Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Wednesday, May 7, 2014

 

Revelation 21 The New Heaven and The New Earth

วิวรณ์ 21 ฟ้าสวรรค์ใหม่และโลกใหม่

Human history begins in a Garden and ends in a City that is like a garden paradise.

ประวัติศาสตร์ของมนุษย์เริ่มต้นที่สวนเอเดนและจบลงที่เมืองที่เป็นเหมือนสวนสวรรค์

I New Heaven and new earth verses 1-8

I ฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินใหม่ ข้อ 1-8

1 Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and the sea was no more.

1 ข้าพเจ้าได้เห็นท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่   เพราะท้องฟ้าเดิมและแผ่นดินโลกเดิมนั้นหายไปหมดสิ้นแล้ว   และทะเลก็ไม่มีอีกแล้ว

2 And I saw the holy city, new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband.

2 ข้าพเจ้าได้เห็นวิสุทธนคร   คือนครเยรูซาเล็มใหม่   เลื่อนลอยลงมาจากสวรรค์และจากพระเจ้า   นครนี้ได้จัดเตรียมไว้พร้อมแล้ว   เหมือนอย่างเจ้าสาวแต่งตัวไว้สำหรับสามี

3 And I heard a loud voice from the throne saying, “Behold, the dwelling place of God is with man. He will dwell with them, and they will be his people, and God himself will be with them as their God.

3 ข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังมาจากพระที่นั่งว่า   “ดูเถิด  พลับพลาของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้ว   พระองค์จะทรงสถิตกับเขา   เขาจะเป็นชนชาติของพระองค์   และพระเจ้าเองจะประทับอยู่กับเขา

4 He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more, neither shall there be mourning nor crying nor pain anymore, for the former things have passed away.”

4 พระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกๆหยดจากตาของเขา   ความตายจะไม่มีอีกต่อไป   การคร่ำครวญ   การร้องไห้   และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไป   เพราะยุคเดิมนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้ว”  

5 And He who was seated on the throne said, “Behold, I am making all things new.” Also He said, “Write this down, for these words are trustworthy and true.”

5 พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งตรัสว่า   “ดูเถิด   เราสร้างสิ่งสารพัดขึ้นใหม่”   และพระองค์ตรัสอีกว่า   “จงเขียนไว้เถิด   เพราะว่าถ้อยคำเหล่านี้เป็นคำสัตย์ซื่อและสัตย์จริง”

6 And He said to me, “It is done! I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. To the thirsty I will give from the spring of the water of life without payment.

6 พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า   “สำเร็จแล้ว   เราเป็นอัลฟาและโอเมกา   เป็นปฐมและอวสาน   ผู้ใดกระหาย   เราจะให้ผู้นั้นดื่มจากบ่อน้ำพุแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลย

7 The one who conquers will have this heritage, and I will be His God and he will be My son.

7 ผู้ใดมีชัยชนะ   ผู้นั้นจะได้รับสิ่งเหล่านี้เป็นมรดก   และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา   และเขาจะเป็นบุตรของข้าพระองค์

God’s statements recorded in Revelation 21:5-6 aptly summarize these final two chapters: “Behold, I make all things new. . . . It is done!”

คำสอนของพระเจ้าที่บันทึกไว้ใน วิวรณ์ 21:5-6   สรุป ทั้งสอง บท สุดท้าย ได้อย่างเหมาะเจาะ " ดูเถิดเรา สร้าง สิ่งใหม่ ๆ . . . มันสำเร็จแล้ว”

What began in Genesis is brought to completion in Revelation, as the following summary shows:

สิ่งที่เริ่มต้นในพระธรรมปฐมกาลได้นำมาถึง ความสำเร็จในพระธรรมวิวรณ์ ดังที่แสดงข้อสรุปดังต่อไปนี้:

Genesis

ปฐมกาลRevelation

วิวรณ์

Heavens and earth created, 1:1

สวรรค์ชั้นฟ้าทั้งหลาย และแผ่นดินที่ทรงสร้าง      New heavens and earth, 21:1

ฟ้าสวรรค์ใหม่ และแผ่นดินโลกใหม่  21:1

Sun created, 1:16

ดวงอาทิตย์ ที่ทรงสร้าง 1:16No need of the sun, 21:23

ไม่ต้องมีดวงอาทิตย์

The night 1:5

กลางคืนที่ทรงสร้าง 1:5No night there 22:5

ไม่มีกลางคืนที่นั่น 22:5

The seas created, 1:10

ทะเลที่ทรงสร้าง 1:10No more seas, 21:1

ไม่มีทะเลต่อไป 21:1

The curse announced, 3:14-17

คำสาปแช่งที่ประกาศไป 3:14-17No more curse, 22:3

ไม่มีการสาปแช่ง 22:3

Death enters history, 3:19

ความตาย เข้ามาในประวัติศาสตร์No more death, 21:4

ไม่มีความตายต่อไป21:4

Man driven from the tree, 3:24Man restored to paradise, 22:14

คนถูกขับออกเพราะต้นไม้ 3:24

Sorrow and pain begin, 3:17

ความโศกเศร้า และความเจ็บปวดเริ่มต้น 3:17คนถูกรับคืนสู่สวรรค์  22:14

No more tears or pain, 21:4

ไม่มีน้ำตาและความเจ็บปวดอีก 21:4


The first heaven and earth were prepared for the first man and woman and their descendants.

ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกครั้งแรกถูกเตรียมพร้อมสำหรับชาย และหญิงคนแรก และลูกหลานของพวกเขา

God had readied everything for them when He placed them in the Garden.

พระเจ้าทรง ตระเตรียม ทุกอย่าง สำหรับพวกเขาเมื่อทรงวางพวกเขาไว้

ในสวนนั้นSadly, our first parents sinned, ushering death and decay into God’s beautiful world.

น่าเศร้า พ่อแม่คนแรกของเราได้ทำบาป และนำไปสู่ความตายและความเสื่อมโทรมในโลก ที่สวยงาม ของพระเจ้า

Creation is in bondage and travail and even the heavens “are not clean in His sight”

สรรพสิ่งที่ทรงสร้างตกเป็นทาส และการคลอดบุตร  และแม้กระทั่ง สวรรค์ " ไม่สะอาด ใน สายพระเนตรของพระองค์ "

Romans โรม 8:18-23 18 For I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us.

18 เพราะข้าพเจ้าเห็นว่าความทุกข์ลำบากแห่งสมัยปัจจุบัน   ไม่สมควรที่จะเอาไปเปรียบกับศักดิ์ศรี   ซึ่งจะเผยให้แก่เราทั้งหลาย

19 For the creation waits with eager longing for the revealing of the sons of God.

19 ด้วยว่าสรรพสิ่งที่ทรงสร้างแล้ว   มีความเพียรคอยท่าปรารถนาให้บุตรทั้งหลายของพระเจ้าปรากฏ

20 For the creation was subjected to futility, not willingly, but because of him who subjected it, in hope

20 เพราะว่าสรรพสิ่งเหล่านั้นต้องเข้าอยู่ในอำนาจของอนิจจัง   ไม่ใช่ตามใจชอบของตนเอง   แต่เป็นไปตามที่พระเจ้าได้ทรงให้เข้าอยู่นั้น

21 that the creation itself will be set free from its bondage to decay and obtain the freedom of the glory of the children of God.

21 ด้วยมีความหวังใจว่า   สรรพสิ่งเหล่านั้นจะได้รอดจากอำนาจแห่งความเสื่อมสลาย   และจะเข้าในเสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งบุตรทั้งหลายของพระเจ้า

22 For we know that the whole creation has been groaning together in the pains of childbirth until now.

22 เรารู้อยู่ว่าบรรดาสรรพสิ่งที่ทรงสร้างนั้นกำลังคร่ำครวญ   และผจญความทุกข์ยากด้วยกันมาจนทุกวันนี้

23 And not only the creation, but we ourselves, who have the first fruits of the Spirit, groan inwardly as we wait eagerly for adoption as sons, the redemption of our bodies.

23 และไม่ใช่เท่านั้น   แต่เราทั้งหลายเองด้วย   ผู้ได้รับพระวิญญาณเป็นผลแรก   ตัวเราเองก็ยังคร่ำครวญคอยการที่พระเจ้าทรงให้เป็นบุตร   คือที่จะทรงให้กายของเราทั้งหลายรอดตาย

Job โยบ 15:15 15 Behold, God puts no trust in His holy ones, and the heavens are not pure in His sight;

15 ดูเถิด  พระเจ้ามิได้ทรงวางใจในเทพเจ้าของพระองค์   เออ  ในสายพระเนตรของพระองค์  ฟ้าสวรรค์ก็ไม่สะอาด  

God has promised His people a new heaven and earth.

พระเจ้าได้ทรงสัญญาว่า คนของพระองค์จะมีสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่

Isaiah อิสยาห์ 65:17 17 “For behold, I create new heavens and a new earth, and the former things shall not be remembered or come into mind.

17 “เพราะดูเถิด  เราจะสร้างฟ้าสวรรค์ใหม่   และแผ่นดินโลกใหม่  เพราะสิ่งเก่าก่อนนั้นจะไม่จำกันหรือนึกได้อีก  

Isaiah อิสยาห์ 66:22 22 “For as the new heavens and the new earth that I make shall remain before me, says the LORD, so shall your offspring and your name remain.

22 “เพราะสวรรค์ใหม่  และแผ่นดินโลก ใหม่   ซึ่งเราจะสร้าง   จะยังอยู่ต่อหน้าเราฉันใด  พระเจ้าตรัสดังนี้   เชื้อสายของเจ้าและชื่อของเจ้าจะยังอยู่ฉันนั้น  

The old creation must make way for the new creation if God is to be glorified. Jesus called this event “the regeneration” of the earth

สรรพสิ่งเก่าที่ได้ทรงสร้างต้องเตรียมทางสำหรับสรรพสิ่งที่ทรงสร้างใหม่ ถ้าพระเจ้าทรงได้รับการสรรเสริญ พระเยซูทรงเรียก เหตุการณ์นี้ ว่าโลกแห่ง"การฟื้นฟูใหม่"

 

Revelation 21

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top