Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Saturday, March 28, 2015

 

Question: "Does God expect Christians to vote?"
คำถาม: "พระเจ้าทรงคาดหวังให้คริสเตียนลงคะแนนเสียงหรือ"

Answer: It is our contention that it is the duty and responsibility of every Christian to vote and to vote for leaders who promote Christian principles.

คำตอบ: มันเป็นการโต้แย้งกันในพวกเราว่า  มันเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของคริสเตียนทุกคนในการออกเสียงลงคะแนน   และลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกผู้นำที่ส่งเสริมหลักความเชื่อคริสเตียน

God is most certainly in control, but that does not mean we should do nothing to further His will.

แน่นอนที่สุดพระเจ้าทรงควบคุมอยู่    แต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ควรจะทำอะไรที่จะสนับสนุนพระประสงค์ของพระองค์

We are commanded to pray for our leaders.

เราได้รับพระบัญชาให้อธิษฐานเผื่อผู้นำของเรา

1 Timothy 1ทิโมธี  2:1-4 1 You then, my child, be strengthened by the grace that is in Christ Jesus,

1 เหตุฉะนั้นบุตรของข้าพเจ้าเอ๋ย   จงเข้มแข็งขึ้นในพระคุณซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์

2 and what you have heard from me in the presence of many witnesses entrust to faithful men who will be able to teach others also.

2 จงมอบคำสอนเหล่านั้น   ซึ่งท่านได้ยินจากข้าพเจ้าต่อหน้าพยานหลายคน   ไว้กับคนที่ซื่อสัตย์ที่สามารถสอนคนอื่นได้ด้วย

3 Share in suffering as a good soldier of Christ Jesus.

3 จงทนการยากลำบากด้วยกันกับทหารที่ดีของพระเยซูคริสต์

4 No soldier gets entangled in civilian pursuits, since his aim is to please the one who enlisted him.

4 ไม่มีทหารคนใดที่เข้าประจำการแล้วจะยุ่งอยู่กับงานฝ่ายพลเรือน   ด้วยว่าเขามุ่งที่จะทำให้ผู้บังคับบัญชาพอใจ 

In terms of politics and leadership, there is evidence in Scripture that God has been displeased with our choices of leadership at times.

ในแง่ของการเมืองและความเป็นผู้นำ    มีหลักฐานในคัมภีร์ว่าพระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยการตัดสินใจเลือกผู้นำของเราบางครั้ง

Hosea โฮเชยา 8:4 4 They made kings, but not through me. They set up princes, but I knew it not.

With their silver and gold they made idols for their own destruction.

4 เขาทั้งหลายได้แต่งตั้งกษัตริย์ แต่เรามิได้เสนอให้ทำ   เขาทั้งหลายแต่งตั้งเจ้านาย   แต่เราไม่ รู้เรื่องเลย    เขาทั้งหลายสร้างรูปเคารพด้วยเงินและทองคำของเขา   เพื่อแก่ความพินาศของเขาเอง 

The evidence of sin’s grip on this world is everywhere.

หลักฐานของบ่วงแร้วความบาปในโลกนี้มีอยู่ทุกหนแห่ง

Much of the suffering on earth is because of godless leadership.

มีความทุกข์ที่อยู่ในโลกมากมายเป็นเพราะผู้นำไม่มีพระเจ้า

Proverbs สุภาษิต 28:12 12 When the righteous triumph, there is great glory, but when the wicked rise, people hide themselves.

12 เมื่อคนชอบธรรมมีชัย ความรุ่งเรืองก็มีมากขึ้น   แต่เมื่อคนชั่วร้ายทวีอำนาจ คนก็พากันซ่อนตัวเสีย  

Scripture gives Christians instructions to obey legitimate authority unless it contradicts the Lord’s commands.

พระคัมภีร์สั่งสอนแนะนำคริสเตียนให้เชื่อฟังผู้มีอำนาจที่ชอบด้วยกฎหมาย    เว้นแต่จะขัดแย้งกับพระบัญชาของพระเจ้า

Acts กิจการ 5:27-29 27 And when they had brought them, they set them before the council. And the high priest questioned them,

27 เมื่อเขาได้พาพวกอัครทูตมาแล้วก็ให้ยืนหน้าสภา   มหาปุโรหิตประจำการจึงถามว่า

28 saying, “We strictly charged you not to teach in this name, yet here you have filled Jerusalem with your teaching, and you intend to bring this man's blood upon us.”

28 “เราได้กำชับพวกเจ้าอย่างแข็งแรงมิให้สอนออกชื่อนี้   ก็นี่แน่ะ เจ้าได้ให้คำสอนของเจ้าแพร่ ไปทั่วกรุงเยรูซาเล็ม   และปรารถนาให้ความผิดเนื่องด้วยความตายของผู้นั้นตกอยู่กับเรา”

29 But Peter and the apostles answered, “We must obey God rather than men.

29 ฝ่ายเปโตรกับอัครทูตอื่นๆตอบว่า   “ข้าพเจ้าจำต้องเชื่อฟังพระเจ้ายิ่งกว่าเชื่อฟังมนุษย์

Romans โรม 13:1-7 1 Let every person be subject to the governing authorities. For there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God.

1 ทุกคนจงยอมอยู่ใต้บังคับของผู้ที่มีอำนาจปกครอง   เพราะว่าไม่มีอำนาจใดเลยที่มิได้มาจากพระเจ้า   และผู้ที่ทรงอำนาจนั้น   พระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้น

2 Therefore whoever resists the authorities resists what God has appointed, and those who resist will incur judgment.

2 เหตุฉะนั้นผู้ที่ขัดขืนอำนาจนั้น   ก็ขัดขืนผู้ซึ่งพระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้น และผู้ที่ขัดขืนนั้นจะ ต้องถูกพิพากษาลงโทษ

3 For rulers are not a terror to good conduct, but to bad. Would you have no fear of the one who is in authority? Then do what is good, and you will receive his approval,

3 เพราะว่าผู้ครอบครองนั้นไม่น่ากลัวเลยสำหรับคนที่ทำความดี   แต่ว่าเป็นที่น่ากลัวสำหรับคนที่ทำความชั่ว   ท่านไม่อยากจะกลัวผู้มีอำนาจหรือ   ถ้าเช่นนั้นก็จงประพฤติแต่ความดี   แล้วท่านก็จะได้เป็นที่พอใจของผู้มีอำนาจนั้น

4 for he is God's servant for your good. But if you do wrong, be afraid, for he does not bear the sword in vain. For he is the servant of God, an avenger who carries out God's wrath on the wrongdoer.

4 เพราะว่าผู้ครอบครองนั้น   เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเพื่อให้ประโยชน์แก่ท่าน   แต่ถ้าท่านทำความชั่วก็จงกลัวเถิด   เพราะว่าผู้ครอบครองนั้นหาได้ถือดาบไว้เฉยๆไม่   ท่านเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า   และจะเป็นผู้ลงพระอาชญาแทนพระเจ้าแก่ทุกคนที่ประพฤติชั่ว

5 Therefore one must be in subjection, not only to avoid God's wrath but also for the sake of conscience.

5 เหตุฉะนั้นท่านจะต้องอยู่ในบังคับบัญชา   มิใช่เพราะเกรงพระอาชญาสิ่งเดียว   แต่เพราะจิตที่สำนึกผิดชอบด้วย

6 For the same reason you also pay taxes, for the authorities are ministers of God, attending to this very thing.

6 เพราะเหตุผลอันเดียวกันท่านจึงได้เสียส่วยสาอากรด้วย   เพราะว่าผู้มีอำนาจนั้นเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า   และปฏิบัติหน้าที่นี้อยู่

7 Pay to all what is owed to them: taxes to whom taxes are owed, revenue to whom revenue is owed, respect to whom respect is owed, honor to whom honor is owed.

7 ท่านจงให้แก่ทุกคนตามที่เขาควรจะได้รับ   จงเสียส่วยสาอากรตามที่ควร   เสียภาษีตามที่ควร   ความยำเกรงควรแก่ผู้ใด   จงยำเกรงผู้นั้น   จงให้เกียรติยศแก่ผู้ที่ควรจะได้รับ

As born-again believers, we ought to strive to choose leaders who will be themselves led by our Creator.

ในฐานะที่เป็นผู้เชื่อที่บังเกิดใหม่อีกครั้ง    เราควรพยายามสรรหาเลือกผู้นำ  โดยการทรงนำของพระผู้สร้างของเรา

1 Samuel  1 ซามูเอล 12:13-25 13 And now behold the king whom you have chosen, for whom you have asked; behold, the LORD has set a king over you.

13 บัดนี้   จงดูพระราชาที่ท่านทั้งหลายได้เลือก   ผู้ซึ่งท่านทั้งหลายได้ร้องขอ   ดูเถิด   พระเจ้าทรงตั้งพระราชาไว้เหนือท่านแล้ว

14 If you will fear the LORD and serve Him and obey His voice and not rebel against the commandment of the LORD, and if both you and the king who reigns over you will follow the LORD your God, it will be well.

14 ถ้าท่านทั้งหลายจะยำเกรงพระเจ้าและปรนนิบัติพระองค์   และฟังพระสุรเสียงของพระองค์   และไม่กบฏต่อพระบัญชาของพระเจ้า   และถ้าท่านทั้งหลายและพระราชาผู้ปกครองเหนือท่าน   จะเป็นผู้ติดตามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ทั้งหลายก็ดีแล้ว

15 But if you will not obey the voice of the LORD, but rebel against the commandment of the LORD, then the hand of the LORD will be against you and your king.

15 แต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่ฟังพระสุรเสียงของ พระเจ้าแต่กบฏต่อพระบัญชาของพระเจ้า   แล้วพระหัตถ์ของพระเจ้าจะต่อสู้ท่านทั้งหลาย และบรรพบุรุษของท่าน

16 Now therefore stand still and see this great thing that the LORD will do before your eyes.

16 เพราะฉะนั้นบัดนี้ท่านทั้งหลายจงยืนนิ่งอยู่   คอยดูเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ต่อไปนี้   ซึ่งพระเจ้าจะทรงกระทำต่อหน้าต่อตาของท่านทั้งหลาย

17 Is it not wheat harvest today? I will call upon the LORD, that he may send thunder and rain. And you shall know and see that your wickedness is great, which you have done in the sight of the LORD, in asking for yourselves a king.”

17 วันนี้เป็นฤดูเกี่ยวข้าวสาลีไม่ใช่หรือ   ข้าพเจ้าจะร้องทูลต่อพระเจ้าขอพระองค์จัดส่งฟ้าร้องและฝน   และท่านทั้งหลายจะทราบและเห็นเองว่า ความอธรรมของท่านนั้นใหญ่โตเพียงใด   ซึ่งท่านได้กระทำในสายพระเนตรพระเจ้า   ในการที่ได้ขอให้มีพระราชาสำหรับตน”

18 So Samuel called upon the LORD, and the LORD sent thunder and rain that day, and all the people greatly feared the LORD and Samuel.

18 ซามูเอลจึงร้องทูลต่อพระเจ้า   และพระเจ้าทรงส่งฟ้าร้องและฝนมาในวันนั้น   ประชาชนก็เกรงกลัวพระเจ้าและซามูเอลยิ่งนัก  

19 And all the people said to Samuel, “Pray for your servants to the LORD your God, that we may not die, for we have added to all our sins this evil, to ask for ourselves a king.”

19 และประชาชนทั้งหลายเรียนซามูเอลว่า   “ขอท่านอธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านเผื่อผู้รับใช้ทั้งหลายของท่าน   เพื่อเราทั้งหลายจะไม่ถึงตาย   เพราะเราได้เพิ่มความชั่วนี้เข้ากับบาปทั้งสิ้นของเรา   คือขอให้มีพระราชาสำหรับเราทั้งหลาย”

20 And Samuel said to the people, “Do not be afraid; you have done all this evil. Yet do not turn aside from following the LORD, but serve the LORD with all your heart.

20 และซามูเอลกล่าวแก่ประชาชนว่า   “อย่ากลัวเลย ท่านทั้งหลายได้กระทำความ ชั่วนี้ทั้งสิ้นจริงๆแล้ว   แต่ท่านทั้งหลายอย่าหันไปเสียจากการติดตามพระเจ้า   แต่จงปรนนิบัติพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจของท่าน

21 And do not turn aside after empty things that cannot profit or deliver, for they are empty.

21 และอย่าหันเหไปติดตามสิ่งอนิจจังซึ่งไม่เป็นประโยชน์   หรือไม่ช่วยให้พ้นเพราะเป็นสิ่งอนิจจัง

22 For the LORD will not forsake his people, for His great name's sake, because it has pleased the LORD to make you a people for himself.

22 เพราะพระเจ้าจะไม่ละทิ้งประชากรของพระองค์   ด้วยเห็นแก่พระนามใหญ่ยิ่งของพระองค์   เพราะพระเจ้าทรงพอพระทัยแล้วที่จะ กระทำให้ท่านเป็นประชากรของพระองค์

23 Moreover, as for me, far be it from me that I should sin against the LORD by ceasing to pray for you, and I will instruct you in the good and the right way.

23 ยิ่งกว่านั้นส่วนข้าพเจ้าขออย่าให้มีวี่แววที่ ข้าพเจ้าจะกระทำบาปต่อพระเจ้าด้วยการหยุด อธิษฐานเพื่อท่านทั้งหลาย   แต่ข้าพเจ้าจะแนะนำทางที่ดีและที่ถูกให้ท่าน

24 Only fear the LORD and serve Him faithfully with all your heart. For consider what great things he has done for you.

24 จงยำเกรงพระเจ้าเท่านั้น   ปรนนิบัติพระองค์ด้วยใจซื่อสัตย์สุจริต   และด้วยสิ้นสุดใจของท่าน   จงพิเคราะห์ถึงมหกิจซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำแก่ท่านแล้วนั้น

25 But if you still do wickedly, you shall be swept away, both you and your king.”

25 แต่ถ้าท่านทั้งหลายขืนกระทำความชั่วอยู่   ท่านจะต้องพินาศทั้งตัวท่านทั้งหลายเองและ พระราชาของท่านด้วย”

Candidates or proposals that violate the Bible’s commands for life, family, marriage, or faith should never be supported.

ผู้สมัครหรือข้อเสนอที่ละเมิดคำสั่งของพระคัมภีร์สำหรับชีวิต  ครอบครัว  การแต่งงาน   หรือความเชื่อ  เราไม่ควรสนับสนุน

Proverbs สุภาษิต 14:34 34 Righteousness exalts a nation, but sin is a reproach to any people.

34 ความชอบธรรมเชิดชูประชาชาติหนึ่งๆ   แต่บาปเป็นเหตุให้ชนชาติหนึ่งๆ ถูกตำหนิ  

Christians should vote as led through prayer and study of both God’s Word and the realities of the choices on the ballot.

คริสเตียนควรออกเสียงลงคะแนนโดยผ่านการอธิษฐานและการศึกษาทั้งพระคำของพระเจ้าและในการตัดสินใจลงคะแนนเสียงตามสภาพเป็นจริง

Christians in many countries in this world are oppressed and persecuted.

คริสเตียนหลายประเทศในโลกนี้ได้ถูกทารุณ และกดขี่ข่มเหง

They suffer under governments they are powerless to change and governments that hate their faith and silence their voices.

พวกเขาต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ภายใต้รัฐบาลที่พวกเขาไม่มีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลง    และรัฐบาลที่เกลียดชังความเชื่อของพวกเขา   และอยากจะให้พวกเขาเงียบไม่ออกเสียง

These believers preach the gospel of Jesus Christ at risk of their own lives.

ผู้เชื่อเหล่านี้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์โดยเสี่ยงต่อชีวิตของตนเอง

In the U.S.A., Christians have been blessed with the right to speak about and choose their leaders without fearing for themselves or their families.

ในประเทศสหรัฐอเมริกา คริสเตียนได้รับพระพรที่มีสิทธิพูดออกเสียงเกี่ยวกับการเลือกผู้นำของพวกเขา    โดยไม่ต้องกลัวพวกเขาเองหรือครอบครัวของพวกเขา

In the U.S.A., in recent elections, about 2 of every 5 of self-professed Christians took that right for granted and did not vote.

ในสหรัฐอเมริกาในการเลือกตั้งที่ผ่านมา   ประมาณทุกๆ 2ใน5 ของคริสเตียนที่ประกาศตนเองเป็นผู้เชื่อ  ได้รับสิทธิ์และไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

About 1 in 5 self-professed, eligible Christians are not even registered to vote.

ประมาณ 1 ใน 5 คริสเตียนที่ประกาศตนเป็นผู้เชื่อ   มีคุณสมบัติครบถ้วน  ไม่ไปลงทะเบียนเพื่อจะลงคะแนนเสียง

In our day and age, there are many who want to drive the name and message of Christ completely out of the public arena.

ในยุคสมัยของเราเวลานี้    มีหลายคนที่ต้องการผลักดันพระนามและข่าวประเสริฐของพระคริสต์ออกสู่เวทีสาธารณชน

Voting is an opportunity to promote, protect, and preserve godly government.

การออกเสียงลงคะแนนเป็นโอกาสในการส่งเสริม   ปกป้องและสงวนรักษารัฐบาลที่ชอบธรรม

Passing up that opportunity means letting those who would denigrate the name of Christ have their way in our lives.

ผ่านโอกาสนั้นไปหมายถึงการปล่อยคนเหล่านั้นที่จะสบประมาทพระนามของพระคริสต์ ใส่วิถีทางของพวกเขาในชีวิตของเรา

The leaders we elect—or do nothing to remove—have great influence on our freedoms.

ผู้นำที่เราเลือก---หรือไม่ทำอะไรเพื่อถอดถอน --มีอิทธิพลต่อเสรีภาพของเราอย่างมาก

They can choose to protect our right to worship and spread the gospel, or they can restrict those rights.

พวกเขาสามารถเลือกที่จะปกป้องสิทธิของเราที่จะนมัสการและเผยแพร่พระกิตติคุณ   หรือพวกเขาสามารถจำกัดสิทธิเหล่านั้นก็ได้

They can lead our nation toward righteousness or toward moral disaster.

พวกเขาสามารถนำประเทศของเราไปสู่ความชอบธรรมหรือไปสู่ความวิบัติทางศีลธรรม

As Christians, we should stand up and follow our command to fulfill our civic duties.

ในฐานะคริสเตียน   เราควรจะลุกขึ้นและทำตามพระบัญชาที่จะทำหน้าที่ของพลเมืองของเราให้สมบูรณ์

Matthew มัทธิว 22:21 21 They said, “Caesar's.” Then He said to them, “Therefore render to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's.”

21 เขาทูลว่า “ของซีซาร์”   แล้วพระองค์ตรัสกับเขาว่า   “เหตุฉะนั้น   ของของซีซาร์จงถวายแก่ซีซาร์   และของของพระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้า”

Voting

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top