Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Thursday, December 24, 2015

 

I was blessed to have been born to parents who loved God.

ขอบคุณพระเจ้าที่ฉันได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อแม่ที่รักพระเจ้า

I was raised from a young age to pray about everything, to go to church, and to follow Christ’s loving example.

ฉันได้รับการเลี้ยงดูในวัยเด็กให้รู้จักอธิษฐานเกี่ยวกับทุกสิ่ง   ไปนมัสการที่โบสถ์  และติดตามแบบอย่างความรักของพระคริสต์

Life was pretty simple and I accepted Christ into my heart at age 5 at Sunday school.

ชีวิตก็ช่างเรียบง่ายสบายมาก   และฉันได้ต้อนรับพระคริสต์เข้ามาในจิตใจของฉัน   ตอนที่ฉันอายุ 5 ขวบ  เมื่อไปเรียนพระคัมภีร์วันอาทิตย์

As we all know, becoming a Christian does not mean that our lives will always be perfect.

อย่างที่เราทุกคนรู้ดี   การกลับใจเป็นคริสเตียนไม่ได้หมายความว่าชีวิตของเราจะสมบูรณ์แบบเสมอไป

My simple life was about to change.

ชีวิตที่เรียบง่ายสบายของฉันก็ถึงคราวพบการเปลี่ยนแปลง

When I was seven, my dad died suddenly of a heart attack.

เมื่อฉันอายุได้ 7 ขวบ  พ่อของฉันเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลัน

He was a healthy doctor who had devoted his life to doing missionary work.

ท่านเป็นแพทย์ที่มีสุขภาพดี  ที่ได้อุทิศชีวิตของท่านรับใช้งานด้านมิชชันนารี

He was only 34 years old.

ท่านมีอายุได้เพียง 34 ปีเท่านั้น

As a result of that huge loss in my life, I became a very self-conscious and fearful child.

ผลาจากการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของฉัน    ฉันกลายเป็นเด็กหมกมุ่นกับตัวเองและมักหวาดผวา

My mother married another man who was not a nice person, even though he was a pastor.

คุณแม่ของฉันได้แต่งงานใหม่กับคนที่ไม่ได้เป็นคนดีนัก  แม้เขาจะเป็นผู้รับใช้สอนศาสนา

I learned at a young age that a person can know all about the Bible and God, but still not have Him in their hearts, changing their attitudes.

ฉันได้เรียนรู้ในวัยเด็กว่า  คนเราสามารถรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับพระคัมภีร์และพระเจ้า แต่พวกเขาก็ไม่ได้มีพระองค์ในจิตใจ  เพื่อเปลี่ยนทัศนคติของพวกเขาใหม่

Some people were untrustworthy, even Christian men, like my stepfather.

บางคนก็ไม่น่าไว้วางใจ   แม้แต่ผู้ชายคริสเตียน  อย่างเช่นพ่อเลี้ยงของฉัน

In some ways, this made me closer to my Heavenly Father, because I knew He would never let me down.

ด้วยเหตุนี้เอง   ทำให้ฉันได้เข้าใกล้ชิดกับพระบิดาบนสวรรค์ของฉัน  เพราะฉันรู้ว่าพระองค์จะไม่ทรงทำให้ฉันเสียใจ

During high school, I was very much in the minority as a Christian.

ระหว่างเรียนชั้นมัธยมปลาย   ฉันอยู่ในชนกลุ่มน้อยเป็นที่นับถือศาสนาคริสต์

In my school, the only Christians were my two brothers and me.

ที่โรงเรียนของฉัน มีเพียงพี่ชายสองคนของฉันและฉันเท่านั้นที่เป็นคริสเตียน

Although we had friends, we dealt with persecution – mostly teasing and being left out of things.

ถึงแม้ว่าเราจะมีเพื่อนมากมาย   เราก็เจอกับการกดขี่ข่มเหง – ส่วนใหญ่ชอบล้อเลียนเรา และไม่ยอมเข้ามาร่วมกับเรา

At times I questioned why it seemed that all my friends who weren’t following God seemed to have more fun and easier lives.

ในบางครั้ง   ฉันถามตัวเองว่าทำไมมันดูเหมือนว่าเพื่อน ๆ ทุกคนของฉันที่ไม่ได้ติดตามพระเจ้า   ดูเหมือนจะมีความสนุกสนาน และมีชีวิตที่เรียบง่ายสบายกว่าฉันอีก

At age 16, I was able to travel abroad and attend school in Australia.

ตอนอายุ 16 ปี ฉันก็ได้ออกเดินทางไปต่างประเทศ   และเข้าเรียนในในประเทศออสเตรเลีย

There the Lord surrounded me with Christian friends and we had many in-depth discussions about God and His faithfulness.

ที่นั่นพระเจ้าทรงให้ฉันมีเพื่อนที่นับถือศาสนาคริสต์แวดล้อมมาก และเราได้ร่วมกันอภิปรายในเชิงลึกเกี่ยวกับพระเจ้าและความสัตย์ซื่อของพระองค์

I could see, looking back, that even though my life hadn’t been easy, God had protected and provided for me through all of my trials.

เมื่อมองย้อนกลับไป ฉันได้เห็นว่า   ถึงแม้ชีวิตของฉันไม่ได้สุขสบายนัก  พระเจ้าได้ทรงคุ้มครองและทรงกรุณาจัดเตรียมเพื่อให้ฉันผ่านพ้นการทดลองทุกอย่าง

It was in Australia, without my parents nearby, that my faith truly became my own.

ที่ประเทศออสเตรเลีย   โดยที่ฉันไม่มีพ่อแม่อยู่ใกล้   แต่ฉันยังยึดมั่นความเชื่อไว้ได้อย่างแท้จริง

I committed my future to Him, whatever would come.

ฉันขอมอบถวายชีวิตในอนาคตของฉันกับพระองค์  ไม่ว่าจะเกิดสิ่งใดตามมา
I attended a very liberal, almost anti-Christian college where my faith was tested by many atheist professors.

ฉันได้เข้าศึกษาในวิทยาลัยแนวคิดเสรีนิยม  ที่เกือบต่อต้านคริสเตียน   ที่ซึ่งความเชื่อของฉันได้รับการทดสอบโดยศาสนาจารย์หลายคนที่เชื่อว่าไม่มีพระเจ้า

I sought out other believers and studied the scriptures.

ฉันเจาะจงหาเพื่อนผู้เชื่อคนอื่น ๆ และได้ศึกษาพระคัมภีร์

God showed Himself more than ever to be my faithful Abba Father here and even blessed me with good grades from the most anti-Christian professors.

พระเจ้าทรงสำแดงพระองค์เองให้เห็นมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นพระบิดาที่สัตย์ซื่อที่นี่ และทรงอวยพรให้ฉันมีผลการเรียนได้เกรดดี  จากศาสตราจารย์ส่วนใหญ่ที่ต่อต้านคริสเตียน

At University, God placed a clear call to serve in missions on my life.

ที่มหาวิทยาลัยพระเจ้าทรงเรียกฉันอย่างชัดเจน เพื่อที่จะให้ชีวิตฉันรับใช้งานมิชชันนารี

Eventually, I became a teacher, married and became a missionary in Asia.

ในที่สุด  ฉันได้เป็นครู  ได้แต่งงานและกลายเป็นมิชชันนารีในทวีปเอเชีย

While on the mission field in Taiwan, my faith would be tested more than ever.

ในขณะที่ทำงานประกาศภาคสนามในไต้หวัน  ฉันได้ถูกทดสอบความเชื่อมากขึ้นกว่าเดิม

Taiwan is a Buddhist and Confucianism country and we felt very strongly that every day we were there sharing God’s Word we were in a spiritual battle.

ไต้หวันเป็นประเทศที่นับถือศาสนาพุทธ และลัทธิขงจื๊อ  และทุกๆ วันเราได้ทำการแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าอย่างเข้มแข็งที่นั่น เพราะเรากำลังต่อสู้ฝ่ายจิตวิญญาณ

By this time, we had been blessed with three children, all under age 8. Out of the blue, I started to develop a heart condition.

ในช่วงเวลานี้  พระเจ้าทรงอวยพรให้เราได้มีลูกสามคน   ทั้งหมดอายุต่ำกว่า 8 ขวบ   อย่างกะทันหันและไม่ทันคาดคิด ฉันเริ่มที่จะมีปัญหากับหัวใจ

I had always been very athletic and in excellent health so this seemed to be an attack from the enemy.

ฉันได้เล่นกีฬาเสมอมา  และแข็งแรงมีสุขภาพดี  ดังนั้นครั้งนี้ดูเหมือนศัตรูจะเข้ามาโจมตี

However, with my dad’s health history, we knew I couldn’t ignore it.

อย่างไรก็ตาม ด้วยประวัติสุขภาพคุณพ่อของฉัน  เรารู้ว่าฉันไม่สามารถมองข้ามได้

We asked for prayers from our Christian friends and family, but the condition continued to worsen.

เราขอให้เพื่อนๆ ของเราที่นับถือคริสต์และครอบครัวอธิษฐานเผื่อ แต่อาการของฉันยังคงแย่ลงอีก

The doctors told me to try many different medicines, but nothing helped.

หมอบอกว่าจะลองกินยาที่แตกต่างกันหลายอย่าง แต่ไม่ได้ช่วยอะไรเลย

They could identify no cause through many different tests and found no way to help me.

พวกเขาไม่สามารถระบุสาเหตุทั้งที่ผ่านการทดสอบต่างๆ กันหลายครั้ง  และไม่พบวิธีที่จะช่วยฉันได้

They told me that I needed to be on bed rest, couldn’t play with my children and that my heart would “wear out” quickly.

พวกเขาบอกฉันว่า  ฉันจำเป็นจะต้องนอนพักผ่อนบนเตียง   ไม่สามารถเล่นกับลูก ๆ ของฉันได้   และว่าหัวใจของฉันจะ "เหนื่อย" อย่างรวดเร็ว

There was no surgery to be done.

ไม่จำเป็นต้องทำการผ่าตัด

I had always believed that the miracles of the Bible were not only for the past, but were happening today.

ฉันมีความเชื่ออยู่เสมอว่า การอัศจรรย์ในพระคัมภีร์ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงในอดีต แต่ทุกวันนี้ยังมีเกิดขึ้นได้

I knew the Lord could heal me, but I also knew that He sometimes allows people, like my father, to die and that His will is beyond our understanding.

ฉันรู้ว่าพระเจ้าทรงสามารถรักษาฉันได้   แต่ฉันก็รู้ว่าบางครั้งพระองค์ทรงยอมให้ผู้คน  เหมือนอย่างพ่อของฉันตายได้   และว่าพระองค์ทรงอยู่เหนือความเข้าใจของเรา

My Taiwanese pastor, however, refused to accept that this might be God’s will for me.

อย่างไรก็ตาม ผู้รับใช้สอนศาสนาชาวไต้หวันของฉัน ปฏิเสธที่จะยอมรับว่านี่อาจจะเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับฉัน

He heard of many traveling evangelists who were coming to Taiwan and asked me to go see each of them with him.

ท่านได้ยินว่าผู้ประกาศศาสนามากมายกำลังเดินทางมายังไต้หวัน   และขอให้ฉันไปกับท่านเพื่อไปพบพวกเขาแต่ละคน

During these missionary visits, we witnessed many miraculous healings of sight, paralysis, skin diseases, joint problems and illnesses!

ในระหว่างมิชชันนารีเหล่านี้มาเยือน    เราเห็นการรักษาที่น่าอัศจรรย์ทั้งด้านสายตามองเห็นได้   โรคอัมพาต   โรคผิวหนัง   ปัญหาไขข้อและโรคภัยมากมาย!

God’s miracles have never ceased!

การอัศจรรย์ของพระเจ้าไม่มีวันสิ้นสุดเลย!

We have simply failed to ask and to ask in prayer, with a believing heart

พวกเราเพียงแต่ละเลยอธิษฐานทูลขอด้วยจิตใจที่เต็มด้วยความเชื่อ

Matthew 21:22 22And whatever you ask in prayer, you will receive, if you have faith.”

22สิ่งสารพัดซึ่งท่านอธิษฐานขอด้วยความเชื่อ   ท่านจะได้”

However, God chose not to heal my heart condition. It continued to worsen for months.

 แต่อย่างไรก็ตาม พระเจ้าทรงเลือกที่จะไม่รักษาโรคหัวใจของฉัน  มันยังคงแย่ลงอีกเป็นเวลาหลายเดือน

Another traveling missionary came to our city; one who we heard had the gift of healing.

มิชชันนารีอีกคนหนึ่งเดินทางมาถึงเมืองของเรา; เป็นคนที่เราได้ยินเรื่องที่เขามีของประทานในการรักษา

The missionary was a man from Texas, who wanted no credit and wanted only to give glory to God.

มิชชันนารีคนนี้มาจากเท็กซัส   ผู้ที่ไม่ต้องการการยกย่องนับถือ  และต้องการเพียงเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า

The Holy Spirit showed up powerfully that night, literally coming in with the sound of a rushing wind and knocking people to the floor in a gentle wave, with speaking of many tongues and the gift of laughter – like nothing I had ever witnessed.

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสำแดงฤทธิ์อำนาจเต็มที่ในคืนนั้น   มาพร้อมด้วยเสียงลมพัดมาเร็ว และพัดพาผู้คนล้มลงบนพื้นโดยคลื่นเบาๆ    พร้อมกับเสียงพูดภาษาแปลกๆมากมาย   และของประทานด้านเสียงหัวเราะ – ไม่เหมือนอะไรที่ฉันได้เคยเห็น

It was beautiful, awe-inspiring and so clearly a gift from our Lord.

มันเป็นภาพที่สวยงาม   เร้าใจมากเหลือเกิน  และชัดเจนว่าเป็นของประทานจากพระเจ้าของเรา

During the service, which lasted hours because nobody wanted to leave, I was approached by another pastor who spoke only Taiwanese.

ในระหว่างการนมัสการ ซึ่งกินเวลาหลายชั่วโมง เพราะไม่มีใครอยากจะลุกออกไป  ผู้รับใช้อีกคนเข้ามาใกล้ผม   ผู้ที่พูดเพียงภาษาจีนไต้หวัน

He placed his hand on my heart, prayed, and told me in broken English to shout “Hallelujah” to the Lord seven times in my loudest voice. 

ท่านวางมือของท่านที่หัวใจของฉัน   อธิษฐานและบอกฉันเป็นภาษาอังกฤษกระท่อนกระแท่น ให้ร้องตะโกนว่า "ฮาเลลูยา" แด่พระเจ้าเจ็ดครั้งด้วยเสียงดังที่สุดของฉัน

I have no idea why God may have asked me to do this except that I was a quiet, private person and doing this showed my complete obedience and belief in Him.

ผมคิดไม่ออกว่าทำไมพระเจ้าได้ทรงขอให้ฉันทำเช่นนี้    ยกเว้นว่าฉันเป็นคนที่เงียบ  รักความเป็นส่วนตัว   และการทำเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าฉันยอมเชื่อฟังโดยสิ้นเชิง และมีความเชื่อในพระองค์

Then with a smile, the Taiwanese man said, “God says, two weeks, you better.”

จากนั้นด้วยรอยยิ้ม  อาจารย์ชาวไต้หวันได้กล่าวว่า " พระเจ้าตรัสว่า  ในสองสัปดาห์เจ้าจะมีอาการดีขึ้น"

And I was completely healed in two weeks! That was ten years ago and my heart is strong and normal, I get to play with my kids, serve as a volleyball coach and am blessed to be here on a sports outreach to play with God’s precious children in Thailand.

และแล้วฉันก็หายสนิทในอีกสองสัปดาห์! นั่นคือเมื่อสิบปีก่อนและหัวใจของฉันตอนนี้แข็งแรงและปกติ     ฉันได้เล่นกับเด็ก ๆ  เล่นเป็นโค้ชวอลเลย์บอลและฉันมีความสุขที่ได้มาอยู่ที่นี่   เพื่อพาเด็กๆ ออกไปนอกสถานที่  เล่นกีฬากับเด็กๆ ที่มีค่าของพระเจ้าในประเทศไทย

God is truly faithful and I am humbled that He chose to bless and heal me. All glory and praise to Him, my Savior, Christ Jesus.

พระเจ้าทรงสัตย์ซื่ออย่างแท้จริง  และฉันถ่อมตัวยอมรับว่าพระองค์ทรงเลือกที่จะรักษาฉันให้หาย  ขอถวายพระสิริและสรรเสริญแด่พระองค์  พระผู้ช่วยให้รอดของฉัน   พระเยซูคริสต์เจ้า

Mindy's Testimony คำให้การของมินดี้

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top