Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 


 
 

Thursday, August 22, 2013

 

2 Timothy chapter 3b Living in the Last Days

2 ทิโมธีบทที่ 3 การใช้ชีวิตในวันล่าสุด

  Verses 5-8 indicate that there will be plenty of religion in the last days, but it will be just an imitation, a form of godliness without the life-changing power of God.

   ข้อ 5-8 ระบุว่าจะมีศาสนามากมายในยุคสุดท้าย แต่มันจะเป็นเพียงการเลียนแบบ   รูปแบบของความเคร่งศาสนาที่ปราศจากฤทธิ์อำนาจเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ของพระเจ้า

5having the appearance of godliness, but denying its power. Avoid such people.

5ถือศาสนาแต่เปลือกนอก   ส่วนแก่นแท้ของศาสนาเขาไม่ยอมรับ   คนเช่นนั้นท่านอย่าคบ

6For among them are those who creep into households and capture weak women, burdened with sins and led astray by various passions,

6เพราะในบรรดาคนเหล่านั้น   มีคนที่แอบไปตามบ้าน   แล้วลวงหญิงที่เบาปัญญาหนาด้วยบาป   และหลงใหลไปด้วยตัณหาต่างๆไปเป็นเชลย

7always learning and never able to arrive at a knowledge of the truth.

7หญิงพวกนี้จะฟังทุกคนที่พูด   แต่ไม่อาจที่จะเข้าถึงหลักแห่งความจริงได้เลย

Some people study, study, study but don’t show life change, they don’t seem to be applying the Word of God to their lives. 

บางคนศึกษา  ศึกษา  และศึกษา แต่ไม่ได้แสดงการเปลี่ยนแปลงชีวิต     พวกเขาดูเหมือนจะไม่ได้ประยุกต์ใช้พระวจนะของพระเจ้าในชีวิต

The Bible, as we read in Romans, tells about God giving people over to reprobate minds, men who resist God and the truth of God.

ดังที่เราอ่านในพระธรรมโรม   พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้า   ให้คนระวังที่จะประณามคนทีมีจิตใจต่อต้านพระเจ้าและความจริงของพระเจ้า

8Just as Jannes and Jambres opposed Moses, so these men also oppose the truth, men corrupted in mind and disqualified regarding the faith.

8ยันเนสกับยัมเบรส์ได้ต่อต้านโมเสสฉันใด   คนเหล่านี้ก็ต่อต้านความจริงฉันนั้น   เขาเป็นคนใจทราม   และในเรื่องความเชื่อนั้นเขาใช้ไม่ได้เลย

Paul compared the false teachers and those who have become debased in their minds to the Egyptian magicians Jannes and Jambres, who opposed Moses by imitating what he did

เปาโลเปรียบเทียบครูสอนเท็จและบรรดาผู้ที่ได้ทำให้จิตใจของพวกเขาเสื่อมลง  ไปนับถือผู้วิเศษเจนเนส  และแจมเบรส  ผู้คัดค้านโมเสสโดยเลียนแบบสิ่งที่ท่านได้ทำ

Exodus อพยพ 7:10-12 10So Moses and Aaron went to Pharaoh and did just as the LORD commanded. Aaron cast down his staff before Pharaoh and his servants, and it became a serpent.

10โมเสสกับอาโรนจึงเข้าไปเฝ้าฟาโรห์   เขากระทำตามที่พระเจ้าทรงบัญชา   อาโรนโยนไม้เท้าลงต่อหน้าฟาโรห์   และข้าราชการทั้งปวง   ไม้นั้นก็กลายเป็นงู  

11Then Pharaoh summoned the wise men and the sorcerers, and they, the magicians of Egypt, also did the same by their secret arts.

11ฝ่ายฟาโรห์ก็ทรงเรียกพวกนักปราชญ์ และพวกนักวิทยากลมา   พวกเขาเป็นพวกนักแสดงกลแห่งอียิปต์   จึงทำได้เหมือนกันด้วยศิลปอันลี้ลับของเขา

12For each man cast down his staff, and they became serpents. But Aaron's staff swallowed up their staffs.

12เมื่อเขาต่างคนต่างโยนไม้เท้าลงไม้เท้าเหล่านั้นก็ กลายเป็นงู   แต่ไม้เท้าของอาโรนกลืนไม้เท้าของพวกเขาเสียทั้งหมด

What can we learn from this? 

เราสามารถเรียนรู้อะไรจากข้อนี้

This shows that just because something supernatural happens it doesn’t necessarily mean that it is the Hand of God. 

นี้แสดงให้เห็นว่าเพียงเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเหนือธรรมชาติ    มันก็ไม่จำเป็นต้องหมายความว่ามันเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้า

Also that Satan loves to imitate and to counterfeit in order to deceive people, and to keep their hearts hard like the pharaoh’s was.

ยิ่งกว่านั้นซาตานรักที่จะเลียนแบบและปลอมแปลงเพื่อหลอกลวงผู้คน  และเพื่อให้จิตใจของพวกเขาที่แข็งเหมือนจิตใจของฟาโรห์

9But they will not get very far, for their folly will be plain to all, as was that of those two men.

9แต่เขาจะไปได้ไม่กี่น้ำ   เพราะความโง่ของเขาจะปรากฏแก่คนทั้งปวง   เช่นเดียวกับความโง่ของชายสองคนนั้น

The second instruction for Timothy and for us is to follow what is true and those whose teachings are true.

คำสอนที่สองสำหรับทิโมธีและสำหรับเราคือ  การติดตามสิ่งที่เป็นจริงและผู้ที่มีคำสอนจริง

Their lives are open for all to see. They teach true doctrine.
ชีวิตของพวกเขาเปิดเผยให้ทุกคนเห็นได้ พวกเขาสอนหลักศาสนาที่แท้จริง

They practice what they preach. Their purpose is to glorify God.  They are willing to suffer.  

พวกเขาฝึกฝนสิ่งที่พวกเขาเทศน์ วัตถุประสงค์ของพวกเขาคือเพื่อเชิดชูพระเจ้า พวกเขายินดีที่จะทนทุกข์

10You, however, have followed my teaching, my conduct, my aim in life, my faith, my patience, my love, my steadfastness,

10บัดนี้   ท่านก็ประจักษ์ชัดแล้วซึ่งคำสอน   พฤติกรรม   ความมุ่งหมายในชีวิต   ความเชื่อ   ความอดทน   ความรัก   ความหนักแน่นมั่นคง

11my persecutions and sufferings that happened to me at Antioch, at Iconium, and at Lystra—which persecutions I endured; yet from them all the Lord rescued me.

11การถูกข่มเหง   การทนทุกข์ยากลำบากของข้าพเจ้าและสิ่งที่ได้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้า ณ เมืองอันทิโอก   เมืองอิโคนียูม   และเมืองลิสตรา   การกดขี่ข่มเหงที่ข้าพเจ้าได้ทนเอา   ถึงกระนั้นก็ดี   องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดให้ข้าพเจ้ารอดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นทั้งหมด

For more see www.wdbydana.com/sermon.html 

2 Timothy 3

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top