Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Wednesday, February 5, 2014

 

18 “And to the angel of the church in Thyatira write: ‘The words of the Son of God, who has eyes like a flame of fire, and whose feet are like burnished bronze.

18 “จงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองธิยาทิราว่า   'พระองค์ผู้ซึ่งเป็นพระบุตรของพระเจ้า   ผู้ทรงมีพระเนตรดุจเปลวไฟ   และมีพระบาทดุจทองสัมฤทธิ์เกลี้ยง   ได้ตรัสดังนี้ว่า  

19 “‘I know your works, your love and faith and service and patient endurance, and that your latter works exceed the first.

19 “ 'ข้าพระองค์รู้จักแนวการกระทำของเจ้า   รู้ความรัก   ความเชื่อ   และการปรนนิบัติและความอดทนของเจ้า   และรู้ว่าการเบื้องปลายของเจ้ามีมากกว่าการเบื้องต้น

20 But I have this against you, that you tolerate that woman Jezebel, who calls herself a prophetess and is teaching and seducing my servants to practice sexual immorality and to eat food sacrificed to idols.

20 แต่ข้าพระองค์มีข้อที่จะต่อว่าเจ้าบ้าง   คือพวกเจ้าทนฟังผู้หญิงชื่อเยเซเบล   ที่ยกตัวขึ้นเป็นผู้เผยพระวจนะ   หญิงนั้นสอนและล่อลวงผู้รับใช้ของข้าพระองค์ให้ล่วงประเวณี   และให้กินของที่บูชาแก่รูปเคารพแล้ว

21 I gave her time to repent, but she refuses to repent of her sexual immorality.

21 ข้าพระองค์ให้โอกาสหญิงนั้นกลับใจ   แต่นางก็ไม่ได้กลับใจจากการประพฤติชั่วเลย

22 Behold, I will throw her onto a sickbed, and those who commit adultery with her I will throw into great tribulation, unless they repent of her works,

22 นี่แน่ะ   ข้าพระองค์จะโยนหญิงนั้นไว้บนเตียงคนไข้   และคนทั้งหลายที่ล่วงประเวณีกับนาง   ข้าพระองค์ก็จะทิ้งไว้ให้ผจญกับความระทมทุกข์   เว้นไว้แต่ว่าคนเหล่านั้นจะสำนึกในความประพฤติชั่วของนาง

23 and I will strike her children dead. And all the churches will know that I am he who searches mind and heart, and I will give to each of you as your works deserve.

23 ข้าพระองค์จะประหารลูกทั้งหลายของหญิงนั้นเสียให้ตาย   และคริสตจักรทั้งหลายจะได้รู้ว่าข้าพระองค์เป็นผู้พินิจพิจารณาจิตใจ   และข้าพระองค์จะให้สิ่งตอบแทนแก่เจ้าทั้งหลายทุกคน   ให้เหมาะสมกับการงานของเจ้า

24 But to the rest of you in Thyatira, who do not hold this teaching, who have not learned what some call the deep things of Satan, to you I say, I do not lay on you any other burden.

24 สำหรับพวกเจ้าที่เหลืออยู่ที่เมืองธิยาทิรา   ผู้ไม่ถือคำสอนนี้   และไม่รู้จักสิ่งที่เขาเรียกว่า   ความล้ำลึกของซาตานนั้น   ข้าพระองค์ขอบอกว่าข้าพระองค์จะไม่มอบภาระอื่นให้เจ้า

25 Only hold fast what you have until I come.

25 แต่สิ่งที่เจ้ามีอยู่แล้วนั้น   จงยึดไว้ให้มั่นจนกว่าข้าพระองค์จะมา

26 The one who conquers and who keeps my works until the end, to him I will give authority over the nations,

26 ผู้ใดมีชัยชนะและดำรงรักษากิจการของข้าพระองค์ไว้จนถึงที่สุด   ข้าพระองค์จะให้ผู้นั้นมีอำนาจครอบครองบรรดาประชาชาติ

27 and he will rule them with a rod of iron, as when earthen pots are broken in pieces, even as I myself have received authority from My Father.

27 และผู้นั้นจะบังคับบัญชาคนทั้งหลายด้วยกระบองเหล็ก   เหมือนกับเมื่อหม้อดินของช่างหม้อที่แตกออกเป็นเสี่ยงๆ   ตามที่ข้าพระองค์ได้รับอำนาจจากพระบิดาของข้าพระองค์

28 And I will give him the morning star.

28 และข้าพระองค์จะมอบดาวประจำรุ่งให้แก่ผู้นั้น

29 He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches.’

29 ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณได้ตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลายเถิด'

Jesus commends the church of Thyatira for their faith, and patient endurance.  But some of them were following Jezebel, a woman who called herself a prophetess.

พระเยซูทรงชมเชยคริสตจักรธิยาทิราเรื่องความเชื่อของเขา และความอดทนนาน  แต่พวกเขาบางคนกำลังติดตามเยเซเบล  ผู้หญิงคนหนึ่งที่เรียกตัวเองว่าเป็นผู้เผยพระวจนะหญิง

The first Jezebel’s story is found in 1 and 2 Kings.

เรื่องแรกของนางเยเซเบล พบใน พงษ์กษัตริย์ 1 และ 2

She was the daughter of Ethbaal, king of Tyre/Sidon and priest of the cult of Baal, a cruel false god whose worship involved sexual lewdness.

เธอเป็นลูกสาวของเอธบาล กษัตริย์เมืองไทระ / ไซดอน และพระในศาสนาพระบาอัล เทพเจ้าเทียมเท็จโหดร้าย ซึ่งการบูชาพระนี้เกี่ยวพันความลามกทางเพศ

Ahab, king of Israel, married Jezebel and led the nation into Baal worship (1 Kings 16:31).

อาหับ กษัตริย์แห่งอิสราเอล ได้แต่งงานกับเยเซเบลและนำประเทศชาติไปนับถือพระบาอัล  (1 กษัตริย์ 16:31)

Ahab and Jezebel’s reign over Israel is one of the saddest chapters in the history of God’s people.

การขึ้นครองอิสราเอลของอาหับ และเยเซเบล เป็นตอนที่เศร้าโศกที่สุดในประวัติศาสตร์พลเมืองของพระเจ้า

There are two incidents in the life of Jezebel which characterize her and may define what is meant by the Jezebel spirit.

มีเหตุการณ์ 2 อย่างในชีวิตของนางเยเซเบล  ซึ่งบ่งบอกลักษณะของเธอและอาจจะชี้บอกความหมายจิตวิญญาณที่ชั่วร้าย

One trait is her obsessive passion for domineering and controlling others, especially in the spiritual realm.

ลักษณะประจำตัวหนึ่งคืออารมณ์ความรู้สึกแรงกล้าที่ครอบงำและควบคุมผู้อื่น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอาณาจักรฝ่ายจิตวิญญาณ

When she became queen, she began a relentless campaign to rid Israel of all evidences of Jehovah worship.

เมื่อเธอกลายเป็นพระราชินี เธอเริ่มจัดการรณรงค์อย่างไม่ผ่อนผัน เพื่อกำจัดอิสราเอล ทำลายทุกอย่างในการนมัสการพระยะโฮวาห์

She ordered the extermination of all the prophets of the Lord (1 Kings 18:4, 13) and replaced their altars with those of Baal.

เธอสั่งขุดรากถอนโคนบรรดาศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้า (1 พงษ์กษัตริย์ 18:04 , 13) และตั้งแทนที่ด้วยแท่นบูชาของพระบาอัล

1 Kings 1พงศ์กษัตริย์ 18:4, 13 4 and when Jezebel cut off the prophets of the LORD, Obadiah took a hundred prophets and hid them by fifties in a cave and fed them with bread and water.)

4 และเมื่อเยเซเบลกำจัดผู้เผยพระวจนะ ของพระเจ้าออกไป   โอบาดีห์ได้นำผู้เผยพระวจนะหนึ่งร้อย คนซ่อนไว้ตามถ้ำแห่งละห้าสิบคน   และเลี้ยงเขาทั้งหลายด้วยขนมปังและน้ำ)

13 Has it not been told my lord what I did when Jezebel killed the prophets of the LORD, how I hid a hundred men of the LORD's prophets by fifties in a cave and fed them with bread and water?

13 ไม่มีผู้ใดเรียนเจ้านายของข้าพเจ้าดอกหรือว่า   ข้าพเจ้าได้กระทำสิ่งใดเมื่อเยเซเบลประหาร ศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้าเสีย   และข้าพเจ้าได้ซ่อนผู้เผยพระวจนะ หนึ่งร้อยคนของพระเจ้าไว้ตามถ้ำแห่งละห้าสิบคน   และเลี้ยงเขาด้วยขนมปังและน้ำ

Her strongest enemy was Elijah, who demanded a contest on Mount Carmel between the powers of Israel’s God and the powers of Jezebel and the priests of Baal (1 Kings 18).

ศัตรูแกร่งกล้าที่สุดของเธอคือเอลียาห์   ผู้ที่เรียกร้องการประลองกันบนภูเขาคาร์เมล ระหว่างอำนาจของพระเจ้าของอิสราเอล  และอำนาจของเยเซเบลที่ชั่วร้ายและพระสงฆ์ของพระบาอัล (1 พงศ์กษัตริย์  18)

1 Kings 1พงศ์กษัตริย์ 18:19 19 Now therefore send and gather all Israel to me at Mount Carmel, and the 450 prophets of Baal and the 400 prophets of Asherah, who eat at Jezebel's table.”

19 เพราะฉะนั้นขอทรงสั่งให้บรรดาชนอิสราเอล มาพบข้าพระบาทที่ภูเขาคารเมล   ทั้งผู้เผยพระวจนะของพระบาอัลสี่ร้อยห้าสิบคนนั้น   และผู้เผยพระวจนะของพระอาเชราห์สี่ร้อยคนนั้น   ผู้ซึ่งรับประทานที่โต๊ะเสวยของพระนางเยเซเบล”

Of course, Jehovah won, but despite hearing of the miraculous powers of Jehovah, Jezebel refused to repent and swore on her gods that she would pursue Elijah relentlessly and take his life.

แน่นอน  พระยะโฮวาทรงมีชัยชนะ  แต่แม้จะได้ยินเรื่องฤทธิ์อำนาจอัศจรรย์ของพระเยโฮวา   เยเซเบลที่ชั่วร้ายปฏิเสธที่จะกลับใจ     และสาบานกับเทพเจ้าของเธอว่า   เธอจะไล่ล่าเอลียาห์อย่างไม่ลดละและจะเอาชีวิตของเขา

Her stubborn refusal to see and submit to the power of the living God would lead her to a hideous end.

ความดื้อรั้นของเธอที่ปฎิเสธสิ่งที่ได้เห็นและไม่ยอมจำนนต่ออำนาจของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์จะนำเธอไปยังจุดสิ้นสุดน่าสยดสยอง

 

Revelation 2b

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top