Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Sunday, March 16, 2014

 

Revelation 11 The Two Witnesses

วิวรณ์ 11 พยานทั้งสอง

1 Then I was given a measuring rod like a staff, and I was told, “Rise and measure the temple of God and the altar and those who worship there,

1 ท่านผู้หนึ่งจึงเอาไม้อ้อท่อนหนึ่งให้ข้าพเจ้ารูปร่างเหมือนไม้วัด   แล้วสั่งข้าพเจ้าว่า   “จงลุกขึ้นไปวัดพระวิหารของพระเจ้า   และแท่นบูชาและคำนวณคนทั้งหลายซึ่งนมัสการในนั้น

The temple is to be rebuilt, because this is a yet future event.

วิหารจะต้องได้รับการสร้างขึ้นมาใหม่  เพราะนี่เป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดในอนาคต

In fact, this is a event that takes place during the middle of the tribulation period, for we have not yet come to the seventh trumpet nor have we yet come to the seven vials of God's wrath that are to be poured out.

แท้จริง  นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงกลางของยุคแห่งความยากลำบาก   เพราะเรายังไม่ได้มาถึงแตรคันที่เจ็ด    หรือเรายังไม่มาถึงขันแห่งพระพิโรธของพระเจ้าเจ็ดใบที่จะต้องเทออก

So, during the tribulation period the temple will be existing in Jerusalem.

ดังนั้นในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากลำบากวิหารยังคงดำรงอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม

The temple is to be rebuilt and the worship is to be reestablished in the temple in Jerusalem.1

วิหารจะต้องถูกสร้างขึ้นมาใหม่และการถวายเครื่องบูชาจะต้องได้รับการจัดการใหม่ในวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม

The outer court need not be measured because it has been given to the Gentiles. 

ลานชั้นนอกไม่จำเป็นต้องถูกวัดอีกเพราะถูกมอบสำหรับคนต่างชาติแล้ว


Perhaps this is because the outer courts of this rebuilt temple include the Islamic Dome of the Rock shrine, which currently stands on the temple mount and is a point of great contention between Jews and Muslims.2

บางทีนี่อาจเป็นเพราะลานชั้นนอกของวิหารที่สร้างใหม่นี้ รวมถึง สุเหร่าโดมแห่งศิลาของอิสลาม   ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่บนเนินเขาวิหาร   และเป็นจุดของการสงครามครั้งใหญ่ระหว่างชาวยิวและชาวมุสลิม


2 but do not measure the court outside the temple; leave that out, for it is given over to the nations, and they will trample the holy city for forty-two months.

2 แต่ไม่ต้องวัดลานชั้นนอกพระวิหารนั้น   เพราะว่าที่นั่นได้มอบให้แก่คนต่างชาติแล้ว   และเขาจะเหยียบย่ำวิสุทธินคร   ตลอดสี่สิบสองเดือน

3 And I will grant authority to my two witnesses, and they will prophesy for 1,260 days, clothed in sackcloth.”

3 และเราจะให้ฤทธิ์อำนาจแก่พยานทั้งสองของเรา   เพื่อให้เผยพระวจนะตลอดพันสองร้อยหกสิบวัน   และให้เขาแต่งตัวด้วยผ้ากระสอบ  

4 These are the two olive trees and the two lampstands that stand before the Lord of the earth.

4 พยานทั้งสองนั้นคือต้นมะกอกเทศสองต้น   และคันประทีปสองคันที่ตั้งอยู่เบื้องหน้าพระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าแห่งแผ่นดินโลก

5 And if anyone would harm them, fire pours from their mouth and consumes their foes. If anyone would harm them, this is how he is doomed to be killed.

5 ถ้าผู้ใดทำร้ายพยานทั้งสองนั้น   ไฟก็จะพลุ่งออกจากปากเผาผลาญศัตรูผู้นั้น   ถ้าผู้ใดทำร้ายพยานทั้งสอง   ผู้นั้นก็จะต้องตายGod is going to send two witnesses to witness to the Jewish people. The time of the Gentiles at this point will have been complete.

พระเจ้าทรงกำลังส่งพยานทั้งสองไปเป็นพยานให้กับชาวยิว  ตรงจุดนี้เวลาของคนต่างชาติจะถึงกำหนดครบพอดี

Malachi มาลาคี 4 1 “For behold, the day is coming, burning like an oven, when all the arrogant and all evildoers will be stubble. The day that is coming shall set them ablaze, says the LORD of hosts, so that it will leave them neither root nor branch.

1 “พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า  “ดูเถิด  วันนั้นจะมาถึง   คือวันที่จะเผาไหม้เหมือนเตาอบ   เมื่อคนที่อวดดีทั้งสิ้น   และคนที่ประกอบการอธรรมทั้งหมดจะเป็นเหมือนตอข้าว   วันที่จะมานั้นจะไหม้เขาหมด   จนไม่มีรากหรือกิ่งเหลืออยู่เลย

2 But for you who fear my name, the sun of righteousness shall rise with healing in its wings. You shall go out leaping like calves from the stall.

2 แต่ดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรมซึ่งมีปีกรักษาโรคภัยได้   จะขึ้นมาสำหรับคนเหล่านั้นที่ยำเกรงนามของเรา   เจ้าจะกระโดดโลดเต้นออกไปเหมือนลูกวัวออกไปจากคอก

3 And you shall tread down the wicked, for they will be ashes under the soles of your feet, on the day when I act, says the LORD of hosts.

3 และเจ้าจะเหยียบย่ำคนอธรรม   เพราะว่าเขาจะเป็นเหมือนขี้เถ้าที่ใต้ฝ่าเท้าของเจ้า   ในวันนั้นเมื่อเราประกอบกิจ   พระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้แหละ  

4 “Remember the law of my servant Moses, the statutes and rules that I commanded him at Horeb for all Israel.

4 “จงจดจำธรรมบัญญัติของโมเสสผู้รับใช้ของเรา   ทั้งกฎเกณฑ์และกฎหมายซึ่งเราได้บัญชาเขาไว้ที่ ภูเขาโฮเรบสำหรับอิสราเอลทั้งสิ้น  

5 “Behold, I will send you Elijah the prophet before the great and awesome day of the LORD comes.

5 “ดูเถิด   เราจะส่งเอลียาห์ผู้เผยพระวจนะมายังเจ้าก่อนวันแห่งพระเจ้า   คือวันที่ใหญ่ยิ่งและน่าสะพรึงกลัวมาถึง

6 And he will turn the hearts of fathers to their children and the hearts of children to their fathers, lest I come and strike the land with a decree of utter destruction.”

6 และท่านผู้นั้นจะกระทำให้จิตใจของพ่อหันไปหาลูก   และจิตใจของลูกหันไปหาพ่อ  หาไม่   เราจะมาโจมตีแผ่นดินนั้นด้วยคำสาปแช่ง”

6 They have the power to shut the sky, that no rain may fall during the days of their prophesying, and they have power over the waters to turn them into blood and to strike the earth with every kind of plague, as often as they desire.

6 พยานทั้งสองมีฤทธิ์ปิดท้องฟ้าได้   เพื่อไม่ให้ฝนตกในระหว่างวันเหล่านั้นที่เขากำลังเผยพระวจนะ      และมีฤทธิ์ทำให้น้ำกลายเป็นเลือดได้   และมีฤทธิ์บันดาลให้ภัยพิบัติต่างๆ   กระหน่ำโลกกี่ครั้งก็ได้ตามความปรารถนา   for more see www.wdbydana.com/sermon.html

 

Revelation 10 and 11

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top