Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Sunday, December 15, 2013

 

2 Peter 2 False Prophets and Teachers

2 เปโตร 2  ผู้พยากรณ์และครูสอนเท็จ

Last time we spoke of a wonderful list, that are like steps on a ladder.  

ครั้งสุดท้ายเราพูดถึงรายการที่ดีเยี่ยม ที่เป็นเหมือนก้าวขั้นบันได

Faith is first, and is the foundation, then with that add virtue, holiness and integrity, and then with virtue, then add knowledge, knowing God more and more and His Word,   then add self control with steadfastness, the godliness, brotherly affection and love. 

ลำดับแรกคือความเชื่อซึ่งเป็นรากฐาน    แล้วเพิ่มคุณธรรมเข้าไป   ความศักดิ์สิทธิ์ และความซื่อสัตย์และคุณธรรม   แล้วก็เพิ่มความรู้    การรู้จักพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์มากขึ้นและมากขึ้น    แล้วเพิ่มการควบคุมตนเองโดยยืนหยัดมั่นคง  การเคร่งครัดศาสนา  และความรักแบบพี่น้อง .

We are supposed to give all diligence to our walk with the Lord.

เราควรจะขยันขันแข็งที่จะเดินไปกับพระเจ้า

The Bible doesn't encourage us really to just maintain. It encourages us to grow, to develop

พระคัมภีร์ไม่ได้ส่งเสริมให้เราจริงๆ ประคองตัวอยู่แค่นั้น  แต่กระตุ้นให้เราที่จะเติบโตพัฒนาขึ้นไปอีก

Add to your faith virtue: We begin our walk with the Lord with faith, but faith progresses into virtue, knowledge, self-control, perseverance, godliness, brotherly kindness, and love

จงเพิ่มคุณธรรมแห่งความเชื่อของคุณ: เราเริ่มต้นเดินไปกับพระเจ้าด้วยความเชื่อ  แต่เป็นความเชื่อที่ก้าวไปสู่คุณธรรม   ความรู้   การควบคุมตนเอง  ความเพียรอดทน , เคร่งครัดศาสนา  ความเมตตากรุณาแบบพี่น้องและความรัก

If with the help of the Holy Spirit we are working on developing these 8 qualities in our lives, we will surely be aware of false teaching when we come across it

ถ้าโดยความช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์  เรากำลังทำงานและพัฒนาคุณภาพชีวิต 8 ประการ แน่นอนว่าเราจะระวังคำสอนเทียมเท็จเมื่อเราได้พบมัน

Peter was alarmed that false teachers were beginning to infiltrate the churches. He called on

Christians to grow and become strong in their faith so that they could detect and combat the spreading apostasy. He strongly stressed the authenticity of the Word of God and the sure return of the Lord Jesus.

เปโตรตกใจเมื่อพวกผู้สอนเท็จกำลังเริ่มแทรกซึมเข้ามาในโบสถ์  ท่านแวะเยี่ยมเยียนและสอนให้คริสเตียนเติบโตและเข้มแข็งในความเชื่อ   เพื่อว่าพวกเขาสามารถปกป้องและต่อสู้การละทิ้งความเชื่อที่แพร่หลายเข้ามา  ท่านได้ย่ำหนักหนาพระคำของพระเจ้าและความมั่นใจในการเสด็จกลับมาของพระเยซู

2 Peter 2 เปโตร 2:1 1 But false prophets also arose among the people, just as there will be false teachers among you, who will secretly bring in destructive heresies, even denying the Master who bought them, bringing upon themselves swift destruction.

1 แต่ว่าได้มีคนที่ปลอมตัวเป็นผู้เผยพระวจนะเกิดขึ้นในชนชาตินั้น   เช่นเดียวกับที่จะมีผู้สอนผิดเกิดขึ้นในพวกท่านทั้งหลาย   ซึ่งจะลอบเอามิจฉาลัทธิอันจะให้ถึงความพินาศเข้ามาเสี้ยมสอน   จนถึงกับปฏิเสธองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ได้ทรงไถ่เขาไว้   ซึ่งจะทำให้เขาพินาศโดยเร็วพลัน

There are false prophets - and false teachers today.  They are among you, not only on the outside of the church. 

มีผู้เผยพระวจนะเท็จมากมาย – มีครูสอนเท็จทุกวันนี้  พวกเขาอยู่ท่ามกลางพวกคุณ  ไม่เพียง แต่ภายนอกคริสตจักร

Those who will secretly bring in destructive heresies: False teachers work secretly.  

บรรดาคนทั้งหลายที่จะแอบนำลัทธินอกรีตมาทำลาย        ครูสอนเท็จแอบทำงานลับๆ

Their teaching isn’t secret, but the deceptive nature of their teaching is hidden. 

คำสอนของพวกเขาไม่ได้เป็นความลับ   แต่ลักษณะการสอนเท็จของพวกเขาถูกซ่อนอยู่

Of course, no false teacher will announce himself as a false teacher!

แน่นอน  ไม่มีครูสอนเท็จจะประกาศว่าตัวเองเป็นครูสอนเท็จ!

False teachers bring in destructive heresies that destroy by telling lies about Jesus Christ and His work for us and in us.  By these heresies people are hurt and destroyed.  Heresy isn't harmless.1

ครูสอนเท็จนำลัทธินอกรีตมาทำลาย  โดยการโกหกเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์และพระราชกิจของพระองค์สำหรับเราและในตัวเรา โดยคำสอนของศาสนานอกรีตเหล่านี้ทำให้คนเจ็บปวดและถูกทำลาย ศาสนานอกรีตนี้เป็นพิษเป็นภัย

Some false teachers even deny the Lord  or His work to save us.

แม้แต่ครูสอนเท็จบางคนปฏิเสธพระเจ้าหรือพระราชกิจที่พระองค์ทรงช่วยเราให้รอด

They may seem to be Christians but they are false, destructive teachers.

พวกเขาอาจดูเหมือนว่าเป็นคริสเตียน แต่พวกเขาเป็นครูสอนเท็จ ครูทีชอบทำลาย

Just because a person has what appears to be a godly walk and relationship with Jesus Christ, they can still be bringing in destructive heresies. 

เพียงเพราะคนมีสิ่งลัษณะดูเหมือนจะเคร่งศาสนา  และติดสนิทกับพระเยซูคริสต์   พวกเขาก็ยังสามารถนำลัทธินอกรีตมาทำลาย

Often times, the worst damage is done by a good man who teaches lies. 

บ่อยครั้ง  ความเสียหายร้ายแรงที่สุดกระทำโดยคนดีที่สอนเท็จ

His lies are accepted far more easily because of the good character of the man.

คำโกหกของเขาได้รับการยอมรับมากขึ้นอย่างง่ายดาย เพราะบุคลิกลักษณะที่ดีของคน

2 And many will follow their sensuality, and because of them the way of truth will be blasphemed.

2 จะมีคนหลายคนประพฤติชั่วตามอย่างเขาและเพราะคนเหล่านั้นเป็นเหตุ   ทางของสัจจะจะถูกกล่าวร้ายThere was a pastor of a large church in California. 

มีอาจารย์สอนศาสนาที่คริสตจักรขนาดใหญ่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย

The newspaper reported that he had women over to his house from his church, sitting together with him topless in his hot tub and drinking alcohol. 

หนังสือพิมพ์รายงานว่าเขามีผู้หญิงจากคริสตจักรไปที่บ้านของเขา    นั่งอยู่ด้วยกันกับเขา  เปลือยอก อยู่ในอ่างอาบน้ำร้อน และดื่มแอลกอฮอล์กัน

He was following his sensuality and it caused many to say bad things about the church. 

เขาปฏิบัติตามราคะโลกีย์ของเขา   และมันได้ทำให้คนมากมายสิ่งที่ไม่ดีเกี่ยวกับคริสตจักร

Some other pastors have offered holy water from Israel, a healing scarf, or a piece of the cross for a large donation. 

อาจารย์อื่น บางคนได้เสนอน้ำศักดิ์สิทธิ์จากอิสราเอล  ผ้าพันคอบำบัดโรค หรือชิ้นส่วนไม้กางเขน  เพื่อขอรับการบริจาคเยอะๆ

Other pastors have messages that don’t match with the Word of God. 

อาจารย์อื่นบางคนได้กล่าวเทศนาที่ไม่ตรงกับพระวจนะของพระเจ้า

There are many, many more great teachers and pastors than false ones, but beware of the false ones.

มีอาจารย์สอนที่ดีอีกมากมายกว่าผู้สอนเท็จ แต่จงระวังคนที่เป็นผู้สอนเท็จ

3 And in their greed they will exploit you with false words. Their condemnation from long ago is not idle, and their destruction is not asleep.

3 และด้วยใจโลภเขาจะกล่าวตลบตะแลงค้ากำไรจากท่านทั้งหลาย   การลงโทษคนเหล่านั้นที่ได้ถูกพิพากษานานมาแล้วจะไม่เนิ่นช้า   และความวิบัติที่จะเกิดกับเขาก็หาสลายไปไม่  

4 For if God did not spare angels when they sinned, but cast them into hell and committed them to chains of gloomy darkness to be kept until the judgment;

4 เพราะว่าถ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงยกเว้นพวกทูตสวรรค์ที่ได้ทำบาปนั้น   แต่ได้ทรงผลักเขาลงไปสู่ทุคติ   และได้ขังเขาไว้ในขุมนรกมืด   คุมไว้จนกว่าจะถึงเวลาทรงพิพากษา

5 if He did not spare the ancient world, but preserved Noah, a herald of righteousness, with seven others, when He brought a flood upon the world of the ungodly;

5 และไม่ได้ทรงยกเว้นมนุษย์โลกครั้งโบราณ   แต่ได้ทรงช่วยโนอาห์ผู้ประกาศความชอบธรรม   กับคนอื่นอีกเจ็ดคน   เมื่อคราวที่พระองค์ได้ทรงบันดาลให้น้ำท่วมโลกของคนอธรรม

For more see www.wdbydana.com/sermon.html

2 Peter 2

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top