Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Wednesday, March 11, 2015

 

Keyword phrase:  sin parents

วลีสำคัญ  บาป พ่อแม่


Keyword description:  Are children punished for the sins of their parents? Is it fair for God to punish one generation for the sins of a previous generation?

คำอธิบายที่สำคัญ   บุตรทั้งหลายถูกลงโทษเพราะบาปของพ่อแม่พวกเขาหรือ  เป็นการดีสำหรับพระเจ้าที่ทรงลงโทษพงศ์พันธุ์หนึ่งเพราะความบาปของพงศ์พันธุ์ก่อนหน้านี้หรือ


Question: "Are children punished for the sins of their parents?"
คำถาม บุตรทั้งหลายถูกลงโทษเพราะบาปของพ่อแม่พวกเขาหรือ 

Answer: Children are not punished for the sins committed by their parents; neither are parents punished for the sins of their children.

คำตอบ บุตรทั้งหลายไม่ถูกลงโทษเพราะความบาปทั้งหลายที่พ่อแม่พวกเขาได้กระทำ  และพ่อแม่ไม่ถูกลงโทษเพราะความบาปของบุตรของเขา

Each of us is responsible for our own sins.

เราแต่ละคนรับผิดชองต่อบาปของตนเอง

Ezekiel เอเสเคียล18:20 20 The soul who sins shall die. The son shall not suffer for the iniquity of the father, nor the father suffer for the iniquity of the son. The righteousness of the righteous shall be upon himself, and the wickedness of the wicked shall be upon himself.

20 ชีวิตที่กระทำบาปจะต้องตาย   บุตรไม่ต้องรับโทษความชั่วของบิดา   บิดาก็ไม่ต้องรับโทษความชั่วของบุตร   คนชอบธรรมจะรับกรรมชอบของตัว   และคนอธรรมจะรับกรรมชั่วของตน

This verse clearly shows that punishment for one’s sins is borne by that person.

ข้อพระคัมภีร์นี้แสดงให้เห็นว่าการลงโทษเพราะความบาปของคนใดเกิดจากคนๆ นั้นเอง

There is a verse that has led some to believe the Bible teaches intergenerational punishment for sin, but this interpretation is incorrect.

มีข้อพระคัมภีร์ที่นำให้บางคนเชื่อพระคัมภีร์ที่สอนเรื่องการลงโทษที่ผ่านทางพงศ์พันธุ์เพราะบาป แต่การตีความหมายเช่นนี้ไม่ถูกต้อง

Exodus อพยพ 20:5 5 You shall not bow down to them or serve them, for I the LORD your God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children to the third and the fourth generation of those who hate me,

5 อย่ากราบไหว้หรือปรนนิบัติรูป เหล่านั้น   เพราะเราคือพระเจ้าของเจ้า   เป็นพระเจ้าที่หวงแหน   ให้โทษบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานของผู้ที่ชัง เราจนถึงสามชั่วสี่ชั่วอายุคน

This verse is speaking not so much of punishment, but of consequences.

ข้อพระคัมภีร์นี้ไม่พูดถึงการลงโทษมากนัก แต่พูดถึงผลต่อเนื่องที่ตามมา

It is saying that the consequences of a man’s sins can be felt generations later.

คือกล่าวว่าผลต่อเนื่องจากความบาปของคนสามารถรู้สึกได้ในพงศ์พันธุ์รุ่นต่อไป

God was telling the Israelites that their children would feel the impact of their parents’ generation as a natural consequence of their disobedience and hatred of God.

พระเจ้าทรงสอนชาวอิสราเอลว่าบุตรทั้งหลายของพวกเขาจะรู้สึกถึงผลกระทบของพงศ์พันธุ์รุ่นพ่อแม่เป็นผลที่ตามมาโดยธรรมชาติของความไม่เชื่อฟังและการเกลียดชังพระเจ้า

Children raised in such an environment would practice similar idolatry, thus falling into the established pattern of disobedience.

บุตรหลานที่เติบโตขึ้นในสิ่งแวดล้อมเช่นนั้นย่อมจะไหว้รูปเคารพเช่นเดียวกัน   แล้วตกอยู่ในวิถีชีวิตที่ไม่เชื่อฟังที่ก่อรากมานั้น

The effect of a disobedient generation was to plant wickedness so deeply that it took several generations to reverse.

ผลกระทบของคนรุ่นที่ไม่เชื่อฟังคือปลูกฝังรากเหง้าความชั่วลึกมากจนทำให้คนรุ่นอื่นๆ ต้องหันหลังกลับ

God does not hold us accountable for the sins of our parents, but we sometimes suffer as a result of the sins our parents committed, as Exodus 20:5 illustrates.

พระเจ้าไม่ทรงนับว่าเราชอบธรรมเพราะบาปของพ่อแม่ของเรา  แต่บางครั้งเราต้องทนทุกข์รับผลจากบาปของพ่อแม่ของเราที่ได้กระทำ ดังที่พระธรรมอพยพ20:5 กล่าว

Ezekiel เอเสเคียล18:20 20 and you shall warn them about the statutes and the laws, and make them know the way in which they must walk and what they must do.

20 ท่านจงสั่งสอนเขาให้รู้กฎเกณฑ์   และข้อตัดสินและแสดงให้เขารู้จักทางที่เขาต้องดำเนิน ชีวิตและสิ่งที่ต้องปฏิบัติ

Each of us is responsible for his own sins and we must bear the punishment for them.

เราแต่ละคนรับผิดชอบความบาปของตนเอง และเราต้องแบกรับการลงโทษแทนพวกเขา

We cannot share our guilt with another, nor can another be held responsible for it.

เราไม่สามารถให้ผู้อื่นมาร่วมรับบาปผิดของเรา  คนอื่นไม่สามารถรับผิดชอบแทนเราได้

There is, however, one exception to this rule, and it applies to all mankind.

อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นข้อบังคับนี้ และนั่นคือข้อยกเว้นสำหรับมนุษยชาติ


One man bore the sins of others and paid the penalty for them so sinners could become completely righteous and pure in the sight of God.

บุคคลหนึ่งได้แบกรับความผิดของผู้อื่น และจ่ายชดใช้ค่าลงโทษแทนพวกเขา ดังนั้นคนบาปทั้งหลายจึงกลายเป็นคนชอบธรรมอย่างสมบูรณ์ และบริสุทธิ์ในสายพระเนตรพระเจ้า

That man is Jesus Christ.

บุคคลนั้นคือพระเยซูคริสต์เจ้า

God sent Jesus into the world to exchange His perfection for our sin.

พระเจ้าทรงส่งพระเยซูเข้ามาในโลกเพื่อรับความผิดบาปของเราเป็นการสับเปลี่ยนกันอย่างสมบูรณ์

2 Corinthians 2โครินธ์ 5:2121 For our sake he made him to be sin who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God.

21 เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป   เพราะเห็นแก่เรา   เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์

Jesus Christ takes away the punishment for sin for those who come to Him in faith.

พระเยซูคริสต์ทรงแบกรับการลงโทษแทนเหล่าคนทั้งหลายที่เข้ามาเชื่อในพระองค์

www.gotquestions.org/Thai

Parent's Siin

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top