Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Sunday, August 18, 2013

 

We have a little left to say from chapter 2. 

God has already determined the service that He wants you to accomplish for His glory, but He has to do a work in you to prepare you. 

พระเจ้าได้ทรงกำหนดไว้แล้วว่าทรงต้องการให้คุณประสบความสำเร็จในพันธกิจใด เพื่อถวายพระสิริแด่พระองค์  แต่พระองค์ต้องทรงทำงานในตัวคุณเพื่อเตรียมคุณให้พร้อม

So the experiences that you go through, the hardships, the difficulties, the trials, the sorrows; they're all a part of God's preparation.

ดังนั้นประสบการณ์ที่คุณผ่าน   ความยากลำบาก ปัญหายุ่งยาก  การทดลอง ความเศร้า สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมของพระเจ้า

As He is seeking to prepare a vessel to be used by the Master, as He empties you of yourself, that He might fill you with His fullness that you no longer live for your own glory but live now for His glory.

ในขณะที่พระองค์กำลังมองหาภาชนะเพื่อเจ้านายจะใช้ได้  ดังที่พระองค์ทรงทำให้คุณว่างเปล่า ทรงอาจจะเติมคุณด้วยความไพบูลย์ของพระองค์   ที่คุณไม่ได้อยู่เพื่อเกียรติของคุณเอง แต่จะอยู่เพื่อถวายพระสิริแด่พระองค์

That you serve Him in such a way that it brings glory to Him

ที่คุณจะรับใช้พระองค์ในลักษณะที่จะถวายพระสิริแด่พระองค์

22So flee youthful passions and pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call on the Lord from a pure heart.

22ดังนั้นท่านจงหลีกหนีเสียจากราคะตัณหาของคนหนุ่ม   และจงใฝ่ในทางธรรม   ในความเชื่อ   ความรัก   และสันติสุขร่วมกับผู้ที่ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์

Many a Christian has destroyed their usefulness to the Lord and their testimony because of youthful lusts.  Flee them.  

คริสเตียนหลายคนได้ทำลายโอกาสที่พระเจ้าจะทรงใช้  และคำพยานของพวกเขา  เพราะตัณหาในวัยหนุ่ม  จงหลีกหนีจากสิ่งเหล่านี้เถิด

A great Bible example of that is Joseph, who was serving in the house of Potiphar.

ตัวอย่างที่ดีของคนในพระคัมภีร์คือโยเซฟซึ่งทำหน้าที่รับใช้ในบ้านของโพทิฟาร์

The wife of Potiphar tried to get the young handsome servant to lay with her. 

ภรรยาของโพทิฟาร์พยายามที่จะยั่วยวนข้าราชการหนุ่มหล่อให้มาหลับนอนกับเธอ

One day, when the rest of the servants were out, she grabbed hold of him, want to force him into the bed, and he wriggled free leaving his coat in her hand.

วันหนึ่งเมื่อคนรับใช้ที่เหลือกลับออกไป  เธอคว้าถือของเขา ต้องการที่จะบังคับให้เขาเข้าไปในห้องนอนและเขาดิ้นจนชายเสื้อคลุมของเขาขาดหลุดไปอยู่ในมือของเธอ

And he ran out fleeing youthful lusts. Smartest thing he could do.

และเขาก็วิ่งหนีรอดจากตัณหาวัยหนุ่ม เขาได้ทำสิ่งที่ฉลาด

There are some times when the wisest thing you can do is run. "Flee youthful lusts:"

มีบางครั้งเมื่อคุณทำสิ่งที่ฉลาดที่สุดได้คือการวิ่งหนีพ้น "ตัณหาในวัยหนุ่ม"

23Have nothing to do with foolish, ignorant controversies; you know that they breed quarrels.

23อย่าข้องแวะกับปัญหาอันโง่เขลาและไม่เป็นสาระ   ด้วยรู้แล้วว่าปัญหาเหล่านั้นก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทกัน

24And the Lord's servant must not be quarrelsome but kind to everyone, able to teach, patiently enduring evil,

24ฝ่ายผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าต้องไม่เป็นคนที่ชอบการทะเลาะวิวาท   แต่ต้องมีใจเมตตาต่อทุกคน   เป็นครูที่เหมาะสมและมีความอดทน

25correcting his opponents with gentleness. God may perhaps grant them repentance leading to a knowledge of the truth,

25ชี้แจงให้ฝ่ายตรงกันข้ามเข้าใจด้วยความสุภาพ   ว่าพระเจ้าอาจจะทรงโปรดให้เขากลับใจ   และมาถึงซึ่งความจริง

26and they may escape from the snare of the devil, after being captured by him to do his will.

26และหลุดพ้นบ่วงของมารผู้ซึ่งดักจับเขาไว้ให้ทำตามความประสงค์ของมัน

2 Corinthians 2โครินธ์ 4:4 In their case the god of this world has blinded the minds of the unbelievers, to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God.

4ส่วนคนที่ไม่เชื่อนั้น   พระของยุคนี้ได้กระทำใจของเขาให้มืดไป   เพื่อไม่ให้เขาได้เห็นความสว่างของข่าวประเสริฐ   เรื่องพระสิริของพระคริสต์ผู้เป็นพระฉายของพระเจ้า

John ยอห์น 8:32 and you will know the truth, and the truth will set you free 2 Timothy chapter 3 Living in the Last Days

2 ทิโมธีบทที่ 3 การมีชีวิตอยู่ในยุคสุดท้าย

The emphasis in this chapter is on knowledge and responsibility.

ในบทนี้เน้นเรื่องความรู้และความรับผิดชอบ

Paul informed Timothy about the nature of the last days, and then instructed him how to respond.

เปาโลบอกทิโมธีเรื่องธรรมชาติของยุคสุดท้าย   แล้วสอนเขาว่าควรจะมีท่าทีอย่างไร

Action must be based on knowledge.

การกระทำต้องอยู่บนพื้นฐานความรอบรู้

It is interesting that the Bible in many places speaks of the last days and in every case where the Scriptures speak of the last days, it really seems to describe the time we are living in. 

น่าสนใจว่าหลายตอนในพระคัมภีร์ที่พูดถึงยุคสุดท้ายและในทุกกรณีที่พระคัมภีร์พูดถึงยุคสุดท้ายจริงๆ ดูเหมือนจะอธิบายช่วงเวลาที่เรากำลังดำเนินชีวิตอยู่ขณะนี้

Paul is warning Timothy of certain things that will be happening in the last days. And as we go down the list, it's like watching the TV news.

เปาโลกำลังตักเตือนทิโมธีเรื่องบางอย่างที่กำลังเกิดขึ้นในยุคสุดท้าย และเมื่อเราดูรายละเอียดมันก็เหมือนเรากำลังดูข่าวทางทีวี

1But understand this, that in the last days there will come times of difficulty.

1แต่จงเข้าใจข้อนี้   คือว่าในสมัยจะสิ้นยุคนั้น   จะเกิดเหตุการณ์กลียุค

As the “last times” draw to a close, they will become perilous, dangerous, and difficult.

ในขณะที่ "ช่วงเวลาสุดท้าย" ใกล้เข้ามา  พวกเขาจะอยู่ในยุคสุดท้าย  ที่เป็นอันตรายและมีชีวิตยากลำบาก

Dr. Warren Wiersbe explains this is the same Greek word that is used to describe the two violent demoniacs of Gadara, they are called “fierce”

ดร. วอร์เรน เวียสเบ้  อธิบายว่านี้เป็นเหมือนคำในภาษากรีกที่ใช้อธิบายถึงมารโหดร้ายที่สุดสองตัวแห่งกาดารา  พวกเขาจะเรียกว่า "ตัวร้ายกาจ"

Matthew มัทธิว 8:28 28And when he came to the other side, to the country of the Gadarenes, two demon-possessed men met him, coming out of the tombs, so fierce that no one could pass that way.

28ครั้นพระองค์ทรงข้ามฟากไปถึงแดนกาดาราแล้ว มีคนสองคนออกมาจากอุโมงค์ฝังศพ   มาพบพระองค์   เขาผีเข้าสิงดุร้ายนัก   จนไม่มีผู้ใดอาจเดินทางนั้นได้

This suggests that the violence of the last times will be energized by demons

นี้แสดงให้เห็นว่าความรุนแรงในยุคสุดท้ายจะถูกยั่วยุโดยปีศาจร้าย

1 Timothy 1 ทิโมธี 4:1 1Now the Spirit expressly says that in later times some will depart from the faith by devoting themselves to deceitful spirits and teachings of demons,

1พระวิญญาณได้ตรัสไว้อย่างชัดแจ้งว่า   ต่อไปภายหน้าจะมีบางคนละทิ้งความเชื่อ   โดยหันไปเชื่อฟังวิญญาณที่ล่อลวง   และฟังคำสอนของพวกผีปีศาจ

2 Timothy 2 ทิโมธี 3:2 2For people will be lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy,

2เพราะมนุษย์จะเห็นแก่ตัว   เห็นแก่เงิน   เย่อหยิ่ง   ยโส   ชอบด่าว่า   ไม่เชื่อฟังคำบิดามารดา   อกตัญญู   ไร้ศีลธรรม

3heartless, unappeasable, slanderous, without self-control, brutal, not loving good,

3ไร้มนุษยธรรม   ไม่ให้อภัยกัน   ใส่ร้ายกัน   ไม่ยับยั้งชั่งใจ   ดุร้าย   เกลียดชังความดี

4treacherous, reckless, swollen with conceit, lovers of pleasure rather than lovers of God,

4ทรยศ มุทะลุ หัวสูง   รักความสนุกยิ่งกว่ารักพระเจ้า

“These last days” began with the ministry of Jesus Christ.

"วันสุดท้ายเหล่านี้" เริ่มต้นพร้อมกับพระราชกิจของพระเยซูคริสต์

 

2 Timothy 2b and 3

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top