Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Wednesday, May 14, 2014

 

Revelation 22 The Heavenly City

วิวรณ์ บทที่ 22 เมืองแห่งสวรรค์

I  We serve God in the City verses 1-5

I เรารับใช้พระเจ้าในเมือง ข้อ 1-5

1 Then the angel showed me the river of the water of life, bright as crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb

1 ท่านได้ชี้ให้ข้าพเจ้าดูแม่น้ำที่มีน้ำแห่งชีวิต   ใสเหมือนแก้วไหลมาจากพระที่นั่งของพระเจ้า   และพระที่นั่งของพระเมษโปดก

2 through the middle of the street of the city; also, on either side of the river, the tree of life with its twelve kinds of fruit, yielding its fruit each month. The leaves of the tree were for the healing of the nations.

2 ไหลไปตามกลางถนนในนครนั้น   และริมแม่น้ำทั้งสองฟากมีต้นไม้แห่งชีวิต   ซึ่งออกผลสิบสองชนิด   ออกผลทุกๆเดือนและใบของต้นไม้นั้นสำหรับรักษาบรรดาประชาชาติให้หาย

3 No longer will there be anything accursed, but the throne of God and of the Lamb will be in it, and his servants will worship him.

3 จะไม่มีสิ่งใดถูกสาปแช่งอีกต่อไป   พระที่นั่งของพระเจ้าและของพระเมษโปดกจะตั้งอยู่ที่นั่น   และบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์จะนมัสการพระองค์

4 They will see His face, and His name will be on their foreheads.

4 เขาเหล่านั้นจะเห็นพระพักตร์พระองค์   และพระนามของพระองค์จะประทับอยู่ที่หน้าผากเขา

5 And night will be no more. They will need no light of lamp or sun, for the Lord God will be their light, and they will reign forever and ever.

5 กลางคืนจะไม่มีอีกต่อไป   เขาไม่ต้องการแสงตะเกียงหรือแสงอาทิตย์   เพราะว่าพระเจ้าจะทรงเป็นแสงสว่างของเขา   และเขาจะครอบครองอยู่ตลอดไปเป็นนิตย์
In Revelation 22:1-5, we move inside the city to discover that it is like a beautiful garden, reminiscent of the Garden of Eden.

ในวิวรณ์ 22:1-5 เราย้ายเข้าในตัวเมืองเพื่อจะค้นพบว่ามันเป็น เหมือนสวน ที่สวยงาม ชวนให้นึกถึง สวนเอเดน

There were four rivers in Eden, but there is only one river in the heavenly city.

มีแม่น้ำ 4 สายในสวนเอเดน  แต่มีเพียงแม่น้ำสายเดียวในเมืองสวรรค์

Genesis ปฐมกาล 2:10-14 10 A river flowed out of Eden to water the garden, and there it divided and became four rivers.

10 มีแม่น้ำสายหนึ่งไหลจากเอเดนรดสวนนั้น   จากที่นั่นก็แยกออกเป็นสี่สาย

11 The name of the first is the Pishon. It is the one that flowed around the whole land of Havilah, where there is gold.

11 ชื่อแม่น้ำสายที่หนึ่งคือปิโชน   เป็นแม่น้ำที่ไหลรอบแผ่นดินฮาวิลาห์   ที่นั่นมีแร่ทองคำ

12 And the gold of that land is good; bdellium and onyx stone are there.

12 ทองคำที่เมืองนั้นเป็นทองคำเนื้อดี   และมียางไม้ตะคร้ำและโมรา

13 The name of the second river is the Gihon. It is the one that flowed around the whole land of Cush.

13 ชื่อแม่น้ำสายที่สองคือกิโฮน  ไหลรอบแผ่นดินคูช

14 And the name of the third river is the Tigris, which flows east of Assyria. And the fourth river is the Euphrates.

14 ชื่อแม่น้ำสายที่สามคือไทกริส   ไหลไปทางทิศตะวันออกของเมืองอัสซีเรีย   และแม่น้ำสายที่สี่ชื่อยูเฟรติส  

Ezekiel saw a purifying river flowing from the temple, certainly a millennial scene (Ezek. 47); but this river will flow directly from God’s throne, the very source of all purity.

เอเสเคียลมองเห็นแม่น้ำบริสุทธิ์ที่ไหลจากพระวิหาร แน่นอนเป็นภาพยุคพันปี (เอเสเคียล 47) แต่ ม่น้ำสายนี้ จะไหลโดยตรงจากพระบัลลังก์ของพระเจ้า   แหล่งที่มาของ ความบริสุทธิ์ทั้งหมด

Man was prohibited from eating of the tree of the knowledge of good and evil, and prevented from eating of the tree of life

มนุษย์ไม่ได้รับอนุญาตให้กินผลของต้นไม้แห่งความรู้ดีและรู้ชั่ว และป้องกันไม่ให้กิน จากต้นไม้แห่งชีวิต

Genesis ปฐมกาล 2:15-17 15 The LORD God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and keep it.

15 พระเจ้าจึงทรงให้มนุษย์นั้นอยู่ในสวนเอเดน  ให้ทำงานและดูแลรักษาสวน

16 And the LORD God commanded the man, saying, “You may surely eat of every tree of the garden,

16 พระเจ้าจึงทรงบัญชาแก่มนุษย์นั้นว่า   “บรรดาผลไม้ทุกอย่างในสวนนี้   เจ้ากินได้ทั้งหมด

17 but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it you shall surely die.”

17 เว้นแต่ต้นไม้แห่งความสำนึกในความดีและความชั่ว   ผลของต้นไม้นั้นอย่ากิน   เพราะในวันใดที่เจ้าขืนกิน  เจ้าจะต้องตายแน่”  

Genesis ปฐมกาล 3:22-24 22 Then the LORD God said, “Behold, the man has become like one of us in knowing good and evil. Now, lest he reach out his hand and take also of the tree of life and eat, and live forever—”

22 แล้วพระเจ้าตรัสว่า   “ดูเถิด   มนุษย์มาเป็นเหมือนผู้หนึ่งในพวกเราแล้ว   โดยที่รู้สำนึกในความดีและความชั่ว   บัดนี้  อย่าปล่อยให้เขายื่นมือไปหยิบผลต้นไม้ แห่งชีวิตมากิน   แล้วมีอายุยืนชั่วนิรันดร์”

23 therefore the LORD God sent him out from the garden of Eden to work the ground from which he was taken.

23 เพราะเหตุนั้นพระเจ้าจึงทรงขับไล่เขาออกไปจากสวนเอเดน   ให้ไปทำไร่ทำสวนในที่ดินที่ตัวถือกำเนิดมานั้น

24 He drove out the man, and at the east of the garden of Eden he placed the cherubim and a flaming sword that turned every way to guard the way to the tree of life.

24 พระองค์ทรงไล่ชายนั้นออกไป   และทรงตั้งพวกเครูบ   ทางด้านทิศตะวันออกแห่งสวนเอเดน   และตั้งกระบี่เพลิงอันหนึ่งที่หมุน ได้รอบทิศไว้เฝ้าทางที่จะเข้าไปสู่ต้นไม้แห่งชีวิตนั้น

But in the eternal home, man will have access to the tree of life.

แต่ในบ้านถาวรนิรันดร์  มนุษย์จะสามารถเข้าถึงต้นไม้แห่งชีวิต

The river and the tree symbolize abundant life in the glorious city.

แม่น้ำและต้นไม้ เป็นสัญลักษณ์ชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ในเมืองอันรุ่งโรจน์

“No more curse” takes us back to Genesis where the curse began.

"ไม่มีคำสาปแช่งอีกต่อไป" พาเรากลับไปที่ปฐมกาลที่ซึ่งคำสาปแช่งเริ่มขึ้น

Genesis ปฐมกาล 3:14-19  14 The LORD God said to the serpent, “Because you have done this, cursed are you above all livestock and above all beasts of the field; on your belly you shall go, and dust you shall eat all the days of your life.

14 พระเจ้าจึงตรัสแก่งูว่า   “เพราะเหตุที่เจ้าทำเช่นนี้   เจ้าจะต้องถูกสาปแช่งมากกว่าสัตว์ใช้งานและสัตว์ป่าทั้งปวง   จะต้องเลื้อยไปด้วยท้อง   จะต้องกินผงคลีดินจนตลอดชีวิต  

15 I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring; He shall bruise your head, and you shall bruise His heel.

15 ข้าพระองค์จะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นศัตรูกัน   ทั้งพงศ์พันธุ์ของเจ้าและพงศ์พันธุ์
ของเขาด้วย   พงศ์พันธุ์ของหญิงจะทำให้หัวของเจ้าแหลก   และเจ้าจะทำให้ส้นเท้าของเขาฟกช้ำ  

16 To the woman he said, “I will surely multiply your pain in childbearing;

in pain you shall bring forth children.  Your desire shall be for your husband,

and he shall rule over you.”

16 พระองค์ตรัสแก่หญิงนั้นว่า   “ข้าพระองค์จะเพิ่มความทุกข์ลำบากขึ้นมากมาย  
  ในเมื่อเจ้ามีครรภ์และคลอดบุตร   ถึงกระนั้นเจ้ายังปรารถนาสามี  
  และเขาจะปกครองตัวเจ้า”  

17 And to Adam he said, “Because you have listened to the voice of your wife and have eaten of the tree of which I commanded you, ‘You shall not eat of it,’ cursed is the ground because of you; in pain you shall eat of it all the days of your life;

17 พระองค์จึงตรัสแก่อาดัมว่า   “เพราะเหตุเจ้าเชื่อฟังคำพูดของภรรยา  
  และกินผลไม้ที่เราห้าม   แผ่นดินจึงต้องถูกสาปเพราะตัวเจ้า  
  เจ้าจะต้องหากินบนแผ่นดินด้วยความ ทุกข์ลำบากจนตลอดชีวิต  

18 thorns and thistles it shall bring forth for you; and you shall eat the plants of the field.

18 แผ่นดินจะให้ต้นไม้และพืชที่มีหนามแก่เจ้า   และเจ้าจะกินพืชต่างๆของทุ่งนา  

19 By the sweat of your face you shall eat bread, till you return to the ground, for out of it you were taken; for you are dust, and to dust you shall return.”

19 เจ้าจะต้องหากินด้วยเหงื่ออาบหน้า   จนเจ้ากลับเป็นดินไป   เพราะเราสร้างเจ้ามาจากดิน    เจ้าเป็นผงคลีดิน   และจะต้องกลับเป็นผงคลีดินดังเดิม”  

 

Revelation 22

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top