Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 


 
 

Wednesday, April 30, 2014

 

Question:  What is the day of the Lord?

คำถาม : อะไรคือวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า


Answer:  The phrase “day of the Lord” usually identifies events that take place at the end of history and is often closely associated with the phrase “that day.”

คำตอบ: วลี " วันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า " มักจะหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงปลายของประวัติศาสตร์ และมักจะเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับวลีที่ว่า "วันนั้น"

Isaiah อิสยาห์ 7:18-25

18 In that day the LORD will whistle for the fly that is at the end of the streams of Egypt, and for the bee that is in the land of Assyria.

18 ในวันนั้น  พระเจ้าจะทรงผิว พระโอษฐ์เรียกเหลือบซึ่งอยู่ทางต้นกำเนิดแม่น้ำแห่งอียิปต์   และเรียกผึ้งซึ่งอยู่ในแผ่นดินอัสซีเรีย

19 And they will all come and settle in the steep ravines, and in the clefts of the rocks, and on all the thorn bushes, and on all the pastures.

19 และมันจะมากันหมดและจับอยู่ที่ห้วยชัน  และในซอกหิน   และบนต้นหนามขี้แรดทั้งสิ้นและบนลานหญ้าทั้งสิ้น  

20 In that day the Lord will shave with a razor that is hired beyond the River—with the king of Assyria—the head and the hair of the feet, and it will sweep away the beard also.

20 ในวันนั้น   องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงโกนแผ่นดิน เสียด้วยมีดโกนซึ่งเช่ามาจากฟากตะวันออกของแม่น้ำยูเฟรติส   คือพระราชาแห่งอัสซีเรียนั้นเอง   จะทรงทำให้แผ่นดินนั้นได้รับความอัปยศ  

21 In that day a man will keep alive a young cow and two sheep,

21 ในวันนั้นชายคนหนึ่งจะเลี้ยงแม่โคสาวไว้ตัวหนึ่งและ แกะสองตัว

22 and because of the abundance of milk that they give, he will eat curds, for everyone who is left in the land will eat curds and honey.

22 และเพราะมันให้นมมากมาย  เขาจะรับประทานนมข้น   เพราะว่าทุกคนที่เหลืออยู่ในแผ่นดินจะรับประทาน นมข้นและน้ำผึ้ง  

23 In that day every place where there used to be a thousand vines, worth a thousand shekels of silver, will become briers and thorns.

23 ในวันนั้น   ทุกแห่งที่เคยมีเถาองุ่นหนึ่งพันเถา  มีค่าเงินหนึ่งพันเชเขล   ก็จะกลายเป็นต้นหนามย่อยและหนามใหญ่

24 With bow and arrows a man will come there, for all the land will be briers and thorns.

24 คนจะมาที่นั่นพร้อมกับคันธนูและลูกธนู   เพราะว่าแผ่นดินนั้นจะเป็นที่หนามย่อยและหนามใหญ่

25 And as for all the hills that used to be hoed with a hoe, you will not come there for fear of briers and thorns, but they will become a place where cattle are let loose and where sheep tread.

25 ส่วนเนินเขาทั้งสิ้นที่เขาเคยขุดด้วยจอบ   เจ้าจะไม่มาที่นั่นเพราะกลัวหนามย่อยและหนามใหญ่   แต่เนินเขาเหล่านั้นจะกลายเป็นที่ซึ่งเขาปล่อยฝูงโค   และที่ซึ่งฝูงแกะจะเหยียบย่ำ

One key to understanding these phrases is to note that they always identify a span of time during which God personally intervenes in history, directly or indirectly, to accomplish some specific aspect His plan.
กุญแจสำคัญที่จะเข้าใจวลีเหล่านี้ คือต้องทราบว่า เหตุการณ์ทั้งหลายมักเจาะจงเกิดในช่วงเวลาที่พระเจ้าทรงปรากฏพระองค์เองในช่วงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้แผนการเฉพาะบางอย่างของพระองค์สำเร็จ

Most people associate the day of the Lord with a period of time or a special day that will occur when God’s will and purpose for His world and for mankind will be fulfilled.

คนส่วนใหญ่ร่วมงานวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้ากับช่วงระยะเวลาหรือวันพิเศษที่จะเกิดขึ้นเมื่อน้ำพระทัยของพระเจ้าและพระประสงค์นั้นสำเร็จเพื่อโลกนี้และเพื่อมนุษยชาติทั้งมวล


Some scholars believe that the day of the Lord will be a longer period of time than a single day—a period of time when Christ will reign throughout the world before He cleanses heaven and earth in preparation for the eternal state of all mankind.

นักวิชาการบางคนเชื่อว่า วันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเป็นช่วงเวลาที่นานกว่าวันเดียว----เป็นช่วงเวลาเมื่อพระคริสต์จะทรงครอบครองโลก ก่อนที่พระองค์ทรงจัดเตรียมสวรรค์และโลกเพื่อต้อนรับชีวิตนิรันดร์ของมนุษยชาติ

Other scholars believe the day of the Lord will be an instantaneous event when Christ returns to earth to redeem His faithful believers and send unbelievers to eternal damnation.
นักวิชาการอื่น ๆ เชื่อว่า วันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดฉับพลันเมื่อพระคริสต์ เสด็จกลับมายังโลก  เพื่อทรงไถ่บรรดาผู้เชื่อที่สัตย์ซื่อของพระองค์ และส่งผู้ไม่เชื่อไปสู่การสาปแช่งนิรันดร์กาล
The phrase “the day of the Lord” is used nineteen times in the Old Testament (Isaiah 2:12; 13:6, 9; Ezekiel 13:5, 30:3; Joel 1:15, 2:1,11,31; 3:14; Amos 5:18,20; Obadiah 15; Zephaniah 1:7,14; Zechariah 14:1; Malachi. 4:5) and four times in the New Testament (Acts 2:20; 2 Thessalonians 2:2; 2 Peter 3:10).

วลี " วันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า" พบได้สิบเก้าครั้งในพันธสัญญาเดิม (อิสยาห์ 02:12 ; 13:06 , 9; เอเสเคียล 13:5  30:3  โยเอล 1:15 2:1 11 31  3:14  อาโมส 5:18,20 ; โอบาดีห์ 15; เศฟันยาห์ 1:7,14 ; เศคาริยาห์ 14:1  มาลาคี 4:5 ) และสี่ ครั้งในพันธสัญญาใหม่ (กิจการ 2:20 ; 2 เธสะโลนิกา 2   2 เปโตร 3:10)

It is also alluded to in other passages (Revelation 6:17; 16:14).
และยังพาดพิงถึงเนื้อหาตอนอื่น ๆในพระคัมภีร์ (วิวรณ์ 6:17; 16:14 )
The Old Testament passages dealing with the day of the Lord often convey a sense of imminence, nearness, and expectation:

เนื้อหาพระคัมภีร์ในพันธสัญญาเดิม ที่เกี่ยวกับวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า มักจะถ่ายทอดความหมายของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น  การเข้ามาใกล้ และความคาดหวัง:

“Wail, for the day of the Lord is near!” (Isaiah 13:6);

"จงร้องไห้เถิด เพราะวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าใกล้เข้ามาแล้ว" (อิสยาห์ 13:6 )

“For the day is near, even the day of the Lord is near” (Ezekiel 30:3);

"เพราะว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ว วันขององค์พระผู้เป็นเจ้าใกล้เข้ามา" ( เอเสเคียล 30:3 )

“Let all who live in the land tremble, for the day of the Lord is coming. It is close at hand” (Joel 2:1);

"ประชาชนทั้งปวงที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินจงสั่นสะเทือน   เพราะวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังมาถึง วันนั้นใกล้เข้ามาทุกที" (โยเอล 2:1)

“Multitudes, multitudes in the valley of decision! For the day of the Lord is near in the valley of decision” (Joel 3:14);

"ผู้คนมากันมืดฟ้ามัวดิน ในหุบเขาแห่งการพิพากษา   เพราะวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าใกล้เข้ามาแล้ว ในหุบเขาแห่งการพิพากษา" (โยเอล 3:14)

“Be silent before the Lord God! For the day of the Lord is near” (Zephaniah 1:7).

"จงสงบนิ่งต่อหน้าพระเจ้า เพราะวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าใกล้เข้ามาแล้ว "(เศฟันยาห์ 1:7)

This is because the Old Testament passages referring to the day of the Lord often speak of both a near and a far fulfillment, as does much of Old Testament prophecy.

นี่เป็นเพราะเนื้อหาพระคัมภีร์ พันธสัญญาเดิม กล่าวถึงวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าที่มักจะพูดบ่อยๆถึง ความสำเร็จที่ใกล้และไกล  ที่พบในคำพยากรณ์มากมายในพันธสัญญาเดิม

Some Old Testament passages that refer to the day of the Lord describe historical judgments that have already been fulfilled in some sense (Isaiah 13:6-22; Ezekiel 30:2-19; Joel 1:15, 3:14; Amos 5:18-20; Zephaniah 1:14-18), while others refers to divine judgments that will take place toward the end of the age (Joel 2:30-32; Zechariah 14:1; Malachi 4:1, 5).
เนื้อหาบางตอนในพันธสัญญาเดิมที่กล่าวถึงวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า บรรยายการพิพากษาทางประวัติศาสตร์ที่ได้สำเร็จแล้วตามที่ได้ตระหนัก (อิสยาห์ 13:6-22  เอเสเคียล 30:2-19  โยเอล 1:15  3:14  อาโมส 5 : 18-20  เศฟันยาห์ 1:14-18 ) ในขณะที่ ตอนอื่น ๆ กล่าวถึงการพิพากษาของ พระเจ้าที่จะเกิดขึ้นในตอนสิ้นยุค( โยเอล 2:30-32  เศคาริยาห์ 14:1  มาลาคี 4:1 , 5)
The New Testament calls it a day of “wrath,” a day of “visitation,” and the “great day of God Almighty” (Revelation 16:14) and refers to a still future fulfillment when God’s wrath is poured out on unbelieving Israel (Isaiah 22; Jeremiah 30:1-17; Joel 1-2; Amos 5; Zephaniah 1) and on the unbelieving world (Ezekiel 38–39; Zechariah 14).

พันธสัญญาใหม่เรียกวันนั้นว่าวันแห่ง "พระพิโรธ" วันแห่ง" การมาเยือน " และ"วันที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า " (วิวรณ์ 16:14) และหมายถึงความสำเร็จเงียบๆ ในอนาคต เมื่อพระพิโรธของพระเจ้า เทลงมายังคนอิสราเอลที่ไม่เชื่อ (อิสยาห์ 22  เยเรมีย์ 30:1-17  โยเอล 1-2  อาโมส 5  เศฟันยาห์ 1) และมนุษย์โลกที่ไม่เชื่อ( เอเสเคียล 38-39  เศคาริยาห์ 14)

The Scriptures indicate that “the day of the Lord” will come quickly, like a thief in the night (Zephaniah 1:14-15; 2 Thessalonians 2:2), and therefore Christians must be watchful and ready for the coming of Christ at any moment

พระคัมภีร์ระบุว่า " วันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า" จะมาอย่างรวดเร็วเหมือนกับขโมยที่มาในเวลากลางคืน( เศฟันยาห์ 1:14-15 2 เธสะโลนิกา 2:2 ) และดังนั้นคริสเตียนจึงต้องเฝ้าระวังและพร้อมสำหรับการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์ในเวลาใดก็ได้

Besides being a time of judgment, it will also be a time of salvation as God will deliver the remnant of Israel, fulfilling His promise that “all of Israel will be saved” (Romans 11:26), forgiving their sins and restoring His chosen people to the land He promised to Abraham (Isaiah 10:27; Jeremiah 30:19-31, 40; Micah 4; Zechariah 13).

นอกจากเป็นเวลาแห่งการพิพากษา   ก็ยังเป็นเวลาแห่งความรอด  เพราะพระเจ้าจะทรงปลดปล่อย ชนอิสราเอลที่เหลืออยู่  กระทำให้พระสัญญาของพระองค์สำเร็จที่ว่า " คนอิสราเอลทั้งหมดจะรอด " (โรม 11:26 ) ทรงยกโทษความผิดบาปของพวกเขา   และทรงรื้อฟื้นประชากรของพระองค์กลับไปยังดินแดนที่ทรงสัญญาไว้กับอับราฮัม (อิสยาห์ 10:27  เยเรมีย์ 30:19-31, 40  มีคาห์ 4  เศคาริยาห์ 13)

The final outcome of the day of the Lord will be that “the arrogance of man will be brought low and the pride of men humbled; the Lord alone will be exalted in that day” (Isaiah 2:17). ชนะสุดท้ายของวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเป็นไปได้ว่า "ความหยิ่งผยองของมนุษย์จะตกต่ำลง และความโอ้อวดทรนงของมนุษย์จะถูกปราบ   ในวันนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพียงผู้เดียวจะเป็นที่เทิดทูน" (อิสยาห์ 2:17 )

The ultimate or final fulfillment of the prophecies concerning the day of the Lord will come at the end of history when God, with wondrous power, will punish evil and fulfill all His promises.

ความสำเร็จสูงสุดหรือสุดท้ายของคำพยากรณ์เกี่ยวกับวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าจะมาในตอนสิ้นสุด ประวัติศาสตร์ เมื่อพระเจ้า พร้อมด้วยฤทธิ์อำนาจอํศจรรย์ จะลงโทษ ความชั่วร้ายและทำให้พระสัญญาทั้งหมดของพระองค์เสร็จสมบูรณ์

www.gotquestions.org/Thai  

Day of the Lord

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top