Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Saturday, November 2, 2013

 

James 1b Bridling anger, hearing and doing the Word

ยากอบ 1ข การควบคุมความโกรธ การฟังและการทำตามพระวจนะ

Many people do far more talking than listening. 

หลายคนพูดมากกว่าฟัง

Sometimes we are so busy thinking about the next thing we are going to say we don’t hear what the other person is saying.

บางครั้งเราคิดจนยุ่งไปว่าเราจะกล่าวอะไรต่อไป   เราจึงไม่ได้ยินสิ่งที่คนอื่นพูด

James gives us this admonition:

ยากอบช่วยเตือนสอนเราเรื่องนี้:

19 Know this, my beloved brothers: let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger;

19 ดูก่อนพี่น้องที่รักของข้าพเจ้า   จงทราบข้อนี้   จงให้ทุกคนไวในการฟัง   ช้าในการพูด   ช้าในการโกรธ

20 for the anger of man does not produce the righteousness that God requires.

20 เพราะว่าความโกรธของมนุษย์ไม่ได้กระทำให้เกิดความชอบธรรมแห่งพระเจ้า

Most often, the cause for anger is caused by not getting our way, feeling that we have been wronged, and is selfish. 

บ่อยครั้งมากที่ความโกรธมีสาเหตุมาจากการที่เราออกนอกทางของเรา   เรารู้สึกว่าเราได้ทำผิดและเห็นแก่ตัว

Handling anger is an important life skill.

การจัดการควบคุมความโกรธเป็นทักษะที่สำคัญในชีวิต

Christian counselors report that 50 percent of people who come in for counseling have problems dealing with anger.

ที่ปรึกษาคริสเตียนรายงานว่าร้อยละ 50 ของผู้คนที่มาขอคำปรึกษามีปัญหาในการรับมือกับความโกรธ


Anger can ruin communication and tear apart relationships, and it also ruins both the joy and health of many.

ความโกรธสามารถทำลายการสื่อสารกันและแยกความสัมพันธ์ออกจากกัน  และมันทำลายความสุขและสุขภาพของหลายคนให้เสื่อมลง

Sadly, people tend to justify their anger instead of accepting responsibility for it. Many struggle, to varying degrees, with anger.

น่าเศร้าที่ผู้คนมีแนวโน้มแสดงให้เห็นถึงความโกรธแทนที่จะรับผิดชอบการกระทำ  เป็นเรื่องใหญ่ที่คนมากมายพากันเดือดร้อนเพราะความโกรธ

Thankfully, God’s Word contains principles regarding how to handle anger in a godly manner, and how to overcome sinful anger.

ขอบคุณพระเจ้า พระวจนะของพระองค์มีหลักการเกี่ยวกับวิธีการที่จะจัดการกับความโกรธตามแบบที่พระเจ้าสอน และวิธีการที่จะเอาชนะความโกรธที่เป็นบาป

Anger is not always sin.

ความโกรธไม่ได้เป็นความบาปเสมอ

There is a type of anger of which the Bible approves, often called “righteous indignation.” Sin and injustice make God angry and should make us angry.

มีความโกรธประเภทหนึ่งที่พระคัมภีร์ยอมรับได้  เรามักจะเรียกว่า "ความโกรธแบบชอบธรรม" บาปและความไม่ยุติธรรมทำให้พระเจ้าโกรธและควรทำให้เราโกรธ

Psalm เพลงสดุดี 7:11 11 God is a righteous judge, and a God who feels indignation every day.

11 พระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษาที่ชอบธรรม   และเป็นผู้ประทานคำพิพากษาทุกวัน  

Anger is a God given emotion, but the problem comes in how we act out when angry, what we say, and what we do. 

ความโกรธเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่พระเจ้าทรงให้มา แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเรามีวิธีใดแสดงออกมาเมื่อโกรธ    เราพูดอะไร และเราควรทำยังไง

Ephesians เอเฟซัส 4:26-27 26 Be angry and do not sin; do not let the sun go down on your anger,

26 จะโกรธก็โกรธได้  แต่อย่าทำบาป   อย่าให้ถึงตะวันตกท่านยังโกรธอยู่

27 and give no opportunity to the devil.

27 และอย่าให้โอกาสแก่มาร

Be careful what you say and do when angry and don’t go to bed angry, deal with the problem rather than taking your anger into another day or allowing Satan to use anger for destruction. 

ระวังสิ่งที่คุณพูดและกระทำเมื่อโกรธ   และอย่าไปหลับนอนโดยที่ยังโกรธอยู่    จัดการปัญหาแทนที่จะเก็บความโกรธของคุณไปถึงวันถัดไป  หรือยอมให้ซาตานใช้ความโกรธเพื่อทำลาย

Two Greek words in the New Testament are translated as “anger.” One means “passion, energy” and the other means “agitated, boiling.”

ภาษากรีกสองคำในพันธสัญญาใหม่แปลคำว่า "ความโกรธ."  คำหนึ่งหมายถึง "อารมณ์รุนแรงหรือพลัง" และอีกคำคือ "ปั่นป่วนใจหรือเดือดดาล"

Biblically, anger is God-given energy intended to help us solve problems.

ตามพระคัมภีร์   ความโกรธเป็นพลังที่พระเจ้าให้มา   โดยตั้งใจที่จะช่วยให้เราแก้ปัญหา

Examples of biblical anger include David’s being upset over hearing Nathan the prophet sharing an injustice and Jesus’ anger over how some of the Jews had defiled worship at God’s temple in Jerusalem.

ตัวอย่างของความโกรธในพระคัมภีร์  ตอนที่เดวิดอารมณ์เสียเมื่อได้ยินนาธานผู้เผยพระวจนะแบ่งปันเรื่องความไม่ยุติธรรม    และความโกรธของพระเยซูเมื่อชาวยิวหลายคนได้ทำให้วิหารของพระเจ้าในกรุงเยรูซาเล็มมีมลทิน

Notice that neither of these examples of anger involved selfishness, but a defense of others or of a principle.

ขอให้สังเกตว่าตัวอย่างความโกรธเหล่านี้ไม่เกี่ยวกับความเห็นแก่ตัว  แต่เป็นการป้องกันผู้อื่นหรือหลักการ

Anger can become sinful when it is motivated by pride.

ความโกรธจะนับว่าเป็นบาปเมื่อมีความหยิ่งยโสมาเป็นแรงผลักดัน

James ยากอบ1:20 20 for the anger of man does not produce the righteousness that God requires. .

ยากอบ 1:20 20 เพราะว่าความโกรธของมนุษย์ไม่ได้กระทำให้เกิดความชอบธรรมแห่งพระเจ้า

Anger is sinful when it is unproductive and distorts God’s purposes, when it doesn’t bring glory to God and injures another person emotionally or physically. 

ความโกรธเป็นความบาปเมื่อมันไม่เกิดผลดีใด ๆ   และบิดเบือนพระประสงค์ของพระเจ้า เมื่อมันไม่ได้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าและทำร้ายผู้อื่นด้านอารมณ์และทางร่างกาย

1 Corinthians 1โครินธ์ 10:31 31So, whether you eat or drink, or whatever you do, do all to the glory of God.

31 เหตุฉะนั้นเมื่อท่านจะรับประทานจะดื่ม   หรือจะทำอะไรก็ตาม   จงกระทำเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า

We sin in anger when, instead of attacking the problem at hand, we attack the wrongdoer. 

เราทำบาปด้วยความโกรธ    แทนที่จะลงมือแก้ปัญหา เรากลับไปโจมตีผู้กระทำผิด

We are to speak the truth in love and use our words to build others up, not allow rotten or destructive words to pour from our lips. 

เราต้องพูดความจริงด้วยความรัก   และใช้คำพูดของเราเสริมสร้างคนอื่น ๆ   ไม่ยอมให้คำพูดไม่น่าฟังหรือคำพูดทำลายออกจากปากของเรา

This poisonous speech is a common characteristic of fallen man, the non Christian.

คำพูดที่เป็นพิษนี้เป็นลักษณะทั่วไปของคนที่ล้มลง  คนที่ไม่ใช่คริสเตียน

For more see www.wdbydana.com/sermon.html

James 1c

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top