Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Wednesday, March 12, 2014

 

Revelation 8 Six of the Seven Trumpets

วิวรณ์ บทที่ 8  แตรคันที่หกของแตรเจ็ดคัน

The seven seals, seven trumpets and seven bowls are three succeeding series of end-times judgments from God.

ตราประทับทั้งเจ็ดดวง แตรเจ็ดคัน และขันเจ็ดใบ เป็นชุดต่อเนื่องกันสามอย่างในการพิพากษาของพระเจ้าในยุคสุดท้าย

The judgments get progressively worse and more devastating as the end times progress.

การพิพากษาค่อย ๆ คืบคลานเลวร้ายลงเรื่อย และยิ่งทำลายล้างมากขึ้นเมื่อใกล้เวลาถึงยุคสุดท้าย

The seven seals, trumpets, and bowls are connected to one another.

ตราประทับทั้งเจ็ดดวง แตรและขัน มีความเกี่ยวพันซึ่งกันและกัน

The seventh seal introduces the seven trumpets and the seventh trumpet introduces the seven bowls. 1
ตราประทับดวงที่เจ็ดนำมาซึ่งแตรเจ็ดคัน และแตรคันที่เจ็ดนำมาซึ่งขันทั้งเจ็ดใบ The first four of the seven seals are known as the four horsemen of the Apocalypse.

ตราประทับสี่ดวงแรกในเจ็ดดวงเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นผู้ขี่ม้าทั้งสี่คนในบันทึกคัมภีร์ของศาสนาคริสต์

God hears their cries for justice and will deliver it in His timing—in the form of the sixth seal, along with the trumpet and bowl judgments.

พระเจ้าทรงได้ยินเสียงพวกเขาร้องขอความยุติธรรม   และจะทรงปลดปล่อยพวกเขาในเวลาของพระองค์   ในแบบของตราประทับดวงที่หกพร้อมกับการพิพากษาด้วยแตรและขันแห่งพระพิโรธ

When the sixth of the seven seals is broken, a devastating earthquake occurs, causing massive upheaval and terrible devastation—along with unusual astronomical phenomena.

เมื่อตราประทับดวงที่หกในตราเจ็ดดวงถูกแกะออก    แผ่นดินไหวรุนแรงเกิดขึ้น ยกระดับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ และความเสียหายร้ายแรง พร้อมกับ ปรากฏการณ์ที่ผิดปกติทางดาราศาสตร์

The seven trumpets are the “contents” of the seventh seal (Revelation 8:1-5).

แตรเจ็ดคันเป็น  "สาระสำคัญ" ของตราประทับดวงที่เจ็ด (วิวรณ์ 8:1-5 )

1 When the Lamb opened the seventh seal, there was silence in heaven for about half an hour.

1 เมื่อพระเมษโปดกทรงแกะตราดวงที่เจ็ด   ความเงียบก็ครอบคลุมสวรรค์อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมง

Silence can sometimes be an awesome thing.  

ความเงียบบางครั้งอาจเป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัว

On a helicopter trip to the glaciers in Alaska, USA, when we were standing on the glacier, the pilot asked us not to move or speak for a minute and we couldn’t hear anything at all, complete silence.

ในการเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ครั้งหนึ่งที่ไปยังธารน้ำแข็งในรัฐอลาสกาประเทศสหรัฐอเมริกา   เมื่อเรากำลังยืนอยู่บนธารน้ำแข็ง    นักบินได้ขอร้องไม่ให้เราขยับเขยื้อนเคลื่อนย้ายหรือพูดคุยชั่ววนาทีหนึ่ง   และเราไม่สามารถได้ยินเสียงอะไรเลย  มันเงียบสนิท

And there in heaven with great multitudes singing and worshipping and seeing all of the activity that is there, and suddenly there is silence when this seventh seal is opened.

และนั่นที่ในสวรรค์เต็มด้วยฝูงชนมากมาย  กำลังร้องเพลงและนมัสการและเห็นกิจกรรมทั้งหมดที่นั่น  และทันใดนั้นความเงียบปกคลุมเมื่อตราประทับดวงที่เจ็ดนี้ถูกแกะออก

It would be awesome.

มันดูน่าสะพรึงกลัว

Out of the seventh seal there will proceed now seven trumpet judgments.

พอตราประทับดวงที่เจ็ดแกะออก การพิพากษาด้วยเสียงแตรก็ดำเนินต่อไปทันที

2 Then I saw the seven angels who stand before God, and seven trumpets were given to them.

2 แล้วข้าพเจ้าก็เห็นทูตสวรรค์ทั้งเจ็ดองค์ที่ยืนอยู่หน้าพระเจ้านั้น   ได้รับพระราชทานแตรเจ็ดคัน

3 And another angel came and stood at the altar with a golden censer, and he was given much incense to offer with the prayers of all the saints on the golden altar before the throne,

3 และทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งถือกระถางไฟทองคำออกมายืนอยู่ที่แท่น      พระเจ้าได้ทรงประทานเครื่องหอมเป็นอันมากแก่ทูตองค์นั้น   เพื่อให้ถวายร่วมกับคำอธิษฐานของธรรมิกชนทั้งปวงบนแท่นทองคำที่อยู่หน้าพระที่นั่งนั้น

Isn’t it fascinating that our prayers are on the golden altar before the throne of God, as a part of the ongoing worship of God?

มันไม่น่าชื่นชมหรือ ที่คำอธิษฐานของเราอยู่บนแท่นบูชาทองคำต่อหน้าพระที่นั่งของพระเจ้า     นับเป็นส่วนหนึ่งของการนมัสการพระจ้าอย่างไม่หยุดยั้ง

This should make us realize that our prayer, especially that of praise and adoration are more significant that we might think.

นี้ควรทำให้เราระลึกถึงคำอธิษฐานของเรา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราคิดถึงคำสรรเสริญและความเคารพบูชาว่ามีความสำคัญมาก

4 and the smoke of the incense, with the prayers of the saints, rose before God from the hand of the angel.

4 และควันเครื่องหอมนั้นก็ลอยขึ้นไปพร้อมกับคำอธิษฐานของธรรมิกชนทั้งหลาย   จากมือทูตสวรรค์สู่เบื้องพระพักตร์ของพระเจ้า

5 Then the angel took the censer and filled it with fire from the altar and threw it on the earth, and there were peals of thunder, rumblings, flashes of lightning, and an earthquake.

5 แล้วทูตสวรรค์องค์นั้นก็นำกระถางไปบรรจุไฟจากแท่นจนเต็ม   และโยนกระถางนั้นลงบนแผ่นดินโลก   ทำให้มีเสียงฟ้าร้อง   เสียงต่างๆ  ฟ้าแลบและแผ่นดินไหว

The seven trumpets are described in Revelation 8:6-15

แตรทั้งเจ็ดคัน ได้อธิบายไว้ใน วิวรณ์ 8:6-15

6 Now the seven angels who had the seven trumpets prepared to blow them.

6 และทูตสวรรค์เจ็ดองค์ที่ถือแตรทั้งเจ็ดนั้นต่างก็เตรียมพร้อมที่จะเป่า  

7 The first angel blew his trumpet, and there followed hail and fire, mixed with blood, and these were thrown upon the earth. And a third of the earth was burned up, and a third of the trees were burned up, and all green grass was burned up.

7 เมื่อทูตสวรรค์องค์แรกเป่าแตรขึ้น   ลูกเห็บและไฟ      ปนด้วยเลือดก็ตกลงมาบนแผ่นดิน   แผ่นดินโลกไหม้ไปหนึ่งในสามส่วน   ต้นไม้ไหม้ไปหนึ่งในสามส่วน   และหญ้าเขียวสดไหม้ไปหมดสิ้น  

8 The second angel blew his trumpet, and something like a great mountain, burning with fire, was thrown into the sea, and a third of the sea became blood.

8 เมื่อทูตสวรรค์องค์ที่สองเป่าแตรขึ้น   ก็มีสิ่งหนึ่งเหมือนภูเขาใหญ่   กำลังลุกไหม้ถูกทิ้งลงไปในทะเล   และทะเลนั้นได้กลายเป็นเลือดเสียหนึ่งในสามส่วน

9 A third of the living creatures in the sea died, and a third of the ships were destroyed.

9 สัตว์ทั้งปวงที่มีชีวิตอยู่ในทะเลนั้นตายเสียหนึ่งในสามส่วน   และบรรดาเรือกำปั่นแตกเสียหนึ่งในสามส่วน  

10 The third angel blew his trumpet, and a great star fell from heaven, blazing like a torch, and it fell on a third of the rivers and on the springs of water.

10 เมื่อทูตสวรรค์องค์ที่สามเป่าแตรขึ้น  ก็มีดาวใหญ่ดวงหนึ่งเป็นเปลวไฟลุกโพลงดุจไต้ตกจากท้องฟ้า  ดาวนั้นตกลงบนแม่น้ำหนึ่งในสามส่วน  และตกที่บ่อน้ำพุทั้งหลาย

11 The name of the star is Wormwood. A third of the waters became wormwood, and many people died from the water, because it had been made bitter.

11 ดาวดวงนี้มีชื่อบอระเพ็ด   รสของน้ำกลายเป็นรสขมเสียหนึ่งในสามส่วน   และคนเป็นอันมากก็ได้ตายไปเพราะน้ำนั้นกลายเป็นน้ำรสขมไป     

12 The fourth angel blew his trumpet, and a third of the sun was struck, and a third of the moon, and a third of the stars, so that a third of their light might be darkened, and a third of the day might be kept from shining, and likewise a third of the night.

12 เมื่อทูตสวรรค์องค์ที่สี่เป่าแตรขึ้น   ดวงอาทิตย์ก็ถูกทำลายไปหนึ่งในสามส่วน   ดวงจันทร์และดวงดาวทั้งหลายก็เช่นเดียวกันจึงมืดไปหนึ่งในสามส่วน      กลางวันก็ไม่สว่างเสียหนึ่งในสามส่วน   และกลางคืนก็เช่นเดียวกับกลางวัน  

13 Then I looked, and I heard an eagle crying with a loud voice as it flew directly overhead, “Woe, woe, woe to those who dwell on the earth, at the blasts of the other trumpets that the three angels are about to blow!”

13 แล้วข้าพเจ้าก็มองดูและได้ยินนกอินทรีตัวหนึ่งที่บินอยู่ในท้องฟ้า   ร้องประกาศเสียงดังว่า   “วิบัติ   วิบัติ   วิบัติ   จะมีแก่คนทั้งหลายที่อยู่บนแผ่นดินโลก   เพราะเสียงแตรอีกสามคันซึ่งทูตทั้งสามองค์กำลังจะเป่าอยู่แล้ว

The first trumpet causes hail and fire that destroys much of the plant life in the world.

แตรคันแรกทำให้เกิดลูกเห็บและไฟตกลงมาเผาผลาญพืชพันธุ์ที่มีชีวิตในโลก

The second trumpet brings about what seems to be a meteor hitting the oceans and causing the death of much of the world’s sea life.

เสียงแตรคันที่สองนำมาซึ่งสิ่งที่ดูเหมือนว่าจะเป็นดาวตกที่หล่นลงในมหาสมุทร  และเป็นเหตุสิ่งมีชีวิตในทะเลมากมายในโลกนี้ต้องตายไป

The third trumpet is similar to the second, except it affects the world’s lakes and rivers instead of the oceans.
เสียงแตรคันที่สามคล้ายกับแตรคันที่สอง  ยกเว้นว่ามันจะส่งผลกระทบต่อทะเลสาบและแม่น้ำแทนที่มหาสมุทร

 

Revelation 8

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top