Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Sunday, October 18, 2015

 

2 Kings 15 Azariah Reigns in Judah

2 พงศ์กษัตริย์ บทที่ 15 อาซาริยารัชกาลในยูดาห์

1 In the twenty-seventh year of Jeroboam king of Israel, Azariah the son of Amaziah, king of Judah, began to reign.

1 ในปีที่ยี่สิบเจ็ดแห่งรัชกาลเยโรโบอัม   พระราชาแห่งอิสราเอล   อาซาริยาห์โอรสของอามาซิยาห์   พระราชาแห่งยูดาห์ได้เริ่มครอบครอง

2 He was sixteen years old when he began to reign, and he reigned fifty-two years in Jerusalem. His mother's name was Jecoliah of Jerusalem.

2 เมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครองนั้น   พระองค์ทรงมีพระชนมายุสิบหกพรรษา   และพระองค์ทรงครอบครองอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มห้าสิบสองปี   พระมารดามีพระนามว่าเยโคลียาห์ชาวเยรูซาเล็ม

This king reigned as one of the longest.

พระมหากษัตริย์ครองราชย์นี้เป็นหนึ่งในที่ยาวที่สุด

3 And he did what was right in the eyes of the LORD, according to all that his father Amaziah had done.

3 พระองค์ได้ทรงกระทำสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรพระเจ้า   ตามทุกอย่างที่อามาซิยาห์พระบิดาของพระองค์ทรงกระทำ

4 Nevertheless, the high places were not taken away. The people still sacrificed and made offerings on the high places.

4 ถึงกระนั้นปูชนียสถานสูงก็ยังมิได้ถูกกำจัดเสีย   ประชาชนยังถวายสัตวบูชาและเผา เครื่องหอมบนปูชนียสถานสูงเหล่านั้น

5 And the LORD touched the king, so that he was a leper to the day of his death, and he lived in a separate house. And Jotham the king's son was over the household, governing the people of the land.

5 และพระองค์ทรงลงทัณฑ์พระราชา   พระราชาจึงทรงเป็นโรคเรื้อนจนถึงวันสิ้นพระชนม์   และทรงประทับในวังต่างหากและโยธามโอรสของ พระราชาควบคุมสำนักพระราชวัง   และทรงวินิจฉัยราษฎรแห่งแผ่นดิน

Very popular king. A very good king. In fact, during his reign as we get into the Chronicles, it will tell us that the name Uzziah was on the lips of all the people.

ที่นิยมมากกษัตริย์พระมหากษัตริย์ที่ดีมาก ในความเป็นจริงในช่วงรัชสมัยของเขาในขณะที่เราได้รับในพงศาวดารก็จะบอกเราว่าชื่อยาห์อยู่บนริมฝีปากของทุกคน

He was a powerful, strong leader, a good king and the people really came to trust in him because he had brought the kingdom into prosperity.1

เขาเป็นคนที่มีประสิทธิภาพผู้นำที่แข็งแกร่ง, กษัตริย์ที่ดีและผู้คนจริงๆมาให้ความไว้วางใจในตัวเขาเพราะเขาได้นำเข้ามาในราชอาณาจักรความเจริญรุ่งเรือง

But he had one problem the disease of leprosy. 

แต่เขาก็มีปัญหาหนึ่งที่เป็นโรคเรื้อน

Leprosy reminds us of sin because it spreads in the body and to other bodies.  It makes a person unclean.  It makes a person numb.

โรคเรื้อนเตือนเราบาปเพราะมันแพร่กระจายในร่างกายและไปยังหน่วยงานอื่น ๆ มันทำให้คนที่ไม่สะอาด มันทำให้คนงง

6 Now the rest of the acts of Azariah, and all that he did, are they not written in the Book of the Chronicles of the Kings of Judah?

6 ส่วนพระราชกิจนอกนั้นของอาซาริยาห์และบรรดาสิ่ง ซึ่งพระองค์ทรงกระทำ   มิได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งพระราชา ประเทศยูดาห์หรือ

7 And Azariah slept with his fathers, and they buried him with his fathers in the city of David, and Jotham his son reigned in his place.

7 และอาซาริยาห์ทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษ ของพระองค์      และเขาฝังไว้กับบรรพบุรุษของพระองค์ในนครดาวิด   และโยธามโอรสของพระองค์ขึ้นครองแทนพระองค์

Zechariah Reigns in Israel

เศคาริยาแผ่นดินในอิสราเอล

8 In the thirty-eighth year of Azariah king of Judah, Zechariah the son of Jeroboam reigned over Israel in Samaria six months.

8 ในปีที่สามสิบแปดแห่งรัชกาลอาซาริยาห์ พระราชาแห่งยูดาห์   เศคาริยาห์โอรสของเยโรโบอัมขึ้นครองเหนือ อิสราเอลในสะมาเรียหกเดือน

9 And he did what was evil in the sight of the LORD, as his fathers had done. He did not depart from the sins of Jeroboam the son of Nebat, which he made Israel to sin.

9 และพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรพระเจ้า   ดังที่บรรพบุรุษของพระองค์ทรงกระทำ   พระองค์มิได้ทรงพรากจากบาปของเยโรโบอัมบุตรเนบัท   ซึ่งพระองค์ทรงกระทำให้อิสราเอลทำด้วย

Very short reign.

สมัยรัชกาลที่สั้นมาก

He was the fourth generation from Jehu, so the Lord promised four generations to Jehu.

เขาเป็นรุ่นที่สี่จากเยฮูได้ดังนั้นพระเจ้าสัญญาสี่รุ่นถึงเยฮู

And with the death of Zechariah that ends the line or the dynasty of Jehu.

และด้วยความตายของคาริยาห์ที่ลงท้าย line หรือราชวงศ์ของเยฮู

And thus, the word of the Lord was fulfilled when He promised Jehu four generations.2

และทำให้พระวจนะของพระเจ้าก็สำเร็จเมื่อเขาสัญญาว่าเยฮูได้สี่รุ่น

God always keeps His promises.

พระเจ้าเสมอรักษาสัญญาของพระองค์

10 Shallum the son of Jabesh conspired against him and struck him down at Ibleam and put him to death and reigned in his place.

10 ชัลลูมบุตรยาเบชร่วมกันกบฏต่อพระองค์   และล้มพระองค์เสียต่อหน้าประชาชนและประหารพระองค์เสีย   และขึ้นครองแทนพระองค์

11 Now the rest of the deeds of Zechariah, behold, they are written in the Book of the Chronicles of the Kings of Israel.

11 ส่วนพระราชกิจนอกนั้นของเศคาริยาห์   ดูเถิด ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งพระราชา ประเทศอิสราเอล

12 (This was the promise of the LORD that he gave to Jehu, “Your sons shall sit on the throne of Israel to the fourth generation.” And so it came to pass.)

12 (เหตุการณ์นี้เป็นไปตามพระดำรัสที่พระเจ้าตรัสแก่ เยฮูว่า   “บุตรชายของเจ้าจะนั่งบนพระที่นั่งของอิสราเอลถึง ชั่วชีวิตที่สี่”และเป็นไปอย่างนั้นแหละ)

Shallum Reigns in Israel

ชัลลูมรัชกาลในอิสราเอล

13 Shallum the son of Jabesh began to reign in the thirty-ninth year of Uzziah king of Judah, and he reigned one month in Samaria.

13 ชัลลูมบุตรยาเบชได้เริ่มครอบครองในปีที่สามสิบเก้าแห่งรัชกาลอุสซียาห์พระราชาของยูดาห์   และท่านครองในสะมาเรียระหว่างเวลาหนึ่งเดือน

Very short reign.

สมัยรัชกาลที่สั้นมาก

14 Then Menahem the son of Gadi came up from Tirzah and came to Samaria, and he struck down Shallum the son of Jabesh in Samaria and put him to death and reigned in his place.

14 แล้วเมนาเฮมบุตรกาดีได้ขึ้นมาจากเมือง ทีรซาห์และมายังสะมาเรีย   และท่านก็ล้มชัลลูมบุตรยาเบช เสียที่ในสะมาเรียและประหารชีวิตท่านเสีย   และได้ขึ้นครอบครองแทนท่าน

15 Now the rest of the deeds of Shallum, and the conspiracy that he made, behold, they are written in the Book of the Chronicles of the Kings of Israel.

15 ส่วนพระราชกิจนอกนั้นของชัลลูมและการ ร่วมกันคิดกบฏที่ท่านได้กระทำ   ดูเถิด ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่ง พระราชาประเทศอิสราเอล

16 At that time Menahem sacked Tiphsah and all who were in it and its territory from Tirzah on, because they did not open it to him. Therefore he sacked it, and he ripped open all the women in it who were pregnant.

16 ในคราวนั้นเมนาเฮมเข้าปล้นทิฟสาห์ และบรรดาผู้ที่อยู่ในเมืองนั้น   และดินแดนของเมืองนั้นตั้งแต่ทีรซาห์ไป   เพราะเขามิได้เปิดให้แก่ท่าน ท่านจึงปล้นเมืองนั้น   และท่านได้ผ่าท้องหญิงมีครรภ์ในเมืองนั้นเสียทุกคน

Menahem Reigns in Israel

เมนาเฮมรัชกาลในอิสราเอล

17 In the thirty-ninth year of Azariah king of Judah, Menahem the son of Gadi began to reign over Israel, and he reigned ten years in Samaria.

17 ในปีที่สามสิบเก้าแห่งรัชกาลอาซาริยาห์ พระราชาแห่งยูดาห์   เมนาเฮมบุตรกาดีได้เริ่มครอบครองเหนืออิสราเอล   และพระองค์ทรงครอบครองในสะมาเรียสิบปี

18 And he did what was evil in the sight of the LORD. He did not depart all his days from all the sins of Jeroboam the son of Nebat, which he made Israel to sin.

18 และพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายใน สายพระเนตรพระเจ้า   พระองค์มิได้พรากจากบาปของเยโรโบอัม บุตรเนบัทตลอดรัชกาลของพระองค์   ซึ่งพระองค์ทรงกระทำให้อิสราเอลทำด้วย

19 Pul the king of Assyria came against the land, and Menahem gave Pul a thousand talents of silver, that he might help him to confirm his hold on the royal power.

19 ปูลพระราชาแห่งอัสซีเรียได้ยกขึ้นมาต่อสู้แผ่นดินนั้น   และเมนาเฮมได้ถวายเงินหนึ่งพันตะลันต์แก่ปูล   เพื่อจะให้พระองค์นั้นช่วยให้ท่านยึดพระราชอาณาจักรไว้ได้

20 Menahem exacted the money from Israel, that is, from all the wealthy men, fifty shekels of silver from every man, to give to the king of Assyria. So the king of Assyria turned back and did not stay there in the land.

20 เมนาเฮมได้เร่งรัดเอาเงินนั้นมาจากอิสราเอลคือ จากคนมั่งมีทุกคน   เงินคนละห้าสิบเชเขล   เพื่อถวายแก่พระราชาแห่งอัสซีเรีย   พระราชาแห่งอัสซีเรียจึงยกทัพกลับ   และมิได้ทรงยับยั้งอยู่ในแผ่นดินนั้น

21 Now the rest of the deeds of Menahem and all that he did, are they not written in the Book of the Chronicles of the Kings of Israel?

21 ส่วนพระราชกิจนอกนั้นของเมนาเฮม   และบรรดาสิ่งซึ่งพระองค์ทรงกระทำมิได้บันทึกไว้ใน หนังสือพงศาวดารแห่งพระราชาประเทศอิสราเอลหรือ

22 And Menahem slept with his fathers, and Pekahiah his son reigned in his place.

22 และเมนาเฮมก็ล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์   และเปคาหิยาห์โอรสก็ขึ้นครองแทนพระองค์

Pekahiah Reigns in Israel

เปคาหิยารัชกาลในอิสราเอล

23 In the fiftieth year of Azariah king of Judah, Pekahiah the son of Menahem began to reign over Israel in Samaria, and he reigned two years.

23 ในปีที่ห้าสิบแห่งรัชกาลอาซาริยาห์ พระราชาแห่งยูดาห์เปคาหิยาห์   โอรสของเมนาเฮมได้เริ่มครอบครอง เหนืออิสราเอลในสะมาเรีย   และพระองค์ทรงครอบครองสองปี

24 And he did what was evil in the sight of the LORD. He did not turn away from the sins of Jeroboam the son of Nebat, which he made Israel to sin.

24 และพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตร พระเจ้า   พระองค์มิได้ทรงพรากจากบาปของเยโรโบอัมบุตรเนบัท   ซึ่งพระองค์ทรงกระทำให้อิสราเอลทำด้วย

25 And Pekah the son of Remaliah, his captain, conspired against him with fifty men of the people of Gilead, and struck him down in Samaria, in the citadel of the king's house with Argob and Arieh; he put him to death and reigned in his place.

25 และเปคาห์บุตรเรมาลิยาห์   แม่ทัพของพระองค์ได้ร่วมกันคิดกบฏต่อพระองค์   และได้ประหารพระองค์เสียในสะมาเรียใน ป้อมของสำนักพระราชวัง   กับอารโกบและอารีเอห์   และมีคนกิเลอาดห้าสิบคนร่วมกันคิดกบฏกับท่าน   ท่านได้ประหารพระองค์และได้ขึ้นครอบครองแทนพระองค์

26 Now the rest of the deeds of Pekahiah and all that he did, behold, they are written in the Book of the Chronicles of the Kings of Israel.

26 ส่วนพระราชกิจนอกนั้นของเปคาหิยาห์   และบรรดาสิ่งซึ่งพระองค์ทรงกระทำ   ดูเถิด มีบันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดาร แห่งพระราชาประเทศอิสราเอล

Pekah Reigns in Israel


เปคาห์รัชกาลในอิสราเอล

27 In the fifty-second year of Azariah king of Judah, Pekah the son of Remaliah began to reign over Israel in Samaria, and he reigned twenty years.

27 ในปีที่ห้าสิบสอง แห่งรัชกาลอาซาริยาห์พระราชาแห่งยูดาห์   เปคาห์บุตรเรมาลิยาห์   ได้เริ่มครอบครองเหนืออิสราเอลในสะมาเรีย   และทรงครอบครองยี่สิบปี

28 And he did what was evil in the sight of the LORD. He did not depart from the sins of Jeroboam the son of Nebat, which he made Israel to sin.

28 และพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตร พระเจ้า   พระองค์มิได้ทรงพรากจากบาปของเยโรโบอัมบุตรเนบัท   ซึ่งพระองค์ทรงกระทำให้อิสราเอลทำด้วย  

29 In the days of Pekah king of Israel, Tiglath-pileser king of Assyria came and captured Ijon, Abel-beth-maacah, Janoah, Kedesh, Hazor, Gilead, and Galilee, all the land of Naphtali, and he carried the people captive to Assyria.

29 ในรัชกาลของเปคาห์พระราชาแห่งอิสราเอล   ทิกลัทปิเลเสอร์พระราชาแห่งอัสซีเรียได้ยกมา และยึดเมืองอิโยน   เอเบล-เบธมาอาคาห์  ยาโนอาห์  คาเดช  ฮาโซร์  กิเลอาด   กาลิลี  แผ่นดินนัฟทาลีทั้งหมด   และกวาดต้อนประชาชนเป็นเชลยไปยังอัสซีเรีย

30 Then Hoshea the son of Elah made a conspiracy against Pekah the son of Remaliah and struck him down and put him to death and reigned in his place, in the twentieth year of Jotham the son of Uzziah.

30 แล้วโฮเชยาบุตรเอลาห์ได้ร่วมกันคิดกบฏ ต่อเปคาห์บุตรเรมาลิยาห์ และล้มพระองค์ลง   และประหารพระองค์เสีย   และขึ้นครองแทนพระองค์ในปีที่ยี่สิบแห่งรัชกาลโยธาม โอรสของอุสซียาห์

31 Now the rest of the acts of Pekah and all that he did, behold, they are written in the Book of the Chronicles of the Kings of Israel.

31 ส่วนพระราชกิจนอกนั้นของเปคาห์และบรรดาสิ่งซึ่ง พระองค์ทรงกระทำ   ดูเถิด มีบันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารพระราชาอิสราเอล

Jotham Reigns in Judah

รัชกาลโยธามในยูดาห์

32 In the second year of Pekah the son of Remaliah, king of Israel, Jotham the son of Uzziah, king of Judah, began to reign.

32 ในปีที่สองแห่งรัชกาลเปคาห์บุตรเรมาลิยาห์ พระราชาแห่งอิสราเอล   โยธามโอรสของอุสซียาห์พระราชาแห่งยูดาห์ ได้เริ่มครอบครอง

33 He was twenty-five years old when he began to reign, and he reigned sixteen years in Jerusalem. His mother's name was Jerusha the daughter of Zadok.

33 เมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครองนั้นมีพระชนมายุยี่สิบห้าพรรษา   และพระองค์ทรงครอบครองในเยรูซาเล็มสิบหกปี   พระมารดาของพระองค์มีพระนามว่า   เยรูชาบุตรหญิงของศาโดก

34 And he did what was right in the eyes of the LORD, according to all that his father Uzziah had done.

34 และพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรพระเจ้า   ตามทุกอย่างที่อุสซียาห์พระราชบิดาของพระองค์ทรงกระทำ

35 Nevertheless, the high places were not removed. The people still sacrificed and made offerings on the high places. He built the upper gate of the house of the LORD.

35 ถึงกระนั้นปูชนียสถานสูงก็ยังมิได้ถูกกำจัดเสีย   ประชาชนยังถวายสัตวบูชาและเผาเครื่องหอมบนปูชนีย สถานสูงนั้น   พระองค์ทรงสร้างประตูบนของพระนิเวศแห่งพระเจ้า

He did not make a complete cleansing.  He still allowed the idol worship in the high places. 

เขาไม่ได้ทำให้การทำความสะอาดที่สมบูรณ์ เขายังคงได้รับอนุญาตให้บูชาสักการะในที่สูง

We need to clean out any sinful practices or wrong worship and worship only God.

เราจำเป็นต้องทำความสะอาดออกแนวทางปฏิบัติที่เป็นบาปใด ๆ หรือการบูชาผิดและนมัสการพระเจ้าเท่านั้น

Matthew มัทธิว 6:24 24 “No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money.

24 “ไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้   เพราะว่าจะชังนายข้างหนึ่ง   และจะรักนายอีกข้างหนึ่ง   หรือจะนับถือนายฝ่ายหนึ่ง   และจะดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่ง   ท่านจะปฏิบัติพระเจ้าและจะปฏิบัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้

36 Now the rest of the acts of Jotham and all that he did, are they not written in the Book of the Chronicles of the Kings of Judah?

36 ส่วนพระราชกิจนอกนั้นของโยธาม   และบรรดาสิ่งซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำ   มิได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งพระราชาประเทศยูดาห์หรือ

37 In those days the LORD began to send Rezin the king of Syria and Pekah the son of Remaliah against Judah.

37 ในกาลครั้งนั้นพระเจ้าได้ทรงใช้เรซีน พระราชาแห่งซีเรีย   และเปคาห์บุตรเรมาลิยาห์ให้มาสู้กับยูดาห์

38 Jotham slept with his fathers and was buried with his fathers in the city of David his father, and Ahaz his son reigned in his place.

38 โยธามได้ทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์   และได้ฝังไว้กับบรรพบุรุษของพระองค์ในนครดาวิด   บรรพบุรุษของพระองค์   และอาหัสโอรสของพระองค์ขึ้นครอบครองแทน


 

2 Kings Chapter 15

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top