Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Friday, December 25, 2015

 

Hello, my name is Caleb Warnken and I’m 13 years old.

สวัสดีครับ ชื่อของผมคือคาเลบ วอนเคน และผมมีอายุ 13 ปี

I was born into a Christian family in the USA.

ผมเกิดมาในครอบครัวคริสเตียน   ในประเทศสหรัฐอเมริกา

At a very young age, I was taught by my parents to love and follow God.

ในวัยเด็ก   คุณพ่อคุณแม่สอนให้ผมรักและติดตามพระเจ้า

My family went to church every week and at the age of five I accepted Christ into my heart.

ครอบครัวของผมไปโบสถ์ทุกสัปดาห์    และตอนผมอายุห้าขวบ  ผมได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในจิตใจของผม

My family spent 6 years as missionaries in Taiwan, Australia and now we live in South Korea.

ครอบครัวของผมใช้เวลา 6 ปี  รับใช้งานมิชชันนารีในไต้หวัน  ออสเตรเลียและตอนนี้เราอยู่ในเกาหลีใต้

But we came home to the USA every couple of years to the state of Montana where my grandparents live. 

แต่เรากลับมาเยี่ยมบ้านที่ประเทศสหรัฐอเมริกาทุกสองปี  ที่รัฐมอนทานา ที่ซึ่งปู่ย่าตายายของผมอาศัยอยู่

Throughout these years I went to Christian programs and camps such as AWANA, Vacation Bible Schools, and summer Bible camps.

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา   ผมไปเข้าร่วมโครงการณ์คริสเตียนและค่ายมากมาย เช่น  โรงเรียนสอนพระคัมภีร์วันหยุดอวานา  และค่ายพระคัมภีร์ภาคฤดูร้อน

During these camps and programs, I memorized scripture and learned a lot about God.

ในระหว่างการเข้าค่ายและโครงการเหล่านี้   ผมจดจำข้อคัมภีร์ได้และได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้ามากมาย

However, being a Christian didn’t make my life perfect.

อย่างไรก็ตาม  การเป็นคริสเตียนก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตของผมสมบูรณ์แบบ

Compared to many people in the world, I know I have had an easy life.

เมื่อเปรียบเทียบกับหลาย ๆ คนในโลก  ผมรู้ว่าผมมีชีวิตที่สุขสบายเรียบง่าย

But, there were still some challenges that I had to face.

แต่  ผมยังต้องเผชิญกับความท้าทายบางอย่าง

One example was having to move a lot.

ตัวอย่างหนึ่งคือการโยกย้ายหลายครั้ง

Leaving my grandparents, cousins, friends, and pets to move overseas made me very sad.

เมื่อออกจากบ้านปู่ย่าตายายของผม   ลูกพี่ลูกน้อง เพื่อนๆ และสัตว์เลี้ยง  เพื่อย้ายข้ามน้ำข้ามทะเลไปอยู่ต่างประเทศ  ผมเศร้ามาก

Another problem that I had to go through was when my older brother left South Korea to go back to the States.

ปัญหาอีกประการหนึ่งที่ผมต้องผ่านไปให้ได้ก็คือ    ตอนที่พี่ชายของผมออกจากประเทศเกาหลีใต้เพื่อที่จะกลับไปอเมริกา

This also made me sad and I miss him a lot.

เรื่องนี้ยังทำให้ผมเศร้าและผมคิดถึงเขามาก


Another challenge was being in cultures that are very different from mine.

งานท้าทายอีกอย่างหนึ่งคือการอยู่ในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมากจากวัฒนธรรมของผม

Sometimes I feel like no one can understand me.

บางครั้งผมรู้สึกเหมือนไม่มีใครสามารถเข้าใจผมเลย

But, even though these challenges were hard, God helped me get through all of them.

แต่  ถึงแม้ว่าความท้าทายเหล่านี้หนักมาก   พระเจ้าได้ทรงช่วยให้ผมก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดไปได้

He helped me face these problems by comforting me because I always know He is there for me.

พระองค์ทรงช่วยให้ผมเผชิญกับปัญหาเหล่านี้โดยทรงปลอบโยนผม   เพราะผมรู้เสมอว่าพระองค์ทรงประทับที่นั่นเพื่อผม

He has also given me my family and friends to help me through.

นอกจากนี้พระองค์ยังทรงให้ครอบครัวและเพื่อน ๆ แก่ผมเพื่อช่วยให้ผมผ่านพ้นปัญหาไปได้

I am excited to be in Thailand to help people and I know that it will be a good experience serving them.

ผมรู้สึกตื่นเต้นที่มาอยู่ในประเทศไทย   เพื่อช่วยเหลือผู้คน  และผมรู้ว่ามันจะเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ได้รับใช้พวกเขา

I hope my testimony helps people see that God is faithful and He is good to everyone, even the people who don’t know Him yet.

ผมหวังว่าคำพยานของผมจะช่วยให้ผู้คนเห็นว่า  พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและทรงดีกับทุกคนแม้กระทั่งคนที่ยังไม่รู้จักพระองค์

Caleb and Christmas แม็กเคเล็บและคริสต์มาส

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top