Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Thursday, May 28, 2015

 


Question:  Why should we study the Old Testament?

คำถาม: ทำไมเราควรจะ ศึกษาพันธสัญญาเดิม


Answer:  The Bible is a progressive revelation.

คำตอบ: พระคัมภีร์เป็นการเปิดเผยแบบก้าวหน้า

If you skip the first half of any good book and try to finish it; you will have a hard time understanding the characters, the plot, and the ending.

ถ้าคุณข้ามครึ่งแรกของหนังสือที่ดีเล่มใด ๆ และพยายามที่จะอ่านให้จบ   คุณจะพบความยากลำบากที่จะเข้าใจตัวบุคคล เค้าโครงเรื่อง และ ตอนจบ

In the same way, the New Testament is only completely understood when it is seen as being built upon the foundation of the events, characters, laws, sacrificial system, covenants, and promises of the Old Testament.

ในทำนองเดียวกัน เราก็เข้าใจพันธสัญญาใหม่ทั้งหมด  เมื่อเราพบว่ามันมาเติมเต็มทำให้ เหตุการณ์ต่างๆ  บุคคลต่างๆ  บทบัญญัติ พิธีถวายเครื่องบูชา พันธสัญญา และสัญญา ต่างๆ ในพันธสัญญาเดิมสำเร็จครบบริบูรณ์

If we only had the New Testament , we would come to the gospels and not know why the Jews were looking for a Messiah (a Savior King).

ถ้าเรา มีแค่พันธสัญญาใหม่  เราจะมาถึงพระกิตติคุณ และไม่ ทราบว่าทำไมชาวยิวกำลังรอคอยพระเจ้า (กษัตริย์พระผู้ช่วยให้รอด )

Without the Old Testament, we would not understand why this Messiah was coming (see Isaiah 53); we would not have been able to identify Jesus of Nazareth as the Messiah through the many detailed prophecies that were given concerning Him ( His birth place)

ถ้าไม่มีพันธสัญญาเดิม เราจะไม่ เข้าใจว่าทำไมพระเมสสิยาห์กำลังจะเสด็จมา (ดู อิสยาห์ 53 ) เราจะไม่ สามารถที่จะพิสูจน์ว่าพระเยซู แห่งนาซาเร็ธทรงเป็นพระเจ้า   โดยผ่านคำพยากรณ์ละเอียดมากมายที่ทรงประทานเกี่ยวกับพระองค์ ( สถานที่ประสูติของพระองค์ )

Micah มีคาห์ 5:2 2 But you, O Bethlehem Ephrathah, who are too little to be among the clans of Judah, from you shall come forth for Me one who is to be ruler in Israel, whose origin is from of old, from ancient days.

2 โอ  เบธเลเฮม  เอฟราธาห์  แต่เจ้า   ผู้เป็นหน่วยเล็กในบรรดาตระกูล ของยูดาห์   จากเจ้าจะมีผู้หนึ่งออกมาเพื่อเรา    เป็นผู้ที่จะปกครองในอิสราเอล    ดั้งเดิมของท่านมาจากสมัยเก่า   จากสมัยโบราณกาล  

His manner of death (Psalm 22, especially verses. 1,7-8, 14-18

ลักษณะของการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ (บทเพลงสดุดี 22 โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อ 1,7-8, 14-18

1 My God, my God, why have you forsaken me?  Why are you so far from saving me, from the words of my groaning?

1 พระเจ้าข้า  พระเจ้าข้า   ไฉนทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสีย  
เหตุใด  พระองค์ทรงเมินเฉยที่จะช่วยข้าพระองค์ และต่อถ้อยคำคร่ำครวญของข้าพระองค์  
7 All who see Me mock Me; they make mouths at Me; they wag their heads;

7 ผู้ที่เห็นข้าพระองค์ก็เย้ยหยัน    เขาบุ้ยปากและสั่นศีรษะใส่ข้าพระองค์กล่าวว่า  

8 “He trusts in the LORD; let Him deliver him; let Him rescue him, for He delights in him!”

8 เขามอบตัวไว้กับพระเจ้า   ให้พระองค์ทรงช่วยเขาสิ   ให้พระองค์ช่วยเขา   เพราะพระองค์ทรงพอพระทัยในเขา  

14 I am poured out like water, and all My bones are out of joint; My heart is like wax; it is melted within My breast;

14 ข้าพระองค์ถูกเทออกเหมือนอย่างน้ำ   กระดูกทั้งสิ้นของข้าพระองค์หลุดลุ่ยไป   จิตใจก็เหมือนขี้ผึ้ง   ละลายภายในอกของข้าพระองค์  

15 My strength is dried up like a potsherd, and My tongue sticks to my jaws;you lay Me in the dust of death._

15 กำลังของข้าพระองค์เหือดแห้งไปเหมือนเศษหม้อดิน  
และลิ้นของข้าพระองค์ก็เกาะติดที่ขากรรไกร   พระองค์ทรงวางข้าพระองค์ไว้ในผงคลีมัจจุราช  

16 For dogs encompass Me; a company of evildoers encircles Me; they have pierced My hands and feet—

16 พระเจ้าข้า   บรรดาสุนัขล้อมรอบข้าพระองค์ไว้   คนทำชั่วหมู่หนึ่งล้อมข้าพระองค์  
เขาแทงมือแทงเท้าข้าพระองค์  

17 I can count all my bones—they stare and gloat over Me;

17 ข้าพระองค์นับกระดูกของข้าพระองค์ได้เป็นชิ้นๆ   เขาจ้องมองและยิ้มเยาะข้าพระองค์  

18 they divide My garments among them, and for My clothing they cast lots.

18 เสื้อผ้าของข้าพระองค์เขาแบ่งปันกัน  ส่วนเสื้อของข้าพระองค์นั้นเขาก็จับฉลาก กัน  

Psalm บทเพลงสดุดี 69:21 21They gave me poison for food,  and for my thirst they gave me sour wine to drink.

21เขาให้ดีหมีแก่ข้าพระองค์เป็นอาหารให้น้ำส้มสายชูแก่ข้าพระองค์ดื่มแก้ กระหาย 

His resurrection

การฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์

Psalm บทเพลงสดุดี16:10 10 For You will not abandon My soul to Sheol, or let your€ holy one see corruption.

10 เพราะพระองค์มิได้ทรงมอบข้าพระองค์ไว้กับแดนผู้ตาย   หรือให้ธรรมิกชนของพระองค์ต้องเห็นปากแดนนั้น  

And many more details of His ministry

และรายละเอียดภารกิจของพระองค์อื่น ๆ อีกมากมาย

Isaiah อิสยาห์ 52:13 13 Behold, My servant shall act wisely; He shall be high and lifted up,

and shall be exalted.

13 ดูเถิด  ผู้รับใช้ของเราจะทำอย่างมีสติปัญญา  ท่านจะสูงเด่นและเป็นที่เทิดทูน และท่านจะสูงนัก  

Isaiah อิสยาห์ 9:2 2 The people who walked in darkness have seen a great light; those who dwelt in a land of deep darkness, on them has light shined.

2 ชนชาติที่ดำเนินในความมืด   จะได้เห็นความสว่างยิ่งใหญ่     บรรดาผู้ที่อาศัยอยู่ในแผ่นดิน   แห่งเงามัจจุราช   สว่างจะได้ส่องมาบนเขา  
Without the Old Testament, we would not understand the Jewish customs that are mentioned in passing in the New Testament.

ปราศจากพันธสัญญาเดิม เราจะไม่ เข้าใจประเพณีของชาวยิว ที่ได้กล่าวถึงและส่งต่อไปในพันธสัญญาใหม่

We would not understand the perversions the Pharisees had made to God's law as they added their traditions to it.

เรา จะไม่เข้าใจ พฤติกรรมออกนอกลู่นอกทางที่พวกฟาริสี ได้ทำต่อบทบัญญัติของพระเจ้า โดยที่พวกเขาเพิ่มเติมประเพณีของเขาเข้าไป

We would not understand why Jesus was so upset as He cleansed the temple courtyard.

เราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพระเยซูทรงผิดหวัง เมื่อเวลาพระองค์ทรงชำระลานพระวิหาร

We would not understand that we can make use of the same wisdom that Christ used in His many replies to His adversaries (both human and demonic).
เราก็จะไม่ เข้าใจว่าเรา สามารถใช้ประโยชน์จากพระปัญญาเดียวกับที่พระคริสต์ทรงใช้ใน การโต้ตอบกับศัตรูของพระองค์ (ทั้ง มนุษย์และ ปีศาจ )
Without the Old Testament we would miss out on numerous detailed prophecies that could only have come true if the Bible is God's word, not man's (see the major and minor prophets) (e.g., Daniel 7 and following chapters).

ปราศจากพันธสัญญาเดิม เราจะพลาดคำพยากรณ์ที่ละเอียดมากมายที่สามารถเป็นจริงได้  ถ้าพระคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่ของมนุษย์ (ดูคำพยากรณ์หลักและรอง) (เช่น ดาเนียล 7 และ บทอื่นที่ตามมา)

These prophecies give specific details about the rise and fall of nations, how they will fall, if they will rise again, which powers would be next to emerge, who the major players would be (Cyrus, Alexander the Great, etc.), and what would happen to their kingdoms when those players died.

คำพยากรณ์เหล่านี้ให้ รายละเอียด ที่เฉพาะเจาะจง เกี่ยวกับ การเจริญขึ้นและ การล่มสลายของ ประเทศ    ประเทศจะล่มสลายอย่างไร หากประเทศต่างๆจะเจริญขึ้นอีกครั้ง   ซึ่งต่อไปจะปรากฏมีอำนาจ ใครจะเป็นผู้เล่นที่สำคัญ  (ไซรัส เล็กซานเดอร์มหาราช ฯลฯ) และ สิ่งที่ จะเกิดขึ้นในราชอาณาจักรของพวกเขาเมื่อผู้เล่นเหล่านั้นเสียชีวิต

These detailed prophecies are so accurate that skeptics charge they had to have been written after the fact.
คำพยากรณ์อย่างละเอียดเหล่านี้ถูกต้องแม่นยำ จนผู้สงสัยคิดว่าพวกเขาต้องได้รับเขียนตามความจริง
The Old Testament also contains numerous lessons for us through the lives of its many fallible characters.

พันธสัญญาเดิมได้ให้บทเรียนมากมายสำหรับเรา   ผ่านทางชีวิตของบุคคลหลายคนที่ทำผิดพลาด

By observing their lives we can be encouraged to trust God no matter what (Daniel 3), and to not compromise in the little things (Daniel 1) so that we will be faithful later in the big things (Daniel 6).

โดยการสังเกต ชีวิตของพวกเขา    เราจะได้รับการหนุนน้ำใจที่จะไว้วางใจ พระเจ้า   ไม่ว่าสิ่งที่ (ดาเนียล 3) และจะไม่ยอมประนีประนอมในสิ่งเล็กน้อย (ดาเนียล บทที่ 1 ) เพื่อที่เรา จะซื่อสัตย์ ต่อไปใน สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า(ดาเนียล 6)

We can learn that it is best to confess sin early and sincerely instead of blame-shifting (1 Samuel 15).

เราสามารถเรียนรู้ว่ามันดีที่สุดที่จะสารภาพบาปตอนต้นอย่างจริงใจแทนการบ่ายเบี่ยงการรับผิด (1 ซามูเอล 15)

We can learn not to play with sin, because it will find us out and its bite is deadly (See Judges 13-16).

เราสามารถเรียนรู้ ที่จะไม่ เล่นกับบาป   เพราะจะมันจะมาหาเรา ออกมากัดกินเป็นอันตรายถึงตาย ( ดูผู้วินิจฉัย 13-16)

We can learn that we need to trust (and obey) God if we expect to experience His promised-land living in this life and His paradise in the next (Numbers 13).

เราสามารถเรียนรู้ว่าเราต้องไว้วางใจ (และเชื่อฟัง ) พระเจ้า   ถ้าเรา คาดหวังที่จะ ได้สัมผัสชีวิต ในแผ่นดินที่ทรงสัญญาในชีวิตนี้  และในสวรรค์ ของพระองค์ต่อไป (กันดารวิถี 13)

We learn that if we contemplate sin, we are only setting ourselves up for committing it (Genesis 3; Joshua 6-7).

เราเรียนรู้ว่าถ้าเราพิเคราะห์ดูบาป   เรากำลังเตรียมการที่จะกระทำบาปนั้น (ปฐมกาล 3; โยชูวา 6-7)

We learn that our sin has consequences not only for ourselves but for our loved ones around us and conversely that our good behavior has rewards not only for us but for those who are around us as well (Genesis 3)

เราเรียนรู้ว่าบาป ของเราส่งผลกระทบไม่เพียงแต่สำหรับตัวเอง แต่สำหรับ คนที่เรารักอยู่รอบตัวเรา และตรงกันข้าม ที่พฤติกรรมที่ดีของเราส่งผลตอบแทนที่ไม่เพียงแต่สำหรับเรา แต่สำหรับผู้ที่อยู่รอบตัวเราด้วย (ปฐมกาล 3)

Exodus อพยพ 20:5-6 5 You shall not bow down to them or serve them, for I the LORD your God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children to the third and the fourth generation of those who hate Me,

5 อย่ากราบไหว้หรือปรนนิบัติรูป เหล่านั้น   เพราะเราคือพระเจ้าของเจ้า   เป็นพระเจ้าที่หวงแหน   ให้โทษบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานของผู้ที่ชัง ข้าพระองค์ จนถึงสามชั่วสี่ชั่วอายุคน

6but showing steadfast love to thousands of those who love Me and keep my commandments.

6 แต่เราแสดงความรักมั่นคงต่อคนที่รักเรา   และปฏิบัติตามบัญญัติของข้าพระองค์ จนถึงพันชั่วอายุ คน 
The Old Testament also contains vast quantities of wisdom that the New Testament does not share.

พันธสัญญาเดิม ยังบรรจุเรื่องปัญญามหาศาลที่พันธสัญญาใหม่ไม่ได้กล่าวถึง

Many of these are contained in the Psalms and Proverbs.

ปัญญาทั้งหลายเหล่านี้ มีอยู่ในบทเพลงสดุดี และ สุภาษิต

These bits of wisdom reveal how I can be wiser than my teachers, what various sins will lead to (it helps us to see the hook that the bait is hiding), and what accomplishments in this world hold for us (nothing!).

พระปัญญาส่วนหนึ่งได้เปิดเผย ฉันจะทำอย่างไรที่สามารถฉลาดกว่า ครูของฉัน   ผลที่ความบาป ต่างๆ จะนำไปสู่ (มัน ช่วยให้เราเห็นว่าเบ็ดดักเหยื่อที่ซ่อนอยู่ ) และความสำเร็จที่ยึดเราในโลกนี้ (ไม่มีอะไร )

How can I recognize whether I am a fool (moral fool, that is)?

ฉันสามารถยอมรับว่าฉัน เป็นคนโง่ได้อย่างไร (คือ คนโง่ฝ่าย คุณธรรม)

How can I inadvertently turn people off without trying?

ฉันจะชักนำคนออกได้โดยไม่ตั้งใจได้อย่างไรโดยไม่ต้องลองพยายามทำดู

How can I open doors to lasting success? How can I find meaning in life?

ฉันสามารถเปิดประตูไปสู่ ความสำเร็จที่ยั่งยืนได้อย่างไร  ฉันสามารถหาความหมายในชีวิตได้อย่างไร

Again, there is so much there that is just waiting to be found by one who truly wants to learn.
อีกครั้ง มีมากที่เพียงเรารอคอยให้เราได้พบ  โดยผู้ที่ ต้องการเรียนรู้อย่างแท้จริง

Without the Old Testament, we would not have a basis for standing against the error of the politically correct perversions of our society in which evolution is seen to be the creator of all of the species over millions of years (instead of them being the result of special creation by God in a literal six days).

ปราศจากพันธสัญญาเดิม เราจะไม่มีพื้นฐานในการยืนหยัดต่อต้านความผิดพลาดของความวิปริตทางการเมืองในสังคมของเรา ที่ซึ่งวิวัฒนาการเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งทุกชนิดกว่าหลายล้านปี   (แทนที่เรื่องนี้เป็นผลจากการทรงสร้างพิเศษของพระเจ้าแท้จริงในหกวัน)


We would buy the lie that marriages and the family unit are an evolving structure that should continue to change as society changes, instead of being seen as a design by God for the purpose of raising up godly children and for the protection of those who would otherwise be used and abused (most often women and children).
เรา จะซื้อสายงานซึ่งการแต่งงาน และหน่วยครอบครัว ที่เป็นโครงสร้างที่ค่อยๆ พัฒนา ที่ ควรจะ เปลี่ยนต่อไปเพราะสังคมเปลี่ยนแปลง   แทนที่จะ ถูกมองว่าเป็นการออกแบบโดยพระเจ้า เพื่อวัตถุประสงค์ ของการเลี้ยงดูบุตรที่ชอบธรรมของพระเจ้า   และเพื่อป้องกันเหล่าคนที่จะถูกใช้ ในทางที่ผิด (ส่วนใหญ่มักจะเป็น ผู้หญิงและเด็ก)

Without the Old Testament, we would not understand the promises God will yet fulfill to the Jewish nation.

ปราศจากพันธสัญญาเดิม เราจะไม่ เข้าใจว่าพระสัญญาของพระเจ้าจะสำเร็จบริบูรณ์ในชนชาติยิว

As a result, we would not properly see that the Tribulation period is a seven-year period in which He will specifically be working with the Jewish nation who rejected His first coming but who will receive Him at His second coming.

ผลก็คือ เราจะไม่เห็นว่ายุคแห่งความยากลำบากเป็นเวลาเจ็ดปีอย่างถูกต้อง  ที่ซึ่งพระองค์จะทรงทำงานร่วมกับชนชาติยิว ชาติที่ปฏิเสธการเสด็จมาครั้งแรกของพระองค์ แต่จะเป็นผู้ที่จะได้ต้อนรับการเสด็จมาครั้งที่สองของ พระองค์

We would not understand how Christ's future 1,000-year reign fits in with His promises to the Jews, nor how the Gentiles will fit in.

เราจะไม่เข้าใจ การปกครอง รัชสมัย 1,000 ปีของพระคริสต์ในอนาคต สอดคล้องกับพระสัญญาของพระองค์ที่มีต่อชาวยิวหรือจะสอดคล้องกับคนต่างชาติอย่างไร

Nor would we see how the end of the Bible ties up the loose ends that were unraveled in the beginning of the Bible, how God will restore the paradise He originally created this world to be, and how we will enjoy close companionship with Him on a personal basis as in the Garden of Eden.
และเราจะไม่เห็นว่าตอนสุดท้ายของพระคัมภีร์ผูกปลาย หลวมที่ถูกแก้หลุดในตอนเริ่มต้นของพระคัมภีร์อย่างไร     พระเจ้าจะทรงฟื้นคืนสวรรค์ที่เมื่อเริ่มต้นพระองค์ได้ทรง สร้างโลกนี้ให้เป็นดังนั้นได้อย่างไร   และเราจะมีความสุขที่ได้ใกล้ชิดติดสนิทกับพระองค์เป็นพื้นฐานส่วนตัว  ราวกับว่าอยู่ในสวนเอเดนได้อย่างไร

In summary, the Old Testament is a mirror that allows us to see ourselves in the lives of OT characters and helps us learn vicariously from their lives.

โดยสรุป พันธสัญญาเดิม เป็นกระจก ที่ส่องให้เรา เห็นตัวเองจากชีวิตของบุคคลต่างๆ ในพันธสัญญาเดิม   และช่วยให้ เราเรียนรู้อย่างมีประสบการณ์จาการฟังจาก ชีวิตของพวกเขา

It sheds so much light on who God is and the wonders He has made and the salvation He has wrought.

มันให้ความสว่างชัดว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ใด และสิ่งมหัศจรรย์ที่พระองค์ได้ทรงทำ และความรอดที่พระองค์ได้ทรงสร้างขึ้น

It shares so much comfort to those in persecution or trouble (see Psalms especially).

มันแบ่งปันความสุขสบายมากแก่ผู้ที่ถูกกดขี่ข่มเหง หรือมีความลำบาก (ดู สดุดี โดยเฉพาะ)

It reveals through repeatedly fulfilled prophecy why the Bible is unique among holy books—it alone is able to demonstrate that it is what it claims to be: the inspired Word of God.

มันแสดงให้เห็น ผ่านคำพยากรณ์สำเร็จ ซ้ำ ๆ ว่าทำไม พระคัมภีร์เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครในบรรดาหนังสือ ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย---เป็นเล่มเดียวที่แสดงให้เห็นสิ่งที่ยืนยันว่าเป็น พระคำพระเจ้า ที่ได้รับการดลใจ

It reveals volumes about Christ in page after page of its writings.

มันเปิดเผยในหนังสือหลายเล่มที่เขียนเกี่ยวกับ พระคริสต์หน้าแล้วหน้าเล่า

It contains so much wisdom that goes beyond what is alluded to or quoted in the New Testament.

มันบรรจุเรื่องปัญญามากจนเกินกว่าสิ่งที่พาดพิงถึง หรือ อ้างถึงใน พันธสัญญาใหม่

In short, if you have not yet ventured in depth into its pages, you are missing much that God has available for you.

โดยสรุป หาก คุณยังไม่ได้เสี่ยงใน เชิงลึก ลงในหน้าพระคัมภีร์   คุณกำลังพลาดสิ่งที่พระเจ้าจัดไว้ให้สำหรับคุณ

As you read it, there will be much you do not understand right away, but there will be much you will understand and learn from.

ในขณะที่คุณ อ่าน  จะมี มาก ที่คุณไม่เข้าใจ ในทันที  แต่ก็มี มาก ที่คุณจะ เข้าใจ และเรียนรู้ได้

And as you continue to study it, asking God to teach you further, your mining will pay off in brighter treasures still.

และในขณะที่ คุณยังคง ศึกษานั้น ทูล ขอพระเจ้า ที่จะสอนคุณต่อไป    คุณจะได้ความเข้าใจกระจ่างชัด

www.gotquestions.org/Thai      

 

Old Testament

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top