Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Sunday, May 4, 2014

 

III Unsaved sinners will be judged verses 11-15

III คนบาปที่ไม่ได้รับความรอดจะถูกพิพากษา ข้อ 11-15

11 Then I saw a great white throne and him who was seated on it. From his presence earth and sky fled away, and no place was found for them.

11 ข้าพเจ้าได้เห็นพระที่นั่งใหญ่สีขาวและเห็นท่านผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้น   เมื่อพระองค์ทรงปรากฏแผ่นดินโลกและท้องฟ้าก็หายไป   และไม่มีที่อยู่สำหรับแผ่นดินโลกและท้องฟ้าเลย

12 And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Then another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged by what was written in the books, according to what they had done.

12 ข้าพเจ้าได้เห็นบรรดาผู้ที่ตายแล้ว   ทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อยยืนอยู่หน้าพระที่นั่งนั้น   และหนังสือต่างๆก็เปิดออก   หนังสืออีกเล่มหนึ่งก็เปิดออกด้วย   คือหนังสือชีวิต   และผู้ที่ตายไปแล้วทั้งหมด   ก็ถูกพิพากษาตามข้อความที่จารึกไว้ในหนังสือเหล่านั้น   และตามที่เขาได้กระทำ

13 And the sea gave up the dead who were in it, Death and Hades gave up the dead who were in them, and they were judged, each one of them, according to what they had done.

13 ทะเลก็ส่งคืนคนทั้งหลายที่ตายในทะเล   ความตายและแดนมรณาก็ส่งคืนคนทั้งหลายที่อยู่ในแดนนั้น   และคนทั้งหลายก็ถูกพิพากษาตามการกระทำของตนหมดทุกคน

14 Then Death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death, the lake of fire.

14 แล้วความตาย   และแดนมรณาก็ถูกผลักทิ้งลงไปในบึงไฟ   บึงไฟนี่แหละเป็นความตายครั้งที่สอง

15 And if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire.

15 และถ้าผู้ใดที่ไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือชีวิต   ผู้นั้นก็ถูกทิ้งลงไปในบึงไฟ

Why will Jesus Christ consider the works, good and bad, of the people before the White Throne?

ทำไมพระเยซูคริสต์จะทรงพิจารณาการกระทำของผู้คน ว่าดีและไม่ดี ต่อหน้าพระทีนั่งสีขาว

To determine the degree of punishment they will endure in hell. All of these people will be cast into hell.

เพื่อตรวจสอบระดับของการพิพากษา พวกเขาจะอดทนอยู่ในนรก คนเหล่านี้ทั้งหมดจะถูก โยนทิ้งลงในนรก

Their personal rejection of Jesus Christ has already determined their destiny.

การที่พวกเขาปฏิเสธพระเยซูคริสต์เป็นส่วนตัว กำหนดชะตาชีวิตของพวกเขาอยู่แล้ว

But Jesus Christ is a righteous Judge, and He will assign each sinner the place that he deserves.

แต่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้พิพากษาที่ชอบธรรม และพระองค์จะกำหนดว่าสถานที่ใดที่พวก เขาสมควรได้ไปอยู่

There are degrees of punishment in hell

มีระดับการลงโทษในนรก

Matthew มัทธิว 11:20-24 20 Then He began to denounce the cities where most of his mighty works had been done, because they did not repent.

20 แล้วพระองค์ก็ทรงตั้งต้นติเตียนเมืองต่างๆที่พระองค์ได้ทรงกระทำการมหัศจรรย์เป็นส่วนมาก   เพราะเขามิได้กลับใจเสียใหม่

21 “Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if the mighty works done in you had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes.


21 “วิบัติแก่เจ้าเมืองโคราซิน   วิบัติแก่เจ้าเมืองเบธไซดา   ถ้าการมหัศจรรย์  ซึ่งได้กระทำท่ามกลางเจ้า   ได้กระทำในเมืองไทระและเมืองไซดอน   คนในเมืองทั้งสองคงได้นุ่งห่มผ้ากระสอบ   นั่งบนขี้เถ้ากลับใจเสียใหม่นานมาแล้ว

22 But I tell you, it will be more bearable on the day of judgment for Tyre and Sidon than for you.

22 แต่เราบอกเจ้าว่า   ในวันพิพากษา   โทษเมืองไทระและเมืองไซดอน   จะเบากว่าโทษของเจ้า

23 And you, Capernaum, will you be exalted to heaven? You will be brought down to Hades. For if the mighty works done in you had been done in Sodom, it would have remained until this day.

23 และฝ่ายเจ้าเมืองคาเปอรนาอุม   เจ้าจะถูกยกขึ้นเทียมฟ้าหรือ   มิได้   เจ้าจะต้องลงไปถึงแดนคนตายต่างหาก   ด้วยว่าการมหัศจรรย์ซึ่งได้กระทำในท่ามกลางเจ้านั้น   ถ้าได้กระทำในเมืองโสโดม   เมืองนั้นคงได้ตั้งอยู่จนทุกวันนี้

24 But I tell you that it will be more tolerable on the day of judgment for the land of Sodom than for you.”

24 แต่เราบอกเจ้าว่าในวันพิพากษา   โทษเมืองโสโดมจะเบากว่าโทษของเจ้า”

Each lost sinner will receive just what is due him, and none will be able to argue with the Lord or question His decision.

คนบาปแต่ละคนที่หลงหายไป จะสมควรได้รับสิ่งที่เขาควรได้ และไม่มีใคร จะสามารถ ที่จะโต้เถียงกับ พระเจ้า หรือสอบถามการพิพากษาของพระองค์

God knows what sinners are doing, and His books will reveal the truth.

พระเจ้าทรงรู้คนบาปกำลังทำอะไร และหนังสือของพระองค์จะเปิดเผยความจริง

“The Book of Life” will be there, containing the names of God’s redeemed people

"หนังสือแห่งชีวิต" จะอยู่ที่นั่น  และมีชื่อคนของพระเจ้า ท่ได้รับการไถ่ไว้แล้ว

Philippians ฟีลิปปี 4:3 3 Yes, I ask you also, true companion, help these women, who have labored side by side with me in the gospel together with Clement and the rest of my fellow workers, whose names are in the book of life.

3 ข้าพเจ้าขอร้องท่านผู้เป็นเพื่อนร่วมแอกแท้ๆของข้าพเจ้า   ให้ท่านช่วยผู้หญิงเหล่านั้น   เพราะว่าเขาได้ทำงานเพื่อข่าวประเสริฐเคียงข้างกับข้าพเจ้าและเคลเมนท์   รวมทั้งคนอื่นที่เป็นเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้า   ซึ่งชื่อของเขาเหล่านั้นมีอยู่ในหนังสือชีวิตแล้ว  

Revelation วิวรณ์ 13:8 8 and all who dwell on earth will worship it, everyone whose name has not been written before the foundation of the world in the book of life of the Lamb that was slain.

8 และคนที่อยู่ในแผ่นดินโลกจะบูชาสัตว์ร้ายนั้น   เว้นแต่คนทั้งปวงที่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตของพระเมษโปดกผู้ทรงถูกปลงพระชนม์   ซึ่งบันทึกไว้ตั้งแต่แรกทรงสร้างโลก

Revelation วิวรณ์ 17:8 8 The beast that you saw was, and is not, and is about to rise from the bottomless pit and go to destruction. And the dwellers on earth whose names have not been written in the book of life from the foundation of the world will marvel to see the beast, because it was and is not and is to come.

8 สัตว์ร้ายที่ท่านได้เห็นนั้นเป็นอยู่ในกาลก่อน   แต่บัดนี้มิได้เป็น   และมันจวนจะขึ้นมาจากบาดาล   เพื่อไปสู่ความพินาศแล้ว   และคนทั้งหลายที่อยู่ในโลก   ซึ่งไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิต   ตั้งแต่แรกทรงสร้างโลกนั้นก็จะประหลาดใจ   เมื่อเขาเห็นสัตว์ร้ายซึ่งได้เป็นอยู่ในกาลก่อน   แต่บัดนี้มิได้เป็น   และกำลังจะเป็น

Revelation วิวรณ์ 21:2727 But nothing unclean will ever enter it, nor anyone who does what is detestable or false, but only those who are written in the Lamb's book of life.

27 สิ่งใดที่เป็นมลทิน   หรือผู้ใดที่ประพฤติเป็นที่น่าสะอิดสะเอียน   หรือพูดมุสาจะเข้าไปในนครไม่ได้เลย   เฉพาะคนที่มีชื่อจดไว้ในหนังสือชีวิตของพระเมษโปดกเท่านั้นจึงจะเข้าไปได้
No unsaved person will have his or her name in the Lamb’s Book of Life; only true believers are recorded there.

  ไม่มีชื่อของบุคคลผู้ที่ไม่ได้รับความรอดไม่ว่าเขาหรือเธอ ในหนังสือชีวิตของพระเมษโปดก  มีเพียงชื่อของผู้เชื่อแท้จริงที่ถูกบันทึกไว้

Luke ลูกา 10:20  20 Nevertheless, do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, but rejoice that your names are written in heaven.”

20 แต่ว่าอย่าเปรมปรีดิ์ในสิ่งนี้   คือที่พวกผีอยู่ใต้บังคับของพวกท่าน   แต่จงเปรมปรีดิ์   เพราะชื่อของท่านจดไว้ในสวรรค์”

When the judgment is finished, all of the lost will be cast into hell, the lake of fire, the second death.

เมื่อการพิพากษาเสร็จสิ้นลง คนทั้งหมดที่สูญหายไปจะถูกโยนลงไปในนรก บึงไฟ แห่งความตายครั้งที่สอง

 

Revelation 20c

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top