Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 


 
 

Wednesday, August 28, 2013

 

Question: "How can I be saved?"
คำถาม: "ฉันจะรอดได้อย่างไร"
Answer: This simple, yet profound, question is the most important question that can be asked. ”How can I be saved?” deals with where we will spend eternity after our lives in this world are over.

คำตอบ: คำถามนี้ง่าย แต่ลึกซึ้ง  นี่เป็นคำถามที่สำคัญที่สุดที่ถามกัน "ฉันสามารถจะรอดได้อย่างไร" เกี่ยวกับว่าเราจะไปสู่ที่ไหนนิรันดร์กาล  หลังจากชีวิตที่อยู่ในโลกลาจากไป

There is no more important issue than our eternal destiny. Thankfully, the Bible is abundantly clear on how a person can be saved.

ไม่มีเรื่องใดที่สำคัญกว่าเรื่องชะตานิรันดร์ของเรา   ขอบคุณพระเจ้า  พระคัมภีร์บันทึกชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์ว่าบุคคลสามารถรับความรอดได้อย่างไร

The Philippian jailer asked Paul and Silas, “Sirs, what must I do to be saved?” (Acts 16:30).

ผู้คุมนักโทษเมืองฟีลิปปีได้ถามเปาโลและสิลาส  "ท่านเจ้าข้า  ข้าพเจ้าจะต้องทำอย่างไรจึงจะรอดได้" (กิจการ 16:30)

Paul and Silas responded, “Believe in the Lord Jesus, and you will be saved” (Acts 16:31).
เปาโลและสิลาสตอบกลับว่า "จงเชื่อในพระเยซูเจ้า แล้วท่านจะรอดได้" (กิจการ 16:31)
How can I be saved? Why do I need to be saved?
ฉันจะรอดได้อย่างไร  ทำไมฉันจำเป็นต้องได้รับความรอด

We all inherited sin (Romans 3:23). We are born with sin (Psalm 51:5), and we all personally choose to sin (Ecclesiastes 7:20; 1 John 1:8).

เราทุกคนได้สืบเชื้อสายจากบาป (โรม 3:23) เราเกิดมาโดยมีบาปติดตัว (สดุดี 51:5) และเราแต่ละคนชอบที่จะทำบาป (ปัญญาจารย์ 7:20; 1 ยอห์น 1:8)


Sin is what makes us unsaved. Sin is what separates us from God. Sin is what has us on the path to eternal destruction.
บาปคือสิ่งที่ทำให้เราไม่มีทางรอดได้  บาปคือสิ่งที่แยกเราออกจากพระเจ้า บาปเป็นสิ่งที่มีอยู่บนเส้นทางที่พาเราไปสู่ความพินาศชั่วนิรันดร์


How can I be saved? Saved from what?
ฉันจะรอดได้อย่างไร  รอดจากสิ่งใดหรือ

Because of our sin, we all deserve death (Romans 6:23). While the physical consequence of sin is physical death, that is not the only kind of death that results from sin.

เพราะบาปของเรา   เราทุกคนสมควรได้รับความตาย (โรม 6:23) ในขณะที่ผลต่อเนื่องของบาปฝ่ายร่างกายคือความตายฝ่ายเนื้อหนัง    นั่นไม่ได้เป็นความตายเพียงแบบเดียวที่เป็นผลมาจากบาป


All sin is seriously committed against an eternal and infinite God (Psalm 51:4).

บาปทั้งหมดที่กระทำลงไปอย่างร้ายแรงเป็นปฏิปักษ์กับพระเจ้าองค์นิรันดร์และไม่มีที่ขีดจำกัด (สดุดี 51:4)


Because of that, the just penalty for our sin is also eternal and infinite.

เพราะเหตุนั้น  การลงโทษนั้นก็ยุติธรรมเพราะบาปของเรายังอยู่ตลอดไปและไม่มีสิ้นสุด

What we need to be saved from is eternal destruction (Matthew 25:46; Revelation 20:15).
สิ่งที่เราจำเป็นต้องช่วยให้รอดพ้นคือพ้นจากความพินาศชั่วนิรันดร (มัทธิว 25:46; วิวรณ์ 20:15)
How can I be saved? How did God provide salvation?
ฉันจะรอดได้อย่างไร? พระเจ้าทรงเตรียมความรอดไว้อย่างไร


The penalty for sin is infinite and eternal, only God could pay the penalty, because only He is infinite and eternal.

เนื่องจากการลงโทษที่ยุติธรรมเพราะความบาปไม่มีที่สิ้นสุดและตลอดนิรันดร์   พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงสามารถชดใช้หนี้บาปแทนเรา เพราะพระองค์เพียงผู้เดียวทรงไร้ขีดจำกัดและเป็นองค์นิรันดร์

But God, in His divine nature, could not die. So God became a human being in the person of Jesus Christ.

แต่พระเจ้า   ในสภาพผู้ทรงเป็นพระเจ้า พระองค์ไม่มีวันดับ  พระเจ้าได้ทรงมารับสภาพเป็นบุคคลคือพระเยซูคริสต์

God took on human flesh, lived among us, and taught us.

พระเจ้าได้ทรงบังเกิดเป็นคนธรรมดา มีชีวิตอยู่ท่ามกลางเราและทรงสอนเรา

When the people rejected Him and His message, and sought to kill Him, He willingly sacrificed Himself for us, allowing Himself to be crucified (John 10:15).

เมื่อคนปฏิเสธพระองค์และคำสั่งสอนของพระองค์  และพยายามที่จะฆ่าพระองค์    พระองค์ก็พอพระทัยที่จะเสียสละพระชนม์เพื่อเรา    ยอมให้พระองค์เองถูกตรึงบนกางเขน (ยอห์น 10:15)

Because Jesus Christ was human, He could die; and because Jesus Christ was God, His death had an eternal and infinite value. Jesus’ death on the cross was the perfect and complete payment for our sin (1 John 2:2).

เพราะพระเยซูคริสต์ทรงสภาพเป็นมนุษย์    พระองค์ตายได้   และเพราะพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้า   ความตายของพระองค์จึงมีค่าตลอดนิรันดร์และไม่มีขีดจำกัด    ความตายของพระเยซูบนกางเขนคือการชดใช้ที่ครบถ้วนพอสำหรับบาปของเรา (1 ยอห์น 2:2)

He took the consequences we deserved. Jesus’ resurrection from the dead demonstrated that His death was indeed the perfectly sufficient sacrifice for sin.
พระองค์ทรงแบกรับผลจากบาปที่เราสมควรได้รับ   การฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูจากความตายแสดงให้เห็นว่า  ความตายของพระองค์เป็นการเสียสละที่แท้จริง  เพียงพอครบบริบูรณ์สำหรับความบาป
How can I be saved? What do I need to do?
ฉันจะรอดได้อย่างไร  ฉันจำเป็นต้องทำอะไร

“Believe in the Lord Jesus, and you will be saved” (Acts 16:31).

"จงเชื่อในพระเยซูเจ้าและท่านจะรอด" (กิจการ 16:31)

God has already done all of the work. All you must do is receive, in faith, the salvation God offers (Ephesians 2:8-9).

พระเจ้าได้ทรงทำพระราชกิจเสร็จสิ้นแล้ว   ทั้งหมดที่คุณต้องทำคือ ยอมรับโดยความเชื่อพระเจ้า คุณก็จะได้รับความรอด (เอเฟซัส 2:8-9)

Fully trust in Jesus alone as the payment for your sins. Believe in Him, and you will not perish (John 3:16).

วางใจอย่างสิ้นสุดใจในพระเยซูองค์เดียวว่าทรงชดใช้ความผิดบาปแทนคุณ  จงเชื่อในพระองค์และคุณจะไม่พินาศ (ยอห์น 3:16)

God is offering you salvation as a gift. All you have to do is accept it. Jesus is the way of salvation (John 14:6).

พระเจ้ากำลังทรงประทานความรอดเป็นของขวัญให้คุณ  สิ่งที่คุณต้องทำคือจงยอมรับไว้  พระเยซูทรงเป็นทางแห่งความรอด (ยอห์น 14:6)

www.Gotguestions.org/Thai

 

How can I be saved?

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top