Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Sunday, January 26, 2014

 

We are told in the Old Testament that the Lord buried Moses.

เราได้ทราบจากพันธสัญญาเดิมว่าพระเจ้าทรงฝังโมเสสไว้

Moses went off from the camp and God buried him.

โมเสสได้ออกไปจากค่ายและพระเจ้าได้ทรงฝังท่านไว้

They never found his grave; they never found his body. The Lord buried him.

พวกเขาไม่เคยพบหลุมฝังศพของโมเสส   พวกเขาไม่เคยพบศพของเขา พระเจ้าได้ทรงฝังท่านไว้

He died somewhere in the area of Moab, Mount Nebo, able to look over and see the land that God promised, not able to go over. "And the Lord buried Moses."

เขาเสียชีวิตอยู่ที่ไหนสักแห่งในแผ่นดินโมอับ ภูเขาเนโบ  สามารถที่จะมองไปเห็นแผ่นดินที่พระเจ้าทรงสัญญา  ที่ไม่สามารถที่จะไปได้ "และพระเจ้าทรงฝังโมเสส."

Michael was the one probably that God sent to bury him.

มีคาลเป็นคนหนึ่งที่อาจเป็นได้ว่าพระเจ้าได้ทรงฝังเขาไว้              

Satan met him there and began to dispute with him over the body of Moses!

ซาตานพบเขาที่นั่นและเริ่มโต้เถียงกับเขาไปเรื่องศพของโมเสส!

Jude 9 shows how Christians are to deal with Satan and demons.

ยูดา 9 แสดงให้เห็นว่าคริสตชนจะจัดการกับซาตานและปีศาจได้อย่างไร

The example of Michael refusing to pronounce a curse upon Satan should be a lesson to Christians in how to relate to demonic forces.

ตัวอย่างของมีคาลปฏิเสธที่จะเปล่งเสียงสาปแช่งซาตาน  ควรจะเป็นบทเรียนให้กับคริสเตียนในวิธีการสร้างความเกียวพันกับกองทัพปีศาจ

If as powerful a being as Michael deferred to the Lord in dealing with Satan, who are we to attempt to reproach or command Satan?1 

ถ้าเป็นเหมือนมีคาลที่มีอำนาจ ยอมทำตามพระเจ้าในการจัดการกับซาตาน  ผู้ที่เราต้องพยายามที่จะตำหนิหรือออกคำสั่งซาตาน

I always want the Lord between me and the devil. I don't want any personal confrontation with him; I want the Lord between us.

ฉันมักจะต้องการให้พระเจ้าตรัสระหว่างฉันกับปีศาจ ฉันไม่ต้องการเผชิญหน้าส่วนตัวกับมัน  ฉันต้องการให้พระเจ้าทรงประทับระหว่างเรา

10 But these people blaspheme all that they do not understand, and they are destroyed by all that they, like unreasoning animals, understand instinctively.

10 แต่ว่าคนเหล่านี้พูดก้าวร้าวสิ่งที่เขาเองไม่เข้าใจ   และการซึ่งเขารู้สึกตามสัญชาตญาณ   เหมือนสัตว์เดียรัจฉานที่ไม่มีความคิด   เขาก็ต้องถึงหายนะด้วยการนั้น

2 Peter 2 เปโตร 2:12

12 But these, like irrational animals, creatures of instinct, born to be caught and destroyed, blaspheming about matters of which they are ignorant, will also be destroyed in their destruction,

12 แต่ว่าคนเหล่านั้น   เป็นเหมือนสัตว์เดียรัจฉานที่ปราศจากความคิด  เป็นสัตว์ที่ทำตามสัญชาตญาณ  เกิดมาเพื่อถูกจับและถูกฆ่า  เขากล่าวประณามสิ่งที่เขาไม่เข้าใจเลย  เขาจะต้องพินาศอย่างสัตว์ร้ายนั้น

Jude ยูดา 1:11 11 Woe to them! For they walked in the way of Cain and abandoned themselves for the sake of gain to Balaam's error and perished in Korah's rebellion.

11 วิบัติจงมีแก่เขา  เพราะเขาได้ประพฤติตามอย่างคาอิน  และได้ปล่อยตัวไปตามความผิดพลาดของบาลาอัม  เพราะเห็นแก่สินจ้าง   ฉะนั้นจึงได้พินาศไปในการกบฏอย่างโคราห์

2 Peter 2 เปโตร 2:1515 Forsaking the right way, they have gone astray. They have followed the way of Balaam, the son of Beor, who loved gain from wrongdoing,

15 เขาสละทิ้งทางชอบ  หลงไปในทางผิด  ดำเนินตามทางของบาลาอัมบุตรเบโอร์  ผู้ซึ่งชอบสิ่งที่ได้มาจากการอธรรม

Jude ยูดา 1:12 12 These are blemishes on your love feasts, as they feast with you without fear, looking after themselves; waterless clouds, swept along by winds; fruitless trees in late autumn, twice dead, uprooted;

12 คนเหล่านี้เป็นหินโสโครกในงานเลี้ยงสัมพันธไมตรีของท่านทั้งหลาย   เพราะเขาร่วมเลี้ยงกันอย่างถึงใจโดยไม่กลัวเกรง   เขาเป็นผู้เลี้ยงแกะที่เลี้ยงแต่ตัวเอง  เป็นเมฆที่ไม่มีน้ำที่ถูกพัดลอยไปตามลม  เป็นต้นไม้ที่ไร้ผลในฤดูที่ออกผล  และตายมาสองหนแล้วเพราะถูกถอนออกทั้งราก

13 wild waves of the sea, casting up the foam of their own shame; wandering stars, for whom the gloom of utter darkness has been reserved forever.

13 เป็นคลื่นอันร้ายแรงในมหาสมุทรที่ซัดฟองของความบัดสีของตนเองขึ้นมา   เขาเป็นดาวที่พลัดออกไปนอกวงโคจร   เป็นผู้ที่ตกอยู่ในความมืดทึบตลอดกาล 

2 Peter 2 เปโตร 2:17 17 These are waterless springs and mists driven by a storm. For them the gloom of utter darkness has been reserved.

17 คนเหล่านี้เป็นบ่อที่ไร้น้ำ  เป็นหมอกที่ถูกพายุพัดไป  พระองค์ทรงเตรียมขุมนรกมืดไว้แล้วสำหรับคนเหล่านั้น

Jude ยูดา 1:14 14 It was also about these that Enoch, the seventh from Adam, prophesied, saying, “Behold, the Lord came with ten thousands of his holy ones,

14 คนเหล่านี้แหละที่เอโนค   ซึ่งเป็นคนชั่วอายุที่เจ็ดนับจากอาดัมได้พยากรณ์ไว้ว่า   นี่แน่ะ  องค์พระผู้เป็นเจ้าได้เสด็จมาพร้อมกับผู้บริสุทธิ์ของพระองค์เป็นหมื่นๆ

Hebrews ฮีบรู 11:5 5 By faith Enoch was taken up so that he should not see death, and he was not found, because God had taken him. Now before he was taken he was commended as having pleased God.

5 เพราะเอโนคมีความเชื่อ  ฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงรับท่านขึ้นไป   เพื่อไม่ให้ท่านประสบกับความตาย  ไม่มีผู้ใดพบท่าน  เพราะพระเจ้าทรงรับท่านไปแล้ว   ก่อนที่ทรงรับท่านขึ้นไปนั้น  มีผู้เป็นพยานว่าท่านเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า

15 to execute judgment on all and to convict all the ungodly of all their deeds of ungodliness that they have committed in such an ungodly way, and of all the harsh things that ungodly sinners have spoken against him.”

15 เพื่อทรงพิพากษาปรับโทษคนทั้งปวง  และทรงกระทำให้ทุรชนทั้งปวง  รู้สึกตัวถึงการอธรรมที่เขาได้กระทำด้วยใจชั่ว   และรู้สึกตัวถึงการหยาบช้าทั้งหมด   ที่ทุรชนคนบาปเหล่านั้นได้กล่าวร้ายต่อพระองค์

16 These are grumblers, malcontents, following their own sinful desires; they are loud-mouthed boasters, showing favoritism to gain advantage.

16 คนเหล่านั้นมักเป็นคนบ่น  และพร่ำทับถมตนเอง  และประพฤติตามตัณหาอันชั่วของตัว  คุยอวดเสียงขรม  และยกยอผู้อื่นเพื่อหวังประโยชน์ของตน

2 Peter 2 เปโตร2:18 18 For, speaking loud boasts of folly, they entice by sensual passions of the flesh those who are barely escaping from those who live in error.

18 เพราะว่าเขาได้พูดโอ้อวดตัว  และเขาใช้ความปรารถนาชั่วทางกาย  ล่อลวงคนทั้งหลายที่กำลังหนีไปจากผู้ที่หลงประพฤติผิด

Jude ยูดา 1:17 17 But you must remember, beloved, the predictions of the apostles of our Lord Jesus Christ.

17 แต่ว่าท่านที่รักทั้งหลาย   ท่านจักต้องระลึกถึงคำพยากรณ์ของเหล่าอัครทูตของพระเยซูคริสตเจ้าของเราที่ได้กล่าวไว้

2 Peter 2 เปโตร 3:2 2 that you should remember the predictions of the holy prophets and the commandment of the Lord and Savior through your apostles,

2 เพื่อท่านทั้งหลายจะได้จดจำถ้อยคำทั้งหลาย  ที่พวกผู้เผยพระวจนะบริสุทธิ์ได้กล่าวไว้เมื่อก่อน  และพระบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดโดยบรรดาอัครทูต 

Jude ยูดา 1:18 18 They said to you, “In the last time there will be scoffers, following their own ungodly passions.”

18 คือว่า  พวกอัครทูตนั้นได้บอกท่านทั้งหลายว่า  “ในสมัยสุดท้ายจะมีคนเย้ยหยันบังเกิดขึ้น   ที่จะประพฤติตามตัณหาอันชั่วของตัว”

2 Peter 2 เปโตร3:3 3 knowing this first of all, that scoffers will come in the last days with scoffing, following their own sinful desires.

3 จงรู้ข้อนี้ก่อนคือ   ในกาลสุดท้ายคนที่ชอบเยาะเย้ยจะเกิดขึ้น   และประพฤติตามใจปรารถนาของตน

Jude ยูดา1:19 19 It is these who cause divisions, worldly people, devoid of the Spirit.

19 คนเหล่านี้คือคนที่แยกออกเป็นก๊กๆและประพฤติตัวตามโลกียวิสัย และปราศจากพระวิญญาณ

20 But you, beloved, build yourselves up in your most holy faith; pray in the Holy Spirit;

20 แต่ส่วนท่านที่รักทั้งหลายนั้น  จงสร้างตัวของท่านขึ้นบนหลักคำสอนอันบริสุทธิ์ของท่านที่เชื่อกันอยู่  และจงอธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธิ์

21 keep yourselves in the love of God, waiting for the mercy of our Lord Jesus Christ that leads to eternal life.

21 จงรักษาตัวไว้ให้ดำรงในความรักของพระเจ้า   คอยพระกรุณาของพระเยซูคริสตเจ้าของเราจนกว่าจะได้ชีวิตนิรันดร์

2 Peter 2 เปโตร 3:12 12 waiting for and hastening the coming of the day of God, because of which the heavens will be set on fire and dissolved, and the heavenly bodies will melt as they burn!

12 จงเฝ้ารอและเร่งวันของพระเจ้าให้มาถึง   ซึ่งวันนั้นท้องฟ้าจะถูกไฟผลาญสลายไป   และโลกธาตุก็จะถูกไฟเผาให้สลายไป

Jude ยูดา1:13

13 But according to His promise we are waiting for new heavens and a new earth in which righteousness dwells.

22 And have mercy on those who doubt;

22 และจงชักชวนคนที่ยังสงสัยอยู่ให้เขาเชื่อ

23 save others by snatching them out of the fire; to others show mercy with fear, hating even the garment stained by the flesh.

23 จงช่วยคนให้รอดด้วยการฉุดเขาออกจากไฟ  และจงเมตตาผู้อื่นด้วยความยำเกรงพระเจ้า  และจงรังเกียจแม้แต่เสื้อที่เปรอะเปื้อนด้วยโลกีย์

Doxology คำอวยพร

24 Now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of His glory with great joy,

24 ขอพระเกียรติ  พระอานุภาพ ไอศวรรย์  และศักดานุภาพ  จงมีแด่พระองค์ผู้ทรงสามารถคุ้มครองรักษาท่านมิให้ล้ม  และทรงนำท่านให้ตั้งอยู่เฉพาะพระสิริของพระองค์ ให้ปราศจากตำหนิ  และมีความร่าเริงยินดี  คือแด่พระเจ้าองค์เดียว  พระผู้ช่วยให้รอดของเรา โดยพระเยซูคริสต์  องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ทั้งในอดีตกาล ปัจจุบันกาล และในกาลต่อๆไปเป็นนิตย์  อาเมน

25 to the only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority, before all time and now and forever. Amen.

25 ขอพระเกียรติ ความยิ่งใหญ่ อานุภาพ และสิทธิอำนาจ จงมีแด่พระเจ้าองค์เดียว ผู้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเรา โดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา ทั้งในอดีตกาล ปัจจุบันกาล และในกาลต่อๆไปเป็นนิตย์ อาเมน

Another wonderful doxology is given by Paul

Ephesians เอเฟซัส 3:20-21  20 Now to Him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us, _

20 ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์   กระทำสารพัดมากยิ่งกว่าที่เราจะทูลขอหรือคิดได้   ตามฤทธิ์เดชที่ประกอบกิจอยู่ภายในตัวเรา

21 to Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen.

21 ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ในคริสตจักร  และในพระเยซูคริสต์ตลอดทุกชั่วอายุคนเป็นนิตย์  อาเมน

 

Jude part 2 ยูดาส

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top