Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Sunday, March 22, 2015

 

Keyword phrase:  Christian psychologist, Christian psychiatrist

วลีสำคัญ: นักจิตวิทยาคริสเตียน    จิตแพทย์คริสเตียน

Keyword description:  Should a Christian see a psychologist / psychiatrist? What is the key to overcoming mental difficulties?

คำอธิบายที่สำคัญ: คริสเตียนควรพบนักจิตวิทยา หรือ จิตแพทย์ไหม  กุญแจสำคัญในการเอาชนะความยากปัญหาทางจิตคืออะไร?


Question: "Should a Christian see a psychologist / psychiatrist?"
คำถาม: "คริสเตียนควรพบนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ไหม"

Answer: Psychologists and psychiatrists are professionals who work in the field of mental health.

คำตอบ: นักจิตวิทยาและจิตแพทย์เป็นมืออาชีพที่ทำงานในงานด้านสุขภาพจิต

People often confuse their roles or mix them up with other mental health professionals such as psychotherapists, psychoanalysts, or mental health counselors.

คนมักจะสับสนบทบาทของพวกเขาหรือผสมให้เข้ากันกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตอื่น ๆ  เช่น นักบำบัดทางจิต หรือผู้ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต

There are many variations of mental health professionals that require several different educational paths and use many treatment methods.

มีผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตหลายรูปแบบ   ที่ต้องการใช้เส้นทางการศึกษาที่แตกต่างกันหลายอย่าง และใช้วิธีการรักษามากมาย

Psychologists must attain a Ph.D. in psychology and focus primarily on doing research, teaching on a college level, and maintaining private counseling practices.

นักจิตวิทยาจะต้องสำเร็จปริญญาเอกสาขาด้านจิตวิทยาและมุ่งเน้นไปที่การทำวิจัยเป็นอันดับแรก  การสอนในระดับวิทยาลัย     และการดำรงรักษาผู้ให้คำปรึกษาส่วนตัว

They can administer testing for many cognitive and emotional assessments as well.

พวกเขาสามารถจัดการด้านการทดลองในด้าน   การประเมินค่าด้านอารมณ์และความรู้ความเข้าใจมากมายเช่นกัน

A psychiatrist is actually a medical doctor that specializes in mental disorders.

จิตแพทย์แท้จริงเป็นแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในความผิดปกติทางจิต

Psychiatrists are the only mental health professionals able to prescribe medicine and are trained in pharmacological treatments for mental health.
จิตแพทย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเท่านั้น    ที่จะสามารถสั่งจ่ายยาและได้รับการฝึกฝนในการรักษาทางเภสัชกรรมสำหรับสุขภาพจิต
When people feel the need for services such as testing for dyslexia or counseling, they may consider going to a psychologist.

เมื่อคนรู้สึกว่าจำเป็นต้องมีการให้บริการ  เช่นการทดสอบสำหรับดิสหรือการให้คำปรึกษา   พวกเขาอาจจะคิดเรื่องไปพบนักจิตวิทยา

Typically, people see a psychologist or other counseling professional before they are referred to a psychiatrist.

โดยปกติแล้ว  คนไปพบนักจิตวิทยาหรือผู้ให้คำปรึกษามืออาชีพอื่น ๆ ก่อนที่พวกเขาจะเรียกหาจิตแพทย์

Some psychiatrists practice counseling, but others only administer and monitor medications while partnering with other professionals who perform the therapy.

จิตแพทย์บางคนให้คำปรึกษา แต่คนอื่น ๆ เพียงแต่ดูแลและตรวจสอบการใช้ยา   ในขณะที่การร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ ที่ทำการรักษาด้วย

As in any vocation, some psychologists/psychiatrists will be Christians, and others will not.
ในขณะที่อาชีพอื่น นักจิตวิทยาบางคน / จิตแพทย์บางคนจะเป็นคริสตชนและคนอื่น ๆ จะไม่ใช่

Christians usually want to know how the Bible relates to these professions.

คริสเตียนมักจะต้องการที่จะทราบว่าพระคัมภีร์เกี่ยวข้องกับอาชีพเหล่านี้อย่างไร

The truth is that neither psychology nor psychiatry is wrong in a sinful sense.

ความจริงก็คือว่าทั้งจิตวิทยาหรือจิตเวชไม่ผิดอะไรในแง่ความหมายว่าเป็นบาป

They both serve valid and helpful purposes.

ทั้งสองฝ่ายมีจุดประสงค์ให้บริการที่ช่วยเหลือและเป็นประโยชน์


None of the mental health professionals have the ability to fully understand how God made man, how the mind works, why we feel and act the way we do.

ไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตคนใดที่มีความสามารถในการเข้าใจครบถ้วนว่า  พระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์  ความคิดในใจทำงานอย่างไร และทำไมเรารู้สึกและการกระทำแบบที่เราทำ

While there is an abundance of worldly, man-centered theory about mental and emotional issues, there are also many godly people involved in these professions seeking to understand the human mind from a biblical perspective.

ในขณะที่มีทฤษฎีที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางเต็มไปด้วยเรื่องทางโลก  เกี่ยวกับปัญหาทางด้านจิตใจและอารมณ์     ยังมีคนที่เคร่งศาสนาต่างๆที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาชีพเหล่านี้    ที่กำลังมองหาทางที่จะเข้าใจจิตใจมนุษย์จากมุมมองด้านพระคัมภีร์

For Christians, it is best to seek a professional who professes to be a believer, can express knowledge of Scripture, and exhibits godly character.

สำหรับคริสเตียน   ดีที่สุดคือการหามืออาชีพที่สารภาพยอมรับเชื่อ    สามารถแสดงความรู้เกี่ยวกับพระคัมภีร์    และแสดงให้เห็นลักษณะเป็นคนยึดมั่นนับถือศาสนา

Any counsel we receive must be filtered through Scripture so that, as with everything in the world, we can discern what is true and what is false.
คำปรึกษาใด ที่เราได้รับ ต้องมีการกรองผ่านพระคัมภีร์   เพื่อว่า  เช่นเดียวกับทุกอย่างในโลก    ที่เราสามารถมองเห็นสิ่งที่เป็นเรื่องจริงและสิ่งที่เป็นเท็จ

Seeing a psychologist or psychiatrist is not wrong.

การพบนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ก็ไม่ผิด

However, mental health professionals come from many different beliefs and backgrounds. Even Christian psychologists and psychiatrists will be unable to give perfect answers, or they may be weak in some area of their biblical knowledge.

อย่างไรก็ตาม   ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตมาจากความเชื่อและภูมิหลัง ที่แตกต่างกัน แม้นักจิตวิทยาและจิตแพทย์คริสเตียนจะไม่สามารถให้คำตอบที่สมบูรณ์แบบ     หรือพวกเขาอาจจะมีพื้นความรู้พระคัมภีร์อ่อนไปบ้าง


Remember that the Word of God is our first answer to all that ails us.

โปรดจำไว้ว่าพระวจนะของพระเจ้าคือคำตอบแรกของเราต่อทุกอย่างที่ทำให้เราป่วย

Arming ourselves with the truth is essential to discerning what is helpful and what is leading us astray

ฝึกตัวเราพร้อมรับความจริงว่ามันสำคัญที่มองทะลุออกว่าอะไรที่เป็นประโยชน์     และสิ่งที่จะนำเราหลงทาง

Ephesians เอเฟซัส 6:11-17 11 Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil.

11 จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า   เพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายของพญามารได้

12 For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places.

12 เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือด   แต่ต่อสู้กับเทพผู้ครอง   ศักดิเทพ   เทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้   ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่วในสถานฟ้าอากาศ

13 Therefore take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm.

13 เหตุฉะนั้นจงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้   เพื่อท่านจะได้ต่อต้านในวันอันชั่วร้ายนั้น   และเมื่อเสร็จแล้วจะอยู่อย่างมั่นคงได้

14 Stand therefore, having fastened on the belt of truth, and having put on the breastplate of righteousness,

14 เหตุฉะนั้นท่านจงมั่นคง   เอาความจริงคาดเอว   เอาความชอบธรรมเป็นทับทรวงเครื่องป้องกันอก

15 and, as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace.

15 และเอาข่าวประเสริฐแห่งสันติสุข   ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความพรั่งพร้อมมาสวมเป็นรองเท้า

16 In all circumstances take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one;

16 และพร้อมกับสิ่งทั้งหมดนี้   จงเอาความเชื่อเป็นโล่   ด้วยโล่นั้นท่านจะได้ดับลูกศรเพลิงของพญามารเสีย

17 and take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God,

17 จงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะ   และจงถือพระแสงของพระวิญญาณ   คือ   พระวจนะของพระเจ้า

1 Corinthians 1โครินธ์ 2:15-16 15 The spiritual person judges all things, but is himself to be judged by no one.

15 แต่มนุษย์ฝ่ายวิญญาณวิจัยสิ่งสารพัดได้   แต่ไม่มีผู้ใดจะวิจัยใจคนนั้นได้

16 “For who has understood the mind of the Lord so as to instruct him?” But we have the mind of Christ.

16 เพราะว่า   ใครเล่ารู้จักพระทัยของพระเจ้าเพื่อจะแนะนำสั่งสอนพระองค์ได้   แต่เราก็มีพระทัยของพระคริสต์

Every believer is personally responsible for studying the Bible for his own personal growth and discernment.

ผู้เชื่อทุกคนเป็นผู้รับผิดชอบตัวเองเป็นส่วนตัว  ในการศึกษาพระคัมภีร์เพื่อการเจริญเติบโตส่วนตัวและความสามารถรู้แจ้งเห็นจริงได้

The Holy Spirit will use the Word to transform us into the image of Jesus Christ, which is the ultimate goal for all Christians.

พระวิญญาณบริสุทธิ์จะใช้พระคำที่จะเปลี่ยนเราเป็นแบบพระฉายของพระเยซูคริสต์   ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดสำหรับคริสเตียนทั้งหมด

Ephesians เอเฟซัส 5:1-2 1 Therefore be imitators of God, as beloved children.

1 เหตุฉะนั้นท่านจงเลียนแบบของพระเจ้า   ให้สมกับเป็นบุตรที่รัก

2 And walk in love, as Christ loved us and gave himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God.

2 และจงดำเนินชีวิตในความรัก   เหมือนดังที่พระคริสต์ได้ทรงรักเราทั้งหลาย   และทรงประทานพระองค์เองเพื่อเรา ให้เป็นเครื่องถวายและเครื่องบูชา อันเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า  

Colossians โคโลสี 3:3 3 For you have died, and your life is hidden with Christ in God.

3 เพราะว่าท่านได้ตายแล้ว   และชีวิตของท่านซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้า

Question: "What does the Bible say about a Christian having plastic / cosmetic surgery?"
คำถาม: "พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับคริสเตียนที่ใช้ศํลยกรรมพลาสติก / ศัลยกรรมความงาม"


Answer: The Bible does not specifically address a Christian having plastic surgery or cosmetic surgery.

คำตอบ: พระคัมภีร์ไม่ได้เจาะจงกล่าวเรื่องคริสเตียนที่ใช้ศัลยกรรมพลาสติกหรือศัลยกรรมความงาม

There is nothing in the Bible to indicate that plastic surgery is, in and of itself, wrong.

ไม่มีอะไรในพระคัมภีร์ที่บ่งชี้ว่าการทำศัลยกรรมพลาสติกไม่ถูกต้องในตัวมันเอง

However, there are several things that one needs to consider before deciding whether or not to undergo these procedures.

อย่างไรก็ตาม  มีหลายสิ่งที่คนต้องพิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะรับขั้นตอนการทำสิ่งเหล่านี้ดีหรือไม่

Altering one's body is unnatural, and there are always risks of potential side effects, both physical and psychological.

การเปลี่ยนสภาพร่างกายของคนไม่เป็นธรรมชาติ      และมีความเสี่ยงของผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นอยู่เสมอทั้งทางร่างกายและจิตใจ

No one should allow himself to be put “under the knife” without first thoroughly researching all alternatives, risks, and side effects involved with the surgery.

ไม่มีใครปล่อยให้ตัวเองยอมอยู่ "ภายใต้มีด" โดยเริ่มแรกไม่ได้สำรวจทางเลือกทั้งหมดเสียก่อน   เช่นความเสี่ยงและผลข้างเคียงอันเนื่องมาจากการผ่าตัด

A person also needs to fully identify his or her motivation for desiring the surgery.

คนยังจำเป็นต้องหาเอกลักษณ์แรงจูงใจของเขาหรือเธอที่ต้องการรับการผ่าตัด

For many with physical deformities—whether genetic or acquired—it is natural to want to fit into society and feel “normal.”

สำหรับหลายคนที่มีรูปร่างผิดปกติทางกาย--- ไม่ว่าทางพันธุกรรมหรือได้ประสบมา---มันเป็นธรรมชาติที่จะต้องการที่จะปรับตัวให้เข้ากับสังคมและรู้สึก "เป็นปกติ".

There are also cases of slight abnormalities that would cause someone to feel very uncomfortable with himself, such as a very large or misshapen nose.

นอกจากนี้ยังมีกรณีของความผิดปกติเล็กน้อยที่จะทำให้ใครบางคนรู้สึกอึดอัดมากกับตัวเอง   เช่นจมูกขนาดใหญ่มากหรือจมูกผิดรูป

But many, if not most, plastic surgeries are attempts to meet emotional voids in physical ways, to attract attention, or to seek approval from others.

ถ้าไม่ใช่ส่วนใหญ่   แต่การทำศัลยกรรมพลาสติกหลายอย่างเป็นความพยายามที่จะตอบสนองความว่างเปล่าทางอารมณ์ฝ่ายร่างกาย    เพื่อดึงดูดความสนใจ   หรือเพื่อแสวงหาการยอมรับจากคนอื่น ๆ

The most commonly performed cosmetic procedures include breast augmentation/lifts, liposuction (the removal of body fat), facelifts, eyelid lifts, buttock and other body lifts, leg vein treatments, botox/fat injections, and nose and face reshaping.

กระบวนการเสริมความงามที่นิยมกันมากที่สุด   รวมถึงการเสริมเต้านม / การยกเต้านม, การดูดไขมัน (การกำจัดของไขมันในร่างกาย), ยกกระชับใบหน้า    ทำตาสองชั้น     ยกสะโพกและยกร่างกายส่วนอื่น การรักษาหลอดเลือดดำที่ขา, การทำโบท็อกซ์ / การฉีดไขมันและการเสริมรูปจมูกและใบหน้า

Approximately two million people subject themselves to these kinds of procedures each year, shelling out money and sacrificing time and comfort.

คนประมาณสองล้านคนยอมพาตัวไปทำตามกระบวนการแบบต่างๆเหล่านี้ในแต่ละปี      จ่ายเงินออกไปอย่างไม่เต็มใจและยอมเสียสละเวลาและความสะดวกสบาย

When vanity motivates a person to undergo surgery, he/she has become his/her own idol.

เมื่อความหยิ่งยโสกระตุ้นให้คนไปทำศัลยกรรม เขา / เธอได้กลายเป็น / รูปแบบของตัวเอง

The Bible warns us not to be vain or conceited and not to draw attention to ourselves by the way we look.

พระคัมภีร์เตือนเราไม่ให้ทำสิ่งไร้สาระหรืออวดดี   และไม่ให้สนใจตัวเองว่าคนจะมองยังไง

Philippians ฟีลิปปี  2:3-4 3 Do nothing from rivalry or conceit, but in humility count others more significant than yourselves.

3 อย่าทำสิ่งใดในทางชิงดีกันหรือถือดี   แต่จงมีใจถ่อมถือว่าคนอื่นดีกว่าตัว

4 Let each of you look not only to his own interests, but also to the interests of others.

4 อย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว   แต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆด้วย

1 Timothy 1 ทิโมธี 2:9 9 understanding this, that the law is not laid down for the just but for the lawless and disobedient, for the ungodly and sinners, for the unholy and profane, for those who strike their fathers and mothers, for murderers,

9 คือโดยรู้ว่าธรรมบัญญัตินั้น   มิได้ทรงบัญญัติไว้สำหรับคนชอบธรรม   แต่ทรงบัญญัติไว้สำหรับคนอธรรมและคนดื้อด้าน   คนผิดและคนบาป   คนไม่นับถือพระเจ้าและคนหมิ่นประมาท   คนฆ่าพ่อ   คนฆ่าแม่   คนฆ่าคน

Another concern would be the cost.

ไปสาละวนอีกเรื่องก็จะทำให้สิ้นเปลือง

This is a major consideration because most people have families, and the expense of plastic surgery should never come before the needs of the family.

นี่คือการพิจารณาที่สำคัญเพราะคนส่วนใหญ่มีครอบครัว      และค่าใช้จ่ายการทำศัลยกรรมพลาสติกไม่ควรมาก่อนสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ของครอบครัว

The Bible also tells us that we need to use wisely the money that God has entrusted to us

พระคัมภีร์ยังบอกเราว่า   เราจำเป็นต้องใช้เงินอย่างชาญฉลาดซึ่งพระเจ้าได้ทรงมอบความไว้วางใจแก่เรา

Proverbs สุภาษิต 11:24-25 24 One gives freely, yet grows all the richer; another withholds what he should give, and only suffers want.

24 บางคนยิ่งจำหน่ายยิ่งมั่งคั่ง   บางคนยิ่งยึดสิ่งที่ควรจำหน่ายไว้ยิ่งขัดสนก็มี  

25 Whoever brings blessing will be enriched, and one who waters will himself be watered.

25 บุคคลที่ใจกว้างขวางย่อมได้รับความมั่งคั่ง   บุคคลที่รดน้ำ เขาเองจะรับการรดน้ำ  

Luke ลูกา 16:10-12 10 “One who is faithful in a very little is also faithful in much, and one who is dishonest in a very little is also dishonest in much.

10 “คนที่สัตย์ซื่อในของเล็กน้อยจะสัตย์ซื่อในของมากด้วย   และคนที่อสัตย์ในของเล็กน้อย   จะอสัตย์ในของมากเช่นกัน

11 If then you have not been faithful in the unrighteous wealth, who will entrust to you the true riches?

11 เหตุฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายไม่สัตย์ซื่อในทรัพย์สมบัติอธรรม ใครจะมอบทรัพย์สม บัติอันแท้ให้แก่ท่านเล่า

12 And if you have not been faithful in that which is another's, who will give you that which is your own?

12 และถ้าท่านทั้งหลายมิได้สัตย์ซื่อในของของคนอื่น   ใครจะมอบทรัพย์อันแท้ให้ เป็นของของท่านเล่า

The most important thing to do before making the decision to undergo plastic surgery would be to consult God about the issue.

สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำก่อนการตัดสินใจที่จะทำศัลยกรรมพลาสติกควรจะทูลปรึกษาเกี่ยวกับปัญหานี้กับพระเจ้า

The Bible tells us that God cares about every worry and concern that we have, so we should take our problems to Him.

พระคัมภีร์สอนเราว่าพระเจ้าทรงห่วงใยทุกความกังวลและสิ่งที่เราผูกพัน    ดังนั้นเราควรทูลปัญหาของเราต่อพระองค์

1 Peter 1  เปโตร 5:7 7 casting all your anxieties on him, because he cares for you.

7 จงละความกระวนกระวายของท่านไว้กับพระองค์   เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย

Through the wisdom and guidance of the Holy Spirit and the Word of God, we have the ability to make decisions that will please and honor Him.

โดยพระปัญญาและการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระวจนะของพระเจ้า     เราสามารถทำการตัดสินใจที่จะทำให้พระองค์ทรงโปรดและถวายเกียรติพระองค์

Proverbs สุภาษิต 31:30 30 Charm is deceitful, and beauty is vain, but a woman who fears the LORD is to be praised.

30 เสน่ห์เป็นของหลอกลวง และความงาม ก็เปล่าประโยชน์    แต่สตรียำเกรงพระเจ้า สมควรได้รับคำสรรเสริญ  

Even the most skilled surgeon cannot hold back the hands of time, and all cosmetic surgeries will eventually have the same result—aging.

แม้ศัลยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญมากที่สุดไม่สามารถถอยเวลากลับได้    และการทำศัลยกรรมเสริมความงามทั้งหมดในที่สุดก็จะมีผลเหมือนเดิม---เกิดริ้วรอย

Those lifted body parts will sag again, and those cosmetically altered facial features will eventually wrinkle.

ชิ้นส่วนร่างกายที่ถูกยกขึ้นก็จะห้อยลงอีกครั้ง    และผู้ที่ใบหน้าเปลี่ยนแปลงเพราะเครื่องสำอางช่วย ในที่สุดก็จะเกิดริ้วรอยย่น

It is far better to work on beautifying the person underneath.

มันจะเป็นการดีกว่ามากหากจะเสริมความงามภายในคนได้

1 Peter 1 เปโตร 3:4 4 but let your adorning be the hidden person of the heart with the imperishable beauty of a gentle and quiet spirit, which in God's sight is very precious.

4 แต่จงให้เป็นการประดับภายในจิตใจ   แต่งด้วยเครื่องประดับซึ่งไม่รู้เสื่อมสลาย   คือด้วยจิตใจที่สงบและสุภาพ   ซึ่งเป็นสิ่งที่ประเสริฐยิ่งในสายพระเนตรพระเจ้า

www.gotquerstions.org/Thai

Psychiatry and Plastic Surgery

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top