Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 

 

Wednesday, September 4, 2013

 

Question: "What does it mean that Jesus saves?"
คำถาม: "พระเยซูทรงช่วยให้รอดหมายความว่าอะไร"
Answer: “Jesus saves” is a popular slogan on bumper stickers, signs at athletic events, and even banners being pulled across the sky by small airplanes in America.

คำตอบ: "พระเยซูทรงช่วยให้รอด" เป็นสโลแกนสติ๊กเกอร์ที่นิยมติดท้ายกันชนรถ  ติดป้ายในงานแข่งขันกรีฑา  และป้ายผ้าที่กางออกใต้เครื่องบินขนาดเล็กที่บินข้ามฟากฟ้าในอเมริกา

Sadly, few who see the phrase “Jesus saves” truly and fully understand what it means.

น่าเศร้าใจ  มีไม่กี่คนที่เห็นวลี "พระเยซูทรงช่วยให้รอด" จะเข้าใจอย่างแท้จริงว่ามันหมายความว่าอะไร

There is a tremendous amount of power and truth packed into those two words.
มีพลังอำนาจยิ่งใหญ่และความจริงที่รวมอยู่ในคำสองคำนั้น
Jesus saves, but who is Jesus?
พระเยซูทรงช่วยให้รอด แต่พระเยซูทรงเป็นผู้ใด

Many people understand that Jesus was a man who lived in Israel approximately 2000 years ago.

หลายคนเข้าใจว่าพระเยซูเป็นชายคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในอิสราเอลประมาณ 2000 ปีที่ผ่านมา

Virtually every religion in the world views Jesus as a good teacher and/or a prophet.

ตามความจริง ทุกศาสนาในโลกยกย่องพระเยซูว่าทรงเป็นศาสดาที่ดีและ / หรือศาสดาพยากรณ์

And while those things are most definitely true of Jesus, they do not capture who Jesus truly is, nor do they explain how or why Jesus saves.

และในขณะที่หลายสิ่งเป็นความจริงแน่ชัดเรื่องพระเยซู   พวกเขายังไม่ยอมรับว่าพระเยซูที่แท้จริงเป็นผู้ใด   และไม่ได้อธิบายว่าทำไมพระเยซูทรงช่วยให้รอด และช่วยได้อย่างไร

Jesus is God in human form.

พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าในสภาพของมนุษย์

John ยอห์น1:1, 14 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

1 ในปฐมกาลพระวาทะดำรงอยู่   และพระวาทะทรงสถิตอยู่กับพระเจ้า   และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า

14 And the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen his glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth.

14 พระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเรา   บริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง   เราทั้งหลายได้เห็นพระสิริของพระองค์   คือพระสิริอันสมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดา

Jesus is God, come to Earth, as a true human being.

พระเยซูคือพระเจ้า  เสด็จมาสู่โลก รับสภาพเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง

1 John ยอห์น 4:2 2 By this you know the Spirit of God: every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is from God,

2 โดยข้อนี้ท่านทั้งหลายก็จะรู้จักพระวิญญาณของพระเจ้า   คือวิญญาณทั้งปวงที่ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาเป็นมนุษย์   วิญญาณนั้นก็มาจากพระเจ้า

God became a human being in the person of Jesus in order to save us.

พระเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ในสภาพบุคคลคือพระเยซูเพื่อที่จะทรงช่วยเราให้รอด

That brings up the next question: why do we need to be saved?
นั่นทำให้เกิดคำถามต่อไปว่า : ทำไมเราจำเป็นต้องรับความรอด
Jesus saves, but why do we need to be saved?
พระเยซูทรงช่วยให้รอด  แต่ทำไมเราจำเป็นต้องรับความรอด

The Bible declares that every human being who has ever lived has sinned.

พระคัมภีร์กล่าวว่ามนุษย์ทุกคนที่ได้มีชีวิตอยู่ล้วนกระทำบาปทั้งสิ้น

Ecclesiastes ปัญญาจารย์ 7:20 20 Surely there is not a righteous man on earth who does good and never sins.

20 แน่ทีเดียวไม่มีคนชอบธรรมสักคนเดียวบนแผ่นดินโลก   ที่ได้ประพฤติล้วนแต่ความดี  และไม่กระทำบาปเลย  

Romansโรม 3:23 23 for all have sinned and fall short of the glory of God,

23 เพราะว่าทุกคนทำบาป   และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า

To sin is to do something, whether in thought, word, or deed, that contradicts God’s perfect and holy character, to disobey God.

การทำบาปคือการทำบางสิ่ง   ไม่ว่าจะเป็นในรูปความคิด   คำพูดหรือการกระทำ   ที่ตรงกันข้ามกับพระลักษณะที่สมบูรณ์แบบและบริสุทธิ์ของพระเจ้า  คือไม่เชื่อฟังพระเจ้า

Because of our sin, we all deserve judgment from God (John 3:18, 36).

เพราะความบาปของเรา   เราทุกคนสมควรได้รับการตัดสินจากพระเจ้า

ยอห์น 3:18, 36 18 Whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only Son of God.

18 ผู้ที่วางใจในพระบุตรก็ไม่ต้องถูกพิพากษาลงโทษ   ส่วนผู้ที่มิได้วางใจก็ต้องถูกพิพากษาลงโทษอยู่แล้ว   เพราะเขามิได้วางใจในพระนามพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า

36 Whoever believes in the Son has eternal life; whoever does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God remains on him.

36 ผู้ที่วางใจในพระบุตรก็มีชีวิตนิรันดร์   ผู้ที่ไม่เชื่อฟังพระบุตรก็จะไม่ได้เห็นชีวิต   แต่พระพิโรธของพระเจ้าตกอยู่กับเขา

God is perfectly just, so He cannot allow sin and evil to go unpunished.

พระเจ้าทรงบริบูรณ์ยุติธรรม     ดังนั้นจึงไม่ทรงปล่อยให้บาปและความชั่วร้ายผ่านไปโดยไม่มีการลงโทษ

Since God is infinite and eternal, and since all sin is ultimately against God, only an infinite and eternal punishment is sufficient.

เพราะพระเจ้าทรงไร้ขีดจำกัดและเป็นองค์นิรันดร์   และเพราะที่สุดแล้วบาปทุกอย่างก็เป็นศัตรูกับพระเจ้า เฉพาะการลงโทษที่ไร้ขีดจำกัดและตลอดกาลก็เพียงพอแล้ว

Psalm เพลงสดุดี 51:4 4 Against You, You only, have I sinned and done what is evil in Your sight,

so that you may be justified in Your words and blameless in Your judgment.

4 ข้าพระองค์ได้ทำบาปต่อพระองค์ต่อพระองค์เท่านั้น   และได้กระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรพระองค์  ทั้งนี้เพื่อพระองค์จะทรงยุติธรรมในคำพิพากษา และไร้ตำหนิในการพิพากษานั้น  

Eternal death is the only just punishment for sin. That is why we need to be saved.
ความตายตลอดกาลเป็นการลงโทษอย่างเดียวที่เหมาะสมกับบาป นั่นคือเหตุผลที่เราจำเป็นต้องได้รับความรอด

Jesus saves, but how does He save?
พระเยซูทรงช่วยให้รอด   แต่ทรงช่วยให้รอดได้อย่างไร

Because we have sinned against an infinite God, either a finite person (us) must pay for our sins for an infinite amount of time, or an infinite Person (Jesus) must pay for our sins one time.

เพราะเราได้กระทำบาปเป็นปฏิปักษ์พระเจ้าผู้ทรงไร้ขีดจำกัด    ไม่ว่าบุคคลที่มีขีดจำกัด (เรา) จะต้องชดใช้สำหรับความผิดบาปของเราในกาลเวลาที่ไม่มีที่สิ้นสุด   หรือบุคคลที่ไม่มีขีดจำกัด (พระเยซู) ต้องชดใช้สำหรับความผิดบาปของเราเพียงครั้งเดียว

There is no other option. Jesus saves us by dying in our place.

ไม่มีทางเลือกอื่น ๆ  พระเยซูทรงช่วยเราให้รอด โดยการสิ้นพระชนม์แทนเรา

In the person of Jesus Christ, God sacrificed Himself on our behalf, paying the infinite and eternal penalty only He could pay.

พระเยซูคริสต์ในสภาพบุคคล  พระเจ้าทรงยอมสละพระชนม์เองเพื่อเห็นแก่เรา  ทรงชดใช้การลงโทษที่ไม่มีขีดจำกัดและตลอดกาล  พระองค์ผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถชดใช้ได้

Jesus took the punishment that we deserve in order to save us from a horrible eternal destiny, the just consequence of our sin.

พระเยซูทรงรับการลงโทษที่เราสมควรได้รับเพื่อช่วยเราให้พ้นจากชะตากรรมน่ากลัวนิรันดร์  ธรรมผลของความบาปของเรา

Because of His great love for us, Jesus laid down His life, paying the penalty that we had earned, but could not pay.

เพราะความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ทรงมีต่อเรา  พระเยซูวางชีวิตของพระองค์ โทษที่เราได้รับ แต่ไม่สามารถจ่าย

Jesus was then resurrected, demonstrating that His death was indeed sufficient to pay the penalty for our sins.

เมื่อพระเยซูทรงฟื้นคืนชีพแล้ว   แสดงให้เห็นว่าความตายของเขาแท้จริงเพียงพอที่จะชดใช้สำหรับความผิดบาปของเรา (

1 Corinthiansโครินธ์ 15:3-4 3 For I delivered to you as of first importance what I also received: that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures,

3 เรื่องซึ่งข้าพเจ้ารับไว้นั้น   ข้าพเจ้าได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลาย   เป็นเรื่องสำคัญที่สุดคือว่าพระคริสต์ได้ทรงวายพระชนม์   เพราะบาปของเราทั้งหลาย   ตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์

4 that He was buried, that He was raised on the third day in accordance with the Scriptures,

4 และทรงถูกฝังไว้   แล้ววันที่สามพระองค์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่   ตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์นั้น
Jesus saves, but who does He save?
พระเยซูทรงช่วยให้รอด แต่ใครล่ะที่ทรงช่วยให้รอด

Jesus saves all who will receive His gift of salvation. Jesus saves all those who fully trust in His sacrifice alone as the payment for sin.

พระเยซูทรงช่วยทุกคนยอมรับของขวัญแห่งความรอด  พระเยซูทรงช่วยให้รอดทุกคนที่ไว้วางใจในการพลีพระชนม์ของพระองค์ผู้เดียวเพื่อเป็นค่าไถ่บาป

John ยอห์น 3:16 16 “For God so loved the world, that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life.

16 เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก   จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์   เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ   แต่มีชีวิตนิรันดร์

Acts กิจการ 16:31 31 And they said, “Believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household.”

31 เปาโลกับสิลาสจึงกล่าวว่า   “จงเชื่อและวางใจในพระเยซูเจ้า   และท่านจะรอดได้ทั้งครอบครัวของท่านด้วย”


While Jesus’ sacrifice was perfectly sufficient to pay for the sins of all humanity, Jesus only saves those who personally receive His most precious of gifts.
ในขณะที่การพลีพระชนม์ของพระเยซูสมบูรณ์เพียงพอที่จะชดใช้ความผิดบาปของมนุษย์ทุกคน  พระเยซูทรงช่วยให้รอด ทุกคนผู้ที่ได้รับพระองค์เป็นของขวัญที่มีค่ามากที่สุด

John ยอห์น 1:12 12 But to all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become children of God,

12 แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์   ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์   พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้า
If you now understand what it means that Jesus saves, and you want to trust in Him as your personal Savior, make sure you understand and believe the following, and as an act of faith, communicate the following to God.

ถ้าตอนนี้คุณเข้าใจว่ามันหมายความว่าอะไรที่พระเยซูทรงช่วยให้รอด   และคุณต้องการที่จะไว้วางใจในพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดส่วนตัวของคุณ   ขอให้แน่ใจและเข้าใจและเชื่อต่อไปนี้และการกระทำของความเชื่อ    การสื่อสารต่อไปนี้เพื่อพระเจ้า

“God, I know that I am a sinner, and I know that because of my sin I deserve to be eternally separated from you.

"ข้าแต่พระเจ้า ฉันรู้ว่าฉันเป็นคนบาป   และฉันรู้ว่าเป็นเพราะบาปของฉัน   ฉันสมควรที่จะถูกแยกออกจากพระองค์นิจนิรันดร์

Even though I do not deserve it, thank you for loving me and providing the sacrifice for my sins through the death and resurrection of Jesus Christ. I believe that Jesus died for my sins and I trust in Him alone to save me.

ถึงแม้ว่าฉันไม่สมควรที่จะได้รับ  แต่ขอขอบคุณสำหรับความรักที่ทรงมีต่อฉัน    และการพลีพระชนม์เพื่อความบาปของฉัน    โดยการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์  ฉันเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อบาปของฉัน    และฉันเชื่อวางใจว่าพระองค์ผู้เดียวที่ทรงช่วยฉัน

From this point forward, help me to live my life for you instead of for sin.

จากจุดนี้ไปข้างหน้า  ขอทรงโปรดช่วยให้ฉันมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์แทนอยู่เพื่อกระทำบาป

Help me to live the rest of my life in gratitude for the wonderful salvation you have provided.

ขอทรงโปรดช่วยให้ฉันใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างสำนึกบุญคุณในความรอดอันประเสริฐที่พระองค์ทรงประทานให้

Thank you, Jesus, for saving me!”

ขอบพระคุณพระเยซูสำหรับการทรงช่วยให้ฉันรอด! "

www.gotquestions.org/Thai

 

Jesus saves

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top