Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Friday, March 27, 2015

 


Question: "Silent prayer - is it biblical?"
การอธิษฐานเงียบๆ -เป็นไปตามหลักพระคัมภีร์ไหม  


Answer: The Bible may not specifically mention praying silently, but that does not mean it is any less valid than praying out loud.

คำตอบ : พระคัมภีร์ไม่ได้ระบุเจาะจงเรื่องการอธิษฐานเงียบๆ   แต่นั่นไม่ได้หมายความว่ามันฟังดูมีเหตุผลน้อยกว่าการอธิษฐานออกเสียงดัง

God can hear our thoughts just as easily as He can hear our words.

พระเจ้าทรงฟังความคิดในใจเราได้ง่ายพอๆ กับฟังเสียงคำอธิษฐานของเรา

Psalm เพลงสดุดี 139:2323 Search me, O God, and know my heart!  Try me and know my thoughts!

23 ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงค้นดูข้าพระองค์และทรงทราบ จิตใจของข้าพระองค์  
ขอทรงลองข้าพระองค์และทรงทราบความคิดของข้าพระองค์  

Jeremiah เยเรมีย์ 12:3 3 But you, O LORD, know me; you see me, and test my heart toward you.

Pull them out like sheep for the slaughter, and set them apart for the day of slaughter.

3 ข้าแต่พระเจ้า แต่พระองค์ทรงรู้จักข้าพระองค์   พระองค์ทรงเห็นข้าพระองค์และทรง   ทดลองความคิดของข้าพระองค์ที่มีต่อพระองค์   ขอทรงฉุดเขาออกมาเหมือนแกะ สำหรับการฆ่า   และตั้งเขาทั้งหลายไว้ต่างหาก เพื่อวันฆ่า  

Jesus knew the evil thoughts of the Pharisees.

พระเยซูทรงล่วงรู้ความคิดชั่วร้ายในใจพวกฟาริสี

Matthew มัทธิว 12:24-26 24 But when the Pharisees heard it, they said, “It is only by Beelzebul, the prince of demons, that this man casts out demons.”

24 แต่พวกฟาริสีเมื่อได้ยินดังนั้นก็พูดกันว่า   “ผู้นี้ขับผีออกได้ก็เพราะใช้อำนาจ เบเอลเซบูลผู้เป็นนายผีนั้น”

25 Knowing their thoughts, He said to them, “Every kingdom divided against itself is laid waste, and no city or house divided against itself will stand.

25 ฝ่ายพระเยซูทรงทราบความคิดของเขา   จึงตรัสกับเขาว่า   “ราชอาณาจักรใดๆซึ่งแตกแยกกันแล้ว   ก็คงพินาศ   เมืองใดๆ ครัวเรือนใดๆ   ซึ่งแตกแยกกันแล้ว   จะตั้งอยู่ไม่ได้

26 And if Satan casts out Satan, he is divided against himself. How then will his kingdom stand?

26 และถ้าซาตานขับซาตานออกมันก็แตกแยกกันในตัวมันเอง   แล้วอาณาจักรของมันจะตั้งอยู่อย่างไรได้

Luke ลูกา 11:77 and he will answer from within, ‘Do not bother me; the door is now shut, and my children are with me in bed. I cannot get up and give you anything’?

7 ฝ่ายมิตรสหายที่อยู่ข้างในจะตอบว่า   'อย่ารบกวนฉันเลย   ประตูก็ปิดเสียแล้ว   ทั้งพวกลูกก็นอนร่วมเตียงเดียวกับฉันแล้ว   ฉันจะลุกขึ้นหยิบให้ท่านไม่ได้'

Nothing we do, say, or think is hidden from God, who does not need to hear our words to know our thoughts.

ไม่มีอะไรที่เราทำ พูด หรือคิด ที่ปิดบังซ่อนไว้จากพระเจ้า  ผู้ทรงไม่จำเป็นต้องฟังเสียงอธิษฐานของเราก็ทรงรู้ความคิดของเราแล้ว

He has access to all prayers directed to Him, whether or not they are spoken.

พระองค์ทรงเข้าถึงคำอธิษฐานทุกอย่างที่ทูลต่อพระองค์  ไม่ว่าคำอธิษฐานนั้นได้กราบทูลจากปากเราหรือไม่

The Bible does mention praying in private.

พระคัมภีร์กล่าวถึงเรื่องการอธิษฐานส่วนตัว

Matthew มัทธิว 6:6 6 But when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you.

6 ฝ่ายท่านเมื่ออธิษฐานจงเข้าในห้องชั้นใน   และเมื่อปิดประตูแล้ว   จงอธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในที่ลี้ลับ   และพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นในที่ลี้ลับจะทรงโปรดประทานบำเหน็จแก่ท่าน  

What would be the difference between praying out loud or silently if you are by yourself?

มีความแตกต่างอย่างไรระหว่างการอธิษฐานเสียงดังกับแบบเงียบ ๆ ถ้าคุณอธิษฐานเอง

There are some circumstances where only silent prayer is appropriate, e.g., praying for something between you and God only, praying for someone who is present, etc.

มีสถานการณ์หลายแบบซึ่งการอธิษฐานเงียบนั้นเหมาะสม   ต.ย. การอธิษฐานที่คุณกราบทูลขอพระองค์เป็นส่วนตัวเท่านั้น  การอธิษฐานเผื่อคนอื่นเมื่อมีผู้นั้นอยู่ด้วย เป็นต้น

There is not anything wrong with praying silently, as long as we are not doing it because we are embarrassed to be seen praying.

การอธิษฐานเงียบๆ ไม่ใช่เรื่องผิดอะไร  ตราบเท่าที่เราไม่ได้กระทำเพราะว่าเราอายที่จะให้คนอื่นเห็นเราอธิษฐาน

Perhaps the best verse to indicate the validity of unspoken prayers is 1 Thessalonians 5:17: “Pray without ceasing.”

บางทีข้อพระคัมภีร์ที่ดีที่สุดที่จะระบุว่าเป็นมีเหตุผลที่รับฟังได้ในการอธิษฐานแบบไม่ออกเสียง  อยู่ ใน 1 เธสะโลนิกา 5.17  “ จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ”

To pray unceasingly obviously cannot mean we are praying out loud all of the time.

การอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอเห็นชัดว่าไม่ได้หมายความว่าเรากำลังอธิษฐานออกเสียงดังตลอดเวลา

Rather, it means we are to be in a constant state of God-consciousness, where we take every thought captive to Him.

แต่มันหมายความว่าเราต้องอยู่ในสถานะที่มีสามัญสำนึกถึงพระเจ้าตลอดเวลา   ที่ซึ่งเราจับจ่อความคิดไปที่พระองค์

2 Corinthians 2โครินธ์ 10:55 We destroy arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God, and take every thought captive to obey Christ,

5 คือทำลายความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอม   และทิฐิมานะทุกประการที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้า   และน้อมนำความคิดทุกประการให้เข้าอยู่ใต้บังคับจนถึงรับฟังพระคริสต์ 

Bring every situation, plan, fear, or concern before His throne.

จงวางสถานการณ์ทุกอย่าง แผนการ ความยำเกรง หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องลงต่อพระบัลลังก์ของพระองค์

Part of unceasing prayer will be prayers that are spoken, whispered, shouted, sung, and silent as we direct our thoughts of praise, petition, supplication, and thanksgiving to God.

ส่วนหนึ่งของการอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอจะเป็นการอธิษฐานแบบออกเสียง   กระซิบ   ตะโกน  ร้องเป็นเพลง และเงียบเมื่อเราควบคุมความคิดจิตใจแห่งการสรรเสริญ การทูลอ้อนวอน  การคุกเข่าขอร้องและการขอบพระคุณพระเจ้า

Question: "What is the proper way to pray?"
อะไรคือวิธีอธิษฐานที่ถูกต้อง 

Answer: Is it best to pray standing up, sitting down, kneeling, or bowing down?

เป็นการดีที่สุดที่จะยืนขึ้น  นั่งลง  คุกเข่าลง  หรือก้มศีรษะลง

Should our hands be open, closed, or lifted up to God?

เราควรแบมือออก พนมมือ หรือยกมือขึ้นถวายแด่พระเจ้า

Do our eyes need to be closed when we pray?

เราควรหลับตาเมื่ออธิษฐานไหม

Is it better to pray in a church building or out in nature?

จะเป็นการดีกว่าไหมถ้าอธิษฐานในโบสถ์ หรือข้างนอกตามธรรมชาติ

Should we pray in the morning when we get up or at night before we go to bed?

เราควรอธิษฐานตอนเช้าเมื่อเราตื่นนอนหรือกลางคืนก่อนเราเข้านอน

Are there certain words we need to say in our prayers?

มีคำกล่าวเฉพาะที่เราจำเป็นต้องใช้อธิษฐานกราบทูลไหม

How do we begin our prayers?

เราควรเริ่มต้นอธิษฐานอย่างไร

What is the proper way to close a prayer?

วิธีใดเหมาะสมในการอธิษฐานปิด

These questions, and others, are common questions asked about prayer.

คำถามเหล่านี้ และอื่นๆ เป็นคำถามทั่วไปที่ถามเกี่ยวกับการอธิษฐาน

What is the proper way to pray?

อะไรคือวิธีอธิษฐานที่ถูกต้อง 

Do any of the above things even matter?
สิ่งเหลานี้ที่กล่าวเบื้องต้นมีสาระสำคัญหรือไม่
Far too often, prayer is viewed as a “magic formula.”

บ่อยครั้งเสมอที่การอธิษฐานถูกมองว่าเป็นสูตรอาถรรพ์

Some believe that if we do not say exactly the right things, or pray in the right position, God will not hear and answer our prayer.

บางคนเชื่อว่าถ้าเราไม่กราบทูลในสิ่งที่ถูกต้อง  หรืออธิษฐานต่อพระเจ้าด้วยท่าที่ถูกต้อง พระเจ้าจะไม่ทรงฟังหรือตอบคำอธิษฐานของเรา

This is completely unbiblical.

นี่ไม่เป็นไปตามหลักพระคัมภีร์

God does not answer our prayers based on when we pray, where we are, what position our body is in, or in what order we word our prayers.

พระเจ้าไม่ทรงตอบคำอธิษฐานโดยขึ้นกับเวลาที่เราอธิษฐาน  สถานที่เราอธิษฐาน  หรือเราอธิษฐานอยู่ในท่าแบบไหน หรือเราเรียงลำดับคำอธิษฐานอย่างไร

1 John ยอห์น 5:14-1514 And this is the confidence that we have toward Him, that if we ask anything according to His will He hears us.

14 และนี่คือความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์   คือถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์   พระองค์ก็ทรงโปรดฟังเรา

15 And if we know that He hears us in whatever we ask, we know that we have the requests that we have asked of Him.

15 และถ้าเรารู้ว่า   พระองค์ทรงโปรดฟังเรา   เมื่อเราทูลขอสิ่งใดๆ   เราก็รู้ว่าเราได้รับสิ่งที่เราทูลขอนั้นจากพระองค์


We are told to have confidence when we come to God in prayer, knowing He hears us and will grant whatever we ask as long as it is in His will.

เราถูกสอนให้เชื่อมั่นเมื่อเรามาอธิษฐานทูลต่อพระเจ้า โดยรู้ว่าพระองค์ทรงรับฟังเราและจะทรงประทานให้ตามสิ่งที่เราทูลขอหากเป็นไปตามน้ำพระทัยพระองค์

John ยอห์น 14:13-14 13 Whatever you ask in my name, this I will do, that the Father may be glorified in the Son.

13 สิ่งใดที่ท่านทั้งหลายจะขอในนามของเรา   เราจะกระทำสิ่งนั้น   เพื่อว่าพระบิดาจะทรงได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ทางพระบุตร

14 If you ask Me anything in my name, I will do it.

14 สิ่งใดที่ท่านขอในนามของเรา   เราจะกระทำสิ่งนั้น

According to these and many other Scriptures, God answers prayer requests based on whether they are asked according to His will and in the name of Jesus (to bring glory to Jesus).

ด้วยข้อพระคำเหล่านี้และอีกหลายข้อในพระคัมภีร์   พระเจ้าทรงตอบคำทูลขออธิษฐาน โดยขึ้นกับว่าสิ่งที่เราทูลขอเป็นไปตามชอบพระทัยพระองค์หรือไม่  และในพระนามของพระเยซูคริสต์หรือไม่ (เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเยซู)
So, what is the proper way to pray?

อะไรคือวิธีอธิษฐานที่ถูกต้อง 

Philippians ฟีลิปปี 4:6-7 6 do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God.

6 อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลย   แต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า   ด้วยการอธิษฐาน   การวิงวอน   กับการขอบพระคุณ

7 And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.

7 แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจ   จะคุ้มครองจิตใจและความ คิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์

This tells us to pray without being anxious, to pray about everything, and to pray with thankful hearts.

ข้อพระคัมภีร์นี้สอนให้เราอธิษฐานโดยไม่กระวนกระวายใจ  อธิษฐานเผื่อทุกสิ่ง และอธิษฐานด้วยใจขอบพระคุณ

God will answer all such prayers with the gift of His peace in our hearts.

พระเจ้าจะทรงตอบคำอธิษฐานโดยทรงประทานสันติสุขของพระองค์ในจิตใจของเรา

The proper way to pray is to pour out our hearts to God, being honest and open with God, as He already knows us better than we know ourselves.

วิธีอธิษฐานที่ถูกต้อง คืออธิษฐานแบบเทใจถวายแด่พระเจ้า สัตย์ซื่อและเปิดใจต่อพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงรู้จักเราดีกว่าที่เรารู้จักตนเอง

We are to present our requests to God, keeping in mind that God knows what is best and will not grant a request that is not His will for us.

เราต้องกราบทูลสิ่งที่เราต้องการต่อพระเจ้า  ระลึกเสมอว่าพระองค์ทรงรู้ว่าอะไรดีที่สุด  และจะไม่ทรงประทานสิ่งที่เราทูลขอซึ่งไม่เป็นไปชอบพระทัยพระองค์

We are to express our love, gratitude, and worship to God in prayer without worrying about having just the right words to say.

เราต้องสำแดงความรัก  ความกตัญญู และนมัสการพระเจ้า  โดยการอธิษฐาน โดยไม่กังวลว่าจะกล่าวคำพูดอย่างไรดี

God is more interested in the content of our hearts than the eloquence of our words.
พระเจ้าทรงสนพระทัยที่จิตใจเรามากกว่าเนื้อหาโวหารในคำอธิษฐานของเรา
The closest the Bible comes to giving a “pattern” for prayer is the Lord’s Prayer.

พระคัมภีร์กล่าวว่าการให้แบบอย่าง “วิธี” อธิษฐานคือการตามอธิษฐานแบบพระเยซู

Matthew มัทธิว 6:9-13 9 Pray then like this: “Our Father in heaven, hallowed be your name.

9 “ท่านทั้งหลาย   จงอธิษฐานตามอย่างนี้ว่า   ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ ทั้งหลาย   ผู้ทรงสถิตในสวรรค์   ขอให้พระนามของ พระองค์เป็นที่เคารพสักการะ  

10 Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven.

10 ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่   ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์   ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก  

11 Give us this day our daily bread,

11 ขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวัน แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในกาลวันนี้  

12 and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors.

12 และขอทรงโปรดยกบาปผิดของ ข้าพระองค์   เหมือนข้าพระองค์ยก โทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้น  

13 And lead us not into temptation, but deliver us from evil.

13 และขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปใน การทดลอง แต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้าย [เหตุว่าราชอำนาจ และฤทธิ์เดช และพระสิริเป็นของพระองค์สืบๆไปเป็นนิตย์ อาเมน]

Please understand that the Lord’s Prayer is not a prayer we are to memorize and recite to God.

กรุณาเข้าใจว่าการอธิษฐานแบบพระเยซูไม่ใช่เป็นการท่องจำและกล่าวบทท่องจำต่อพระเจ้า

It is an example of the things that should go into a prayer—worship, trust in God, requests, confession, and submission.

มันเป็นแบบอย่างของสิ่งต่างๆ ที่เราควรใส่ในคำอธิษฐาน---นมัสการ วางใจพระเจ้า กราบทูลขอ  สารภาพผิด และยอมตามน้ำพระทัย

We are to pray for the things the Lord’s Prayer talks about, using our own words and “customizing” it to our own journey with God.

เราต้องอธิษฐานขอสิ่งต่างๆ ตามที่พระเยซูทรงอธิษฐาน    ใช้คำพูดของเรา  “ปรับแต่งให้เหมาะสม” ในการอธิษฐานทูลต่อพระเจ้า

The proper way to pray is to express our hearts to God.

วิธีอธิษฐานที่ถูกต้อง คืออธิษฐานจากจิตใจภายในของเราต่อพระเจ้า

Sitting, standing, or kneeling; hands open or closed; eyes opened or closed; in a church, at home, or outside; in the morning or at night—these are all side issues, subject to personal preference, conviction, and appropriateness.

นั่งลง  ยืนขึ้น คุกเข่าลง แบบมือหรือพนมมือ เปิดตาหรือหลับตา ที่โบสถ์ ที่บ้าน ข้างนอก ตอนเช้าหรือตอนค่ำ---สิ่งเหล่านี้เป็นแค่สาระไม่สำคัญ  ขึ้นกับความชอบส่วนบุคคล ความเชื่อมั่น และความถูกต้องเหมาะสม

God’s desire is for prayer to be a real and personal connection between Himself and us.

พระเจ้าทรงปรารถนาให้การอธิษฐานเป็น การติดสนิทกับพระเจ้าเป็นส่วนตัวจริงๆ ระหว่างพระองค์และเรา

www.gotquestions.org/Thai

Silent and Proper Prayers

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top