Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Saturday, October 17, 2015

 

2 Kings 14 Amaziah Reigns in Judah

2 พงศ์กษัตริย์ บทที่ 14 อามาซิยาห์ทรงครองราชย์แห่งยูดาห์

1 In the second year of Joash the son of Joahaz, king of Israel, Amaziah the son of Joash, king of Judah, began to reign.

1 ในปีที่สองแห่งรัชกาลเยโฮอาชโอรสของเยโฮอาหาส กษัตริย์แห่งอิสราเอล   อามาซิยาห์โอรสของโยอาชพระราชาแห่งยูดาห์   ได้เริ่มครอบครอง

2 He was twenty-five years old when he began to reign, and he reigned twenty-nine years in Jerusalem. His mother's name was Jehoaddin of Jerusalem.

2 เมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครองนั้น   พระองค์มีพระชนมายุยี่สิบห้าพรรษา   และพระองค์ทรงครองในเยรูซาเล็มยี่สิบเก้าปี   พระมารดาของพระองค์มีพระนามว่าเยโฮอัดดีน ชาวเยรูซาเล็ม

3 And he did what was right in the eyes of the LORD, yet not like David his father. He did in all things as Joash his father had done.

3 และพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรพระเจ้า   แต่ยังไม่เหมือนกับดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์   พระองค์ทรงกระทำตามทุกสิ่งซึ่งโยอาชราชบิดาของพระองค์ได้ ทรงกระทำ

4 But the high places were not removed; the people still sacrificed and made offerings on the high places.

4 แต่ว่าปูชนียสถานสูงนั้นยังมิได้ทรงรื้อเสีย   ประชาชนยังคงถวายสัตวบูชาและเผาเครื่องหอมบนปูชนียสถานสูงเหล่านั้น

The high places were places of idol worship.  The worship of gold calves instead of worshiping God in the Temple.

ปูชนียสถานสูงเป็นสถานที่สักการบูชารูปเคารพ     การนมัสการรูปวัวทองคำแทนที่พระเจ้าในวิหาร

King David would never have allowed this idol worship, so that’s why we read that he did good but not like David.

กษัตริย์ดาวิดจะไม่ทรงอนุญาตให้บูชาสักการะรูปเคารพนี้     นั่นเป็นเหตุที่เราอ่านว่าเขาทำได้ดี แต่ไม่เหมือนกษัตริย์ดาวิด

5 And as soon as the royal power was firmly in his hand, he struck down his servants who had struck down the king his father.

5 และอยู่มาเมื่อราชอาณาจักรอยู่ในพระหัตถ์ ของพระองค์อย่างมั่นคงแล้ว   พระองค์ก็ทรงประหารชีวิตข้าราชการของพระองค์   ผู้ที่ฆ่าพระราชบิดาของพระองค์เสีย

6 But he did not put to death the children of the murderers, according to what is written in the Book of the Law of Moses, where the LORD commanded, “Fathers shall not be put to death because of their children, nor shall children be put to death because of their fathers. But each one shall die for his own sin.”

6 แต่พระองค์มิได้ทรงประหารชีวิตลูกหลานของผู้ที่ฆ่านั้น   ตามซึ่งได้บันทึกไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติของโมเสส   ที่พระเจ้าทรงบัญชาว่า   “อย่าประหารชีวิตบิดาเพราะการกระทำของลูกหลาน   หรืออย่าประหารลูกหลานเพราะการกระทำของบิดา   แต่ทุกคนต้องตายเพราะบาปของตนเอง” 

Romans โรม 6:23 23 For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.

23 เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย   แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

7 He struck down ten thousand Edomites in the Valley of Salt and took Sela by storm, and called it Joktheel, which is its name to this day.

7 พระองค์ทรงประหารชีวิตคนเอโดมหนึ่งหมื่นคนใน หุบเขาเกลือ   และยึดเมืองเส-ลาด้วยการสงครามและเรียกเมืองนั้นว่า   โยกเธเอล   ซึ่งเป็นชื่อมาถึงทุกวันนี้  

8 Then Amaziah sent messengers to Jehoash the son of Jehoahaz, son of Jehu, king of Israel, saying, “Come, let us look one another in the face.”

8 และอามาซิยาห์ทรงใช้ผู้สื่อสารไปหาเยโฮอาช   โอรสของเยโฮอาหาสโอรสของเยฮู   พระราชาแห่งอิสราเอลทูลว่า   “มาเถิด ขอให้เราเผชิญหน้ากัน”

Amaziah king of Judah is challenging Jehoash king of Israel to war. 

กษัตริย์อามาสิยาห์แห่งยูดาห์ทรงท้าทายเยโฮอาชกษัตริย์แห่งอิสราเอลเพื่อทำสงคราม

There was no good reason for the war. 

ไม่มีเหตุผลที่ดีสำหรับการทำสงคราม

God loved both countries and did not want them fighting each other.

พระเจ้าทรงรักทั้งสองประเทศและไม่ทรงต้องการให้พวกเขาสู้รบกัน

10 You have indeed struck down Edom, and your heart has lifted you up. Be content with your glory, and stay at home, for why should you provoke trouble so that you fall, you and Judah with you?”

10 จริงอยู่ท่านได้โจมตีเอโดม และพระทัยของท่านก็ทำให้ท่านผยองขึ้น   จงพอใจในศักดิ์ศรีของท่านเถิด   และอยู่กับบ้านเพราะไฉนท่านจึงเร้าใจตน เองให้ต่อสู้และรับอันตราย   อันจะให้ท่านล้มลง ทั้งท่านและยูดาห์ด้วย”  

11 But Amaziah would not listen. So Jehoash king of Israel went up, and he and Amaziah king of Judah faced one another in battle at Beth-shemesh, which belongs to Judah.

11 แต่อามาซิยาห์หาทรงฟังไม่   เยโฮอาชพระราชาแห่งอิสราเอลจึงขึ้นไป   และพระองค์กับอามาซิยาห์พระราชาแห่ง ยูดาห์ก็เผชิญหน้ากันที่เบธเชเมชซึ่งเป็นของยูดาห์

12 And Judah was defeated by Israel, and every man fled to his home.

12 และยูดาห์ก็พ่ายแพ้อิสราเอล   และทุกคนก็หนีกลับไปบ้านของตน

13 And Jehoash king of Israel captured Amaziah king of Judah, the son of Jehoash, son of Ahaziah, at Beth-shemesh, and came to Jerusalem and broke down the wall of Jerusalem for four hundred cubits, from the Ephraim Gate to the Corner Gate.

13 และเยโฮอาชพระราชาแห่งอิสราเอลก็จับอามาซิยาห์   พระราชาแห่งยูดาห์โอรสของโยอาช   โอรสของอาหัสยาห์ได้ที่เมืองเบธเชเมชและ ได้เสด็จมายังเยรูซาเล็ม   และทลายกำแพงเยรูซาเล็มลงเสียสี่ร้อยศอก   ตั้งแต่ประตูเอฟราอิมจนถึงประตูมุม

14 And he seized all the gold and silver, and all the vessels that were found in the house of the LORD and in the treasuries of the king's house, also hostages, and he returned to Samaria.

14 และพระองค์ทรงริบทองคำ   และเงินทั้งหมดและเครื่องใช้ทั้งหมดที่พบในพระนิเวศ ของพระเจ้า   และในคลังของสำนักพระราชวังพร้อมกับคนประกัน   และพระองค์กลับไปยังสะมาเรีย

The cost of a war that shouldn’t have been fought was: King Amaziah was captured, a part of the wall of Jerusalem was broken down, and the gold and silver was taken from the Temple.

สิ่งที่สูญเสียไปในสงครามที่ไม่ควรสู้รบกันก็คือ      กษัตริย์อามาซิยาถูกจับตัวไปเป็นเชลย  ส่วนหนึ่งของกำแพงเมืองเยรูซาเล็มถูกทำลายลง    และทองและเงินถูกรับเอาไปจากพระวิหาร

15 Now the rest of the acts of Jehoash that he did, and his might, and how he fought with Amaziah king of Judah, are they not written in the Book of the Chronicles of the Kings of Israel?

15 ส่วนพระราชกิจนอกนั้นของเยโฮอาชซึ่งพระองค์ทรงกระทำ   ทั้งยุทธพลังของพระองค์   และที่พระองค์ทรงสู้รบกับอามาซิยาห์   พระราชาแห่งยูดาห์อย่างไรนั้น   มิได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งพระราชา ประเทศอิสราเอลหรือ

16 And Jehoash slept with his fathers and was buried in Samaria with the kings of Israel, and Jeroboam his son reigned in his place.

16 และเยโฮอาชทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์   และเขาฝังไว้ในสะมาเรียกับบรรดาพระราชาแห่ง อิสราเอล   และเยโรโบอัมโอรสของพระองค์ได้ครอบครองแทนพระองค์  

17 Amaziah the son of Joash, king of Judah, lived fifteen years after the death of Jehoash son of Jehoahaz, king of Israel.

17 อามาซิยาห์   โอรสของโยอาชพระราชาแห่งยูดาห์ทรงพระชนม์อยู่สิบห้าปี   หลังจากมรณกรรมของเยโฮอาชโอรสของเยโฮอาหาส พระราชาแห่งอิสราเอล

18 Now the rest of the deeds of Amaziah, are they not written in the Book of the Chronicles of the Kings of Judah?

18 ส่วนพระราชกิจนอกนั้นของอามาซิยาห์   มิได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งพระราชา ประเทศยูดาห์หรือ

19 And they made a conspiracy against him in Jerusalem, and he fled to Lachish. But they sent after him to Lachish and put him to death there.

19 และเขาได้ร่วมกันกบฏต่อพระองค์ในเยรูซาเล็ม และพระองค์ทรงหนีไปยังลาคีช แต่เขาใช้คนไปตาม พระองค์ที่ลาคีช   และประหารชีวิตพระองค์เสียที่นั่น

20 And they brought him on horses; and he was buried in Jerusalem with his fathers in the city of David.

20 และเขานำพระศพบรรทุกม้ากลับมาและ ฝังไว้ในเยรูซาเล็ม   อยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ในนครดาวิด

21 And all the people of Judah took Azariah, who was sixteen years old, and made him king instead of his father Amaziah.

21 และประชาชนทั้งสิ้นแห่งยูดาห์ก็ตั้ง อาซาริยาห์   ผู้ซึ่งมีพระชนมายุสิบหกพรรษา   ให้เป็นกษัตริย์แทนอามาซิยาห์พระราชบิดาของพระองค์

Azariah was also know as Uzziah.  His death marked the beginning of the ministry of the prophet Isaiah.

อาซาริยาเป็นที่รู้จักในนามอุสสิยาห์  การตายของเขาเป็นจุดเริ่มต้นของการรับใช้ของท่านศาสดาพยากรณ์อิสยาห์

Isaiah 6:1 1 In the year that King Uzziah died I saw the Lord sitting upon a throne, high and lifted up; and the train of his robe filled the temple.

อิสยาห์6:1 1 ในปีที่กษัตริย์อุสซียาห์สิ้นพระชนม์   ข้าพเจ้าเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าประทับ   ณ พระที่นั่งสูงและเทิดทูนขึ้น   และชายฉลองพระองค์ของพระองค์เต็มพระวิหาร


22 He built Elath and restored it to Judah, after the king slept with his fathers.

22 พระองค์ทรงสร้างเมืองเอลัทและให้กลับขึ้นแก่ยูดาห์   หลังจากที่พระราชาทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของ พระองค์

Jeroboam II Reigns in Israel

เยโรโบอัมที่สองทรงครองแผ่นดินอิสราเอล

23 In the fifteenth year of Amaziah the son of Joash, king of Judah, Jeroboam the son of Joash, king of Israel, began to reign in Samaria, and he reigned forty-one years.

23 ในปีที่สิบห้าแห่งรัชกาลอามาซิยาห์   โอรสของโยอาชพระราชาแห่งยูดาห์   เยโรโบอัมโอรสของเยโฮอาชแห่งอิสราเอลได้เริ่มครอบครองในสะมาเรีย   และทรงครอบครองอยู่สี่สิบเอ็ดปี

24 And he did what was evil in the sight of the LORD. He did not depart from all the sins of Jeroboam the son of Nebat, which he made Israel to sin.

24 และพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรพระเจ้า   พระองค์มิได้ทรงพรากจากบาปทั้งสิ้นของเยโรโบอัมบุตร เนบัท   ซึ่งพระองค์ทรงกระทำให้อิสราเอลกระทำด้วย

This Jeroboam did evil like the first king named Jeroboam.

เยโรโบอัมนี้กระทำความชั่วร้ายเช่นพระราชาองค์แรกชื่อเยโรโบอัม

25 He restored the border of Israel from Lebo-hamath as far as the Sea of the Arabah, according to the word of the LORD, the God of Israel, which he spoke by his servant Jonah the son of Amittai, the prophet, who was from Gath-hepher.

25 พระองค์ทรงตีเอาดินแดนอิสราเอลคืนมา ตั้งแต่ทางเข้าเมืองฮามัท   ไกลไปจนถึงทะเลแห่งอาราบาห์ตามพระวจนะของ พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล   ซึ่งพระองค์ตรัสโดยผู้รับใช้ของพระองค์ คือโยนาห์   ผู้เป็นบุตรอามิททัยผู้เผยพระวจนะผู้มาจากกัธเฮเฟอร์

26 For the LORD saw that the affliction of Israel was very bitter, for there was none left, bond or free, and there was none to help Israel.

26 เพราะพระเจ้าทอดพระเนตรเห็นว่า ความทุกข์ใจของ อิสราเอลนั้นขมขื่นนัก   เพราะไม่มีผู้ใดเหลือไม่ว่าทาสหรือไท   และไม่มีผู้ใดช่วยอิสราเอล

27 But the LORD had not said that he would blot out the name of Israel from under heaven, so he saved them by the hand of Jeroboam the son of Joash.

27 พระเจ้ามิได้ตรัสว่า   จะทรงลบนามอิสราเอลเสียจากใต้ฟ้าสวรรค์   แต่พระองค์ทรงช่วยเขาโดยพระหัตถ์ของเยโรโบอัม โอรสของเยโฮอาช  

28 Now the rest of the acts of Jeroboam and all that he did, and his might, how he fought, and how he restored Damascus and Hamath to Judah in Israel, are they not written in the Book of the Chronicles of the Kings of Israel?

28 ส่วนพระราชกิจนอกนั้นของเยโรโบอัม   และบรรดาสิ่งซึ่งพระองค์ทรงกระทำ   และยุทธพลังของพระองค์   พระองค์สู้รบอย่างไรและเรื่องที่พระองค์ทรงตีเอา ดามัสกัสและฮาบัทคืนแก่อิสราเอล   ซึ่งได้เคยเป็นของยูดาห์   มิได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งพระราชาประเทศ อิสราเอลหรือ

29 And Jeroboam slept with his fathers, the kings of Israel, and Zechariah his son reigned in his place.

29 และเยโรโบอัมทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์   คือบรรดาพระราชาแห่งอิสราเอล   และเศคาริยาห์โอรสของพระองค์ขึ้นครองแทนพระองค์

2 Kings Chapter 14

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top