Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Wednesday, December 4, 2013

 

1 Peter 4b Suffering As a Christian

1 เปโตร 4ข  ทนทุกข์เพราะเป็นคริสเตียน

Some Christians think there should not be any type of suffering in their Christian life.

คริสเตียนบางคนคิดว่าไม่ควรมีความทุกข์ใด ๆ ในชีวิตคริสเตียนของพวกเขา

“Believe in Jesus and all of your troubles will go away” Sorry my friends, that is not in the Bible.  

"จงเชื่อในพระเยซูและปัญหาทั้งหมดของคุณจะหายไป"  ขอโทษทีนะเพื่อน  นั่นไม่ได้อยู่ในพระคัมภีร์

2 Timothy 2 ทิโมธี 3:12 12 Indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted,

12 อันที่จริงบรรดาผู้ที่ปรารถนาจะดำเนินชีวิตตามทางพระเจ้าในพระเยซูคริสต์จะถูกข่มเหง

1 Peter 4:12 12 Beloved, do not be surprised at the fiery trial when it comes upon you to test you, as though something strange were happening to you.

12 ดูก่อนท่านที่รัก   อย่าประหลาดใจ   ที่ท่านต้องได้รับความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสเป็นการลองใจ   เหมือนหนึ่งว่าเหตุการณ์อันประหลาดได้เกิดขึ้นกับท่าน

13 But rejoice insofar as you share Christ's sufferings, that you may also rejoice and be glad when His glory is revealed.

13 แต่ว่าท่านทั้งหลายจงชื่นชมยินดีในการที่ท่านได้มีส่วนร่วมในความทุกข์ยากของพระคริสต์   เพื่อว่าเมื่อพระสิริของพระเจ้าปรากฏขึ้น   ท่านทั้งหลายก็จะได้ชื่นชมยินดีเป็นอันมากด้วย

14 If you are insulted for the name of Christ, you are blessed, because the Spirit of glory and of God rests upon you.

14 ถ้าท่านถูกด่าว่า   เพราะพระนามของพระคริสต์   ท่านก็เป็นสุข   ด้วยว่าพระวิญญาณแห่งพระสิริและของพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับท่าน 1 Peter 4:12 Beloved, do not be surprised at the fiery trial when it comes upon you to test you, as though something strange were happening to you.


About a year and two months ago Cindy and I both came down with dengue fever.  

ประมาณ 1 ปี 2เดือน ที่ผ่านมาทั้ง ซินดี้ และผม สุขภาพแย่ลงด้วยโรคไข้เลือดออก

I went into Bells Palsy where the left side of my face was paralyzed giving me trouble seeing, eating, and talking. 

ผมได้ไปยังสถานที่ หนึ่งคือ เบลลี่ พาลซี่ ใบหน้าด้านซ้ายของผมเป็นอัมพฤกษ์  ทำให้ผมมีปัญหาในการมองเห็น การรับประทานอาหาร และการสนทนา

Then I went into a mental breakdown and was hospitalized two days.  

จากนั้นสภาพจิตใจของผมผิดปกติ และผมได้รับการ รักษาในโรงพยาบาล สองวัน

Then came a time of three nights in a row where I could not sleep and became extremely emotional, another trip to the hospital for that.  

แล้วต่อมาสามคืนติดกันที่ผมนอนไม่หลับ   และกลายเป็นคนเจ้าอารมณ์มาก  ต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาล อีกครั้ง

Then I was even more sick for eight months in the USA, and was much attacked by the Enemy.

แล้วผมก็ล้มป่วยเป็นเวลาแปดเดือนในประเทศสหรัฐอเมริกา ผมถูกศัตรูโจมตีอย่างแรง

But now the good news, the benefits!

แต่ตอนนี้มีข่าวที่ดี ข่าวที่มีประโยชน์!

We learned that our hope, our peace, our strength, our faith is in our Mighty God.  We are in His hands, in His care.

เราได้เรียนรู้ว่าเรามี ความหวัง   ความสงบสุข ความเข้มแข็ง  ความเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์อำนาจ ของเรา   เราอยู่ในพระหัตถ์พระองค์   อยู่ในความดูแลของพระองค์

Duke and Sunshine had a lengthy opportunity to minister here in Thachatchai and so did the Nelson family.

ดุ้ค และ ซันไชน์ มีโอกาสทำพันธกิจเป็นเวลานานที่ท่าฉัตรไชยที่นี่ และ เช่นเดียวกับครอบครัวเนลสัน

We got to spend a lot of time with our family and friends in America.

เรา ได้ใช้เวลานานมากกับครอบครัวและเพื่อน ของเรา ในอเมริกา


Cindy and I learned we love each other more than ever and can be of such support and encouragement to one another as we celebrated our 38th year of marriage. 

ซินดี้ และ ผมได้เรียนรู้ที่จะรักกันมากขึ้นกว่าเดิม และสามารถจะสนับสนุนกันดังกล่าว และให้กำลังใจซึ่งกันและกัน  เมื่อเรามีการเฉลิมฉลองการแต่งงานครบรอบ 38 ปีของเรา

We are learning to share and communicate our feelings better. 

เรา กำลังเรียนรู้ ที่จะแบ่งปัน และสื่อสารความรู้สึกของเราดีขึ้น

We learned the need for love, prayers, and hands on help from dear brothers and sisters in Christ. 

เราได้เรียนรู้ความต้องการความรัก การอธิษฐาน และมือที่ช่วยเหลือจาก พี่น้องชายหญิงที่รักในพระคริสต์

The value of friendship and fellowship and our bond with our co-laborers both English and Thai has been greatly strengthened..

คุณค่าของ มิตรภาพและการสามัคคีธรรม และ ความผูกพันของเรากับเพื่อนร่วมงานของเราทั้งที่พูดอังกฤษและไทย ได้เข้มแข็งอย่างมาก ..

We learned the need to pray, much, much more than ever before.

เราได้เรียนรู้ ที่ต้องอธิษฐานมาก  มากขึ้นกว่าที่ เคยเป็นมาก่อน

We learned the need to be led more by the Holy Spirit.

เราได้เรียนรู้ความ จำเป็นที่จะต้องให้ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำมากขึ้น

I learned my spiritual cup was empty and I needed to fill up again with worship music, teaching and preaching of others, Bible reading not to prepare to teach but to transform my own heart and deepen my own walk and relationship with the Lord.

ผมได้เรียนรู้ว่า ถ้วยฝ่าย จิตวิญญาณ ของผมว่างเปล่า  และผมต้องการที่จะ เติมให้เต็ม อีกครั้งกับ เพลง นมัสการ  การสอนและการ เทศนาของผู้อื่น  การอ่าน พระคัมภีร์   ไม่ต้องเตรียมพร้อมที่จะสอน แต่ ที่จะเปลี่ยนแปลงจิตใจของตัวเอง   และเดินในความสัมพันธ์ของผมกับ พระเจ้าอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น

I learned I was being very proud and needed to humble myself before God and before others.   I learned what it feels like to have depression, anxiety, memory loss, migraine headaches, uncontrolled emotion, things I had never before experienced, but which so many others have. 

ผมได้เรียนรู้ว่าผมกำลังลำพองใจมาก  และจำเป็นต้องถ่อมตัวลงต่อพระพักตร์พระเจ้าและต่อหน้าคนอื่น  ผมได้เรียนรู้ว่ามันเป็นเช่นไรที่ตกอยู่ในภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล การสูญเสียความจำ ปวดหัวไมเกรน อารมณ์ ที่ไม่สามารถควบคุมได้  หลาย สิ่งที่ผมไม่เคย มีประสบการณ์มาก่อน   แต่ที่คนอื่นได้ประสบมาแล้ว

Medications are helping, friends are helping, and God is healing. 

การรักษาด้วยยากำลังช่วยอยู่    เพื่อน ๆ กำลังช่วยกัน  และพระเจ้ากำลังทรงรักษา

We learned we are called to Thailand for the long term, here to stay!

เราได้เรียนรู้ว่า เรารับการทรงเรียกให้ไปประเทศไทย และจะอยู่ที่นี่ อีกนาน!

We are learning not to be critical, judgmental, prejudiced, impatient, short tempered, and mean toward the precious Thai people whom God has called us to love and to serve, whether or not they become Christians and no matter how different they might act.  

เรา กำลังเรียนรู้ ที่จะไม่ช่างจับผิด  ชอบตัดสินผู้อื่น  มีอคติ , ไม่อดทน  กลั้นอารมณ์ไม่ได้  และใจร้ายใจดำต่อคนไทยที่มีค่า ผู้ซึ่งพระเจ้าได้ทรง เรียกเราให้ไปรักและรับใช้ ไม่ว่าประชาชนจะเป็นคริสเตียน หรือไม่  ไม่ว่าพวกเขาประพฤติแตกต่างกับเราแค่ไหน

Now we are more joyful, enjoying the diversity and the uniqueness of all the people God has made and loves so much.

ตอนนี้เรา มีความสุข มากขึ้น เพลิดเพลินไปกับ ความหลากหลายและความเป็นเอกลักษณ์ของผู้คนทุกคนที่ พระเจ้าทรงสร้างและทรงรัก มาก

For more see www.wdbydana.com/sermon.html

1 Peter 4b

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top