Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 


 
 

Wednesday, September 18, 2013

 

Question: "What are the steps to salvation?"
คำถาม: "อะไรคือบันไดไปสู่ความรอด"
Answer: Many people are looking for “steps to salvation.”

คำตอบ: คนมากมายกำลังตามหา "บันไดไปสู่ความรอด."

People like the idea of an instruction manual with five steps that, if followed, will result in salvation.

คนชอบคิดถึงเรื่องคู่มือการสอนแบบบันไดห้าขั้นที่   ถ้าเราปฏิบัติตามจะส่งผลให้ได้รับความรอด

An example of this is Islam with its Five Pillars.

ตัวอย่างเรื่องนี้คือศาสนาอิสลามกับหลักปฏิบัติ 5 ประการ 

According to Islam, if the Five Pillars are obeyed, salvation will be granted.

ตามศาสนาอิสลาม   ถ้าเชื่อฟังหลักปฏิบัติ 5 ประการ  ก็จะได้รับความรอด

Because the idea of a step-by-step process to salvation is appealing, many in the Christian community make the mistake of presenting salvation as a result of a step-by-step process.

เพราะความคิดเรื่องกระบวนการปฏิบัติทีละขั้นตอนนำไปสู่ความรอดเป็นที่น่าสนใจมาก    ในชุมชนคริสเตียนคนมากมายทำผิดพลาดเรื่องความรอดที่นำเสนอว่าเป็นผลมาจากกระบวนการปฏิบัติทีละขั้นตอน

Roman Catholicism has seven sacraments.

ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกมีศีลศักดิ์สิทธิ์เจ็ดประการ

Various Christian denominations add baptism, public confession, turning from sin, speaking in tongues, etc., as steps to salvation.

คริสเตียนนิกายต่างๆเพิ่มการรับบัพติสมา   การสารภาพบาปต่อที่ประชุม   การหันจากบาป    การพูดภาษาแปลกๆ ฯลฯ เป็นบันไดไปสู่ความรอด

But the Bible only presents one step to salvation.

แต่พระคัมภีร์มีเพียงขั้นตอนเดียวที่นำไปสู่ความรอด

When the Philippian jailer asked Paul, “what must I do to be saved?” Paul responded, “believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved” (Acts 16:30-31).
เมื่อผู้คุมชาวฟีลิปปี ถามเปาโลว่า  "ข้าพเจ้าจะต้องทำอย่างไรจึงจะรอดได้" เปาโลตอบกลับว่า "จงเชื่อในพระเยซูคริสต์และท่านจะรอดได้" (กิจการ 16:30-31)
Faith in Jesus Christ as the Savior is the only “step” to salvation.

ความเชื่อศรัทธาในพระเยซูคริสต์ว่าทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดคือ "ขั้นตอน"เดียวเท่านั้นที่พบความรอด

The message of the Bible is abundantly clear. We have all sinned against God (Romans 3:23).

ข้อพระคำในพระคัมภีร์กล่าวอย่างชัดเจนบริบูรณ์ เราทุกคนได้กระทำบาปเป็นปฏิปักษ์กับพระเจ้า (โรม 3:23)

Because of our sin, we deserve to be eternally separated from God (Romans 6:23).

เพราะบาปของเรา   เราสมควรที่จะถูกแยกออกจากพระเจ้าชั่วนิรันดร์ (โรม 6:23)

Because of His love for us (John 3:16), God took on human form and died in our place, taking the punishment that we deserve (Romans 5:8; 2 Corinthians 5:21).

เพราะความรักที่ทรงมีต่อเรา (ยอห์น 3:16) พระเจ้าผู้ทรงสภาพมนุษย์และสิ้นพระชนม์แทนเรา ทรงยอมแบกรับโทษที่เราสมควรได้รับ (โรม 5:8; 2 โครินธ์ 5:21)

God promises forgiveness of sins and eternal life in heaven to all who receive, by grace through faith, Jesus Christ as Savior (John 1:12; 3:16; 5:24; Acts 16:31).
พระเจ้าทรงสัญญาให้อภัยบาปและทรงประทานชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์แก่ทุกคนที่ได้รับ   โดยพระคุณผ่านทางความเชื่อพระเยซูคริสต์ว่าทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด (ยอห์น 1:12; 3:16; 5:24; กิจการ 16:31)
Salvation is not about certain steps we must follow to earn salvation.

ความรอดนั้นไม่ใช่ขั้นตอนตายตัวที่เราจะต้องทำตามเพื่อจะได้รับความรอด

Yes, Christians should be baptized.

ใช่แล้ว  คริสเตียนทั้งหลายควรรับพิธีบัพติสมา

Yes, Christians should publicly confess Christ as Savior.

ใช่แล้ว คริสเตียนทั้งหลายควรสารภาพต่อที่ประชุมว่าพระคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด

Yes, Christians should turn from sin.

ใช่แล้ว  คริสเตียนทั้งหลายควรหันเสียจากบาป

Yes, Christians should commit their lives to obeying God.

ใช่แล้ว คริสเตียนทั้งหลายควรประพฤติโดยเชื่อฟังพระเจ้า

However, these are not steps to salvation.

อย่างไรก็ตาม  สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นบันไดไปสู่ความรอด

These are results of salvation.

สิ่งเหล่านี้เป็นผลเนื่องจากความรอด

Because of our sin, we cannot in any sense earn salvation.

เพราะบาปของเรา  เราไม่สามารถรอดได้โดยวิถีทางของเราเอง

We could follow 1000 steps, and it would not be enough.

เราสามารถทำตามบันได1,000 ขั้น และมันจะไม่เพียงพอ

That is why Jesus had to die in our place.

นั่นคือเหตุผลที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์แทนเรา

We are absolutely incapable of paying our sin debt to God or cleansing ourselves from sin.

ในที่สุด เราก็ไม่สามารถชดใช้หนี้บาปของเราที่มีต่อพระเจ้า   หรือทำความสะอาดตัวเองจากความบาปได้

Only God could accomplish our salvation, and so He did. God Himself completed the “steps” and thereby offers salvation to anyone who will receive it from Him.
แต่พระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงทำให้ความรอดของเราสมบูรณ์  และพระองค์ได้ทรงกระทำแล้ว  พระเจ้าได้ทรงกระทำให้ "บันไดขั้นตอน" เสร็จสิ้นแล้วอย่างสมบูรณ์ และดังนั้นความรอดมาสู่ทุกคน   ผู้ซึ่งจะได้รับจากพระองค์
Salvation and forgiveness of sins is not about following steps.

ความรอดและการให้อภัยบาปไม่ได้เกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปนี้

It is about receiving Christ as Savior and recognizing that He has done all of the work for us.

เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการรับพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด   และตระหนักว่าพระองค์ได้ทรงกระทำเพื่อเรา

God requires one step of us—receiving Jesus Christ as Savior and fully trusting in Him alone as the way of salvation.

พระเจ้าทรงต้องการเพียงขั้นตอนเดียวจากเรา--ต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยอย่างสุดจิตสุดใจและไว้วางใจในพระองค์ผ็เดียวว่าทรงเป็นทางแห่งความรอด

That is what distinguishes the Christian faith from all other world religions, each of which has a list of steps that must be followed in order for salvation to be received.

นั่นคือสิ่งที่เห็นความแตกต่างความเชื่อของคริสเตียนโดดเด่นจากทุกศาสนาใดในโลก แต่ละศาสนาที่มีบันไดขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติตามเพื่อให้ได้รับความรอด

The Christian faith recognizes that God has already completed the steps, and simply calls on us to receive Him in faith.

ความเชื่อของคริสเตียนคือยอมรับว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำทุกขั้นตอนเสร็จบริบูรณ์แล้ว   และทรงเพียงแต่เชิญเราให้มาเชื่อต้อนรับพระองค์

http://www.gotquestions.org/Thai

 

Steps to Salvation

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top