Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 


 
 

Wednesday, April 23, 2014

 

Question: "Why did Jesus have to experience so much suffering?"
คำถาม: "ทำไมพระเยซูทรงต้องประสบกับความทุกข์มากมาย

Answer:

คำตอบ:

Isaiah อิสยาห์ 52:14 14 As many were astonished at you— His appearance was so marred, beyond human semblance, and His form beyond that of the children of mankind—

14 ด้วยคนเป็นอันมากตะลึงเพราะท่านฉันใด--   เพราะหน้าตาของท่านเสียโฉมมาก เหลือที่จะเหมือน   มนุษย์ และรูปร่างของท่านก็เสียโฉม เหลือที่จะเหมือนบุตรของมนุษย์  

Jesus suffered most severely throughout the trials, torture, and crucifixion (Matthew 27; Mark 15; Luke 23; John 19).

พระเยซูทรงทนทุกข์แสนสาหัสตลอดการทดลองต่างๆ  ความทรมานและการถูกตรึงบนกางเขน (มัทธิว 27   มาระโก 15 ลูกา 23   ยอห์น 19)

As horrible as His physical suffering was, it was nothing compared to the spiritual suffering He went through.

ทรงทนทุกข์ทรมานฝ่ายร่างกายอย่างน่ากลัว   มันไม่มีอะไรเปรียบเทียบได้กับความทุกข์ทรมานฝ่ายจิตใจที่พระองค์ทรงประสบมา

2 Corinthians 2โครินธ์ 5:21 21For our sake He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God.

21 เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป   เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์

Jesus had the weight of the sins of the entire world on Him.

พระเยซูทรงแบกรับภาระความผิดบาปทั้งสิ้นของคนทั้งโลก

1 John 1 ยอห์น 2:2 2 He is the propitiation for our sins, and not for ours only but also for the sins of the whole world.

2 และพระองค์ทรงเป็นผู้ลบล้างพระอาชญาที่ตกกับเราทั้งหลาย   เพราะบาปของเรา   และไม่ใช่แต่บาปของเราพวกเดียว   แต่ของมนุษย์ทั้งปวงในโลกด้วย

It was sin that caused Jesus to cry out, “My God, my God, why have you forsaken Me?” (Matthew 27:46).

เป็นเพราะบาปที่ทำให้พระเยซูทรงร้องเสียงดังออกมา "พระเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ไฉนทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสีย" (มัทธิว 27:46)

So, as brutal as Jesus' physical suffering was, it was nothing compared to His having to bear our sins and die to pay the penalty for them.

ดังนั้น ความทุกข์ทรมานฝ่ายร่างกายของพระเยซูที่แสนสาหัส  มันไม่มีอะไรเปรียบเทียบได้กับการที่ทรงต้องแบกรับบาปของเรา  และทรงสิ้นพระชนม์ชดใช้เป็นค่าไถ่โทษบาปคนทั้งหลาย

Romans โรม 5:8 but God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us.

8 แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย   คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น   พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา
Isaiah predicts Jesus’ suffering very clearly:

อิสยาห์ได้พยากรณ์ความทุกข์ทรมานของพระเยซูไว้อย่างชัดเจน:

Isaiah อิสยาห์53:3-5 3 He was despised and rejected by men; a man of sorrows, and acquainted with grief; and as one from whom men hide their faces He was despised, and we esteemed Him not.

3 ท่านได้ถูกมนุษย์ดูหมิ่นและทอดทิ้ง   เป็นคนที่รับความเจ็บปวด   และคุ้นเคยกับความเจ็บไข้    และดังผู้หนึ่งซึ่งคนทนมองดูไม่ได้   ท่านถูกดูหมิ่น และเราทั้งหลายไม่ได้นับถือท่าน  

4 Surely He has borne our grief and carried our sorrows; yet we esteemed Him stricken, smitten by God, and afflicted.

4 แน่ทีเดียวท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลาย   และหอบความเจ็บปวดของเราไป  
  กระนั้นเราทั้งหลายก็ยังถือว่าท่านถูกตี   คือพระเจ้าทรงโบยตีและข่มใจ  

5 But He was wounded for our transgressions; He was crushed for our iniquities upon Him was the chastisement that brought us peace, and with His stripes we are healed.

5 แต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลาย   ท่านฟกช้ำเพราะความบาปผิดของเรา   การตีสอนอันทำให้เราทั้งหลายสมบูรณ์นั้น   ตกแก่ท่าน   ที่ท่านต้องฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดี

Psalm 22:14-18 is another powerful passage predicting the suffering of the Messiah:

เพลงสดุดี 22:14-18 เป็นเนื้อหาพระคัมภีร์อีกตอนที่ทำนายความทุกข์ทรมานของพระมาซีฮา

14 I am poured out like water, and all My bones are out of joint; My heart is like wax; it is melted within my breast;

14 ข้าพระองค์ถูกเทออกเหมือนอย่างน้ำ   กระดูกทั้งสิ้นของข้าพระองค์หลุดลุ่ยไป  
จิตใจก็เหมือนขี้ผึ้ง   ละลายภายในอกของข้าพระองค์  

15 my strength is dried up like a potsherd, and my tongue sticks to my jaws; you lay me in the dust of death.

15 กำลังของข้าพระองค์เหือดแห้งไปเหมือนเศษหม้อดิน    และลิ้นของข้าพระองค์ก็เกาะติดที่ขากรรไกร    พระองค์ทรงวางข้าพระองค์ไว้ในผงคลีมัจจุราช  

16 For dogs encompass Me; a company of evildoers encircles Me; they have pierced My hands and feet—

16 พระเจ้าข้า   บรรดาสุนัขล้อมรอบข้าพระองค์ไว้   คนทำชั่วหมู่หนึ่งล้อมข้าพระองค์  
เขาแทงมือแทงเท้าข้าพระองค์  

17 I can count all My bones—they stare and gloat over Me;

17 ข้าพระองค์นับกระดูกของข้าพระองค์ได้เป็นชิ้นๆ   เขาจ้องมองและยิ้มเยาะข้าพระองค์  

18 they divide My garments among them, and for My clothing they cast lots.

18 เสื้อผ้าของข้าพระองค์เขาแบ่งปันกัน   ส่วนเสื้อของข้าพระองค์นั้นเขาก็จับฉลาก กัน 

Why did Jesus have to suffer so badly?

ทำไมพระเยซูทรงต้องทนทุกข์อย่างแสนสาหัส

Some think that Jesus' physical torture was part of His punishment for our sins.

บางคนคิดว่าความทุกข์ทรมานฝ่ายร่างกายของพระเยซูเป็นส่วนหนึ่งของการที่พระองค์ทรงลงโทษความผิดบาปของเรา

To some extent, this is true. At the same time, the torture Jesus underwent speaks more of the hatred and cruelty of humanity than it does of God's punishment for sin.

นี้ก็ถูกต้องในระดับหนึ่ง ในขณะเดียวกันความทรมานที่พระเยซูทรงแบกรับ บ่งให้รู้ว่ามนุษย์มีความเกลียดชังและความโหดร้ายมากกว่าการที่พระเจ้าทรงลงโทษเราเพราะความบาป

Satan's absolute hatred of God and Jesus was surely a part of the motivation behind the relentless torture and abuse.

ซาตานมีความเกลียดชังพระเจ้ามากที่สุด  และพระเยซูก็เป็นส่วนหนึ่งของแรงผลักดันเบื้องหลังการทรมานและการทารุณที่เหี้ยมโหด

The suffering heaped on Jesus is the ultimate example of the hatred and rage sinful man feels toward a holy God.

ความทุกข์ทรมานที่พระเยซูทรงแบกรับไว้เป็นสุดยอดตัวอย่างที่แสดงว่า มนุษย์มีความเกลียดชังและความโกรธแค้นต่อพระเจ้าองค์บริสุทธิ์

Romans โรม3:10-18 10 as it is written: “None is righteous, no, not one;

10 ตามที่พระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่า ไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมสักคนเดียวไม่มีเลย

11 no one understands; no one seeks for God.

11 ไม่มีคนที่เข้าใจ ไม่มีคนที่แสวงหาพระเจ้า

12 All have turned aside; together they have become worthless; no one does good, not even one.”

12 เขาทุกคนหลงผิดไปหมด   เขาทั้งปวงเลวทรามเหมือนกันสิ้น     ไม่มีสักคนเดียวที่กระทำดี   ไม่มีเลย

13 “Their throat is an open grave; they use their tongues to deceive.” “The venom of asps is under their lips.”

13 ลำคอของเขาคือหลุมฝังศพที่เปิดอยู่   เขาใช้ลิ้นของเขาในการล่อลวง   พิษงูร้ายอยู่ใต้ริมฝีปากของเขา   

14 “Their mouth is full of curses and bitterness.”

14 ปากของเขาเต็มไปด้วยคำแช่งด่าและคำเผ็ดร้อน

15“Their feet are swift to shed blood;

15 เท้าของเขาว่องไวในการทำให้นองเลือด   

16 in their paths are ruin and misery,

16 ในทางเดินของเขามีความพินาศและความทุกข์

17 and the way of peace they have not known.”

17 และเขาไม่รู้จักทางแห่งสันติสุข   

18 “There is no fear of God before their eyes.”

18 เขาไม่เคยคิดที่จะยำเกรงพระเจ้าเลย

For answers to more Bible questions see www.gotquestions.org/Thai  

คำตอบสำหรับคำถามเพิ่มเติมพระคัมภีร์ดู www.gotquestions.org/Thai

Why Jesus Suffering?

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top