Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Friday, November 13, 2015

 

Question:  Are angels male or female?

คำถาม: ทูตสวรรค์เป็นชายหรือหญิง

Answer:  There is no doubt that every reference to angels in Scripture refers to them in the masculine gender.

คำตอบ: ไม่มีข้อสงสัยเลยว่า การอ้างอิงถึงทูตสวรรค์ในพระคัมภีร์ทุกครั้ง จะหมายถึงเป็นเพศชาย

The Greek word for “angel” in the New Testament, angelos, is in the masculine form.

ภาษากรีกคำว่า " ทูตสวรรค์ " ในพันธสัญญาใหม่ แองเจิลออสอยู่ในรูปแบบของเพศชาย

In fact, the feminine form of angelos does not exist.

ในความเป็นจริง แองเจิลอส ไม่อยู่รูปแบบของเพศหญิง

There are three genders in grammar—masculine (he, him, his), feminine (she, her, hers), and neuter (it, its).

มีสามเพศในไวยากรณ์- เพศชาย (เขา, แก่เขา ของเขา) เพศหญิง (เธอ ของเธอ แก่เธอ ) และไม่มีเพศ ( มัน ของมัน )

Angels are never referred to in any gender other than masculine.

ทูตสวรรค์ไม่เคยถูกกล่าวในรูปของเพศใดนอกจากเพศชาย

In the many appearances of angels in the Bible, never is an angel referred to as “she” or “it.”

ลักษณะของทูตสวรรค์มากมายในพระคัมภีร์   ไม่เคยเป็นที่เรียกกันว่า "เธอ" หรือ "มัน"

Furthermore, when angels did appear, they always appeared dressed as human males.

ยิ่งกว่านั้น เมื่อทูตสวรรค์ปรากฏ พวกเขามักจะปรากฏแต่งกายเป็นผู้ชาย

Genesis ปฐมกาล 18:2-3, 16 2 He lifted up his eyes and looked, and behold, three men were standing in front of him. When he saw them, he ran from the tent door to meet them and bowed himself to the earth

2 ท่านเงยหน้าขึ้นมองดู   เห็นชายสามคนยืนอยู่ข้างหน้าท่าน   เมื่อท่านเห็นเขาทั้งสามท่านก็วิ่งจากประตูเต็นท์ ไปต้อนรับเขากราบลงถึงดิน

3 and said, “O Lord, if I have found favor in your sight, do not pass by your servant.

3 พูดว่า   “เจ้านายของข้าพเจ้า   ถ้าข้าพเจ้าเป็นที่โปรดปรานในสายตาของท่าน   ขออย่าผ่านผู้รับใช้ของท่านไปเสียเลย

16 Then the men set out from there, and they looked down toward Sodom. And Abraham went with them to set them on their way.

16 แล้วบุรุษเหล่านั้นก็ออกจากที่นั่น   เดินไปจนเห็นเมืองโสโดม   และอับราฮัมก็ตามไปส่งด้วย

Ezekiel เอเสเคียล 9:2-4 2 And behold, six men came from the direction of the upper gate, which faces north, each with his weapon for slaughter in his hand, and with them was a man clothed in linen, with a writing case at his waist. And they went in and stood beside the bronze altar.

2 และดูเถิด   มีชายหกคนเข้ามาจากทางประตูบน   ซึ่งหันหน้าไปทางเหนือ   ทุกคนถือเครื่องมือสำหรับฆ่ามา   มีชายคนหนึ่งนุ่งห่มผ้าป่านหนีบหีบเครื่องเขียนมา กับคนเหล่านั้นด้วย   และเขาทั้งหลายเข้าไปยืนอยู่ที่ข้างแท่นทองสัมฤทธิ์  

3 Now the glory of the God of Israel had gone up from the cherub on which it rested to the threshold of the house. And he called to the man clothed in linen, who had the writing case at his waist.

3 พระสิริของพระเจ้าของอิสราเอลได้เหาะขึ้นไป จากเครูบ   แล้วซึ่งเป็นที่เคยสถิต   ไปยังธรณีประตูพระนิเวศ   และพระองค์ตรัสเรียกชายผู้ที่นุ่งห่มผ้าป่าน   ผู้ที่หนีบหีบเครื่องเขียน

4 And the LORD said to him, “Pass through the city, through Jerusalem, and put a mark on the foreheads of the men who sigh and groan over all the abominations that are committed in it.”

4 และพระเจ้าตรัสสั่งเขาว่า   “จงไปตลอดนครคือตลอดเยรูซาเล็ม   และทำเครื่องหมายไว้ที่หน้าผากของ ประชาชนที่ถอนหายใจและคร่ำครวญ   เพราะความลามกทั้งสิ้นที่กระทำกันในเมือง”

No angel ever appeared in Scripture dressed as a female.
ในพระคัมภีร์ไม่เคยปรากฏทูตสวรรค์แต่งกายเป็นผู้หญิง
The only named angels in the Bible—Michael, Gabriel, Lucifer—had male names and all were referred to in the masculine.

เฉพาะชื่อของทูตสวรรค์ในพระคัมภีร์ มิคาเอล  กาเบรียล , ลูซิเฟอร์ – เป็นชื่อเพศชายและทั้งหมดถูกกล่าวถึงในแบบเพศชาย

Revelation วิวรณ์12:7 7 Now war arose in heaven, Michael and his angels fighting against the dragon. And the dragon and his angels fought back,

7 ขณะนั้นเกิดสงครามขึ้นในสวรรค์   มีคาเอล   กับเทพบริวารของท่านได้ต่อสู้กับพญานาค   และพญานาคกับบริวารของมันก็ต่อสู้

Luke ลูกา 1:26-31 26 In the sixth month the angel Gabriel was sent from God to a city of Galilee named Nazareth,

26 เมื่อถึงเดือนที่หก   พระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์กาเบรียลนั้น   ให้มายังเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลี   ชื่อนาซาเร็ธ

27 to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph, of the house of David. And the virgin's name was Mary.

27 มาถึงหญิงพรหมจารีคนหนึ่ง   ที่ได้หมั้นกันไว้กับชายคนหนึ่งที่ชื่อโยเซฟ   เป็นคนในเชื้อวงศ์ดาวิด   หญิงพรหมจารีนั้นชื่อมารีย์

28 And he came to her and said, “Greetings, O favored one, the Lord is with you!”

28 ทูตสวรรค์เข้าบ้านมาถึงหญิงพรหมจารีนั้น   แล้วว่า   “เธอผู้ซึ่งพระเจ้าทรงโปรดปรานมาก   จงจำเริญเถิด   พระเป็นเจ้าทรงสถิตอยู่กับเธอ”

29 But she was greatly troubled at the saying, and tried to discern what sort of greeting this might be.

29 ฝ่ายมารีย์ก็ตกใจเพราะคำของทูตนั้น   และรำพึงว่า   คำทักทายนั้นจะหมายว่าอะไร

30 And the angel said to her, “Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God.

30 แล้วทูตสวรรค์จึงกล่าวแก่เธอว่า   “มารีย์เอ๋ย   อย่ากลัวเลย   เพราะเธอเป็นที่พระเจ้าทรงโปรดปรานแล้ว

31 And behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus.

31 ดูเถิด   เธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชาย   จงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซู  

Isaiah อิสยาห์ 14:12,16 12 “How you are fallen from heaven, O Day Star, son of Dawn!  How you are cut down to the ground, you who laid the nations low!

12 “โอ  ดาวประจำกลางวันเอ๋ย  พ่อโอรสแห่งพระอรุณ   เจ้าร่วงลงมาจากฟ้าสวรรค์แล้วซิ   เจ้าถูกตัดลงมายังพื้นดินอย่างไรหนอ   เจ้าผู้กระทำให้บรรดาประชาชาติตกต่ำน่ะ
16 Those who see you will stare at you and ponder over you: ‘Is this the man who made the earth tremble, who shook kingdoms,

16 บรรดาผู้ที่เห็นเจ้าจะเพ่งดูเจ้า   และจะพิจารณาเจ้าว่า   'ชายคนนี้หรือที่ทำให้โลกสั่นสะเทือน  
  ผู้เขย่าราชอาณาจักรทั้งหลาย  
Other references to angels are always in the masculine gender.

ในการอ้างอิงอื่นๆ  ทูตสวรรค์อยู่ในรูปเพศชายเสมอ

Judges ผู้วินิจฉัย 6:21 21 Then the angel of the LORD reached out the tip of the staff that was in his hand and touched the meat and the unleavened cakes. And fire sprang up from the rock and consumed the flesh and the unleavened cakes. And the angel of the LORD vanished from his sight.

21 แล้วทูตของพระเจ้าก็เอาปลายไม้ที่ถืออยู่แตะต้อง เนื้อและขนมไร้เชื้อ   และมีไฟลุกขึ้นมาจากศิลาไหม้เนื้อและขนมไร้เชื้อจนหมด   และทูตของพระเจ้าก็หายไปพ้นสายตาของเขา

The angel held the staff in his hand.

ทูตสวรรค์มีสมุนทำงานอยู่ในอำนาจของเขา

Zechariah เศคาริยาห์ 1:1919 And I said to the angel who talked with me, “What are these?” And he said to me, “These are the horns that have scattered Judah, Israel, and Jerusalem.”

19 ข้าพเจ้าจึงถามทูตสวรรค์ที่สนทนาอยู่กับข้าพเจ้าว่า   “เหล่านี้คืออะไร”   ท่านจึงตอบข้าพเจ้าว่า   “เหล่านี้คือสิงค์ที่ขวิดยูดาห์  อิสราเอลและเยรูซาเล็ม   ให้กระจัดกระจายไป”

Zechariah asked an angel a question and reports that he answered.

The angels in Revelation are all spoken of as “he” and “his”

เศคาริยาได้ตั้งคำถามทูตสวรรค์และบอกเราว่าเขาได้ตอบกลับ

ทูตสวรรค์ในวิวรณ์ที่กล่าวถึงทั้งหมด เป็น "เขา" และ "ของเขา"

Revelation วิวรณ์ 7:1-2 1 After this I saw four angels standing at the four corners of the earth, holding back the four winds of the earth, that no wind might blow on earth or sea or against any tree.

1 ต่อจากนั้น   ข้าพเจ้าได้เห็นทูตสวรรค์สี่องค์ยืนอยู่ที่มุมทั้งสี่ของแผ่นดินโลก   ห้ามลมในแผ่นดินโลกทั้งสี่ทิศไว้   เพื่อไม่ให้ลมพัดบนบก   ในทะเลหรือที่ต้นไม้ใดๆ

2 Then I saw another angel ascending from the rising of the sun, with the seal of the living God, and he called with a loud voice to the four angels who had been given power to harm earth and sea,

2 แล้วข้าพเจ้าก็เห็นทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งปรากฏขึ้นมาจากทิศตะวันออก   ถือดวงตราของพระเจ้าผู้ทรงดำรงอยู่   และท่านได้ร้องประกาศด้วยเสียงอันดังแก่ทูตทั้งสี่   ผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจให้ทำอันตรายแก่แผ่นดินและทะเลนั้น

Revelation วิวรณ์ 10:1, 5 1 Then I saw another mighty angel coming down from heaven, wrapped in a cloud, with a rainbow over his head, and his face was like the sun, and his legs like pillars of fire.

1 ข้าพเจ้าได้เห็นทูตสวรรค์ที่มีฤทธิ์มากอีกองค์หนึ่งลงมาจากสวรรค์   มีเมฆล้อมรอบตัวท่านและมีรุ้งเหนือศีรษะท่าน   และหน้าท่านเหมือนดวงอาทิตย์   และขาท่านเหมือนเสาไฟ

5 And the angel whom I saw standing on the sea and on the land raised his right hand to heaven

5 ฝ่ายทูตสวรรค์องค์ที่ข้าพเจ้าเห็นยืนอยู่ทั้งบนทะเลและบนบกนั้น   ได้ชูมือขวาขึ้นสู่ท้องฟ้า

Revelation วิวรณ์ 14:19 19 So the angel swung his sickle across the earth and gathered the grape harvest of the earth and threw it into the great winepress of the wrath of God.

19 ทูตสวรรค์นั้นก็ตวัดเคียวบนแผ่นดินโลก   และเก็บเกี่ยวผลองุ่นแห่งแผ่นดินโลก   และเทลงไปในบ่อย่ำองุ่นอันใหญ่แห่งพระพิโรธของพระเจ้า

Revelation วิวรณ์ 16:2-4,8, 10,12, 17 2 So the first angel went and poured out his bowl on the earth, and harmful and painful sores came upon the people who bore the mark of the beast and worshiped its image.

2 ทูตสวรรค์องค์แรกจึงออกไป   และเทขันของตนลงบนแผ่นดินโลก   และคนทั้งหลายที่มีเครื่องหมายของสัตว์ร้าย   และบูชารูปของมันก็เกิดเป็นแผลร้ายที่เป็นหนองทั่วตัว  

3 The second angel poured out his bowl into the sea, and it became like the blood of a corpse, and every living thing died that was in the sea.

3 ทูตสวรรค์องค์ที่สองก็เทขันของตนลงในทะเล   และทะเลก็กลายเป็นเลือดเหมือนเลือดของคนตาย   และบรรดาสิ่งที่มีชีวิตอยู่ในทะเลนั้นก็ตายหมดสิ้น  

4 The third angel poured out his bowl into the rivers and the springs of water, and they became blood.

4 ทูตสวรรค์องค์ที่สามเทขันของตนลงที่แม่น้ำและบ่อน้ำพุทั้งปวง   และน้ำเหล่านั้นก็กลายเป็นเลือด

8 The fourth angel poured out his bowl on the sun, and it was allowed to scorch people with fire.

8 ทูตสวรรค์องค์ที่สี่เทขันของตนลงที่ดวงอาทิตย์   และให้ดวงอาทิตย์คลอกมนุษย์ด้วยไฟ

10 The fifth angel poured out his bowl on the throne of the beast, and its kingdom was plunged into darkness. People gnawed their tongues in anguish

10 ทูตสวรรค์องค์ที่ห้าเทขันของตนลงบนที่นั่งของสัตว์ร้ายนั้น   และอาณาจักรของมันก็มืดไป   คนเหล่านั้นได้กัดลิ้นของตนด้วยความระทม

12 The sixth angel poured out his bowl on the great river Euphrates, and its water was dried up, to prepare the way for the kings from the east.

12 ทูตสวรรค์องค์ที่หกเทขันของตนลงที่แม่น้ำใหญ่   คือแม่น้ำยูเฟรตีสทำให้น้ำในแม่น้ำนั้นแห้ง   เพื่อเตรียมมรรคาไว้สำหรับบรรดากษัตริย์ที่มาจากทิศตะวันออก

17 The seventh angel poured out his bowl into the air, and a loud voice came out of the temple, from the throne, saying, “It is done!”

17 ทูตสวรรค์องค์ที่เจ็ดได้เทขันของตนลงในอากาศ   และมีพระสุรเสียงดังออกมาจากพระที่นั่งในพระวิหารนั้นว่า   “สำเร็จแล้ว”

Revelation วิวรณ์ 19:17 17 Then I saw an angel standing in the sun, and with a loud voice he called to all the birds that fly directly overhead, “Come, gather for the great supper of God,

17 แล้วข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งยืนอยู่บนดวงอาทิตย์   ท่านร้องประกาศแก่นกทั้งปวงที่บินอยู่ในท้องฟ้า   ด้วยเสียงอันดังว่า   “จงมาประชุมกันในการเลี้ยงใหญ่ของพระเจ้า

Revelation วิวรณ์ 20:1 1 Then I saw an angel coming down from heaven, holding in his hand the key to the bottomless pit and a great chain.

1 แล้วข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งลงมาจากสวรรค์   ท่านถือลูกกุญแจของบาดาลนั้น   และถือโซ่ใหญ่

Matthew มัทธิว 22:30 30 For in the resurrection they neither marry nor are given in marriage, but are like angels in heaven.

30 เมื่อมนุษย์ฟื้นขึ้นมาจากความตายนั้น   จะไม่มีการสมรสหรือยกให้เป็นสามีภรรยากันอีก   แต่จะเป็นเหมือนทูตในฟ้าสวรรค์

The confusion about genderless angels comes from a misreading of this verse, which states that there will be no marriage in heaven because we “will be like the angels in heaven.” The statement that there will be no marriage has led some to believe that angels are “sexless” or genderless because (the thinking goes) the purpose of gender is procreation and, if there is to be no marriage and no procreation, there is no need for gender.

ความสับสนเกี่ยวกับการที่ทูตสวรรค์ไม่มีเพศมาจากการอ่านข้อพระคัมภีร์นี้ผิด ที่กล่าวว่าจะไม่มี การแต่งงานในสวรรค์ เพราะเรา "จะเป็นเหมือนทูตสวรรค์ในสวรรค์. " การกล่าวว่าจะไม่มีการแต่งงานได้ทำให้บางคนเชื่อว่าทูตสวรรค์ " ไร้เพศ " หรือไม่มีเพศเพราะ ( คิดไปเอง ) วัตถุประสงค์ ของเพศ คือการให้กำเนิด  และถ้าจะไม่มีการแต่งงานและไม่มีการให้กำเนิด   ก็ไม่มีความจำเป็นเรื่องเพศ

But this is a leap that cannot be proven from the text. The fact that there is no marriage does not necessarily mean there is no gender.

แต่นี้เป็นการข้ามไปที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้จริง จากตำรา    ความจริงที่ว่าไม่มี การแต่งงานไม่ได้จำเป็นต้องหมายความว่าจะไม่มี เพศ

The many references to angels as males contradict the idea of genderless angels.

ข้ออ้างอิงหลายครั้งว่า ทูตสวรรค์เป็นเพศชายขัดแย้งกับความคิดที่ว่าทูตสวรรค์ไม่มีเพศ

But we must not confuse gender with sexuality. Clearly, there is no sexual activity in heaven, which we can safely derive from the statement about no marriage.

แต่เราต้องไม่สับสนการมีเพศกับเรื่องมีเพศสัมพันธ์  เห็นได้ชัดว่าไม่มี กิจกรรมทางเพศในสวรรค์ ซึ่งเราได้รับสืบทอดมาจาก คำกล่าวที่ว่าไม่มีการแต่งงาน

But we can’t make the same leap from “no marriage” to “no gender.”
แต่เราไม่สามารถก้าวข้ามแบบเดียวกันจาก "ไม่มีการแต่งงาน" กับ "ไม่มีเพศ "

Gender, then, is not to be understood strictly in terms of sexuality.

แล้ว เรื่องเพศก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเข้าใจถ่องแท้ในแง่ของเพศสัมพันธ์

Rather, the use of the masculine gender pronouns throughout Scripture is more a reference to authority than to gender.

ถ้าจะพูดให้ถูก การใช้สรรพนามเพศชายตลอดพระคัมภีร์ เป็นการอ้างอิงถึงผู้มีอำนาจมากกว่าที่จะเป็นเรื่องเพศ

God always refers to Himself in the masculine.

พระเจ้ามักกล่าวถึงพระองค์เองในรูปแบบเพศชาย

The blurring of the distinction between male and female can lead to heresies such as “mother/father God” and the Holy Spirit as an “it,” ignoring the references to Him in Scriptureความไม่ชัดเจนเรื่องความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิงสามารถนำไปสู่ลัทธินอกรีต เช่น " พระแม่เจ้า /  พระบิดาเจ้า " และพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็น " มัน" โดยไม่สนใจการอ้างอิงถึงพระองค์ในพระคัมภีร์

John ยอห์น 14:1717 For the law was given through Moses; grace and truth came through Jesus Christ.

17 เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงประทานธรรมบัญญัตินั้นทางโมเสส   ส่วนพระคุณและความจริงมาทางพระเยซูคริสต์

John ยอห์น 15:16 16 You did not choose Me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit and that your fruit should abide, so that whatever you ask the Father in My name, He may give it to you.

16 ท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกข้าพระองค์   แต่ข้าพระองค์ได้เลือกท่านทั้งหลาย   และได้แต่งตั้งท่านทั้งหลายไว้ให้ท่านไปเกิดผล   และเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่   เพื่อว่าเมื่อท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของข้าพระองค์   พระองค์จะได้ประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่าน

John ยอห์น 16:8, 13-14 8 And when He comes, He will convict the world concerning sin and righteousness and judgment:

8 เมื่อพระองค์นั้นเสด็จมาแล้ว   พระองค์จะทรงกระทำให้โลกรู้แจ้งในเรื่องความผิด   ความชอบธรรม   และการพิพากษา

13 When the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth, for He will not speak on His own authority, but whatever He hears He will speak, and He will declare to you the things that are to come.

13 เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแล้ว   พระองค์จะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวล   เพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพลการ   แต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยิน   และพระองค์จะทรงแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้น

14 He will glorify Me, for He will take what is mine and declare it to you.

14 พระองค์จะทรงให้ข้าพระองค์ได้รับเกียรติ   เพราะว่าพระองค์จะทรงเอาสิ่งที่เป็นของข้าพระองค์มาสำแดงแก่ท่านทั้งหลาย

The Holy Spirit is never described as an “it” or an inanimate force.

พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่เคยถูกบรรยายว่าเป็น "มัน" หรือพลังไม่มีชีวิต

God’s perfect plan for the order and structure of authority, both in the church and the home, imbues men with authority to rule in love and righteousness, just as God rules.

แผนการที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้าสำหรับระเบียบและโครงสร้างของผู้มีอำนาจ  ทั้งในโบสถ์และ ที่บ้าน ซึมซับคนให้ใช้อำนาจในการปกครองด้วยความรักและความชอบธรรม เช่นเดียวกับที่พระเจ้าทรงปกครอง

It would simply be inappropriate to refer to heavenly beings as anything other than masculine because of the authority God has granted to them to wield His power, carry His messages and represent Him on earth.

มันก็จะไม่เหมาะที่จะอ้างถึง มนุษย์ในสวรรค์เป็นอะไรอื่นที่ไม่ใช่เพศชาย เพราะสิทธิอำนาจที่พระเจ้าได้ทรงประทานแก่พวกเขาในการ ใช้อำนาจ ของพระองค์   นำข่าวประเสริฐของพระองค์ออกไป และเป็นตัวแทนของพระองค์บนแผ่นดินโลก

2 Kings 2พงศ์กษัตริย์ 19:3535 And that night the angel of the LORD went out and struck down 185,000 in the camp of the Assyrians. And when people arose early in the morning, behold, these were all dead bodies.

35 และอยู่มาในคืนนั้นทูตของพระเจ้าได้ออกไป   และได้ประหารคนในค่ายแห่งคนอัสซีเรียเสีย หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันคน   และเมื่อคนลุกขึ้นในเวลาเช้ามืด   ดูเถิด  พวกเหล่านี้เป็นศพทั้งนั้น

Luke ลูกา 2:10-1110 And the angel said to them, “Fear not, for behold, I bring you good news of a great joy that will be for all the people.

10 ฝ่ายทูตองค์นั้นกล่าวแก่เขาว่า   “อย่ากลัวเลย   เพราะข้าพระองค์นำข่าวดีมายังท่านทั้งหลาย   คือความปรีดียิ่งซึ่งจะมาถึงคนทั้งปวง

11 For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord.

11 เพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของท่านทั้งหลาย   คือพระคริสต์เจ้ามาบังเกิดที่เมืองดาวิด

www.gotquestions.org/Thai    

 

Angels maale or female?

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top