Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 


 
 

Thursday, January 9, 2014

 

Question: "Why is God a jealous God?"
คำถาม: "ทำไมพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่อิจฉา”
Answer: It is important to understand how the word “jealous” is used. Its use in Exodus 20:5 to describe God is different from how it is used to describe the sin of jealousy in Galatians 5:20.

คำตอบ: มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะเข้าใจว่าควรใช้คำว่า "หวงแหน" อย่างไร  การใช้คำนี้ในอพยพ 20:5 เพื่ออธิบายพระเจ้านั้นแตกต่างจากวิธีการที่เราใช้คำนี้ในการอธิบายความบาปของการอิจฉาริษยาในกาลาเทีย 5:20

Galatians กาลาเทีย 5:19-21 19 Now the works of the flesh are evident: sexual immorality, impurity, sensuality,

19 การงานของเนื้อหนังนั้นเห็นได้ชัด   คือการล่วงประเวณี   การโสโครก   การลามก

20 idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions,

20 การนับถือรูปเคารพ   การถือวิทยาคม   การเป็นศัตรูกัน   การวิวาทกัน   การริษยากัน   การโกรธกัน   การใฝ่สูง   การทุ่มเถียงกัน   การแตกก๊กกัน

21 envy, drunkenness, orgies, and things like these. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God.

21 การอิจฉากัน   การเมาเหล้า   การเล่นเป็นพาลเกเร   และการอื่นๆในทำนองนี้อีกเหมือนที่ข้าพเจ้าได้เตือนท่านมาก่อน   บัดนี้ข้าพเจ้าขอเตือนท่านเหมือนกับที่เคยเตือนมาแล้วว่า   คนที่ประพฤติเช่นนั้นจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้า

When we use the word “jealous,” we use it in the sense of being envious of someone who has something we do not have.

เมื่อเราใช้คำว่า "อิจฉา" เราใช้มันในความรู้สึกของการอิจฉาบางคนที่มีสิ่งที่เราไม่ได้มี

A person might be jealous or envious of another person because he or she has a nice car or home (possessions).

บุคคลหนึ่งอาจรู้สึกอิจฉาริษยาบุคคลอื่นเพราะเขาหรือเธอมีรถดีหรือที่บ้านสวยงาม (สิ่งของที่ครอบครอง)

Or a person might be jealous or envious of another person because of some ability or skill that other person has (such as athletic ability).

หรือบุคคลหนึ่งอาจรู้สึกอิจฉาหรือริษยาผู้อื่นเพราะความสามารถบางอย่างหรือฝีมือที่บุคคลนั้นมี (เช่นความสามารถในด้านกีฬา)

Another example would be that one person might be jealous or envious of another because of his or her beauty.
อีกตัวอย่างหนึ่งที่เป็นได้ว่าคนคนหนึ่งอาจจะอิจฉาหรือริษยาผู้อื่นเพราะความสวยงามของเขาหรือของเธอ
In Exodus 20:5, it is not that God is jealous or envious because someone has something He wants or needs.

ในอพยพ 20:5 ก็ไม่ได้ว่าพระเจ้าทรงหวงแหนหรืออิจฉาเพราะบางคนมีสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการหรือจำเป็นต้องมี

Exodus อพยพ 20:4-5 4 “You shall not make for yourself a carved image, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth.

4 “อย่าทำรูปเคารพสำหรับตน   เป็นรูปสิ่งใดซึ่งมีอยู่ในฟ้าเบื้องบน  หรือบนแผ่นดินเบื้องล่าง   หรือในน้ำใต้แผ่นดิน

5 You shall not bow down to them or serve them, for I the LORD your God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children to the third and the fourth generation of those who hate me,

5 อย่ากราบไหว้หรือปรนนิบัติรูป เหล่านั้น   เพราะเราคือพระเจ้าของเจ้า   เป็นพระเจ้าที่หวงแหน   ให้โทษบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานของผู้ที่ชัง เราจนถึงสามชั่วสี่ชั่วอายุคน

Notice that God is jealous when someone gives to another something that rightly belongs to Him.
ขอให้สังเกตว่าพระเจ้าทรงหวงแหนเมื่อบางคนได้ให้คนหนึ่งบางสิ่งที่สมควรเป็นของพระองค์
In these verses, God is speaking of people making idols and bowing down and worshiping those idols instead of giving God the worship that belongs to Him alone.

ในข้อเหล่านี้ พระเจ้าทรงกำลังตรัสกับผู้คนที่กำลังทำรูปเคารพและก้มกราบและบูชารูปเคารพเหล่านั้น   แทนที่จะเคารพบูชาพระเจ้าซึ่งเป็นพระองค์เดียวที่ทรงสมควรได้รับ

God is possessive of the worship and service that belong to Him.

พระเจ้าทรงสมควรรับการนมัสการและการปรนนิบัติรับใช้ที่เป็นของพระองค์

It is a sin (as God points out in this commandment) to worship or serve anything other than God.

มันเป็นบาป (ตามที่พระเจ้าชี้ให้เห็นในพระบัญญัตินี้) ที่ไปนมัสการหรือปรนนิบัติสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากพระเจ้า

It is a sin when we desire, or we are envious, or we are jealous of someone because he has something that we do not have.

มันเป็นบาปเมื่อเราอยากได้หรือเรารู้สึกริษยา  หรือเราอิจฉาบางคนเพราะเขามีบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่มี

It is a different use of the word “jealous” when God says He is jealous. 

เป็นเรื่องที่แตกต่างกันของการใช้คำว่า "อิจฉา" เมื่อพระเจ้าตรัสว่าพระองค์ทรงหวงแหน

He is jealous of what belongs to Him; worship and service belong to Him alone, and are to be given to Him alone.
พระองค์ทรงหวงแหนในสิ่งที่เป็นของพระองค์  การนมัสการและการปรนนิบัติรับใช้ที่เป็นของพระองค์เพียงผู้เดียวและจะต้องมอบถวายแด่พระองค์ผู้เดียว
Perhaps a practical example will help us understand the difference.

บางทีตัวอย่างในทางปฏิบัติจะช่วยให้เราเข้าใจความแตกต่าง

If a husband sees another man flirting with his wife, he is correct to be jealous, for only he has the right to flirt with his wife.

ถ้าสามีเห็นผู้ชายอื่นทำเจ้าชู้กับภรรยาของเขา  ก็ถูกต้องแล้วที่สามีรู้สึกหึงหวง   เพราะว่าสามีผู้เดียวที่มีสิทธิ์ที่จะเจ้าชู้กับภรรยาของตน

This type of jealousy is not sinful. Rather, it is entirely appropriate.

ความหึงหวงแบบนี้ไม่ได้เป็นบาป  แทนที่จะบาป กลับมีความเหมาะสมอย่างสิ้นเชิง

Being jealous for something that God declares to belong to you is good and appropriate.

การรู้สึกหึงหวงสิ่งที่พระเจ้าบอกว่านั่นเป็นของคุณเป็นสิ่งที่ดีและเหมาะสมแล้ว

Jealousy is a sin when it is a desire for something that does not belong to you.

ความอิจฉาริษยาเป็นบาปเมื่อมันเป็นความปรารถนาอยากได้ของบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้เป็นของคุณ

Worship, praise, honor, and adoration belong to God alone, for only He is truly worthy of these.

การนมัสการ การสรรเสริญ การถวายเกียรติและการรักและเคารพบูชา  เป็นของพระเจ้าเพียงผู้เดียวเพราะพระองค์เท่านั้นที่แท้จริงสมควรรับสิ่งเหล่านี้

Therefore, God is rightly jealous when worship, praise, honor, or adoration is given to idols.

ดังนั้นพระเจ้าทรงสมควรหวงแหนเมื่อการนมัสการ การสรรเสริญ การถวายเกียรติ หรือการรักและเคารพบูชา  ได้ถูกมอบให้แก่รูปเคารพไป

This is precisely the jealousy the apostle Paul described in 2 Corinthians 11:2

ความหึงหวงแบบนี้ที่อัครทูตเปาโลอธิบายไว้โดยย่อใน 2 โครินธ์ 11:2

2 I feel a divine jealousy for you, for I betrothed you to one husband, to present you as a pure virgin to Christ.

2 เพราะว่าข้าพเจ้าหวงแหนท่านอย่างที่พระเจ้าทรงหวงแหน   เพราะว่าข้าพเจ้าได้หมั้นพวกท่านไว้สำหรับสามีผู้เดียว   เพื่อถวายพวกท่านให้แก่พระคริสต์เป็นพรหมจารีบริสุทธิ์

www.gotquestions.org/Tha i

Jealous God

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top