Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Saturday, April 18, 2015

 

Question:  What is Christian meditation?

คำถาม: การภาวนาใคร่ครวญของคริสเตียนอะไร

Answer: คำตอบ: Psalm เพลงสดุดี19:14 14 Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O LORD, my rock and my redeemer.

14 ข้าแต่พระเจ้า   พระศิลาและพระผู้ไถ่ของข้าพระองค์  
ขอให้ถ้อยคำจากปากของข้าพระองค์ และการรำพึงภาวนาในจิตใจ  
เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์เถิด

What, then, is Christian meditation, and how should Christians meditate?

แล้ว อะไรคือ การตั้งจิตภาวนาในศาสนาคริสต์ และ คริสเตียนควรสวดภาวนาอย่างไร

Unfortunately, the word “meditation” can carry the connotation of something mystical.

แต่น่าเสียดาย ที่คำว่า " การตั้งจิตภาวนา" สามารถบอกความหมายแฝงของบางสิ่งบางอย่างที่ ลึกลับ

For some, meditation is clearing the mind while sitting in an unusual position.

สำหรับบางคน การตั้งจิตภาวนา คือการล้างความคิดในขณะที่กำลังนั่งอยู่ใน ตำแหน่งที่ผิดปกติ

For others, meditation is communing with the spirit world around us.

สำหรับคนอื่น ๆ การตั้งจิตภาวนา  เป็นการติดต่อสื่อสารกับโลกฝ่ายวิญญาณอยู่รอบตัวเรา

Concepts such as these most definitely do not characterize Christian meditation.

แนวคิด เช่นสิ่งเหล่านี้ แน่นอนที่สุด ไม่ได้ ลักษณะบ่งบอกลักษณะการตั้งจิตภาวนาในศาสนาคริสต์

Christian meditation has nothing to do with practices that have Eastern mysticism as their foundation.

การตั้งจิตภาวนาในศาสนาคริสต์ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัติเวทย์มนต์แบบตะวันออก ที่เป็นรากฐานของมัน

Such practices include transcendental meditation and many forms of what is called contemplative prayer.

การปฏิบัติ ดังกล่าวรวมถึง  การตั้งจิตภาวนาแบบเหนือธรรมชาติ และหลายรูปแบบของ สิ่งที่เรียกว่า การอธิษฐานแบบเชิงลึกเหมือนเข้าฌาน

These have at their core a dangerous premise that we need to “hear God’s voice,” not through His Word, but through personal revelation through meditation.

รูปแบบเหล่านี้มีที่หลักสำคัญของพวกเขา เป็นสัญญาอันตรายที่ เราจำเป็นต้อง "ได้ยินพระสุรเสียง ของพระเจ้า" ไม่ใช่ผ่านทางพระวจนะของพระองค์ แต่ผ่าน การเปิดเผย ส่วนบุคคลโดยการตั้งจิตภาวนา

Some churches are filled with people who think they are hearing a “word from the Lord,” often contradicting one another and therefore causing endless divisions within the body of Christ.

คริสตจักรบางแห่งจะเต็มไปด้วยผู้คนที่คิดว่า พวกเขากำลังได้ยิน"พระคำจากพระเจ้า" บ่อยครั้งจะ ขัดแย้งกับอีกฝ่ายหนึ่ง และดังนั้นจึงก่อให้เกิดความแตกแยกไม่มีที่สิ้นสุดภายในพระกายของพระคริสต์

Christians are not to abandon God’s Word.

คริสตเตียนต้องไม่ละทิ้งพระวจนะของพระเจ้า

2 Timothy 2 ทิโมธี 3:16-17 16 All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness,

16 พระคัมภีร์   ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า  และเป็นประโยชน์ในการสอน   การตักเตือนว่ากล่าว   การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี   และการอบรมในทางธรรม

17 that the man of God may be competent, equipped for every good work.

17 เพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง 

If the Bible is sufficient to thoroughly equip us for every good work, how could we think we need to seek a mystical experience instead of or in addition to it?

หากพระคัมภีร์สมบูรณ์เพียงพอที่จะฝึกฝนเราได้ทั้งหมด เพื่อการดีทุกอย่าง  เราสามารถคิดว่าเราจำเป็นต้องแสวงหาประสบการณ์ลึกลับแทนหรือ   หรือเพิ่มเติมให้มันได้หรือไม่

Christian meditation is to be solely on the Word of God and what it reveals about Him.

การตั้งจิตภาวนาในศาสนาคริสต์จะเป็นแต่เพียงในพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้น  และสิ่งที่พระวจนะทรงสำแดงให้เห็นเกี่ยวกับพระองค์

David found this to be so, and he describes the man who is “blessed”

ดาวิดทรงพบว่าเป็นเช่นนั้น   และทรงบรรยายถึงบุคคลที่ "ได้รับพระพร"

Psalm เพลงสดุดี 1:2 2 but his delight is in the law of the LORD, and on His law he meditates day and night.

2 แต่ความปีติยินดีของผู้นั้นอยู่ในพระธรรมของพระเจ้า  
เขาสวดภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน  

True Christian meditation is an active thought process whereby we give ourselves to the study of the Word, praying over it and asking God to give us understanding by the Spirit, who has promised to lead us “into all truth”.

การตั้งจิตภาวนาในศาสนาคริสต์ที่แท้จริงคือ  กระบวนการคิดที่ใช้งานได้ โดยเราจะให้ตัวเองเพื่อศึกษาพระวจนะ  อธิษฐานในเรื่องนั้นและทูลขอให้พระเจ้าทรงประทานให้เรามีความเข้าใจโดยทางพระวิญญาณ    ผู้ทรงได้สัญญาว่าจะนำเราทุกคน "ไปสู่ความจริง"

John ยอห์น16:13 13 When the Spirit of truth comes, he will guide you into all the truth, for he will not speak on his own authority, but whatever he hears he will speak, and he will declare to you the things that are to come.

13 เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแล้ว   พระองค์จะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวล   เพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพลการ   แต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยิน   และพระองค์จะทรงแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้น

Then we put this truth into practice, committing ourselves to the Scriptures as the rule for life and practice as we go about our daily activities.

จากนั้นเราก็นำความจริงนี้ไปสู่การปฏิบัติ     ตัวเองยอมรับให้พระคัมภีร์เป็นบทบัญญัติสำหรับชีวิตและการประพฤติปฏิบัติ     ในขณะที่เราทำกิจกรรมประจำวันของเรา

This causes spiritual growth and maturing in the things of God as we are taught by His Holy Spirit.

นี้ทำให้เกิดการเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ   และเป็นผู้ใหญ่ในทุกสิ่งของพระเจ้า   เมื่อเราได้รับการสอนโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์

www.gotquestions.org/Thai

Christian Meditation

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top