Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Wednesday, April 1, 2015

 

Question: "How can I be sure I am praying according to the will of God?"
ฉันสามารถแน่ใจได้อย่างไรว่าฉันกำลังอธิษฐานตามน้ำพระทัยพระเจ้า 


Answer: Man's highest aim should be to bring glory to God, and this includes praying according to His will.

คำตอบ จุดมุ่งหมายสูงสุดในชีวิตมนุษย์ควรถวายพระสิริแด่พระเจ้า  และนี่รวมทั้งการอธิษฐานตามน้ำพระทัยพระเจ้า

1 Corinthians 1โครินธ์ 10:31 31 So, whether you eat or drink, or whatever you do, do all to the glory of God.

31 เหตุฉะนั้นเมื่อท่านจะรับประทานจะดื่ม   หรือจะทำอะไรก็ตาม   จงกระทำเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า

First, we must ask for wisdom.

ก่อนสิ่งอื่นใดเราต้องทูลขอสติปัญญา

James ยากอบ 1:5 5 If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him.

5 ถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญา   ก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้า   ผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวงด้วยพระกรุณาและมิได้ทรงตำหนิ   แล้วผู้นั้นก็จะได้รับสิ่งที่ทูลขอ

In asking for wisdom, we must also trust that God is gracious and willing to answer our prayers:

ในการทูลขอสติปัญญา  เราต้องเชื่อวางใจว่าพระเจ้าทรงพระคุณและเต็มพระทัยที่จะตอบคำอธิษฐาน

James ยากอบ 1:6 6 But let him ask in faith, with no doubting, for the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind.

6 แต่จงให้ผู้นั้นทูลขอด้วยความเชื่อ อย่าสงสัยเลย เพราะว่าผู้ที่สงสัยเป็นเหมือนคลื่น ในทะเลซึ่งถูกลมพัดซัดไปมา

Mark มาระโก 11:24 24 Therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours.

24 เหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่า   ขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใด   จงเชื่อว่าได้รับ   และท่านจะได้รับสิ่งนั้น

So, praying according to the will of God includes asking for wisdom (to know the will of God) and asking in faith (to trust the will of God).
ดังนั้น การอธิษฐานตามน้ำพระทัยพระเจ้ารวมถึงการทูลขอสติปัญญา (รู้จักน้ำพระทัยพระเจ้า) และ

อธิษฐานทูลขอด้วยความเชื่อ
Here are seven biblical instructions that will guide the believer in praying according to God’s will:
ต่อไปนี้คือคำสอนตามหลักพระคัมภีร์ 7 ประการที่จะนำผู้เชื่อให้อธิษฐานตามน้ำพระทัยพระเจ้า
1) Pray for the things for which the Bible commands prayer.

1) อธิษฐานทูลขอสิ่งต่างๆตามที่พระคัมภีร์สั่งไว้

We are told to pray for our enemies

เราต้องอธิษฐานเผื่อศัตรูของเรา

Matthew มัทธิว 5:44 44 But I say to you, Love your enemies and pray for those who persecute you,

44 ฝ่ายเราบอกท่านว่า   จงรักศัตรูของท่าน   และจงอธิษฐานเพื่อผู้ที่ข่มเหงท่าน

Pray for God to send missionaries.

อธิษฐานเผื่อพระเจ้าในการส่งมิชชันนารี

Luke ลูกา 10:2 2 And He said to them, “The harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest.

2 พระองค์ตรัสกับเขาว่า   “ข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากแต่คนงานยังน้อยอยู่   เหตุฉะนั้น   พวกท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนา   ให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์

Pray that we do not enter temptation.

อธิษฐานขอไม่ให้เราเข้าสู่การทดลอง

Matthew มัทธิว 26:41 41 Watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak.”

41 ท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังและอธิษฐาน   เพื่อท่านจะไม่ต้องถูกทดลอง   จิตวิญญาณพร้อมแล้วก็จริง   แต่กายยังอ่อนกำลัง”

Pray for ministers of the Word.

อธิษฐานเผื่อพระวจนะแห่งพันธกิจ

Colossians โคโลสี 4:3 3 At the same time, pray also for us, that God may open to us a door for the word, to declare the mystery of Christ, on account of which I am in prison—

3 และอธิษฐานเผื่อเราด้วย   เพื่อพระเจ้าจะได้ทรงโปรดเปิดประตูไว้ให้เราสำหรับพระวาทะนั้น   ให้เรากล่าวความล้ำลึกของพระคริสต์   (ที่ข้าพเจ้าถูกจำจองอยู่ก็เพราะเหตุนี้)

2 Thessalonians 2 เธสะโลนิกา 3:1 1 Finally, brothers, pray for us, that the word of the Lord may speed ahead and be honored, as happened among you,

1 พี่น้องทั้งหลาย   ในที่สุดจงอธิษฐานเผื่อเรา   เพื่อว่ากิตติคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้แผ่ไป   และมีชัยเหมือนอย่างที่ได้เป็นไปในหมู่พวกท่านแล้ว

Pray for government authorities.

อธิษฐานเผื่อผู้มีอำนาจในรัฐบาล

1 Timothy 1ทิโมธี 2:1-3 1 First of all, then, I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgivings be made for all people,

1 เหตุฉะนั้นก่อนสิ่งอื่นใด   ข้าพเจ้าขอร้องท่านทั้งหลายให้วิงวอนอธิษฐานทูลขอ   และขอบพระคุณเพื่อคนทั้งปวง

2 for kings and all who are in high positions, that we may lead a peaceful and quiet life, godly and dignified in every way.

2 เพื่อกษัตริย์ทั้งหลายและคนทั้งปวงที่มีตำแหน่งสูง   เพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างเงียบๆ   และสงบสุขในทางธรรมและอย่างนอบน้อม

3 This is good, and it is pleasing in the sight of God our Savior,

3 การกระทำเช่นนี้เป็นการกระทำที่ดี   และเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเรา

Pray for relief from affliction.

อธิษฐานเผื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก

James ยากอบ 5:13 13 Is anyone among you suffering? Let him pray. Is anyone cheerful? Let him sing praise.

13 มีผู้ใดในพวกท่านทนทุกข์หรือ   จงให้ผู้นั้นอธิษฐาน   มีผู้ใดร่าเริงยินดีหรือ   จงให้ผู้นั้นร้องเพลงสรรเสริญ

Pray for the healing of fellow believers.

อธิษฐานเผื่อการบำบัดรักษาสาวกผู้เชื่อ

James ยากอบ 5:16 16 Therefore, confess your sins to one another and pray for one another, that you may be healed. The prayer of a righteous person has great power as it is working.

16 เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงสารภาพบาปต่อกันและกัน   และจงอธิษฐานเพื่อกันและกัน   เพื่อท่านทั้งหลายจะพ้นโรคภัย   คำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทำให้เกิดผล

Where God commands prayer, we can pray with confidence that we are praying according to His will.
ที่ใดที่พระเจ้าทรงสั่งให้เราอธิษฐาน  เราควรอธิษฐานด้วยความเชื่อมั่นว่าเรากำลังอธิษฐานตามน้ำพระทัยพระเจ้า
2) Follow the example of godly characters in Scripture.

2) ทำตามแบบตัวอย่างบรรดาผู้ชอบธรรมในพระคัมภีร์

Paul prayed for the salvation of Israel.

อธิษฐานเผื่อความรอดของชนอิสราเอล

Romans โรม 10:1 1 Brothers, my heart's desire and prayer to God for them is that they may be saved.

1 พี่น้องทั้งหลาย   ความปรารถนาในจิตใจของข้าพเจ้า   และคำวิงวอนขอต่อพระเจ้าเพื่อคน อิสราเอลนั้น   คือขอด้วยหวังให้เขารอด

David prayed for mercy and forgiveness when he sinned.

ดาวิดทรงอธิษฐานขอความเมตตา และการทรงอภัยโทษที่ท่านได้กระทำผิดบาป

Psalm เพลงสดุดี 51:1-2 1 Have mercy on me, O God, according to your steadfast love; according to your abundant mercy blot out my transgressions.

1 ถึงหัวหน้านักร้อง เพลงสดุดีของดาวิด   เมื่อนาธันผู้เผยพระวจนะมาเฝ้าท่าน

ข้าแต่พระเจ้า   ขอทรงแสดงพระกรุณาต่อข้าพระองค์ตามความรักมั่นคง ของพระองค์  
ขอทรงลบการทรยศของข้าพระองค์ออกไปตามแต่ พระกรุณาอันอุดมของพระองค์  

2 Wash me thoroughly from my iniquity, and cleanse me from my sin!

2 ขอทรงล้างข้าพระองค์จากความบาปผิดให้หมดสิ้น และทรงชำระข้าพระองค์จากบาปของข้า พระองค์  

The early church prayed for boldness to witness.

คริสตจักรในสมัยแรกอธิษฐานเผื่อความกล้าหาญเป็นพยาน

Acts กิจการ 4:29 29 And now, Lord, look upon their threats and grant to your servants to continue to speak your word with all boldness,

29 บัดนี้พระองค์เจ้าข้า   ขอโปรดทอดพระเนตรการขู่ของเขา   และโปรดประทานให้ผู้รับใช้ของพระองค์   กล่าวถ้อยคำของพระองค์ด้วยใจกล้า 

These prayers were according to the will of God, and similar prayers today can be as well.

คำอธิษฐานเหล่านี้เป็นไปตามน้ำพระทัยพระเจ้า และคำอธิษฐานปัจจุบันควรเป็นอย่างนี้เช่นเดียวกัน

As with Paul and the early church, we should always be praying for the salvation of others.

ตามอย่างเปาโลและคริสตจักรสมัยแรก   เราควรอธิษฐานเผื่อความรอดของผู้อื่นเสมอ

For ourselves, we should pray as David prayed, always aware of our sin and bringing it before God before it hinders our relationship with Him and thwarts our prayers.
สำหรับตัวเราเอง  เราควรอธิษฐานตามอย่างดาวิด  สำนึกในความผิดบาปของเรา และนำความกราบทูลต่อพระเจ้าก่อนที่มันจะเป็นอุปสรรคปิดกั้นการติดสนิทกับพระองค์และขัดขวางคำอธิษฐานของเรา
3) Pray with the right motivation.

3) อธิษฐานด้วยแรงจูงใจที่ถูกต้อง

Selfish motives will not be blessed by God.

แรงจูงใจแบบเห็นแก่ตัวเองจะไม่ได้รับพระพรจากพระเจ้า

James ยากอบ 4:3 3 You ask and do not receive, because you ask wrongly, to spend it on your passions.

3 ท่านขอและไม่ได้รับ   เพราะท่านขอผิด   หวังได้ไปเพื่อสนองกิเลสตัณหาของท่าน

We should also pray, not so our lofty words can be heard and we may be seen by others as “spiritual,” but mostly in private and in secret, so that our heavenly Father will hear in private and reward us openly.

เราควรอธิษฐานด้วย  ไม่ใช่คำอธิษฐานหรูหราสูงส่งจะเป็นที่โปรดฟัง  และคนอื่นอาจมองเราว่า “อยู่ฝ่ายวิญญาณ” แต่ส่วนมากเป็นแบบส่วนตัวและในที่ลับตา  เพื่อว่าพระบิดาบนสวรรค์จะทรงโปรดรับฟังเองและจะทรงโปรดประทานรางวัลแก่เราในที่แจ้ง

Matthew มัทธิว 6:5-6 5 “And when you pray, you must not be like the hypocrites. For they love to stand and pray in the synagogues and at the street corners, that they may be seen by others. Truly, I say to you, they have received their reward.

5 “เมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐาน   อย่าเป็นเหมือนคนหน้าซื่อใจคด   เพราะเขาชอบยืนอธิษฐานในธรรมศาลาและตามถนน   เพื่อจะให้คนทั้งปวงได้เห็น   เราบอกความจริงแก่ท่านว่าเขาได้รับบำเหน็จของเขาแล้ว

6 But when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you.

6 ฝ่ายท่านเมื่ออธิษฐานจงเข้าในห้องชั้นใน   และเมื่อปิดประตูแล้ว   จงอธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในที่ลี้ลับ และพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็น ในที่ลี้ลับจะทรงโปรดประทานบำเหน็จแก่ท่าน
4) Pray with a spirit of forgiveness toward others.

4) อธิษฐานด้วยจิตใจแห่งการยกโทษต่อผู้อื่น

Mark มาระโก 11:25 25 And whenever you stand praying, forgive, if you have anything against anyone, so that your Father also who is in heaven may forgive you your trespasses.”

25 เมื่อท่านยืนอธิษฐานอยู่   ถ้าท่านมีเหตุกับผู้หนึ่งผู้ใดจงยกโทษให้ผู้นั้นเสีย   เพื่อพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์   จะโปรดยกความผิดของท่านด้วย

A spirit of bitterness, anger, revenge or hatred toward others will prevent our hearts from praying in total submission to God.

ใจขมขื่น ใจโกรธเคือง ใจอาฆาต หรือใจเกลียดชังผู้อื่นจะปิดกั้นจิตใจเราจากการอธิษฐานแบบน้อมรับทั้งสิ้นต่อพระเจ้า

Just as we are told not to give offerings to God while there is conflict between ourselves and another Christian.

อย่างที่เราถูกสอนไม่ให้ทูลถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าขณะที่เรามีปัญหากันและกันระหว่างเรากับคริสเตียนคนอื่น

Matthew มัทธิว 5:23-24 23 So if you are offering your gift at the altar and there remember that your brother has something against you,

23 เหตุฉะนั้นถ้าท่านนำเครื่องบูชามาถึงแท่นบูชาแล้ว   และระลึกขึ้นได้ว่า   พี่น้องมีเหตุขัดเคืองข้อหนึ่งข้อใดกับท่าน

24 leave your gift there before the altar and go. First be reconciled to your brother, and then come and offer your gift.

24 จงวางเครื่องบูชาไว้ที่หน้าแท่นบูชา   กลับไปคืนดีกับพี่น้องผู้นั้นเสียก่อน   แล้วจึงค่อยมาถวายเครื่องบูชาของท่าน

In the same way God does not want the offering of our prayers until we have reconciled with our brothers and sisters in Christ.

ในทำนองเดียวกัน  พระเจ้าไม่ทรงต้องการรับคำทูลอธิษฐานของเรา จนกว่าเราได้กลับไปคืนดีกับพี่น้องชายหญิงของเราในพระคริสต์

5) Pray with thanksgiving

5) อธิษฐานด้วยใจขอบพระคุณ

Colossians โคโลสี 4:2 2 Continue steadfastly in prayer, being watchful in it with thanksgiving.

2 จงขะมักเขม้นอธิษฐาน   จงเฝ้าระวังอยู่ในการนั้นด้วยขอบพระคุณ

Philippians ฟีลิปปี 4:6-7 6 do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God.

6 อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลย   แต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า   ด้วยการอธิษฐาน   การวิงวอน   กับการขอบพระคุณ

7 And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.

7 แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจ   จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่าน ไว้ในพระเยซูคริสต์

We can always find something to be thankful for, no matter how burdened we are by our wants or needs.

เราสามารถขอบพระคุณสำหรับหลายสิ่ง   ไม่ว่าสิ่งที่เราต้องการและจำเป็นต้องมีนั้นเป็นภาระหนักมากแก่เราแค่ไหน

The greatest sufferer that lives in this world of redeeming love, and who has the offer of heaven before him, has reason to be grateful to God.
ผู้ที่ทนได้จนถึงที่สุดที่มีชีวิตในโลกแห่งความรักที่ทรงช่วยบรรเทา  และผู้ที่มีสวรรค์อยู่เบื้องหน้าเขา  สมควรที่จะสำนึกพระคุณพระเจ้า
6) Pray with persistence.

6) อธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ

Luke ลูกา 18:1 1 And He told them a parable to the effect that they ought always to pray and not lose heart.

1 พระองค์ตรัสคำอุปมาเรื่องหนึ่งให้เขาฟัง   เพื่อสอนว่าคนทั้งหลายควรอธิษฐานอยู่เสมอ   ไม่อ่อนระอาใจ

1 Thessalonians 5:17 17 pray without ceasing,

1 เธสะโลนิกา 5:17 17 จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ

We should persevere in prayer and not quit or be dejected because we have not received an immediate answer.

เราควรหมั่นเพียรอธิษฐานและไม่หยุดยั้ง  หรือหมดกำลังใจเพราะเราไม่ได้รับคำตอบทันทีทันใด

Part of praying in God’s will is believing that, whether His answer is “yes,” “no,” or “wait,” we accept His judgment, submit to His will, and continue to pray.
ส่วนหนึ่งของการอธิษฐานตามน้ำพระทัยพระเจ้าคือการเชื่อว่า   ไม่ว่าคำตอบจากพระองค์จะเป็น “ได้” หรือ “ไม่ได้”หรือ “รอก่อน”  เราน้อมรับคำตัดสินของพระองค์  ยอมจำนนต่อน้ำพระทัยพระองค์ และยังคงอธิษฐานต่อไป

7) Rely on the Spirit of God in prayer.

7) พึ่งพาการอธิษฐานโดยพระวิญญาณ

This is a wonderful truth:

นี่คือความจริงที่อัศจรรย์

Romans โรม 8:26-27 26 Likewise the Spirit helps us in our weakness. For we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit himself intercedes for us with groanings too deep for words.

26 ในทำนองเดียวกัน   พระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกำลังด้วย   เพราะเราไม่รู้ว่าเราควรจะอธิษฐานขอสิ่งใดอย่างไร   แต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนเรา   ในเมื่อเราคร่ำครวญอธิษฐานไม่เป็นคำ

27 And He who searches hearts knows what is the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God.

27 และพระองค์ผู้ทรงชันสูตรใจมนุษย์   ก็ทรงทราบความหมายของพระวิญญาณเพราะว่า พระวิญญาณทรงอธิษฐานขอเพื่อธรรมิกชนตามที่ชอบพระทัยพระเจ้า

We have the Spirit’s help in praying.

เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยในการอธิษฐาน

At the times of our deepest depression or sorrow, those times when we feel that we “just cannot pray,” we have the comfort of knowing that the Holy Spirit is actually praying for us!

ในเวลาที่เราหดหู่ใจหรือเศร้าใจ   ในเวลานั้นเรารู้สึกว่าเรา “ไม่สามารถอธิษฐานได้”

เราได้รับคำเล้าโลมจิตใจที่รู้ว่าแท้จริงพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยเราอธิษฐานอยู่ !

What an amazing God we have!
ช่างเป็นพระเจ้าที่แสนอัศจรรย์จริง !
What assurance we have when we seek to walk in the Spirit and not in the flesh!

ช่างเป็นพระสัญญาแน่วแน่ที่เราได้รับเมื่อเราเดินตามพระวิญญาณไม่ใช่ตามเนื้อหนังของเรา !

Then we can have confidence that the Holy Spirit will accomplish His work in presenting our prayers to the Father according to His perfect will and timing, and we can rest in the knowledge that He is working all things together for our good.

แล้วเรามีความมั่นใจว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสำเร็จกิจ ในการกราบทูลต่อพระบิดาตามชอบพระทัยพระองค์และในเวลาของพระองค์    และเราสามารถพักสงบโดยรู้ว่าพระองค์ทรงกระทำกิจทุกสิ่งในเราเพื่อให้เกิดผลดี

Romans โรม 8:28 28 And we know that for those who love God all things work together for good, for those who are called according to His purpose.

28 เรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง   คือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรง เรียกตามพระประสงค์ของพระองค์


 

Praying According to the Will of God

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top