Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Sunday, September 22, 2013

 

Hebrews 6 Are you being fruitful?

3And this we will do if God permits.

3ถ้าพระเจ้าจะทรงโปรดอนุญาต   เราก็จะได้ก้าวหน้าไปอย่างนี้

4For it is impossible to restore again to repentance those who have once been enlightened, who have tasted the heavenly gift, and have shared in the Holy Spirit,

4เพราะว่าคนเหล่านั้นที่ได้รับความสว่างมาครั้งหนึ่งแล้ว   และได้รู้รสของประทานจากสวรรค์   ได้มีส่วนในพระวิญญาณบริสุทธิ์

5and have tasted the goodness of the word of God and the powers of the age to come,

5และได้ชิมความดีงามแห่งพระวจนะของพระเจ้า   และฤทธิ์เดชแห่งยุคที่จะถึงนั้น

6if they then fall away, since they are crucifying once again the Son of God to their own harm and holding him up to contempt.

6ถ้าเขาเหล่านั้นได้ชิมแล้วหลงไป   ก็เหลือวิสัยที่จะนำเขามาสู่การกลับใจอีกได้   เพราะตัวเขาเองได้ตรึงพระบุตรของพระเจ้าเสียแล้ว   และทำให้พระองค์ทรงรับการดูหมิ่นเยาะเย้ย

I know that this is a passage of scripture that Satan loves to use to get people to doubt their salvation.

ผมรู้ว่านี้เป็นพระคัมภีร์ตอนหนึ่ง  ที่ซาตานชอบเอามาใช้เพื่อทำให้คนสงสัยว่าพวกเขาจะรอดไหม

Satan will use scripture, but out of context, or twisted in meaning or application.

ซาตานจะใช้ข้อพระคัมภีร์ แต่ประยุกต์ใช้ผิดจากบริบท หรือบิดเบือนความหมาย

He tries to get us to question and doubt. 

มันพยายามที่จะให้เราตั้งถามและสงสัย

He came to Eve with scripture, "Has God said you could eat of any of the trees?"

มันมาหาอีฟพร้อมกล่าวข้อพระคัมภีร์ "พระเจ้าได้กล่าวหรือว่าเจ้าจะกินผลของต้นไม้ใดก็ได้?"

He came to Jesus with scripture. "It is written He will give His angels charge over You to carry You in all Your ways lest at any time You dash Your foot against a stone."                                 มันมาทดลองใจพระเยซูกล่าวข้อพระคัมภีร์ " ‘พระองค์จะทรงบัญชาทูตสวรรค์ของพระองค์ให้ดูแลท่าน  ทูตเหล่านั้นจะยื่นมือประคองท่าน เพื่อไม่ให้เท้าของท่านกระทบหิน”

He came to Jesus with scriptures, but what Jesus then did was balance scripture with scripture.

มันมาหาพระเยซูพร้อมกล่าวข้อพระคัมภีร์ แต่สิ่งที่พระเยซูทรงทำก็คือใช้ข้อพระคัมภีร์ตอบกลับข้อพระคัมภีร์

Taking a scripture out of its context, you can make it mean something else.

การเอาข้อพระคัมภีร์ออกจากบริบทเดิม  คุณสามารถทำให้มันหมายถึงอย่างอื่นได้

Reading scripture and isolating it, you can make it mean something else.

การอ่านพระคัมภีร์และดึงข้อนั้นออกมา   คุณสามารถทำให้มันหมายถึงอย่างอื่นได้

We must compare scriptures with scriptures.

เราจะต้องเปรียบเทียบข้อพระคัมภีร์กับข้อพระคัมภีร์

What do we know that the scripture teaches?

เรารู้ไหมว่าพระคัมภีร์สอนอะไร

That a man may fail, that a man may even blaspheme and still find forgiveness.

หากชายคนหนึ่งล้มลง  ชายคนนั้นอาจลบหลู่พระเจ้าและหาทางรับการให้อภัย

For we remember that Jesus said to Peter, "Before the rooster crows, you are going to deny Me three times."

สำหรับเราจำไว้ว่าพระเยซูตรัสกับเปโตรว่า "ก่อนไก่ขัน, เจ้าจะปฏิเสธเราสามครั้ง"

Peter said, "If they would kill me, I would never deny You."

เปโตรทูลว่า "ถ้าพวกเขาจะฆ่าข้าพระองค์ให้ตาย ข้าพระองค์จะไม่มีวันปฏิเสธพระองค์"

After the rooster crowed twice, Jesus turned over and looked at Peter and Peter realized he had denied Him three times.

หลังจากไก่ขันสองครั้งแล้ว พระเยซูทรงหันไปมองไปที่เปโตร และเปโตรตระหนักว่าเขาได้ปฏิเสธพระองค์สามครั้ง

The last time was blasphemy, saying, "I don't know the man." And he went out and he wept bitterly, but Peter found forgiveness.

ครั้งสุดท้ายเขาดูหมิ่นพระเจ้า  พูดว่า "ข้าพเจ้าไม่รู้จักเขาผู้นั้น" และเขาก็ออกไปและเขาก็ร้องไห้ออกมาอย่างขมขื่น แต่เปโตรยังได้รับการให้อภัย

He found restoration and he became one of the main leaders of the early church, he was an apostle, a leader of men.

เขาพบการฟื้นกลับคืนใหม่และเขาก็กลายเป็นหนึ่งในผู้นำคนสำคัญของคริสตจักรสมัยแรก เขาเป็นอัครสาวก  ผู้นำคนมากมาย

So it doesn't mean that if I falter or if I fall or if I fail that I'm out, that God puts me out and I have no hope of salvation.

ดังนั้นจึงไม่ได้หมายความว่า ถ้าฉันพูดตะกุกตะกัก หรือถ้าฉันพลาด หรือถ้าฉันออกห่างพระเจ้าแล้ว  นั่นคือพระเจ้าไม่ทรงรับฉันแล้ว  และฉันไม่มีหวังที่จะได้รับความรอด

We know that God is gracious. We know that God is merciful.

เรารู้ว่าพระเจ้าทรงพระกรุณา เรารู้ว่าพระเจ้าทรงมีความเมตตา

We know that God is patient. 

เรารู้ว่าพระเจ้าทรงอดทน

We know that once you are a child of God, you can’t lose that and not be His child any more. 

เรารู้ว่าเมื่อคุณเป็นบุตรของพระเจ้า   จะทรงไม่ทิ้งคุณ และจะคุณไม่เป็นเด็กอีกต่อไป

John ยอห์น10:27-28 27My sheep hear My voice, and I know them, and they follow Me.

27แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา   และเรารู้จักแกะเหล่านั้น   และแกะนั้นตามข้าพเจ้า 

28I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand.

28ข้าพเจ้า ให้ชีวิตนิรันดร์แก่แกะนั้น   แกะนั้นจะไม่พินาศเลย   และจะไม่มีผู้ใดแย่งชิงแกะเหล่านั้นไปจากมือของข้าพเจ้า ได้

29My Father, who has given them to Me, is greater than all, and no one is able to snatch them out of the Father's hand.

29พระบิดาของข้าพเจ้า ผู้ประทานแกะนั้นให้แก่ข้าพเจ้า เป็นใหญ่กว่าทุกสิ่ง   และไม่มีผู้ใดอาจชิงแกะนั้นไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาของข้าพเจ้า ได้

It is not a question of your ability to hold on to Him; it is His ability to hold on to you. 

ไม่ใช่เป็นปัญหาเรื่องคุณสามารถยึดมั่นในพระองค์; มันเป็นเพราะพระองค์ทรงยึดมั่นคุณไว้

Satan often uses this verse to a person who has backslidden.

ซาตานมักจะใช้ข้อพระคัมภีร์นี้กับคนที่มีปัญหาภูมิหลัง

He says, "You are out. Do you see what it says here in Hebrews”?  But that is not true.

มันบอกว่า "คุณไม่ต้องนับถือพระเจ้า. คุณเห็นสิ่งที่มันพูดในพระธรรมฮิบรูไหม"? แต่นั่นไม่เป็นความจริง

For more see www.wdbydana.com/sermon.html

 

Hebrews 6

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top