Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Sunday, February 2, 2014

 

Other commentators believe that these Nicolaitans were not so called from any man, but from the Greek word Nicolah, meaning "let us eat," as they often encouraged each other to eat things offered to idols.

นักวิจารณ์คนอื่น ๆ เชื่อว่าพวกนิโคเลาส์นิยม เหล่านี้ไม่ได้ถูกเรียกชื่อนี้จากคนหนึ่งคนใด แต่จากคำภาษากรีก นิโคลาห์   หมายความว่า " ให้เรากิน " เหมือนที่พวกเขามักจะหนุนใจซึ่งกันและกันเพื่อกินสิ่งที่ถวายแก่รูปเคารพ

Pastor Chuck Smith, says it is setting a man between God and other men, like a priest rather than a direct relationship between God and individual Christians.  

บาทหลวงชัค สมิ ธ บอกว่ามันคือการตั้งคนหนึ่งอยู่ระหว่างพระเจ้ากับคนอื่น ๆเช่นเดียวกับ พระสอนศาสนาแทนสายตรงความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าและคริสเตียนรายบุคคล

Whichever theory is true, it is certain that the deeds of the Nicolaitans were an abomination to Christ.

ทฤษฎีใดก็ตามเป็นจริง  แน่นอนว่าการกระทำของนิโคเลาส์นิยม เป็นที่น่ารังเกียจต่อพระคริสต์

They, like the Gnostics and other false teachers, abused the doctrine of grace and tried to introduce licentiousness (a lack of moral discipline) in its place.

เช่นเดียวกับพวกนอสติค  พวกเขาและครูผู้สอนเท็จอื่น ๆ สบประมาทคำสอนเรื่องพระคุณ และพยายามที่จะแนะนำความมักมากในกาม ( ขาดหลักคุณธรรม) แทนที่

Jude ยูดาส 1:4 4 For certain people have crept in unnoticed who long ago were designated for this condemnation, ungodly people, who pervert the grace of our God into sensuality and deny our only Master and Lord, Jesus Christ.

4 เพราะว่ามีบางคนได้แอบแฝงเข้ามา   ซึ่งพระคัมภีร์ได้บ่งไว้นานแล้วว่า   เขาจะถูกพิพากษาลงโทษอย่างนี้   เขาเหล่านั้นเป็นคนอธรรม   ที่ถือเอาพระคุณของพระเจ้าของเราเป็นเหตุให้กระทำความชั่วช้าลามกและเขาปฏิเสธพระเยซูคริสต์   ผู้ทรงเป็นเจ้านายและองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแต่องค์เดียว  

Jesus commends the church of Ephesus for hating the deeds of the Nicolaitans as He does (Revelation 2:6).

พระเยซูทรงยกย่องคริสตจักรเอเฟซัสในเรื่องการเกลียดชังการกระทำของพวกนิโคเลาส์นิยมอย่างที่พระองค์ทรงทำ (วิวรณ์ 2:6)

No doubt the leaders of the Ephesian church protected their flock from these destructive heresies and kept their people from committing the same evil deeds.

ไม่มีข้อสงสัยผู้นำของคริสตจักรเอเฟซัสได้ป้องกันฝูงแกะของพวกเขาจากหลักคำสอนของคนนอกศาสนาที่เสื่อมทราม  และปกป้องคนของพวกเขาจากการกระทำชั่วร้ายเหมือนกัน

All sin is hateful to Christ, as it should be to His followers, as we hate men’s evil deeds, not the men themselves.

พระคริสต์ทรงชิงชังความบาป   ผู้ติดตามของพระองค์ควรจะเป็นไปอย่างนั้น   ขณะที่เราเกลียดการกระทำที่ชั่วร้ายของผู้คน  ไม่ใช่ตัวบุคคลเอง

For the church at Pergamum, Jesus had no commendation, but disapproval.

สำหรับคริสตจักรเปอร์กามัม    พระเยซูไม่ได้ทรงยกย่องชมเชย แต่ทรงไม่พอพระทัย

The lesson for us is that the church of the Lord Jesus throughout the ages has been plagued by those of the Nicolaitan spirit.

บทเรียนสำหรับเราคือว่าคริสตจักรของพระเจ้าตลอดยุคถูกรบกวนโดยผู้มีจิตวิญญาณนิโคเลาส์นิยม

The only way to recognize false teaching is to be intimately familiar with truth through the diligent study of the Word of God.4

ทางเดียวที่จะรับรู้ว่าเป็นคำสอนเท็จ คือทำความคุ้นเคยใกล้ชิดกับสัจธรรม โดยการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าอย่างขยันขันแข็ง

8 “And to the angel of the church in Smyrna write: ‘The words of the first and the last, who died and came to life.

8 “จงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองสเมอร์นาว่า   'พระองค์ผู้ทรงเป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลาย   ผู้ซึ่งสิ้นพระชนม์แล้ว   และกลับฟื้นขึ้นอีก   ได้ตรัสดังนี้ว่า  

9 “‘I know your tribulation and your poverty (but you are rich) and the slander of those who say that they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan.

9 “'ข้าพระองค์รู้ว่าพวกเจ้ามีความทุกข์ลำบากและยากจน   (แต่ว่าเจ้าก็มั่งมี)   และรู้เรื่องการใส่ร้ายของคนเหล่านั้น   ที่กล่าวว่าเขาเป็นพวกยิวและหาได้เป็นไม่   แต่พวกเขาเป็นธรรมศาลาของซาตาน

10 Do not fear what you are about to suffer. Behold, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested, and for ten days you will have tribulation. Be faithful unto death, and I will give you the crown of life.

10 อย่ากลัวความทุกข์ทรมานซึ่งเจ้าจะได้รับนั้น   นี่แน่ะ   มารจะขังพวกเจ้าบางคนไว้ในคุกเพื่อจะลองใจเจ้า  และเจ้าทั้งหลายจะได้รับความทุกข์ทรมานถึงสิบวัน   แต่เจ้าจงมีใจมั่นคงอยู่ตราบเท่าวันตาย  และข้าพระองค์จะมอบมงกุฎแห่งชีวิตให้แก่เจ้า

11 He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. The one who conquers will not be hurt by the second death.’

11 ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลาย   ผู้ที่มีชัยชนะจะไม่ได้รับอันตรายจากความตายครั้งที่สองเลย'

Let him hear what the Spirit says to the churches: Each one of these seven letters apply to all churches. 

ให้เขาฟังสิ่งที่พระวิญญาณตรัสแก่คริสตจักรทั้งหลาย   จดหมายทั้งเจ็ดฉบับทุกฉบับใช้ได้กับคริสตจักรทั้งหมด

We must hear what the Spirit says to the churches - not just to one church. 

เราต้องฟังในสิ่งที่พระวิญญาณตรัสกับคริสตจักรทั้งหลาย - ไม่เพียงคริสตจักรหนึ่งเท่านั้น

These letters - each of them - were meant to speak to you, if you will only have an ear to hear what the Spirit says Jesus recognizes that the church in Smyrna has been going through tribulation, poverty, and slander.  

จดหมายเหล่านี้ - แต่ละฉบับ – มีเจตนาจะพูดกับคุณ    ถ้าคุณเพียงเปิดหูรับฟังสิ่งที่พระวิญญาณตรัส    พระเยซูทรงยอมรับว่าคริสตจักรในสเมอร์นาได้ผ่านความทุกข์ยาก    ความยากจนและการใส่ร้าย

He reminds them they have the riches of heaven, though lacking earthly goods. 

พระองค์ทรงเตือนให้ทราบว่าพวกเขามีความมั่งคั่งในสวรรค์ แม้ว่าขาดทรัพย์สินฝ่ายโลก

He offers no reprimand but encourages them to go through ten more days of tribulation in prison for some ending in their death but then with the promise of the eternal crown of life.

พระองค์ไม่ทรงต่อว่าอย่างเป็นทางการ  แต่สนับสนุนให้พวกเขาผ่านพ้นความทุกข์ทรมานในคุกสิบวันสำหรับการสิ้นสุดในความตาย แต่โดยพระสัญญาจะได้มงกุฎชีวิตนิรันดร์

12 “And to the angel of the church in Pergamum write: ‘The words of Him who has the sharp two-edged sword.

12 “จงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองเปอร์กามัมว่า   'พระองค์ผู้ทรงถือดาบสองคมตรัสดังนี้ว่า

Hebrews ฮีบรู 4:12 12 For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart.

12 เพราะว่า   พระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ตายและทรงพลานุภาพอยู่เสมอ   คมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆ   แทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณ   ตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูก   และสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วย

13 “‘I know where you dwell, where Satan's throne is. Yet you hold fast my name, and you did not deny My faith even in the days of Antipas my faithful witness, who was killed among you, where Satan dwells.

13 “'ข้าพระองค์รู้จักที่อยู่ของเจ้า   รู้ว่าที่นั่งของซาตานอยู่ที่ไหน   เจ้ายึดนามของข้าพระองค์ไว้มั่น   และไม่ปฏิเสธความเชื่อในข้าพระองค์   แม้ในเวลาที่อันทีพาผู้เป็นพยานที่ซื่อสัตย์ของข้าพระองค์ต้องถูกฆ่าในท่ามกลางพวกเจ้า   ในที่ซึ่งซาตานอยู่

14 But I have a few things against you: you have some there who hold the teaching of Balaam, who taught Balak to put a stumbling block before the sons of Israel, so that they might eat food sacrificed to idols and practice sexual immorality.

14 แต่ข้าพระองค์มีข้อที่จะต่อว่าเจ้าสองสามข้อ   คือพวกเจ้าบางคนถือตามคำสอนของบาลาอัม   ซึ่งสอนบาลาคให้ก่อเหตุเพื่อให้พวกอิสราเอลทำผิด   คือให้เขากินของที่ได้บูชาแก่รูปเคารพแล้ว   และให้เขาล่วงประเวณี

15 So also you have some who hold the teaching of the Nicolaitans.

15 และมีพวกเจ้าบางคนที่ถือคำสอนของพวกนิโคเลาส์นิยมด้วยเหมือนกัน

16 Therefore repent. If not, I will come to you soon and war against them with the sword of my mouth.

16 เหตุฉะนั้นจงกลับใจเสียใหม่   มิฉะนั้นข้าพระองค์จะรีบมาหาเจ้าและจะสู้กับเขาเหล่านั้น   ด้วยดาบแห่งปากของข้าพระองค์

17 He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To the one who conquers I will give some of the hidden manna, and I will give him a white stone, with a new name written on the stone that no one knows except the one who receives it.’

17 ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณได้ตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลาย   ข้าพระองค์จะให้มานาที่ซ่อนอยู่แก่ผู้ที่มีชัยชนะ   และจะให้หินขาวแก่เขาด้วย   ที่หินนั้นมีชื่อใหม่จารึกไว้ซึ่งไม่มีผู้ใดรู้เลยนอกจากผู้ที่รับเท่านั้น'

Jesus commends most of them at the church of Pergamum for living faithfully in spite of the circumstances in which they live, living where Satan’s throne is.  But some are following the ways of Balaam and of the Nicolaitans.

พระเยซูทรงยกย่องพวกเขาส่วนมากที่คริสตจักรเปอร์กามัมในการใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์แม้อยู่ในสถานการณ์ที่ลำบาก  อาศัยอยู่ในที่นั่งของซาตาน แต่บางคนก็ติดตามแนวทางของบาลาอัมและพวกนิโคเลาส์นิยม  

2 Peter 2 เปโตร 2:15-19 15 Forsaking the right way, they have gone astray. They have followed the way of Balaam, the son of Beor, who loved gain from wrongdoing,

15 เขาสละทิ้งทางชอบ   หลงไปในทางผิด   ดำเนินตามทางของบาลาอัมบุตรเบโอร์   ผู้ซึ่งชอบสิ่งที่ได้มาจากการอธรรม

16 but was rebuked for his own transgression; a speechless donkey spoke with human voice and restrained the prophet's madness.

16 แต่บาลาอัมก็ได้ถูกบริภาษ   ในการที่เขาได้กระทำการละเมิดนั้น   ลาใบ้ตัวนั้นพูดเป็นภาษามนุษย์   และได้ยับยั้งอาการคลุ้มคลั่งของผู้พยากรณ์คนนั้น  

17 These are waterless springs and mists driven by a storm. For them the gloom of utter darkness has been reserved.

17 คนเหล่านี้เป็นบ่อที่ไร้น้ำ   เป็นหมอกที่ถูกพายุพัดไป   พระองค์ทรงเตรียมขุมนรกมืดไว้แล้วสำหรับคนเหล่านั้น

18 For, speaking loud boasts of folly, they entice by sensual passions of the flesh those who are barely escaping from those who live in error.

18 เพราะว่าเขาได้พูดโอ้อวดตัว   และเขาใช้ความปรารถนาชั่วทางกาย   ล่อลวงคนทั้งหลายที่กำลังหนีไปจากผู้ที่หลงประพฤติผิด

19 They promise them freedom, but they themselves are slaves of corruption. For whatever overcomes a person, to that he is enslaved.

19 เขาสัญญาว่าจะให้คนเหล่านั้นพ้นจากการเป็นทาส   แต่ตัวเขาเองยังเป็นทาสของความเสื่อมทราม   เพราะว่ามนุษย์พ่ายแพ้แก่สิ่งใด   เขาก็เป็นทาสของสิ่งนั้น

Unlike the Ephesians, they actually embraced the teachings of the Nicolaitans (Revelation 2:15).

ไม่เหมือนชาวเมืองเอเฟซัส  พวกเขายึดมั่นในคำสอนของพวกนิโคเลาส์นิยม (วิวรณ์ 2:15)

Jesus warns them that unless they repent, they are in danger of the judgment that is sure to fall on those who teach false doctrine, attack His church, and destroy His people.

พระเยซูทรงเตือนพวกเขาว่าถ้าพวกเขาไม่กลับใจใหม่   พวกเขาตกอยู่ในอันตรายของการถูกพิพากษา ที่แน่นอนว่าการพิพากษาจะตกอยู่กับผู้ที่สอนเท็จ   โจมตีคริสตจักรของพระองค์และทำลายคนของพระองค์

The sword of judgment is over their heads, and His patience is not limitless.5

พระแสงแห่งการพิพากษาอยู่เหนือหัวของพวกเขาและความอดทนของพระองค์ก็จำกัด

Revelation วิวรณ์ 19:15 15 From His mouth comes a sharp sword with which to strike down the nations, and He will rule them with a rod of iron. He will tread the winepress of the fury of the wrath of God the Almighty.

15 มีพระแสงคมออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์   เพื่อพระองค์จะได้ทรงฟันฟาดบรรดานานาประชาชาติ   ด้วยพระแสงนั้น   และพระองค์จะทรงครอบครองเขาด้วยคทาเหล็ก   พระองค์จะทรงเหยียบบ่อย่ำองุ่นแห่งพระพิโรธอันเฉียบขาดของพระเจ้า   ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด

 

Revelation 2

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top