ฮาบากุก 3:17-19 17Though the fig tree should not blossom, nor fruit be on the vines, the produce of the olive fail and the fields yield no food, the flock be cut off from the fold and there be no herd in the stalls,

17 แม้ต้นมะเดื่อไม่มีดอกบาน   หรือเถาองุ่นไม่มีผล   ผลมะกอกเทศก็ขาดไป  
ทุ่งนามิได้เกิดอาหาร   ฝูงสัตว์ขาดไปจากคอก   และไม่มีฝูงวัวที่ในโรง  

18 yet I will rejoice in the LORD; I will take joy in the God of my salvation.

18 ถึงกระนั้นข้าพเจ้าจะร่าเริงในพระเจ้า   ข้าพเจ้าจะเปรมปรีดิ์ในพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้า  

19 GOD, the Lord, is my strength; He makes my feet like the deer's;  He makes me tread on my high places.. 

19 พระเยโฮวาห์คือองค์พระผู้เป็นเจ้า   ทรง เป็นกำลังของข้าพเจ้า   พระองค์ทรงกระทำเท้าของข้าพเจ้าเหมือนอย่างตีนกวางตัวเมีย     พระองค์ทรงกระทำให้ข้าพเจ้าเดินไปบนที่สูง ทั้งหลายของข้าพเจ้า  

Many questions are given to God in the Psalms (Psalms chapters 10, 44, 74 and 77).

มีคำถามกราบทูลพระเจ้ามากมายในหนังสือบทเพลงสดุดี (สดุดีบทที่ 10, 44, 74 และ 77)

Psalm บทเพลงสดุดี 10:1 1 Why, O LORD, do you stand afar off?  Why do you hide yourself in times of trouble?

1 ข้าแต่พระเจ้า  ไฉนพระองค์ประทับยืนอยู่ห่างไกล  
และทรงซ่อนพระองค์เสียในยามยากลำบาก  
Psalm เพลงสดุดี 44:24 24 Why do you hide Your face?  Why do You forget our affliction and oppression?

24 ไฉนพระองค์ทรงซ่อนพระพักตร์ของพระองค์เสีย   ไฉนพระองค์ทรงลืมการที่ข้าพระองค์ทั้งหลาย ทุกข์ยากและถูกบีบบังคับเสีย  

Psalm เพลงสดุดี 74:1 1 O God, why do You cast us off forever?  Why does Your anger smoke against the sheep of Your pasture?

1 ข้าแต่พระเจ้า   ไฉนพระองค์ทรงเหวี่ยงข้าพระองค์ทั้งหลายทิ้งเสียเป็นนิตย์    ไฉนความกริ้วของพระองค์จะกรุ่นขึ้นต่อแกะแห่งทุ่งหญ้า ของพระองค์  
Psalm เพลงสดุดี 79:7-9 7 “Will the Lord spurn forever, and never again be favorable?

7 “องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงทอดทิ้งเป็นนิตย์   และจะไม่เคยพอพระทัยอีกหรือ  

8 Has His steadfast love forever ceased?  Are His promises at an end for all time?

8 ความรักมั่นคงของพระองค์จะระงับอยู่   เป็นนิตย์หรือ   พระสัญญาของพระองค์สิ้นสุดตลอด   ทุกชั่วชาติพันธุ์หรือ  

9 Has God forgotten to be gracious?  Has He in anger shut up His compassion?”

9 พระเจ้าทรงลืมที่จะทรงพระกรุณาหรือ   เพราะพระพิโรธ  พระองค์จึงทรงปิดความสังเวชเสียหรือ”  

These are the cries of the persecuted who are desperate for God’s intervention and salvation.

เหล่านี้เป็นเสียงร้องของผู้ที่ถูกข่มเหง   ผู้ที่หมดหวังรอการเข้ามาทรงจัดการและความรอดจากพระเจ้า

Although God does not always answer our questions in the way we want, we conclude from these passages that a sincere question from an earnest heart is welcomed by God.
แม้ว่าพระเจ้าไม่ทรงตอบคำถามของเราอย่างที่เราต้องการ    เราสรุปจากข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ว่าเป็นพระเจ้าทรงยินดีสำหรับคำถามที่จริงใจจากหัวใจที่เอาจริงเอาจัง

Insincere questions, or questions from a very critical heart, are a different matter.

คำถามที่ไม่จริงใจหรือคำถามจากจิตใจที่ชอบจับผิด นับเป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหาก

Hebrews ฮีบรู 11:6 6 And without faith it is impossible to please Him, for whoever would draw near to God must believe that He exists and that He rewards those who seek Him.

6 แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้ว   จะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลย   เพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าได้นั้น   ต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนม์อยู่   และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์

After King Saul had disobeyed God, his questions went unanswered.

หลังจากที่กษัตริย์ซาอูลไม่ทรงเชื่อฟังพระเจ้า   คำถามของพระองค์จึงไม่ได้รับคำตอบ

1 Samuel 1ซามูเอล 28:6 6 And when Saul inquired of the LORD, the LORD did not answer him, either by dreams, or by Urim, or by prophets.

6 และเมื่อซาอูลทูลถามพระเจ้า   พระเจ้ามิได้ทรงตอบพระองค์   ไม่ว่าด้วยความฝัน   หรือด้วยอูริม  หรือด้วยผู้เผยพระวจนะ

It is entirely different to wonder why God allowed a certain event than it is to directly question God's goodness.

มีความแตกต่างสิ้นเชิงที่ไปสงสัยว่าทำไมพระเจ้าทรงอนุญาตให้เหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นแทนที่จะกราบทูลถามเรื่องความดีงามของพระเจ้า

Having doubts is different from questioning God's sovereignty and attacking His character.

การมีข้อสงสัยจะแตกต่างจากการทูลถามเรื่องความเป็นพระเจ้าผู้สูงสุด  และเจาะจงเฉพาะพระลักษณะพระองค์

In short, an honest question is not a sin, but a bitter, untrusting, or rebellious heart is.

โดยย่อคือ  คำถามที่สัตย์ซื่อไม่ได้เป็นบาป แต่ความขมขื่น  การไม่ไว้วางใจ หรือการกบฏต่างหากที่เป็นบาป

God is not intimidated by questions. God invites us to enjoy close fellowship with Him.

พระเจ้าไม่ได้ทรงหวาดหวั่นด้วยคำถามเหล่านี้ พระเจ้าทรงเชิญชวนให้เรามีสัมพันธภาพใกล้ชิดกับพระองค์

When we “question God,” it should be from a humble spirit and open mind.

เมื่อเรา "ทูลถามพระเจ้า" ควรเป็นคำถามที่มาจากจิตใจที่ถ่อมลงและความคิดที่เปิดกว้าง

We can question God, but we should not expect an answer unless we are genuinely interested in His answer.

เราสามารถทูลถามพระเจ้า แต่เราไม่ควรคาดหวังคำตอบ   ถ้าหากเราไม่สนใจคำตอบของพระองค์จริง ๆ

God knows our hearts, and knows whether we are genuinely seeking Him to enlighten us.

พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงรู้จิตใจของเราและทรงรู้ว่าแท้จริงเรากำลังแสวงหาพระองค์เพื่อทรงให้ความกระจ่างแก่เรา

Our heart attitude is what determines whether it is right or wrong to question God.

ท่าทีในใจของเราคือสิ่งที่ตัดสินว่ามันถูกหรือผิดในการทูลถามพระเจ้า

www.gotquestions.org/Thai 

Question God

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top