Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Saturday, December 26, 2015

 

 Book of Colossians

วลีหลัก: พระธรรมโคโลสี

 

Can you summarize the Book of Colossians? What is the Book of Colossians all about?

คุณสามารถสรุปพระธรรมโคโลสีได้หรือไม่  พระธรรมโคโลสีทั้งหมดเกี่ยวกับอะไร

 

Author: The apostle Paul was the primary writer of the book of Colossians , Timothy is also given some credit.
ผู้
ประพันธ์: อัครทูตเปาโลเป็นผู้เขียนพระธรรมโคโลสีเป็นคนแรก   และเชื่อกันว่าทิโมธีมีส่วนช่วยเขียนบ้าง

Colossians โคโลสี 1:1 1Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, and Timothy our brother,

1เปาโล   อัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามพระทัยของพระเจ้าและทิโมธีน้องชาย 

Date of Writing: The Book of Colossians was likely written between A.D. 58-62.
วันที่เขียน:
พระธรรมโคโลสีอาจเขียนขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 58-62

 

Purpose of Writing: The book of Colossians is a mini-ethics course, addressing every area of Christian life.

จุดประสงค์ของการเขียน : พระธรรมโคโลสีเป็นแนวกึ่งจริยธรรม  พูดถึงทุกแง่มุมของชีวิตคริสเตียน

Paul progresses from the individual life to the home and family, from work to the way we should treat others.

เปาโลเริ่มสั่งสอนเรื่องชีวิตของแต่ละบุคคล   ก้าวไปถึงบ้านและครอบครัว  จากการประพฤติไปจนถึงวิธีที่เราควรปฏิบัติต่อผู้อื่น

The theme of this book is the sufficiency of our Lord, Jesus Christ, in meeting our needs in every area.
รูปแบบของ
พระธรรมเล่มนี้คือความมีพอเพียงในองค์พระเยซูคริสต์   ที่เพียงพอแล้วสำหรับความต้องการของเราในทุกด้าน

Key Verses:

ข้อพระคัมภีร์ที่สำคัญ:

Colossians โคโลสี 1:15-16 15He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation.

15พระองค์ทรงเป็นพระฉายของพระเจ้า   ผู้ซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตา   ทรงเป็นบุตรหัวปีเหนือสรรพสิ่งทั้งปวง

16For by Him all things were created, in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities—all things were created through Him and for Him.

16เพราะว่าในพระองค์สรรพสิ่งได้ถูกสร้างขึ้น   ทั้งในท้องฟ้าและที่แผ่นดินโลก   สิ่งซึ่งประจักษ์แก่ตาและซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตา   ไม่ว่าจะเป็นเทวบัลลังก์   หรือเป็นเทพอาณาจักร   หรือเป็นเทพผู้ครองหรือศักดิเทพ   สรรพสิ่งทั้งสิ้นถูกสร้างขึ้น   โดยพระองค์และเพื่อพระองค์
Colossians โคโลสี 2:8  8 See to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit, according to human tradition, according to the elemental spirits*n8.5 of the world, and not according to Christ.

8จงระวังให้ดี   อย่าให้ผู้ใดทำให้ท่านตกเป็นเหยื่อด้วยหลักปรัชญา   และด้วยคำล่อลวงอันเหลวไหลตามตำนานของมนุษย์   ตามวิญญาณต่างๆแห่งสากลจักรวาล   ไม่ใช่ตามพระคริสต์  
Colossians โคโลสี 3:12-13 12 Put on then, as God's chosen ones, holy and beloved, compassion, kindness, humility, meekness, and patience,

12เหตุฉะนั้นในฐานะที่เป็นพวกซึ่งพระเจ้าทรงเลือกไว้   เป็นพวกที่บริสุทธิ์และเป็นพวกที่ทรงรัก จงสวมใจเมตตา ใจปรานี ใจถ่อม ใจอ่อนสุภาพ ใจอดทนไว้นาน

13bearing with one another and, if one has a complaint against another, forgiving each other; as the Lord has forgiven you, so you also must forgive.

13จงผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งกันและกัน   และถ้าแม้ว่าผู้ใดมีเรื่องราวต่อกัน   ก็จงยกโทษให้กันและกัน   องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดยกโทษให้ท่านฉันใด   ท่านจงกระทำอย่างนั้นเหมือนกัน
Colossians โคโลสี 4:5-6  5 Conduct yourselves wisely toward outsiders, making the best use of the time.

5จงปฏิบัติกับคนภายนอกด้วยใช้สติปัญญา โดยฉวยโอกาส

6Let your speech always be gracious, seasoned with salt, so that you may know how you ought to answer each person.

6จงให้วาจาของท่านประกอบด้วยเมตตาคุณเสมอ   ปรุงด้วยเกลือให้มีรส   เพื่อท่านจะได้รู้จักตอบให้จุใจแก่ทุกคน

Brief Summary: Colossians was written explicitly to the defeat heresy that had arisen in Colossae, which endangered the existence of the church.

บทสรุปโดยย่อ: พระธรรมโคโลสีถูกเขียนขึ้นอย่างเปิดเผยเพื่อลบล้างศาสนานอกรีตที่เกิดขึ้นในเมืองโคโลสี   ซึ่งเข้ามาทำอันตรายต่อการดำรงอยู่ของคริสตจักร                     

While we do not know what was told to Paul, this letter is his response.
ในขณะที่เราไม่ทราบว่า
เปาโลทราบเรื่องใดมาบ้าง  ท่านตอบสนองในรูปจดหมายฉบับนี้

 We can surmise based on Paul’s response that he was dealing with a defective view of Christ. (His real and true humanity and not accepting His full deity.)

เราสามารถคาดคะเนได้จากการตอบสนองของเปาโลว่า   ท่านได้ช่วยอธิบายทัศนะที่มีข้อตำหนิเรื่องพระคริสต์ ( ความเป็นพระองค์  ความเป็นมนุษย์ที่แท้จริง และการไม่ยอมรับความเป็นพระเจ้าบริบูรณ์ของพระองค์)

Paul appears also to dispute the “Jewish” emphasis on circumcision and traditions

ปรากฏว่าเปาโลได้โต้แย้งเรื่องที่ "ชาวยิว" เน้นความสำคัญเรื่องการเข้าสุหนัตและประเพณีต่างๆ ด้วย

Colossians โคโลสี 2:8-118 See to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit, according to human tradition, according to the elemental spirits* of the world, and not according to Christ.

8จงระวังให้ดี   อย่าให้ผู้ใดทำให้ท่านตกเป็นเหยื่อด้วยหลักปรัชญา   และด้วยคำล่อลวงอันเหลวไหลตามตำนานของมนุษย์   ตามวิญญาณต่างๆแห่งสากลจักรวาล   ไม่ใช่ตามพระคริสต์

9For in Him the whole fullness of deity dwells bodily,

9เพราะว่าในพระองค์นั้น   สภาพของพระเจ้าดำรงอยู่อย่างบริบูรณ์

10and you have been filled in Him, who is the head of all rule and authority.

10และท่านได้บรรลุถึงความครบบริบูรณ์ในพระองค์   ผู้เป็นศีรษะแห่งปวงเทพผู้ครองและ ศักดิเทพ                                                                                                                                                                                                                       11In Him also you were circumcised with a circumcision made without hands, by putting off the body of the flesh, by the circumcision of Christ,

11ในพระองค์นั้น   ท่านได้รับพิธีเข้าสุหนัตที่มือมนุษย์มิได้กระทำ   โดยที่ท่านได้สละกายเนื้อหนังเสียในการเข้าสุหนัตแห่งพระคริสต์

Colossians โคโลสี 3:11 11Here there is not Greek and Jew, circumcised and uncircumcised, barbarian, Scythian, slave, free; but Christ is all, and in all.

11อย่างนี้ไม่เป็นพวกกรีกหรือพวกยิว   ไม่เป็นผู้ที่เข้าสุหนัตหรือไม่ได้เข้าสุหนัต   พวกคนต่างชาติหรือชาวสิเธีย   ทาสหรือไทก็ไม่เป็น   แต่ว่าพระคริสต์ทรงเป็นสารพัด   และทรงดำรงอยู่ในสารพัด  

The heresy addressed appears to be either a Jewish-Gnosticism or a mix between Jewish asceticism and Greek (Stoic?) philosophy.

ศาสนานอกรีตที่กล่าวถึง  ปรากฏว่าเป็นแบบพวกนอสติค-ชาวยิว หรือพวกผสมผสานระหว่างการบำเพ็ญตนเคร่งครัดแบบยิวและปรัชญา (สโตอิค) แบบกรีก

He does a remarkable job in pointing us to the sufficiency of Christ.
ท่านทำงานที่โดดเด่นในการชี้ให้เราเห็นความพอเพียงของพระคริสต์
The book of Colossians contains doctrinal instruction about the deity of Christ and false philosophies (1:15-2:23), as well as practical exhortations regarding Christian conduct, including friends and speech (3:1-4:18).
พระธรรมโคโลสีมีทั้งหลักคำสอนเกี่ยวกับสถานภาพพระเจ้าของพระคริสต์ และปรัชญาเทียมเท็จ (1: 15-2: 23) เช่นเดียวกับการให้คำแนะนำเชิงระพฤติปฏิบัติตามแบบคริสเตียน รวมทั้งเพื่อน และคำพูด (3: 1-4: 18)

 

Connections: As with all the early churches, the issue of Jewish legalism in Colosse was of great concern to Paul.

การเชื่อมต่อ: เช่นเดียวกับคริสตจักรในยุคแรก  ประเด็นที่ชาวยิวยึดหลักธรรมบัญญัติในเมืองโคโลสีเป็นสิ่งที่เปาโลเป็นห่วงกังวลมาก

So radical was the concept of salvation by grace apart from works that those steeped in Old Testament law found it very difficult to grasp.

ดังนั้นแนวคิดเรื่องความรอดโดยพระคุณเป็นพื้นฐานสำคัญ   ไม่ใช่จากการประพฤติ  ซึ่งบรรดาคนที่ยึดเอาธรรมบัญญัติในพันธสัญญาเดิมพบว่ามันยากมากที่จะเข้าใจได้

Consequently, there was a continual movement among the legalists to add certain requirements from the law to this new faith.

ผลที่ตามมาคือ  ท่ามกลางพวกที่ยึดมั่นในธรรมบัญญัติ   ยังคงมีการเคลื่อนไหวเพื่อเพิ่มเติมข้อกำหนดธรรมบัญญัติบางข้อลงในความเชื่อใหม่นี้

Primary among them was the requirement of circumcision which was still practiced among some of the Jewish converts.

ในท่ามกลางพวกเขาเหล่านั้น   เบื้องต้นพวกเขาเรียกร้องให้เพิ่มการถือพิธีเข้าสุหนัต  ซึ่งชาวยิวบางคนที่กลับใจใหม่ยังคงปฏิบัติอยู่

Paul countered this error in Colossians 2 in which he declared that circumcision of the flesh was no longer necessary because Christ had come.

เปาโลตอบโต้ข้อผิดพลาดนี้ในโคโลสีบทที่ 2 ในการที่ท่านประกาศว่าพิธีเข้าสุหนัตโดยขลิบเนื้อหนังนั้นไม่จำเป็นต่อไป เพราะพระคริสต์ได้เสด็จมาแล้ว

Colossians โคโลสี 2:11-15 11Here there is not Greek and Jew, circumcised and uncircumcised, barbarian, Scythian, slave, free; but Christ is all, and in all.

11อย่างนี้ไม่เป็นพวกกรีกหรือพวกยิว ไม่เป็นผู้ที่เข้าสุหนัตหรือไม่ได้เข้าสุหนัต พวกคนต่างชาติหรือชาวสิเธีย ทาสหรือไทก็ไม่เป็น   แต่ว่าพระคริสต์ทรงเป็นสารพัด   และทรงดำรงอยู่ในสารพัด  

12Put on then, as God's chosen ones, holy and beloved, compassion, kindness, humility, meekness, and patience,

12เหตุฉะนั้นในฐานะที่เป็นพวกซึ่งพระเจ้าทรงเลือกไว้   เป็นพวกที่บริสุทธิ์และ เป็นพวกที่ทรงรัก จงสวมใจเมตตา ใจปรานี ใจถ่อม ใจอ่อนสุภาพ ใจอดทนไว้นาน

13bearing with one another and, if one has a complaint against another, forgiving each other; as the Lord has forgiven you, so you also must forgive.

13จงผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งกันและกัน   และถ้าแม้ว่าผู้ใดมีเรื่องราวต่อกัน   ก็จงยกโทษให้กันและกัน   องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดยกโทษให้ท่านฉันใด   ท่านจงกระทำอย่างนั้นเหมือนกัน

14And above all these put on love, which binds everything together in perfect harmony.

14แล้วจงสวมความรักทับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด เพราะความรักย่อมผูกพันทุกสิ่งไว้ให้ถึงซึ่ง ความสมบูรณ์

15And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body. And be thankful.

15และจงให้สันติสุขของพระคริสต์ครองจิตใจของท่าน   พระเจ้าทรงเรียกท่านไว้ให้เป็นกายเดียวด้วย   เพื่อสันติสุขนั้น   และท่านจงมีใจกตัญญู

His was a circumcision of the heart, not the flesh, making the ceremonial rites of the Old Testament law no longer necessary

หลักของท่านคือการเข้าสุหนัตด้วยจิตใจ  ไม่ใช่ด้วยเนื้อหนัง   ไม่จำเป็นต้องยึดพิธีกรรมตามธรรมบัญญัติในพันธสัญญาเดิมอีกต่อไป

Deuteronomy พระราชบัญญัติ 10:16 16Circumcise therefore the foreskin of your heart, and be no longer stubborn.

16เพราะฉะนั้นจงตัดใจ อย่าดื้อดึงอีกต่อไป

Deuteronomy พระราชบัญญัติ 30:6 6And the LORD your God will circumcise your heart and the heart of your offspring, so that you will love the LORD your God with all your heart and with all your soul, that you may live.  

6แล้วพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน จะทรงตัดใจของท่านและใจของบุตรหลานของท่าน   เพื่อท่านจะได้รักพระเยโฮวาห์ พระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน   เพื่อท่านทั้งหลายจะมีชีวิตอยู่ได้

Jeremiah เยเรมีย์ 4:4 4Circumcise yourselves to the LORD; remove the foreskin of your hearts, O men of Judah and inhabitants of Jerusalem; lest My wrath go forth like fire, and burn with none to quench it, because of the evil of your deeds.”

4ดูก่อน คนยูดาห์และชาวกรุงเยรูซาเล็มเอ๋ย   จงเอาตัวรับพิธีเข้าสุหนัตถวายแด่พระเจ้า   จงตัดหนังปลายหัวใจของเจ้าเสีย   เกรงว่าความกริ้วของเราจะพลุ่งออกไปอย่างไฟ   และเผาไหม้ไม่มีใครจะดับได้   เหตุด้วยความชั่วแห่งการกระทำทั้งหลายของเจ้า”

Jeremiah เยเรมีย์ 9:26 26Egypt, Judah, Edom, the sons of Ammon, Moab, and all who dwell in the desert who cut the corners of their hair, for all these nations are uncircumcised, and all the house of Israel is uncircumcised in heart.”

26อียิปต์ ยูดาห์ เอโดม และคนอัมโมน   โมอับและทุกคนที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร   บรรดาคนที่โกนผมจอนหู   เพราะบรรดาประชาชาติเหล่านี้มิได้รับพิธีเข้าสุหนัต   และบรรดาประชาอิสราเอลก็มิได้รับพิธีเข้าสุหนัตทางใจ”

Acts กิจการ7:51 51“You stiff-necked people, uncircumcised in heart and ears, you always resist the Holy Spirit. As your fathers did, so do you.

51“โอ คนชาติหัวแข็งใจดื้อหูตึง ท่านทั้งหลายขัดขวางพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เสมอ   บรรพบุรุษของท่านทำอย่างไร ท่านก็ทำอย่างนั้นด้วย

Romans โรม 2:29 29But a Jew is one inwardly, and circumcision is a matter of the heart, by the Spirit, not by the letter. His praise is not from man but from God.

29คนที่เป็นยิวแท้   คือคนที่เป็นยิวภายใน  และการเข้าสุหนัตแท้นั้นเป็นเรื่องของจิตใจ   ตามพระวิญญาณมิใช่ตามตัวบทบัญญัติ  คนอย่างนั้นพระเจ้าสรรเสริญ  มนุษย์ไม่สรรเสริญ

Practical Application: Although Paul addresses many areas, the basic application for us today is the total and complete sufficiency of Christ in our lives, both for our salvation and our sanctification.

การประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ : ถึงแม้ว่าเปาโลกล่าวถึงหลายๆ เรื่อง   การประยุกต์ใช้ขั้นพื้นฐานสำหรับเราทุกวันนี้    คือความมีทุกอย่างเพียงพอครบบริบูรณ์ของพระคริสต์ในชีวิตเรา  ทั้งความรอดที่ทรงประทานให้และการที่เราต้องชำระตัวให้บริสุทธิ์

We must know and understand the gospel so as not to be led astray by subtle forms of legalism and heresy.

เราต้องรู้และเข้าใจพระกิตติคุณ    เพื่อที่จะไม่ถูกชักนำให้หลงผิดจากรูปแบบที่แยบยลของการยึดถือกฏและศาสนานอกรีต

We must be on guard for any deviation that would diminish the centrality of Christ as Lord and Savior.

เราต้องเฝ้าระวังการเบี่ยงเบนใดๆ ที่ลดความเป็นศูนย์กลางของพระคริสต์  ผู้ทรงเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดให้น้อยลงไป                                                                             Any “religion” that tries to equate itself with the truth using books that are claimed to stand on equal authority of the Bible, or which combines human effort with divine accomplishment in salvation must be avoided.

"ศาสนา" ใด ๆ ที่พยายามที่จะเทียบเท่ากับความจริง   โดยใช้ตำรามากมายเพื่ออ้างว่ายืนอยู่บนสิทธิอำนาจเท่าเทียมกันของพระคัมภีร์    หรือที่ผสมผสานความพยายามของมนุษย์กับความรอดที่พระเจ้าทรงทำสำเร็จแล้ว   ท่านต้องหลีกเลี่ยงเสีย

Other religions cannot be combined with or added to Christianity.

ศาสนาอื่น ๆ ไม่สามารถเข้าร่วมกับหรือเพิ่มเข้ามาในศาสนาคริสต์

Christ gives us absolute standards of moral conduct. Christianity is a family, a way of life, and a relationship—not a religion.

พระคริสต์ช่วยให้เรามีมาตรฐานที่แน่นอนในการประพฤติตามศีลธรรม ศาสนาคริสต์เป็นครอบครัว   เป็นทางแห่งชีวิตและสัมพันธภาพ--ไม่ใช่ศาสนา

Good deeds, astrology, occultism and horoscopes do not show us God’s ways. Only Christ does.

การกระทำดี   โหราศาสตร์  การดูดวง และไสยศาสตร์   ไม่ได้ชี้ทางให้เราเห็นทางไปหาพระเจ้า  มีแต่ทางพระคริสต์เท่านั้น

His will is revealed in His word, His love letter to us; we must get to know it!

พระประสงค์ของพระองค์ถูกเปิดเผยในพระวจนะของพระองค์  พวกเราจำต้องรู้ไว้

www.gotquestions.org/Thai

 

Emme and Colossians

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top