Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Friday, March 13, 2015

 

Question: "What is the connection between prayer and fasting?"

คำถาม:   “อะไรคือความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างการอธิษฐานและการอดอาหาร” 

Answer:  Although the connection between prayer and fasting is not specifically explained in Scripture, a common thread connecting the two seems to run through all the instances of prayer and fasting that are recorded in the Bible.

คำตอบ:  แม้ว่าพระคัมภีร์ไม่ได้อธิบายเป็นพิเศษความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างการอธิษฐานและการอดอาหาร  สายโยงผูกพันกันร่วมกันของทั้งสองอย่างดูเหมือนโดยตัวอย่างคำอธิษฐานและการอดอาหารตามที่ได้บันทึกในพระคัมภีร์

In the Old Testament, it appears that fasting with prayer had to do with a sense of need and dependence, and/or of abject helplessness in the face of actual or anticipated calamity.

ในพระคัมภีร์เดิม ปรากฏว่าการอดอาหารพร้อมอธิษฐานต้องกระทำโดยรู้สึกมีความต้องการและการหาที่พึ่ง  และ/หรือการไม่ได้รับความช่วยเหลือที่น่าเวทนาในยามเผชิญภัยพิบัติที่เกิดจริงหรือที่คาดไว้ล่วงหน้า

Prayer and fasting are combined in the Old Testament in times of mourning, repentance, and/or deep spiritual need.
มีการอธิษฐานร่วมกับการอดอาหารในพันธสัญญาเดิมในเวลาทุกข์โศกเศร้า  เวลาสารภาพผิด และ/หรือมีความต้องการลึกๆ ฝ่ายวิญญาณ

The first chapter of Nehemiah describes Nehemiah praying and fasting, because of his deep distress over the news that Jerusalem had been desolated.

บทแรกในพระธรรมเนหะมีย์บรรยายตอนที่เนหะมีย์กำลังอธิษฐานและอดอาหาร   เพราะความเศร้าโศกเสียใจลึกๆ กับข่าวที่ว่ากรุงเยรูซาเล็มถูกกวาดล้าง

Nehemiah เนหะมีย์ 1:3-4 3 And they said to me, “The remnant there in the province who had survived the exile is in great trouble and shame. The wall of Jerusalem is broken down, and its gates are destroyed by fire.”

3 เขาทั้งหลายพูดกับข้าพเจ้าว่า   “ผู้ที่รอดตายซึ่งอยู่ในมณฑล   คือผู้ซึ่งรอดพ้นจากการถูกกวาดไปเป็นเชลย   มีความลำบากและความอับอายมาก   กำแพงเมืองเยรูซาเล็มก็พังลง   และประตูเมืองก็ถูกไฟทำลายเสีย”  

4 As soon as I heard these words I sat down and wept and mourned for days, and I continued fasting and praying before the God of heaven.

4 อยู่มาเมื่อข้าพเจ้าได้ยินถ้อยคำเหล่านี้   ข้าพเจ้าก็นั่งลงร้องไห้และโศกเศร้าอยู่หลายวัน   ข้าพเจ้าอดอาหารและอธิษฐานต่อพระเจ้าแห่ง ฟ้าสวรรค์เรื่อยมา

His many days of prayer were characterized by tears, fasting, confession on behalf of his people, and pleas to God for mercy.

เป็นเวลาหลายวันที่ท่านพรรณนาออกมาเป็นพิเศษโดยอธิษฐานด้วยน้ำตา อดอาหาร สารภาพผิดแทนประชากรพี่น้องของท่าน และคำกราบทูลวิงวอนขอความเมตตาจากพระเจ้า

So intense was the outpouring of his concerns that it’s almost inconceivable he could “take a break” in the middle of such prayer to eat and drink.

ท่านเอาใจจดจ่อจริงจังมากสุดหัวใจอย่างแทบจะเหลือเชื่อ ท่านสามารถ”หยุดพัก” ในระหว่างการอธิษฐานเพื่อกินอาหารและดื่ม

The devastation that befell Jerusalem also prompted Daniel to adopt a similar posture:

เหตุการณ์ล่มสลายของกรุงเยรูซาเล็มได้กระตุ้นให้ดาวิดรับทัศนคติแบบเดียวกัน

Daniel ดาเนียล 9:3 3 Then I turned my face to the Lord God, seeking him by prayer and pleas for mercy with fasting and sackcloth and ashes.

3 แล้วข้าพเจ้าก็หันหน้าไปหาพระเจ้า   แสวงหาด้วยการอธิษฐานและการวิงวอน   ทั้งด้วยการอดอาหาร   และนุ่งห่มผ้ากระสอบและนั่งบนมูลเถ้า

Like Nehemiah, Daniel fasted and prayed that God would have mercy upon the people, saying,

เช่นเดียวกับเนหะมีย์  ดาเนียลได้อดอาหารและอธิษฐานร้องทูลพระเจ้า ขอทรงโปรดเมตตากรุณาต่อประชากร โดยกล่าวว่า

Daniel ดาเนียล 9:5 5 we have sinned and done wrong and acted wickedly and rebelled, turning aside from your commandments and rules.

5 ข้าพระองค์ทั้งหลายได้กระทำบาป   และได้กระทำความผิด   และได้ประกอบการอธรรมและการกบฏ   หันเสียจากพระบัญญัติและกฎหมายของพระองค์

In several instances in the Old Testament, fasting is linked with intercessory prayer. David prayed and fasted over his sick child.

ในพันธสัญญาเดิม มีหลายตัวอย่าง  การอดอาหารเกี่ยวเนื่องกับการอธิษฐานขอแทนเรา ดาวิดได้ทรงอธิษฐานและอดอาหารเพื่อโอรสที่ทรงประชวร

2 Samuel 2 ซามูเอล 12:16 16 David therefore sought God on behalf of the child. And David fasted and went in and lay all night on the ground.

16 ดาวิดก็ทรงอ้อนวอนต่อพระเจ้าเพื่อพระกุมารนั้น   และดาวิดทรงอดพระกระยาหารและบรรทมบนพื้นดิน คืนยังรุ่ง

Weeping before the Lord in earnest intercession

ทรงกรรแสงอย่างเศร้าโศกต่อพระเจ้าโดยทรงอธิษฐานทูลขอแทนอย่างขะมักเขม้น

2 Samuel 2 ซามูเอล12:21-22 21 Then his servants said to him, “What is this thing that you have done? You fasted and wept for the child while he was alive; but when the child died, you arose and ate food.”

21 ข้าราชการจึงทูลถามพระองค์ว่า   “เป็นไฉนฝ่าพระบาททรงกระทำเช่นนี้   ฝ่าพระบาททรงอดพระกระยาหาร และกันแสงเพื่อพระกุมารนั้นเมื่อทรงพระชนม์อยู่   แต่เมื่อพระกุมารนั้นสิ้นพระชนม์แล้ว   ฝ่าพระบาทก็ทรงลุกขึ้นเสวยพระกระยาหาร”

22 He said, “While the child was still alive, I fasted and wept, for I said, ‘Who knows whether the LORD will be gracious to me, that the child may live?’

22 พระองค์รับสั่งว่า   “เมื่อเด็กนั้นมีชีวิตอยู่   เราอดอาหารและร้องไห้   เพราะเราว่า   'ใครจะทราบได้ว่าพระเจ้าจะทรงพระเมตตาเรา โปรดให้เด็กนั้นมีชีวิตอยู่หรือไม่'

Esther urged Mordecai and the Jews to fast for her as she planned to appear before her husband the king.

พระนางเอสเธอร์ทรงขอร้องให้โมระเดคัยและชาวยิวอดอาหารเพื่อพระนางขณะที่พระนางทรงวางแผนจะเข้าเฝ้ากษัตริย์พระสวามี

Esther เอสเธอร์ 4:16 16 “Go, gather all the Jews to be found in Susa, and hold a fast on my behalf, and do not eat or drink for three days, night or day. I and my young women will also fast as you do. Then I will go to the king, though it is against the law, and if I perish, I perish.”

16 “ไปเถิดให้รวบรวมพวกยิวทั้งสิ้นที่หาพบในสุสา   และถืออดอาหารเพื่อฉัน   อย่ารับประทาน   อย่าดื่มสามวัน   กลางคืนหรือกลางวัน   ฉันและสาวใช้ของฉันจะอดอาหารอย่างท่านด้วย   แล้วฉันจะเข้าเฝ้าพระราชาแม้ว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย   ถ้าฉันพินาศ  ฉันก็พินาศ”

Clearly, fasting and petition are closely linked.

ชัดเจนว่า การอดอาหารและอธิษฐานอ้อนวอนเกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิด 
There are instances of prayer and fasting in the New Testament, but they are not connected with repentance or confession.

มีตัวอย่างการอธิษฐานและอดอาหารมากมายในพันธสัญญาใหม่   แต่สิ่งเหล่านี้ไม่เกี่ยวเนื่องกับการกลับใจสำนึกผิดหรือสารภาพบาป

The prophetess Anna

ผู้พยากรณ์หญิงอันนา

Luke ลูกา 2:37 37 and then as a widow until she was eighty-four. She did not depart from the temple, worshiping with fasting and prayer night and day.

37 แล้วก็เป็นม่ายมาจนถึงแปดสิบสี่ปี   นางมิได้ไปจากบริเวณพระวิหารเลย   อยู่นมัสการถืออดอาหารและอธิษฐานทั้งกลางวันกลางคืน

At age 84, her prayer and fasting were part of her service to the Lord in His temple as she awaited the promised Savior of Israel.

ตอนอายุ 84 ปี คำอธิษฐานและอดอาหารของนางเป็นส่วนหนึ่งของงานรับใช้พระราชกิจที่พระวิหารเวลาที่นางรอคอยพระผู้ช่วยให้รอดของอิสราเอล

Also in the New Testament, the church at Antioch was fasting in connection with their worship when the Holy Spirit spoke to them about commissioning Saul and Barnabas to the Lord’s work.

เช่นเดียวกันในพันธสัญญาใหม่ คริสตจักรอันติโอคกำลังอดอาหารร่วมกับการนมัสการเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับพวกเขาเกี่ยวกับการส่งเซาโลและบารับบัสให้ออกไปประกาศพระราชกิจของพระเจ้า

At that point, they prayed and fasted, placed their hands on the two men and sent them off.

จุดนั้น พวกเขาได้อธิษฐานและอดอาหาร  วางมือบนชายทั้งสองและส่งพวกเขาออกเดินทางไป

So, we see these examples of prayer and fasting as components of worshipping the Lord and seeking His favor.

ดังนั้น เราเห็นตัวอย่างการอธิษฐานและอดอาหารเหล่านี้  เป็นองค์ประกอบการนมัสการพระเจ้าและเป็นที่โปรดปรานแก่พระองค์

Nowhere, however, is there any indication that the Lord is more likely to answer prayers if they are accompanied by fasting.

อย่างไรก็ตาม  ไม่มีเครื่องบ่งชี้ใดๆ ว่าพระเจ้าทรงพอพระทัยที่จะตอบคำอธิษฐานถ้ามีการอดอาหารร่วมด้วย

Rather, fasting along with prayer seems to indicate the sincerity of the people praying and the critical nature of the situations in which they find themselves.

แต่การอดอาหารร่วมกับการอธิษฐานดูเหมือนบ่งบอกความสัตย์ซื่อของประชาชนที่กำลังอธิษฐา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             น   และในสภาพวิกฤตของสถานการณ์ซึ่งพวกเขาเผชิญอยู่                                                                            
One thing is clear: the theology of fasting is a theology of priorities in which believers are given the opportunity to express themselves in an undivided and intensive devotion to the Lord and to the concerns of spiritual life.

สิ่งหนึ่งที่ชัดเจน หลักการเรื่องการอดอาหาร  เป็นหลักการสำคัญอันดับต้นซึ่งผู้เชื่อมีโอกาสสำแดงตนเอง โดยการอุทิศตัวอย่างจริงจังและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันต่อพระเจ้าและในเรื่องชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ

This devotion will be expressed by abstaining for a short while from such normal and good things as food and drink, so as to enjoy a time of uninterrupted communion with our Father.

การอุทิศถวายตัวจะแสดงออกโดยละเว้นกินดื่มแบบฟุ่มเฟือยชั่วระยะเวลาหนึ่งจากสิ่งดี ๆ ตามที่เคยทำประจำ เช่นอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อที่จะชื่นชมยินดีช่วงเวลาการติดสนิทกับพระเจ้าโดยไม่มีอะไรมารบกวนขัดจังหวะ

Hebrews ฮีบรู 10:19 19 Therefore, brothers, since we have confidence to enter the holy places by the blood of Jesus,

19 เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลาย   เมื่อเรามีใจกล้าที่จะเข้าไปสู่สถานศักดิ์สิทธิ์โดยพระโลหิตของพระเยซู

Whether fasting or not fasting, is one of the most delightful parts of that “better thing” which is ours in Christ.

ไม่ว่าอดอาหารหรือไม่อดอาหาร  ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีที่สุดของ “สิ่งที่ดีกว่า “ ซึ่งเป็นของเราในพระคริสต์ 

Prayer and fasting should not be a burden or a duty, but rather a celebration of God's goodness and mercy to His children.

การอธิษฐานและอดอาหารไม่ควรเป็นภาระหรือหน้าที่  แต่เป็นการฉลองความดีและพระกรุณาของพระเจ้าแก่ลูก ๆ ของพระองค์ 


www.gotquestions.org/Thai

Fasting and Prayer

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top