Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 


 
 

Wednesday, May 7, 2014

 

Question: "What is the definition of theology?" คำถาม: "อะไรคือ ความหมายของศาสนศาสตร์"


Answer: The word “theology” comes from two Greek words that combined mean “the study of God.”

คำตอบ: คำว่า " ศาสนศาสตร์ " มาจาก ภาษากรีกสองคำที่รวมกัน หมายถึง "การศึกษาเองของพระเจ้า"

Christian theology is simply an attempt to understand God as He is revealed in the Bible.

ศาสนศาสตร์คริสเตียน เป็นเพียง ความพยายามที่จะเข้าใจพระเจ้า. ตามที่พระคัมภีร์ได้เปิดเผยเรื่องราวของพระองค์

No theology will ever fully explain God and His ways because God is infinitely and eternally higher than we are.

ไม่มีหลักศาสนาใดที่จะเคยอธิบายเรองพระเจ้าและทางของพระองค์ได้อย่างครบถ้วน เพราะพระเจ้าทรงสูงส่ง ทรงไม่จำกัดและนิรันดร์กาล  ไม่ใช่อย่างที่เราเป็น

Therefore, any attempt to describe Him will fall short.

ดังนั้น ความพยายามใด ๆ ที่จะอธิบายถึง พระองค์จะไม่สำเร็จครบถ้วน

Romans โรม 11:33-36 33 Oh, the depth of the riches and wisdom and knowledge of God! How unsearchable are his judgments and how inscrutable his ways!

33 โอ   พระปัญญาและความรอบรู้ของพระเจ้านั้น   ล้ำลึกเท่าใด   ข้อตัดสินของพระองค์นั้นเหลือที่จะหยั่งรู้ได้   และทางของพระองค์ก็เหลือที่จะสืบเสาะได้  

34 “For who has known the mind of the Lord, or who has been His counselor?”

34 เพราะว่า   ใครเล่ารู้พระทัยของพระเจ้า   หรือใครเล่าเป็นที่ปรึกษาของพระองค์  

35 “Or who has given a gift to Him that He might be repaid?”

35 หรือใครเล่าได้ถวายสิ่งหนึ่งสิ่งใดแก่พระองค์   ที่พระองค์จะต้องประทานตอบแทนให้ แก่เขา  

36 For from Him and through Him and to Him are all things. To Him be glory forever. Amen.

36 เพราะสิ่งสารพัดมาจากพระองค์   โดยพระองค์   และเพื่อพระองค์   ขอพระสิริจงมีแด่พระองค์สืบๆไปเป็นนิตย์   อาเมน

However, God does want us to know Him insofar as we are able, and theology is the art and science of knowing what we can know and understand about God in an organized and understandable manner.

แต่ พระเจ้าทรง ต้องการให้เรารู้จักพระองค์มากเท่าที่เราสามารถเข้าใจได้ และศาสนศาสตร์ เป็นศิลปะและศาสตร์แห่งการเรียนรู้สิ่งที่เราสามารถรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับพระเจ้าในลักษณะการจัดการอย่างดี และสามารถเข้าใจได้

Some people try to avoid theology because they believe it is divisive.

บางคนพยายาม ที่จะหลีกเลี่ยงศาสนศาสตร์ เพราะพวกเขาเชื่อว่ามันแตกแยก

Properly understood, though, theology is uniting.

แม้เข้าใจได้อย่างถูกต้อง ศาสนศาสตร์เป็นรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน

Proper, biblical theology is a good thing; it is the teaching of God's Word.

หลักศาสนาตามพระคัมภีร์ที่ถูกต้องเหมาะสม มันเป็นคำสอนพระวจนะของพระเจ้า

2 Timothy 2 ทิโมธี 3:16-17 16 All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness,

16 พระคัมภีร์   ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน   การตักเตือนว่ากล่าว   การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี   และการอบรมในทางธรรม

17 that the man of God may be competent, equipped for every good work.

17 เพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง

The study of theology, then, is nothing more than digging into God’s Word to discover what He has revealed about Himself.

ดังนั้น การศึกษาศาสนศาสตร์เป็นอะไรที่มากไปกว่า การขุดหาพระวจนะของพระเจ้า เพื่อที่จะค้นพบสิ่งที่พระองค์ทรงเปิดเผยเกี่ยวกับพระองค์เอง

When we do this, we come to know Him as Creator of all things, Sustainer of all things, and Judge of all things.

เมื่อเราทำเช่นนี้  เรา มารู้จักพระองค์ผู้ทรงเป็นพระผู้สร้างสรรพสิ่ง ผู้ทรงจรรโลงทุกสิ่งในโลกและผู้ทรงพิพากษาทุกสิ่ง

He is the Alpha and Omega, the beginning and end of all things.

พระองค์ทรงเป็นอัลฟาและโอเมกา  จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของทุกสิ่ง

When Moses asked who was sending him to Pharaoh, God replied “I AM WHO I AM”

เมื่อโมเสสถามว่าผู้ใดจะส่งเขาไปหาฟาโรห์ พระเจ้าทรงตอบว่า " เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น"

Exodus อพยพ3:14 14 God said to Moses, “I AM WHO I AM.” And he said, “Say this to the people of Israel, ‘I AM has sent me to you.’”

14 พระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสว่า   “เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น”   แล้วพระองค์ตรัสว่า “จงไปบอกชนชาติอิสราเอลว่า   'พระองค์ผู้ทรงพระนามว่าเราเป็น   ทรงใช้ข้าพเจ้ามาหาท่านทั้งหลาย' ”

The name I AM indicates personality. พระนาม ข้าพระองค์เป็น บ่งบอกถึงพระลักษณะบุคคล

God has a name, even as He has given names to others.

พระเจ้าทรงมีพระนาม แม้ขณะที่พระองค์ทรงประทานนามแก่ผู้อื่น

The name I AM stands for a free, purposeful, self-sufficient personality.

พระนามข้าพระองค์เป็นแสดงถึงพระลักษณะบุคคลที่ อิสระเสรี มีเป้าหมาย  ไม่พึ่งพาใคร  God is not an ethereal force or a cosmic energy.

พระเจ้าไม่ใช่พลังแบบอากาศธาตุหรือพลังจักรวาล

He is the almighty, self-existing, self-determining Being with a mind and a will—the “personal” God who has revealed Himself to humanity through His Word, and through His Son, Jesus Christ.

พระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ ทรงดำรงอยู่  ทรงตัดสินพระทัยเอง ทรงตั้ง

พระทัยและมีเจตประสงค์-- พระเจ้า ทรงพระลักษณะบุคคล. ผู้ได้ทรงสำแดงพระองค์แก่มนุษยชาติ ผ่านพระวจนะของพระองค์ และผ่านพระบุตรของพระองค์ คือพระเยซูคริสต์

To study theology is to get to know God in order that we may glorify Him through our love and obedience.

การศึกษาศาสนศาสตร์ คือการที่จะรู้จักพระเจ้า เพื่อเราจะได้สรรเสริญพระองค์ ผ่านความรัก และการเชื่อฟัง

Notice the progression here: we must get to know Him before we can love Him, and we must love Him before we can desire to obey Him.

สังเกตดูความก้าวหน้าตรงนี้เราจะต้องรู้จักพระองค์ ก่อนที่เราจะรักพระองค์ และเราต้องรักพระองค์ ก่อนที่เราอยากจะเชื่อฟังพระองค์

As a byproduct, our lives are immeasurably enriched by the comfort and hope He imparts to those who know, love, and obey Him.

ผลพลอยได้ที่เกิดขึ้น ชีวิตของเราเต็มไปด้วยความสุขสบายและความหวัง.  พระองค์ทรงบอกให้ผู้ที่รู้จัก รักและ เชื่อฟังพระองค์ได้ทราบ

Poor theology and a superficial, inaccurate understanding of God will only make our lives worse instead of bringing the comfort and hope we long for.

ด้อยทางหลักศาสนาและแค่ผิวเผิน ความเข้าใจเรื่องพระเจ้าอย่างไม่ถูกต้อง  จะทำให้ ชีวิตของเราแย่ลง แทนที่จะนำความสุขสบายและความหวัง

Knowing about God is crucially important.

การรู้เรองพระเจ้า เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง

We are cruel to ourselves if we try to live in this world without knowing about God.

เราเองจะเจ็บปวด ถ้าเราพยายามที่จะ มีชีวิตอยู่ ในโลกนี้ โดยไม่รู้จักพระเจ้า

The world is a painful place, and life in it is disappointing and unpleasant.

โลกเป็นสถานที่ที่เจ็บปวด และชีวิตในโลกเป็นที่น่าผิดหวัง และไม่รื่นรมย์

Reject theology and you doom yourself to life with no sense of direction.

ปฏิเสธหลักศาสนาและคุณ ลงโทษ ตัวเองโดยมีชีวิตที่ไร้ทิศทาง

Without theology, we waste our lives and lose our souls.

โดยไม่มีหลักศาสนา  เราต้องสูญเสีย ชีวิตและ จิตวิญญาณของเรา

All Christians should be consumed with theology—the intense, personal study of God—in order to know, love, and obey the One with whom we will joyfully spend eternity.

คริสเตียนทุกคนควรท่วมท้นไปด้วยหลักคำสอน --- ทำ การศึกษาเรื่องของพระเจ้าเป็นส่วนตัวแบบจริงจัง เพื่อที่จะรู้จักรักและ เชื่อฟัง บุคคลหนึ่ง ผู้ที่เราใช้ชีวิตนิรันดร์อย่างมีความสุข

www.gotquestions.org/Thai

What is theology

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top