Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Wednesday, April 9, 2014

 

Revelation chapter 17 Babylon, the Antichrist, and Ten Kingdoms

วิวรณ์ บทที่17  บาบิโลน ปฏิปักษ์พระคริสต์ และอาณาจักรทั้งสิบ

John saw these seven angels as they poured out their plagues.

ยอห์นเห็นเหล่าทูตสวรรค์เจ็ดองค์เมื่อพวกเขาเทภัยพิบัติต่างๆ

One of them came to John, and as you remember in the one plague, the sixth plague, Babylon was brought into judgment.

ทูตสวรรค์องค์หนึ่งมาหายอห์น และตามที่คุณจำภัยพิบัติอย่างหนึ่งได้ ลำดับที่หก เมืองบาบิโลนถูกนำเข้าสู่การพิพากษา

It was the fifth bowl, the throne of the beast and the kingdom was full of darkness.

มันเป็นขันที่ห้า   ที่นั่งของสัตว์ร้าย  และราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยความมืด

Then in the nineteenth verse, in the seventh plague Babylon was brought into remembrance before God and judged.

จากนั้นพระคัมภีร์ข้อที่สิบเก้า  เป็นภัยพิบัติลำดับที่เจ็ด  บาบิโลนถูกนำเข้ามาในความทรงจำต่อพระพักตร์พระเจ้าและถูกพิพากษา

So, probably the seventh angel, which specifically dealt with judgment on the city of Babylon came to Daniel to give him further explanation of the destruction of that religious system of mankind.1

ดังนั้นน่าจะเป็นทูตสวรรค์องค์ที่เจ็ด  ซึ่งเกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับการพิพากษาในเมืองบาบิโลน มาหาดาเนียลเพื่อจะอธิบายเรื่องการล่มสลายของระบบทางศาสนาของมนุษยชาติต่อไป

1 Then one of the seven angels who had the seven bowls came and said to me, “Come, I will show you the judgment of the great prostitute who is seated on many waters,

1 ทูตสวรรค์องค์หนึ่งในเจ็ดองค์ที่ถือขันเจ็ดใบนั้น   มาหาข้าพเจ้าและพูดว่า   “เชิญมานี่เถิด   ข้าพเจ้าจะให้ท่านดูการพิพากษาลงโทษหญิงแพศยาคนสำคัญที่นั่งอยู่บนน้ำมากหลาย

2 with whom the kings of the earth have committed sexual immorality, and with the wine of whose sexual immorality the dwellers on earth have become drunk.”

2 คือหญิงที่บรรดากษัตริย์ทั่วแผ่นดินโลกได้ล่วงประเวณีด้วย   และคนทั้งหลายที่อยู่ในแผ่นดินโลก   ก็ได้มัวเมาด้วยเหล้าองุ่นแห่งการล่วงประเวณีกับหญิงนั้น”


So this whole satanic system that seems to be centered now in this time in this city of Babylon, which has become the commercial center of the world.

ดังนั้น ระบอบซาตานนี้ ที่ดูเหมือนว่าจะรวมศูนย์กลางในเวลานี้ ที่เมืองบาบิโลน ซึ่งได้กลายเป็นศูนย์กลางการค้าของโลกนี้

The world banking and all of the commercial interests now become centered in this city, Babylon.

การธนาคารโลกและผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ทั้งหมดตอนนี้กลายมารวมศูนย์กลางในเมืองบาบิโลน

There are many Bible scholars who believe that the ancient city of Babylon will be chosen by the antichrist for his capital and will be rebuilt at a tremendous expense.

มีนักวิชาการพระคัมภีร์หลายคนที่เชื่อว่า เมืองโบราณแห่งบาบิโลนจะถูกเลือกโดยปฏิปักษ์พระคริสต์เพื่อเป็นเมืองหลวงของมัน และจะถูกสร้างขึ้นใหม่ด้วยค่าใช้จ่ายแพงมาก

There are indications that this city will be built quite rapidly.

มีข้อบ่งชี้มากมายว่าเมืองนี้จะถูกสร้างขึ้นอย่างรวดเร็ว

This suggests that craftsmen from all over the world will be paid premium wages and thousands will descend upon this area with unlimited funds to build this awesome wonderful city that shall be the center of world banking and world commerce.

นี้แสดงให้เห็นว่า ช่างฝีมือจากทั่วโลกจะได้รับเงินค่าธรรมเนียมนายหน้า และช่างหลายพันคนจะลงพื้นที่นี้โดยมีเงินกองทุนไม่จำกัด เพื่อสร้างเมืองที่ยอดเยี่ยมนี้ ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางของการธนาคารโลกและการค้าโลก

We are told in the book of Daniel that when the antichrist establishes his reign that the craftsmen will prosper in his reign.

เราทราบจากหนังสือดาเนียลว่าเมื่อปฏิปักษ์พระคริสต์สถาปนาการปกครอง  ช่างฝีมือจะร่ำรวยมั่งคั่งในรัชสมัยของพระองค์In other words, he will inaugurate vast building kind of programs that will necessitate the use of hundreds of thousands of laboring men.

อีกนัยหนึ่ง  เขาจะเริ่มโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่  ซึ่งจำเป็นต้องใช้ช่างก่อสร้างหลายแสนคน

People will be able to get jobs at high wages.

ผู้คนจะสามารถได้งานทำที่ได้ค่าจ้างสูง

They will prosper exceedingly under his reign.

พวกเขาจะมั่งคั่งร่ำรวยภายใต้การปกครองของเขาอย่างล้นเหลือ

Babylon, built by the antichrist for his capital and for the commercial and religious center of the world.2

บาบิโลน สร้างขึ้นโดยพวกต่อต้านพระคริสต์ให้เป็นเมืองหลวงของเขา และศูนย์กลางการค้า และศาสนาของโลก

3 And he carried me away in the Spirit into a wilderness, and I saw a woman sitting on a scarlet beast that was full of blasphemous names, and it had seven heads and ten horns.

3 ทูตสวรรค์องค์นั้น   ได้นำข้าพเจ้าเข้าไปในถิ่นทุรกันดารโดยพระวิญญาณ   และข้าพเจ้าได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่ง   นั่งอยู่บนสัตว์ร้ายสีแดงเข้มตัวหนึ่ง   ซึ่งมีชื่อหลายชื่อ   เป็นคำหมิ่นประมาทเต็มไปทั้งตัว   มันมีเจ็ดหัวและสิบเขา

Babylon represents a false religious system leading men to a trust in something other than Jesus Christ for their relationship with God, trusting in their works, their goodness or something other than Jesus.

บาบิโลน แทนความหมายระบบ ศาสนาเท็จ  ที่นำคนไปสู่ความเชื่อในสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระเยซูคริสต์ สำหรับความสัมพันธ์ของพวกเขากับพระเจ้า  ไว้วางใจในการทำงานของตนเอง ความดี ของตนเองหรือ สิ่งอื่นนอกเหนือจากพระเยซู

In the Bible, in a spiritual sense, adultery is the worship of another god. And so God said the nation of Israel in the worshipping of Baal, Mammon and Molech were committing adultery.

ในพระคัมภีร์ ในความหมายทางจิตวิญญาณ การล่วงประเวณีเป็นการนมัสการพระอื่น และดังนั้นพระเจ้าตรัสว่า ชนชาติอิสราเอลที่นมัสการพระบาอัล และ เทพแห่งความโลภ พระโมเลค  กำลังทำการล่วงประเวณี

So, false worship of God or the worship of other gods is spiritual harlotry.

ดังนั้น นมัสการเท็จต่อพระเจ้า หรือนมัสการพระอื่นคือการเป็นหญิงแพศยาฝ่ายจิตวิญญาณ

The great whore that has led so many people into a false hope because they are not worshipping God in spirit and in truth according to the word of God.

หญิงแพศยาคนสำคัญที่ได้นำผู้คนมากมายไปพบความหวังที่ผิดพลาด เพราะพวกเขาไม่ได้นมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริง ตามพระวจนะของ พระเจ้า

The city sitting upon many waters (or affecting many nations).

เมืองที่ตั้งอยู่เหนือแม่น้ำทั้งหลาย (หรือมีผลกระทบต่อหลายประเทศ)

With whom the kings of the earth have committed fornication, the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of her fornication, fooled by man made religion.

บรรดากษัตริย์ในโลกได้ทำการคบชู้กับใคร คนที่อาศัยอยู่ในโลกได้มัวเมาด้วยเหล้าองุ่นแห่งการคบชู้ของเธอ หลงเชื่อโดยศาสนาที่มนุษย์สร้างขึ้นเอง

John saw a woman who was sitting on a scarlet colored beast.

ยอห์นได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่บนสัตว์ร้ายสีแดงเข้ม

The scarlet colored beast of course being the antichrist, full of names of blasphemy, having seven heads and ten horns.

สัตว์ร้ายสีแดงเข้มแน่นอนเป็นผู้ต่อต้านพระคริสต์   มีชื่อหลายชื่อที่หมิ่นประมาทพระจ้า มีเจ็ดหัวและสิบเขา

This is a description of the beast. Again, Revelation chapter twelve and thirteen gave the same description.3

นี่คือคำอธิบายของสัตว์ร้าย    อีกครั้งหนึ่ง วิวรณ์ บทที่สิบสองและสิบสามให้คำอธิบายแบบเดียวกัน

4 The woman was arrayed in purple and scarlet, and adorned with gold and jewels and pearls, holding in her hand a golden cup full of abominations and the impurities of her sexual immorality.

4 หญิงนั้นนุ่งห่มด้วยผ้าสีม่วงและสีแดงเข้ม   และประดับด้วยเครื่องทองคำ   เพชรพลอยต่างๆ   และไข่มุก   หญิงนั้นถือถ้วยทองคำที่เต็มด้วยสิ่งน่าสะอิดสะเอียน   และของโสโครกแห่งการล่วงประเวณีของตน

5 And on her forehead was written a name of mystery: “Babylon the great, mother of prostitutes and of earth's abominations.”

5 และที่หน้าผากของหญิงนั้นเขียนชื่อที่แฝงความหมายไว้ว่า   บาบิโลนมหานคร  แม่ของหญิงแพศยาทั้งหลาย  และแม่สิ่งทั้งปวงที่น่าสะอิดสะเอียน   แห่งแผ่นดินโลก

The Bible could rightly be called The Tale of Two Cities, for from cover to cover, two cities are mentioned over and over again: One is Jerusalem, the city of God.

พระคัมภีร์ที่ถูกต้องอาจจะเรียกชื่อว่า เรื่องราวของสองนคร  ตั้งแต่ต้นจนจบเล่ม เมืองทั้งสองที่กล่าวถึงซ้ำแล้วซ้ำอีกคือกรุงเยรูซาเล็มเมืองของพระเจ้า

The other is Babylon, the city of rebellion.

อีกชื่อเป็นเมืองบาบิโลน เมืองแห่งการกบฏ


Mentioned more than three hundred times in Scripture, Babylon was founded on the plain of Shinar near the Euphrates River by Nimrod, a man whose name literally means “we will rebel.”

บาบิโลนถูกกล่าวถึงกว่าสามร้อยครั้งในพระคัมภีร์  มันได้ถูกก่อตั้งขึ้นบนที่ราบชินาร์ใกล้แม่น้ำยูเฟรติสโดยนิมโรด  คนที่ชื่อของเขาหมายความว่า "เราจะกบฏ."

Babylon was centered around the tower of Babel—a ziggurat used for the practice of astrologyหอคอยบาเบลอยู่ใจกลางบาบิโลน - หอวิหารใหญ่โตที่ใช้สำหรับการปฏิบัติทางโหราศาสตร์  4

6 And I saw the woman, drunk with the blood of the saints, the blood of the martyrs of Jesus.

When I saw her, I marveled greatly.

6 และข้าพเจ้าเห็นหญิงนั้นเมามายด้วยโลหิตของพวกธรรมิกชน   และโลหิตของคนทั้งหลายที่พลีชีพ   เพื่อเป็นพยานของพระเยซู   เมื่อข้าพเจ้าเห็นหญิงนั้นแล้ว   ข้าพเจ้าก็อัศจรรย์ใจยิ่งนัก

7 But the angel said to me, “Why do you marvel? I will tell you the mystery of the woman, and of the beast with seven heads and ten horns that carries her.

7 ทูตสวรรค์องค์นั้นจึงถามข้าพเจ้าว่า   “เหตุไฉนท่านจึงอัศจรรย์ใจ   ข้าพเจ้าจะบอกให้ท่านรู้ความหมายที่แฝงอยู่ของหญิงนั้น   และของสัตว์ร้ายที่มีเจ็ดหัวและสิบเขาที่เป็นพาหนะของหญิงนั้น

8 The beast that you saw was, and is not, and is about to rise from the bottomless pit and go to destruction. And the dwellers on earth whose names have not been written in the book of life from the foundation of the world will marvel to see the beast, because it was and is not and is to come.

8 สัตว์ร้ายที่ท่านได้เห็นนั้นเป็นอยู่ในกาลก่อน   แต่บัดนี้มิได้เป็น   และมันจวนจะขึ้นมาจากบาดาล   เพื่อไปสู่ความพินาศแล้ว   และคนทั้งหลายที่อยู่ในโลก   ซึ่งไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิต   ตั้งแต่แรกทรงสร้างโลกนั้นก็จะประหลาดใจ   เมื่อเขาเห็นสัตว์ร้ายซึ่งได้เป็นอยู่ในกาลก่อน   แต่บัดนี้มิได้เป็น   และกำลังจะเป็น

9 This calls for a mind with wisdom: the seven heads are seven mountains on which the woman is seated;

9 นี่ต้องใช้สติปัญญา   หัวทั้งเจ็ดนั้นคือเนินเขาเจ็ดยอดที่หญิงนั้นนั่งอยู่

This seems to be a reference to the city of Rome with its seven hills.

นี้ดูเหมือนว่าจะจะมีการอ้างอิงไปยังเมืองของกรุงโรมด้วยเนินเขาทั้งเจ็ดของ

10 they are also seven kings, five of whom have fallen, one is, the other has not yet come, and when he does come he must remain only a little while.

10 คือกษัตริย์เจ็ดองค์   ซึ่งห้าองค์ได้ล่วงไปแล้ว   องค์หนึ่งกำลังเป็นอยู่   และอีกองค์หนึ่งนั้นยังไม่ได้เป็นขึ้น   และเมื่อเป็นขึ้นมาแล้วจะต้องดำรงอยู่ชั่วขณะหนึ่ง

Five have fallen may refer to five Roman emperors or refers to the five world empires before John's day: Egypt, Assyria, Babylonia, Medo-Persia, and Greece

ทูตสวรรค์ห้าองค์ที่ตกลงมาอาจหมายถึงจักรพรรดิโรมันห้าองค์ หรือหมายถึงจักรวรรดิโลกห้าแห่ง ก่อนสมัยของยอห์นคือ: อียิปต์, อัสซีเรีย  บาบิโลเนีย  เมโด-เปอร์เซียและกรีซ

One refers to the world empire of John's day: Rome

อันหนึ่งหมายถึงจักรวรรดิโลกในสมัยของยอห์นคือโรม


The other has not yet come refers to the one world empire to come: a revival of the Roman Empire5

อีกอันที่ยังไม่มาเลย หมายถึงอาณาจักรหนึ่งของโลกที่จะมาถึง: การฟื้นตัวของจักรวรรดิโรมัน

11 As for the beast that was and is not, it is an eighth but it belongs to the seven, and it goes to destruction.

11 สัตว์ร้ายที่เป็นแล้วเมื่อก่อน   แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นนั้นก็เป็นที่แปด   แต่ก็ยังเป็นองค์หนึ่งในเจ็ดองค์นั้น   และจะไปสู่ความพินาศ

So, the beast is according to this, is one of the seven previous Roman emperors prior to the writing of the book of Revelation by John.

ดังนั้นสัตว์ร้ายตามเรื่องนี้  เป็นหนึ่งในจักรพรรดิโรมันทั้งเจ็ด ก่อนที่จะมีการเขียนหนังสือวิวรณ์โดยยอห์น

At the time that John was writing, this leader was no longer alive.

ในขณะนั้นที่ยอห์นกำลังเขียนอยู่ ผู้นำนี้ก็ไม่ได้มีชีวิตอยู่ต่อไป

He was in the pit. He ascends out of the pit.

เขาลงไปอยู่ในหลุม   เขาคลานออกมาจากหลุม

But the world will wonder at this man who once lived and was dead and is now alive again.

แต่โลกจะสงสัยที่ผู้ชายคนหนึ่ง   ผู้ที่เคยมีชีวิตอยู่และได้ตายไปและตอนนี้มีชีวิตอีกครั้ง

Of the seven of the major Roman emperors, and of course the one that comes closest to fitting the description is none other than Caesar Nero whose name numerically in Hebrew totals to six hundred and sixty-six.

ในบรรดาจักรพรรดิโรมันที่สำคัญทั้งเจ็ดคน และแน่นอนคนหนึ่งที่มาที่ใกล้เคียงกับคำอธิบายที่เหมาะสมเป็นไม่ใช่ใครอื่นนอกจากจักรพรรดินีโร  ที่ชื่อของเขาในภาษาฮิบรู เป็นตัวเลขรวมได้666

Caesar Nero was called by the early church the beast.

จักรพรรดินีโร  ถูกเรียกชื่อโดยสัตว์ร้ายสมัยคริสตจักรยุคแรก


That was the common name, because he wreaked so much havoc among the church.

นั่นคือชื่อสามัญทั่วไป  เพราะเขาคร่าชีวิตผู้คนมากในหมู่ชนคริสตจักร

The things that he did could only be done by a mind perverted by Satan.

หลายสิ่งที่เขาได้ทำ เกิดจากความคิดที่ผิดโดยซาตานเท่านั้น

The horrible atrocities that this man brought against the Christian church could only be done by a mind that was totally deranged by demonic forces.6

ความโหดร้ายน่ากลัวที่ชายคนนี้ต่อต้านคริสเตียนนี้   สามารถทำได้โดยความป่วยทางจิตใจที่บ้าควบคุมไม่ได้โดยอำนาจปีศาจร้าย

12 And the ten horns that you saw are ten kings who have not yet received royal power, but they are to receive authority as kings for one hour, together with the beast.

12 เขาทั้งสิบเขาที่ท่านได้เห็นนั้น   คือกษัตริย์สิบองค์   ที่ยังไม่ได้เสวยราชสมบัติ   แต่จะรับอำนาจอย่างกษัตริย์ด้วยกันกับสัตว์ร้ายนั้นหนึ่งชั่วโมง

13 These are of one mind and hand over their power and authority to the beast.

13 กษัตริย์ทั้งหลายนั้น   มีน้ำพระทัยอย่างเดียวกัน   และทรงมอบฤทธิ์และอำนาจของตนไว้แก่สัตว์ร้ายนั้น

That one mind is to make war with Christ and to destroy Him when He comes to set up His reign upon the earth. That is the one mind of these kings.

ความคิดหนึ่ง คือการ ทำสงคราม กับพระคริสต์ และ จะทำลาย พระองค์   เมื่อพระองค์ มาร ตั้งการปกครองของพระองค์บนแผ่นดินโลก   นั่นคือความคิดหนึ่งของกษัตริย์เหล่านี้

So, these country rulers turn their power and strength over to the antichrist.

ดังนั้นผู้ปกครองประเทศเหล่านี้หันมาใช้อำนาจและพลังของพวกเขาต่อพวกต่อต้านพระคริสต์

He becomes the leader in the effort to thwart the establishing of God's rule upon the earth.

เขาจะกลายเป็น ผู้นำใน ความพยายามที่จะขัดขวาง การจัดตั้งการปกครองของพระเจ้า บนแผ่นดินโลก

1 John 1 ยอห์น 4:3


The spirit of antichrist is at work in our world today.

จิตวิญญาณของผู้ต่อต้านพระคริสต์ยังทำงานอยู่ในโลกเราทุกวันนี้

There are already many powerful men who have dedicated themselves to the destroying of God or the worship of Him.

แล้วมีหลายคนที่มีพลังอำนาจมาก ที่ได้ อุทิศตัวเองเพื่อการทำลายพระเจ้า หรือการนมัสการ พระองค์

The purpose in destroying belief in God is to free man so that he can live after his flesh without any kind of remorse or pangs of conscience.

วัตถุประสงค์ในการทำลายความเชื่อในพระเจ้า คือปล่อยให้คนมีอิสระ เพื่อให้ เขา สามารถมีชีวิตฝ่ายเนื้อหนังของเขา โดยปราศจากการสำนึกผิด หรือ ความปวดร้าวใด ๆ

They want to get rid of any kind of a moral base that has its roots in the Bible.

พวกเขาต้องการ ที่จะกำจัดของแบบแผนทางศีลธรรม ที่มีรากฐานจากพระคัมภีร์

So that any of the prohibitions of the Bible, adultery, fornication, lying, stealing, and more are so obliterated from your mind that you can do these things without any conscience that would bother you or trouble you.

เพื่อว่าข้อห้ามใดๆ ในพระคัมภีร์ การล่วงประเวณี การเล่นชู้  การกหก การลักขโมย  และอื่น ๆ จะหายไปจากใจของคุณว่า คุณสามารถทำสิ่งเหล่านี้โดยไม่ รู้สึกผิด ซึ่งอาจจะรบกวนคุณ หรือ สร้างปัญหาให้คุณ

Because that consciousness comes from a biblical base and they are trying to destroy faith in God and get rid of any feelings of guilt that man possesses, as a result of his past superstitious beliefs in a Supreme Being, and the Bible is His word to man. 7

เพราะสามัญสำนึกมาจากรากฐานในพระคัมภีร์  และ พวกเขากำลังพยายาม ที่จะทำลาย ความเชื่อในพระเจ้า และกำจัดความรู้สึกผิดของคน อันเป็นผลมาจาก ความเชื่อทาง ไสยศาสตร์ ของเขาในพระผู้สูงสุด และพระคัมภีร์คือ พระวจนะของพระองค์สำหรับมนุษย์

14 They will make war on the Lamb, and the Lamb will conquer them, for he is Lord of lords and King of kings, and those with him are called and chosen and faithful.”

14 กษัตริย์เหล่านี้จะกระทำสงครามกับพระเมษโปดก   และพระเมษโปดกจะทรงมีชัยชนะ   เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นจอมเจ้านาย   และทรงเป็นจอมกษัตริย์   และผู้ที่อยู่กับพระองค์นั้น   เป็นผู้ที่พระองค์ได้ทรงเรียกและทรงเลือกไว้   และเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ก็จะมีชัยด้วย”   

15 And the angel said to me, “The waters that you saw, where the prostitute is seated, are peoples and multitudes and nations and languages.

15 และทูตสวรรค์นั้นบอกข้าพเจ้าว่า   “น้ำมากหลายที่ท่านได้เห็นหญิงแพศยานั่งอยู่นั้น   ก็คือชนชาติมวลชนประชาชาติ   และภาษาต่างๆ

The woman pictures false religion that will dominate the world in the tribulation period. 

ผู้หญิงนึกภาพทางศาสนาที่ผิดพลาด  ที่จะครองโลกในยุคแห่งความทุกข์ลำเค็ญครั้งใหญ่

Many people like to identify this great harlot with the Roman Catholic Church, ruled from Rome, but false religion is not limited to just one church.

หลายคนอยากระบุตัวตนของหญิงโสเภณีสำคัญนี้กับศาสนจักรโรมันคาทอลิก  ปกครองจากกรุงโรม แต่ศาสนาเท็จจะไม่จำกัดเฉพาะเพียงหนึ่งในคริสตจักร

16 And the ten horns that you saw, they and the beast will hate the prostitute. They will make her desolate and naked, and devour her flesh and burn her up with fire,

16 เขาสิบเขาที่ท่านได้เห็นและสัตว์ร้าย   จะพากันเกลียดชังหญิงแพศยานั้น   จะทำให้นางไร้มิตรและเปลือยกาย   และจะกินเนื้อของหญิงนั้น   และเอาไฟเผานางเสีย


Antichrist's allies turn on the great harlot.

พันธมิตรของปฏิปักษ์พระคริสต์หันไปทางหญิงโสเภณีที่สำคัญ

This violence probably takes place at the mid-point of the tribulation period.  Here, apostate religion discovers the true nature of the beast.

ความรุนแรงนี้อาจจะเกิดขึ้นที่ช่วงกลางของยุคแห่งความยากลำบาก  ที่นี่ผู้ที่เลิกนับถือศาสนานาค้นพบธรรมชาติที่แท้จริงของสัตว์ร้าย

Ultimately, the Antichrist will not tolerate any worship except of himself:

ในที่สุด ปฏิปักษ์พระคริสต์จะไม่ทนต่อการบูชาใด ๆ ยกเว้นตัวเอง:

2 Thessalonians 2 เธสะโลนิกา 2:3-4


Once the antichrist’s power has been consolidated, the Antichrist no longer needs the help of religious Babylon. 

เมื่ออำนาจของผู้ต่อต้านพระคริสต์รวบรวมเป็นหนึ่ง   ปฏิปักษ์พระคริสต์ไม่ต้องการความช่วยเหลือของบาบิโลนศาสนาอีกต่อไป

He will then work to dismantle and destroy her and her one-world religion.8

จากนั้นเขาก็จะทำงานเพื่อรื้อออกและทำลายเธอและศาสนาหนึ่งเดียวในโลกของเธอ

17 for God has put it into their hearts to carry out his purpose by being of one mind and handing over their royal power to the beast, until the words of God are fulfilled.

17 เพราะว่าพระเจ้าทรงดลใจเขาให้กระทำตามพระทัยของพระองค์   โดยการทรงทำให้พวกมันมีความคิดอย่างเดียวกัน   และมอบอาณาจักรของเขาให้แก่สัตว์ร้ายนั้น   จนถึงจะสำเร็จตามพระวจนะของพระเจ้า

 

Revelation 17

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top