Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Wednesday, January 22, 2014

 

3 John Commending Gaius and Demetrius, Warning about Diotrephes

3 ยอห์น ยกย่องกาดิอัสและเดเมตริอัส คำตักเตือนเรื่องเดเมตริอัส 

John’s purpose in writing this third epistle is threefold.

วัตถุประสงค์ของยอห์นในการเขียนจดหมายนี้มีสามอย่างคือ

First, he writes to commend and encourage his beloved co-worker, Gaius, in his ministry of hospitality to the itinerant messengers who were going from place to place to preach the Gospel of Christ.

ประการแรกเขาเขียนยกย่องและให้กำลังใจเพื่อนร่วมงานที่รักของเขาชื่อกาดิอัส ในพันธกิจความมีมิตรไมตรีจิต  ต้อนรับผู้ส่งสารที่เดินทางจากสถานที่หนึ่งไปประกาศข่าวประเสริฐของพระคริสต์อีกที่หนึ่ง


Second, he indirectly warns and condemns the behavior of one Diotrephes, a dictatorial leader who had taken over one of the churches in the province of Asia, and whose behavior was directly opposed to all that the apostle and his Gospel stood for.

ประการที่สอง เขาเตือนทางอ้อมและประณามพฤติกรรมของดิโอเตรฟัสคนหนึ่ง  ที่เป็นผู้นำเผด็จการเข้ามาดูแลโบสถ์ที่อยู่ในจังหวัดของเอเชีย    และมีพฤติกรรมต่อต้านโดยตรงต่ออัครสาวกและพระกิตติคุณที่ได้สอนไว้


Third, he commends the example of Demetrius who was reported as having a good testimony from all.

ประการที่สาม เขายกย่องตัวอย่างของเดเมตริอัส ผู้ที่ได้เขารับรายงานว่าเป็นพยานที่ดีจากทุกคน


Key Verses: ข้อที่สำคัญ 3 John 4: 4 I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth.

3 ยอห์น 4 4 ไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้ข้าพเจ้าปีติยิ่งกว่านี้   คือที่ได้ยินว่า   บุตรทั้งหลายของข้าพเจ้า   ประพฤติตามสัจธรรม

3 John 1111 Beloved, do not imitate evil but imitate good. Whoever does good is from God; whoever does evil has not seen God.

3 ยอห์น 11 11 ท่านที่รัก   อย่าเอาเยี่ยงสิ่งที่ชั่ว   แต่จงเอาอย่างสิ่งที่ดี   ผู้ที่ทำดีก็เป็นคนของพระเจ้า   ผู้ที่ทำชั่วก็ไม่เห็นพระเจ้า


John is writing with his usual strong emphasis on truth to this much-loved brother in Christ, Gaius, a layman of some wealth and distinction in a city near Ephesus.

ตามปกติงานขียนของยอห์นเน้นความสำคัญอย่างมาก ความจริง เรื่องความรักแบบพี่น้องในคริสตจักร  กายอัสเป็นคนธรรมดาที่มั่งคั่งร่ำรวย และมีชื่อเสียงเด่นในเมืองหนึ่งใกล้ เอเฟซัส

He highly commends Gaius' care and hospitality to his messengers whose mission was to take the Gospel from place to place, whether they were known to him or were strangers.

เขาชื่นชมกายอัสในน้ำใจมิตรไมตรีและการต้อนรับแก่ผู้สื่อสารของเขาที่มีภารกิจ คือการไปสอนพระกิตติคุณจากสถานที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นที่รู้จักกับเขาหรือเป็นคนแปลกหน้า

John exhorts him to continue to to do good and not to imitate evil, as in the example of Diotrephes.

ยอห์น แนะนำสั่งสอนให้เขาคงทำดีต่อไป และไม่เริ่มต้นทำชั่วร้าย เช่นตัวอย่างของเดเมเตรฟัส

This man had taken over the leadership of a church in Asia and not only refused to recognize John's authority as an apostle but also to receive his letters and submit to his directions.

ผู้ชายคนนี้ได้เข้ามารับหน้าที่เป็นผู้นำของ คริสตจักรในเอเชียและ ไม่เพียง แต่ ปฏิเสธที่จะยอมรับสิทธิอำนาจของยอห์นว่าเป็นอัครสาวก  รวมทั้งไม่รับจดหมายและคำสั่งสอนของเขาด้วย


He also circulated malicious slanders against John and excommunicated members who showed support and hospitality to John's messengers.

นอกจากนี้เขายังใส่ร้ายไปทั่วแก่ ยอห์นและขับไล่สมาชิกออกจากคริสตจักร ผู้ซึ่งแสดงให้เห็น ว่าสนับสนุน และทำการต้อนรับ แก่ผู้สื่อสารของยอห์น


Before John concludes his letter he also commends the example of Demetrius, of whom he has heard excellent reports.

ก่อนที่ ยอห์น สรุป จดหมาย ของเขา    เขา ยัง ยกย่องตัวอย่างของเดเมตริอัส  ผู้ที่เขาได้ยิน รายงานว่าเขาเป็นคนดีเยี่ยม


Offering hospitality to strangers has plenty of precedent in the Old Testament.

เรื่องการต้อนรับคนแปลกหน้ามีมากมายมาตั้งนานแล้วใน พระคัมภีร์เดิมActs of hospitality in Israel included the humble and gracious reception of aliens into the home for food, lodging and protection.

การกระทำการต้อนรับ ในประเทศอิสราเอล รวมถึงการ ต้อนรับที่อ่อนน้อมถ่อมตนและมีพระคุณแก่คนต่างด้าวให้เข้าไปพักในบ้าน  ให้มีอาหาร ที่พัก และการปกป้องดูแล

3 John 3 ยอห์น

1 The elder to the beloved Gaius, whom I love in truth.

1 จาก   ข้าพเจ้าผู้ปกครอง   เรียน   กายอัสที่รัก   ผู้ซึ่งข้าพเจ้ารักเนื่องในสัจจะ  

2 Beloved, I pray that all may go well with you and that you may be in good health, as it goes well with your soul.

2 ท่านที่รัก   ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านมีพลานามัยสมบูรณ์   และเจริญสุขทุกประการ   อย่างจิตวิญญาณของท่านจำเริญอยู่นั้น

3 For I rejoiced greatly when the brothers came and testified to your truth, as indeed you are walking in the truth.

3 เพราะว่าข้าพเจ้าปีติยินดีอย่างยิ่ง   เมื่อพวกพี่น้องบางคนได้มาและเป็นพยานถึงชีวิตอันคงเส้นคงวาของท่าน   ตามที่ท่านได้ประพฤติตามสัจจะนั้น

4 I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth.

4 ไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้ข้าพเจ้าปีติยิ่งกว่านี้   คือที่ได้ยินว่า   บุตรทั้งหลายของข้าพเจ้า   ประพฤติตามสัจธรรม

Support and Opposition

การสนับสนุนและการต่อต้าน

5 Beloved, it is a faithful thing you do in all your efforts for these brothers, strangers as they are,

5 ท่านที่รัก   เมื่อท่านกระทำสิ่งใดให้พี่น้อง   โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้แก่แขกที่มาบ้าน   ก็เป็นที่แสดงความภักดีของท่าน

6 who testified to your love before the church. You will do well to send them on their journey in a manner worthy of God.

6 เขาเหล่านั้นได้เป็นพยานต่อคริสตจักรในเรื่องความรักของท่าน   ถ้าท่านจะช่วยจัดส่งเขาเหล่านั้นให้สมกับที่พระเจ้าทรงใช้เขา   ท่านก็จะกระทำดี

7 For they have gone out for the sake of the name, accepting nothing from the Gentiles.

7 เพราะเขาเหล่านั้นได้จาริกไปเพื่อรับใช้พระองค์   และไม่ได้รับสิ่งใดจากคนนอกเลย

8 Therefore we ought to support people like these, that we may be fellow workers for the truth.

8 ฉะนั้นเราควรอุปการะคนอย่างนั้น   เพื่อเราจะได้เป็นผู้ร่วมงานกันในสัจธรรม

9 I have written something to the church, but Diotrephes, who likes to put himself first, does not acknowledge our authority.

9 ข้าพเจ้าได้เขียนบางสิ่งบางอย่างถึงคริสตจักร   แต่ดิโอเตรเฟส   ผู้อยากจะเป็นคนใหญ่คนโตในพวกเขา   ไม่ยอมเกี่ยวข้องกับเรา

10 So if I come, I will bring up what he is doing, talking wicked nonsense against us. And not content with that, he refuses to welcome the brothers, and also stops those who want to and puts them out of the church.

10 เหตุฉะนั้นถ้าข้าพเจ้ามา   ข้าพเจ้าจะเผยพฤติกรรมของเขา   คือที่เขาพร่ำกล่าวใส่ความเราด้วยคำเลวทราม   และเท่านั้นยังไม่สะใจ   มิหนำซ้ำตัวเขาเองไม่ยอมรับรองพี่น้องเหล่านั้น   และยังกีดกันคนที่ใคร่จะรับรองเขา   และไล่เขาออกจากคริสตจักร

11 Beloved, do not imitate evil but imitate good. Whoever does good is from God; whoever does evil has not seen God.

11 ท่านที่รัก   อย่าเอาเยี่ยงสิ่งที่ชั่ว   แต่จงเอาอย่างสิ่งที่ดี   ผู้ที่ทำดีก็เป็นคนของพระเจ้า   ผู้ที่ทำชั่วก็ไม่เห็นพระเจ้า

12 Demetrius has received a good testimony from everyone, and from the truth itself. We also add our testimony, and you know that our testimony is true.

12 ทุกคนก็เป็นพยานให้เดเมตริอัส   และความจริงเองก็เป็นพยานอยู่ในตัว   ข้าพเจ้าเองก็เป็นพยานด้วย   และท่านก็รู้ว่าคำพยานของข้าพเจ้าจริง

13 I had much to write to you, but I would rather not write with pen and ink.

13 ข้าพเจ้ามีหลายเรื่องที่จะเขียนถึงท่าน  แต่ไม่อยากจะเขียนด้วยปากกาและน้ำหมึก

14 I hope to see you soon, and we will talk face to face.  Peace be to you. The friends greet you. Greet the friends, every one of them.

14 ข้าพเจ้าหวังว่าจะได้พบท่านในเร็วๆนี้   และจะได้พูดกันต่อหน้า  

ขอสันติสุขจงมีแก่ท่าน   บรรดาสหายฝากความระลึกถึงมายังท่าน   ขอฝากความระลึกถึงมายังบรรดาสหายทุกคน

John emphasized the importance of walking in the truth of the Gospel.

ยอห์นเน้นย้ำความสำคัญของการเดินในความจริงแห่งพระกิตติคุณ

Hospitality, support and encouragement for our fellow Christians are some of the main precepts of the teachings of Jesus, and Gaius was obviously an outstanding example of this ministry.

ความมีมิตรไมตรีจิต การสนับสนุนและให้กำลังใจเพื่อนคริสเตียนของเรา คือบางส่วนหลักของคำสอนของพระเยซู  และกายอัสเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นที่เห็นได้ชัดในพันธกิจนี้

We should do the same whenever we can, welcoming visiting missionaries, preachers and strangers (as long as we are sure that they are true believers) not only to our churches but also to our homes, and offer them whatever support and encouragement they need.

เราควรจะทำเช่นเดียวกันเมื่อใดก็ตามที่เราสามารถทำได้  การต้อนรับมิชชันนารี คนที่ไปเทศนาและคนแปลกหน้า (ตราบเท่าที่เราแน่ใจว่าพวกเขาเป็นผู้เชื่อจริง) ไม่เพียงแต่ในคริสตจักรของเรา แต่ยังรวมถึงบ้านของเรา  และเสนอการสนับสนุนและให้กำลังใจแก่พวกเขาในยามต้องการ

We also need to be careful always to follow only the example of those whose words and actions are in line with the Gospel, and to be discerning enough to be aware of those such as Diotrephes whose behavior is far from being like that which Jesus taught.2

นอกจากนี้เราจำเป็นต้องระมัดระวังเสมอที่จะปฏิบัติตามตัวอย่างของผู้ที่มีคำพูดและการกระทำที่สอดคล้องกับพระกิตติคุณเท่านั้น   และพอจะมองออกว่าจะต้องระวังคนเหล่านั้น เช่นดิโอเทรฟัส ที่มีพฤติกรรมห่างไกลจากการเป็นคนแบบที่พระเยซูทรงสอน

3 John and Jude 3 ยอห์น

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top