Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Thursday, May 7, 2015

 

Question:  "Can a Christian lose salvation?"

 คำถาม: "คริสเตียนสามารถสูญเสียความรอดได้ไหม"

Does the security of our salvation depend on us or God?

การรักษาความรอดของเราให้ปลอดภัยขึ้นอยู่กับเราหรือพระเจ้า

Answer:  Before this question is answered, the term “Christian” must be defined.

คำตอบ: ก่อนที่จะตอบคำถามนี้   จะต้องกำหนดความหมายคำว่า "คริสเตียน"

A “Christian” is not a person who has said a prayer, or walked down an aisle, or been raised in a Christian family.

"คริสเตียน" ไม่ใช่คนที่สักแต่อธิษฐาน หรือเดินระหว่างทางเดินในที่ประชุม  หรือได้รับการเลี้ยงดูในครอบครัวที่นับถือศาสนาคริสต์

While each of these things can be a part of the Christian experience, they are not what “makes” a Christian.

ในขณะที่สิ่งเหล่านี้แต่ละอย่างสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่คริสเตียนต้องประสบ   แต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ "ทำให้" เป็นคริสเตียน

A Christian is a person who has, by faith, received and fully trusted in Jesus Christ as the only Savior.

โดยมีความเชื่อ   คริสเตียนเป็นคนที่ได้รับและวางใจอย่างเต็มที่ในพระเยซูคริสต์ว่าทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเท่านั้น

John ยอห์น 3:16 16 “For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life.

16 เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรง ประทาน พระบุตร องค์เดียวของพระองค์   เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ   แต่มีชีวิตนิรันดร์

Acts กิจการ16:3131 And they said, “Believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household.”

31 เปาโลกับสิลาสจึงกล่าวว่า   “จงเชื่อและวางใจในพระเยซูเจ้า   และท่านจะรอดได้ทั้งครอบครัวของท่านด้วย”

Ephesians เอเฟซัส 2:8-9 8 For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing; it is the gift of God,

8 ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ   และมิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายกระทำเอง   แต่พระเจ้าทรงประทานให้

9 not a result of works, so that no one may boast.

9 ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้   เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้

So, with this definition in mind, can a Christian lose salvation?

ดังนั้นด้วยความคิดตามคำนิยามนี้   คริสเตียนจะสูญเสียความรอดหรือ

Perhaps the best way to answer this crucially important question is to examine what the Bible says occurs at salvation, and to study what losing salvation would therefore entail.

บางทีวิธีที่ดีที่สุดที่จะตอบคำถามที่สำคัญอย่างมากนี้คือ  การตรวจสอบสิ่งที่พระคัมภีร์พูดเรื่องความรอด   และเพื่อศึกษาสิ่งที่นำมาซึ่งการสูญเสียความรอด

Here are a few examples:

 นี่คือตัวอย่างบางส่วน:

A Christian is a new creation.

คริสเตียนคือผู้ที่ถูกสร้างใหม่

2 Corinthians 2 โครินธ์ 5:17 “17Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation; the old has gone, the new has come!”

17เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์   ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว   สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไป   นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น

This verse speaks of a person becoming an entirely new creature as a result of being “in Christ.”

ข้อนี้พูดถึงคนที่กลายเป็นผู้มีชีวิตใหม่สิ้นเชิงอันเป็นผลมาจากการอยู่"ในพระคริสต์."

For a Christian to lose salvation, the new creation would have to be canceled and reversed.

สำหรับคริสเตียนที่สูญเสียความรอด    ผู้ที่ถูกสร้างใหม่จะต้องถูกยกเลิกไปและหันหลังกลับ

A Christian is redeemed.

คริสเตียนได้ถูกไถ่ไว้แล้ว

1 Peter 1 เปโตร1:18-19 18 knowing that you were ransomed from the futile ways inherited from your forefathers, not with perishable things such as silver or gold,

18 ท่านรู้ว่าพระองค์ได้ทรงไถ่ท่านทั้งหลายออกจากการประพฤติอันหาสาระมิได้   ซึ่งท่านได้รับต่อจากบรรพบุรุษของท่าน   มิใช่ไถ่ไว้ด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายได้   เช่นเงินและทอง

19 but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or spot.

19 แต่ทรงไถ่ด้วยพระโลหิตประเสริฐของพระคริสต์   ดังเลือดลูกแกะที่ปราศจากตำหนิหรือจุดด่าง

The word “redeemed” refers to a purchase being made, a price being paid.

คำว่า "ถูกไถ่” หมายถึงได้ถูกซื้อไว้   ได้ชำระค่าแล้ว

For a Christian to lose salvation, God Himself would have to revoke His purchase that He paid for with the precious blood of Christ.

 สำหรับคริสเตียนที่จะสูญเสียความรอด     พระเจ้าเองจะต้องทรงยกเลิกการทรงชำระของพระองค์ที่ได้ทรงจ่ายไปพร้อมพระโลหิตประเสริฐของพระเยซูคริสต์

A Christian is justified.

คริสเตียนถูกนับว่าชอบธรรม

Romans โรม 5:1 1 Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ.

1 เหตุฉะนั้น   เมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้ว   เราจึงมีสันติสุขในพระเจ้า   ทางพระเยซูคริสตเจ้าของเรา

To “justify” means to “declare righteous.”

ที่จะ "ปรับให้ชอบธรรม" หมายถึง "ประกาศความชอบธรรม."

All those who receive Jesus as Savior are “declared righteous” by God.

ทุกคนที่ได้รับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดจะ "ถูกนับว่าชอบธรรม" โดยพระเจ้า

For a Christian to lose salvation, God would have to go back on His Word and “un-declare” what He had previously declared.

 สำหรับคริสเตียนที่จะสูญเสียความรอดพระเจ้าจะต้องกลับพระวจนะของพระองค์และ "ยกเลิกประกาศ" สิ่งที่ได้ทรงประกาศก่อนหน้านี้

A Christian is promised eternal life.

คริสเตียนได้รับสัญญาว่าจะมีชีวิตนิรันดร์

John ยอห์น 3:16  16 “For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life.

16 เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก   จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์   เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ   แต่มีชีวิตนิรันดร์

Eternal life is a promise of eternity (forever) in heaven with God. God promises, “Believe and you will have eternal life.”

ชีวิตนิรันดร์เป็นสัญญานิรันดร์ (ตลอดไป) ในสวรรค์กับพระเจ้า   พระเจ้าทรงสัญญา, "จงเชื่อและคุณจะมีชีวิตนิรันดร์"

For a Christian to lose salvation, eternal life would have to be taken away.

สำหรับคริสเตียนที่จะสูญเสียความรอด    ชีวิตนิรันดร์จะต้องถูกนำออกไปเสีย

If a Christian is promised to live forever, how then can God break this promise by taking away eternal life?

ถ้าคริสเตียนได้รับพระสัญญาว่าจะมีชีวิตนิรันดร์    แล้วพระเจ้าจะทรงสามารถทำลายพระสัญญานี้โดยการนำเอาชีวิตนิรันดร์ออกไปได้หรือ

A Christian is guaranteed glorification.

คริสเตียนได้รับการประกันว่าจะมีศักดิ์ศรีมีเกียรติ

Romans โรม 8:30 30 And those whom He predestined He also called, and those whom He called He also justified, and those whom He justified He also glorified.

30 และบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงตั้งไว้นั้น   พระองค์ได้ทรงเรียกมาด้วย   และผู้ที่พระองค์ได้ทรงเรียกมานั้น   พระองค์ทรงโปรดให้เป็นผู้ชอบธรรม   และผู้ที่พระองค์ทรงโปรดให้เป็นผู้ชอบธรรม   พระองค์ก็ทรงโปรดให้มีศักดิ์ศรีด้วย  

As we learned in Romans 5:1, justification is declared at the moment of faith.

ตามที่เรา เรียนรู้ใน โรม 5:1 การถูกนับว่าชอบธรรมได้ประกาศทันทีที่มีความเชื่อ

According to Romans 8:30, glorification is guaranteed for all those whom God justifies.

ตามข้อพระคำในโรม 8:30  เหล่าคนที่พระองค์ทรงโปรดให้เป็นผู้ชอบธรรมจะมีศักดิ์ศรีมีเกียรติ     

Glorification refers to a Christian receiving a perfect resurrection body in heaven.

ศักดิ์ศรีมีเกียรติ หมายถึง คริสเตียนที่ยอมรับพระกายได้ฟื้นคืนพระชนม์เสร็จสมบูรณ์แล้วในสวรรค์

If a Christian can lose salvation, then Romans 8:30 is in error, because God could not guarantee glorification for all those whom He predestines, calls, and justifies.

ถ้า คริสเตียนจะสูญเสียความรอด แล้ว โรมัน 8:30 เป็นข้อผิดพลาด เพราะ พระเจ้าไม่สามารถรับรองความมีศักดิ์ศรีแก่เหล่าคนผู้ที่ได้ทรงกำหนดล่วงหน้า  ตามที่ทรงเรียก และที่ทรงนับว่าชอบธรรม

Many more illustrations of what occurs at salvation could be shared.

ยังมีคำอธิบายมากมายประกอบให้เห็นภาพของสิ่งที่ เกิดขึ้นเมื่อรับความรอด

Even these few make it abundantly clear that a Christian cannot lose salvation.

แม้สิ่งเหล่านี้ไม่กี่อย่างทำให้เห็นชัดเจนสมบูรณ์ว่าคริสเตียนไม่สามารถสูญเสีย ความรอด

Most, if not all, of what the Bible says happens to us when we receive Jesus Christ as Savior would be invalidated if salvation could be lost.

ถ้าไม่ใช่ทั้งหมด ส่วนใหญ่สิ่งที่ พระคัมภีร์กล่าวนั้น   เกิดขึ้นกับเราเมื่อเราได้รับ พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด  ซึ่งจะโมฆะไปถ้าความรอดสามารถสูญเสียไปได้

Salvation cannot be reversed.

ความรอดไม่สามารถพลิกกลับมาใหม่

A Christian cannot be un-newly created.

คริสเตียนไม่สามารถกลับไปว่าไม่ได้ถูกสร้างใหม่

Redemption cannot be undone.

การไถ่บาปไม่สามารถกลับไปว่าไม่ได้กระทำ

Eternal life cannot be lost and still be considered eternal

ชีวิต นิรันดร์ ไม่สามารถสูญเสียไปและ ยังคงได้รับมีอยู่นิจนิรันดร์

If a Christian can lose salvation, God would have to go back on His Word and change His mind—two things that Scripture tells us God never done

ถ้า คริสเตียนสูญเสียความรอไป   พระเจ้าจะ ต้องกลับพระวจนะของพระองค์ และเปลี่ยนพระทัย ---สอง สิ่งที่ พระคัมภีร์ บอกเราว่า พระเจ้า ไม่ได้ทรงทำ

The most frequent objections to the belief that a Christian cannot lose salvation are

คำคัดค้าน ที่พบบ่อยที่สุดต่อความเชื่อที่ว่า คริสเตียนไม่สามารถสูญเสีย ความรอดคือ

1) What about those who are Christians and continually live an immoral lifestyle?

1) ว่าอย่างไรเกี่ยวกับ คริสเตียนผู้ที่มีชิวิตอยู่แบบ ผิดศีลธรรมเรื่อยไป

2) What about those who are Christians but later reject the faith and deny Christ?

2) ว่าอย่างไรเกี่ยวกับผู้ที่เป็นคริสเตียน แต่ต่อมาก็ ปฏิเสธความเชื่อและปฏิเสธ พระคริสต์

The problem with these two objections is the phrase “who are Christians.”

ปัญหาเกี่ยวกับการคัดค้านทั้งสองอย่าง คือวลี “ใครเป็น คริสเตียน”

The Bible declares that a true Christian will not live a continu1ally immoral lifestyle.

พระคัมภีร์บอกว่าคริสเตียนแท้ จะไม่มีชีวิตอยู่แบบทำผิดศีลธรรมเรื่อยไป

1 John 1ยอห์น 3:6  6 No one who abides in him keeps on sinning; no one who keeps on sinning has either seen Him or known Him.

6 ผู้ใดที่อยู่ในพระองค์   ผู้นั้นไม่กระทำบาป   ส่วนผู้ใดที่กระทำบาป   ผู้นั้นยังไม่เห็นพระองค์   และยังไม่รู้จักพระองค์

The Bible declares that anyone who departs the faith is demonstrating that he never truly was a Christian.

พระคัมภีร์บอกว่าทุกคนที่ออกจากความเชื่อ คือกำลังแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้เป็นคริสเตียนอย่างแท้จริง

1 John 1 ยอห์น 2:19 19They went out from us, but they were not of us; for if they had been of us, they would have continued with us. But they went out, that it might become plain that they all are not of us.

19 เขาเหล่านั้นได้ออกไปจากพวกเรา   แต่เขาเหล่านั้นก็ไม่ใช่พวกเรา   เพราะว่าถ้าเขาเป็นพวกของเรา   เขาก็จะอยู่กับเราต่อไป   แต่เขาได้ออกไปแล้ว   ซึ่งก็เป็นที่ปรากฏชัดแล้วว่าเขาเหล่านั้นหาใช่พวกของเราไม่

Therefore, neither objection is valid.

ดังนั้น ไม่มีคำคัดค้านข้อใดถูกต้อง

Christians do not continually live immoral lifestyles, nor do they reject the faith and deny Christ.

คริสเตียนไม่ดำเนินชีวิตอยู่แบบผิดศีลธรรมเรื่อยไป และไม่ได้ปฏิเสธความเชื่อหรือปฏิเสธพระคริสต์

Such actions are proof that they were never redeemed.

 การกระทำดังกล่าวเป็นข้อพิสูจน์ว่าพวกเขาไม่เคยรับการไถ่

No, a Christian cannot lose salvation.

ไม่เลย  คริสเตียนไม่สามารถสูญเสียความรอด

Nothing can separate a Christian from God’s love.

ไม่มีอะไรสามารถทำให้คริสเตียนขาดจากความรักของพระเจ้า

Romans โรม 8:38-39 38 For I am sure that neither death nor life, nor angels nor rulers, nor things present nor things to come, nor powers,

38 เพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า   แม้ความตาย   หรือชีวิต   หรือบรรดาทูตสวรรค์   หรือเทพเจ้า   หรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้   หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้า   หรือฤทธิ์เดชทั้งหลาย

39 nor height nor depth, nor anything else in all creation, will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. _

39หรือซึ่งสูง   หรือซึ่งลึก   หรือสิ่งใดๆอื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้น   จะไม่สามารถกระทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้า   ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้

Nothing can remove a Christian from God’s hand.

ไม่มีอะไรสามารถนำพาคริสเตียนออกจากพระหัตถ์ของพระเจ้า

John ยอห์น 10:28-29 28 I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of My hand.

28 ข้าพเจ้าให้ชีวิตนิรันดร์แก่แกะนั้น   แกะนั้นจะไม่พินาศเลย   และจะไม่มีผู้ใดแย่งชิงแกะเหล่านั้นไปจากมือของข้าพเจ้าได้

29 My Father, who has given them to Me, is greater than all, and no one is able to snatch them out of the Father's hand. _

29 พระบิดาของข้าพเจ้า ผู้ประทานแกะนั้นให้แก่เราเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่ง   และไม่มีผู้ใดอาจชิงแกะนั้นไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาของข้าพเจ้าได้

God is both willing and able to guarantee and maintain the salvation He has given us.

พระเจ้าทรงเต็มพระทัยและสามารถที่จะรับประกันความรอดให้ดำรงอยู่ต่อ    พระองค์ได้ทรงประทานให้เรา

Jude ยูดา 24-25 “24 Now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of His glory with great joy, _

24 ขอพระเกียรติ   พระอานุภาพ   ไอศวรรย์   และศักดานุภาพ   จงมีแด่พระองค์ผู้ทรงสามารถคุ้มครองรักษาท่านมิให้ล้ม   และทรงนำท่านให้ตั้งอยู่เฉพาะพระสิริของพระองค์   ให้ปราศจากตำหนิ   และมีความร่าเริงยินดี   คือแด่พระเจ้าองค์เดียว   พระผู้ช่วยให้รอดของเรา   โดยพระเยซูคริสต์   องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา   ทั้งในอดีตกาล   ปัจจุบันกาล   และในกาลต่อๆไปเป็นนิตย์   อาเมน

25 to the only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority, before all time and now and forever. Amen.

คือแด่พระเจ้าผู้ทรงพระปัญญาแต่เพียงพระองค์เดียว พระผู้ช่วยให้รอดของเรา จงมีสง่าราศีพระอานุภาพ ไอศวรรย์ และศักดานุภาพ ทั้งปัจจุบันกาล และในกาลต่อๆไปเป็นนิตย์

เอเมน”


Question:  "What is the meaning of Christian redemption?"

 คำถาม: "อะไรคือความหมายของการไถ่บาปของคริสเตียน"

Answer:  Everyone is in need of redemption. Our natural condition was characterized by guilt: 

คำตอบ: ทุกคนต้องการรับการไถ่  เรามีลักษณะนิสัยบาปตามสภาพธรรมชาติของเรา:

Romans โรม3:23 23 for all have sinned and fall short of the glory of God,

23 เพราะว่าทุกคนทำบาป   และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า

Christ’s redemption has freed us from guilt.

การทรงไถ่บาปของพระคริสต์ทำให้เราหลุดพ้นจากบาป

Romans โรม 3:24 24 and are justified by his grace as a gift, through the redemption that is in Christ Jesus,

24 แต่พระเจ้าทรงพระกรุณาให้เขาเป็นผู้ชอบธรรม   โดยไม่คิดมูลค่า   โดยที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่เขาให้พ้นบาปแล้ว

The benefits of redemption include eternal life.

ผลดีที่ได้จากการไถ่ทำให้เรามีชีวิตนิรันดร์

Revelation วิวรณ์ 5:9-10 9 And they sang a new song, saying, “Worthy are you to take the scroll and to open its seals, for you were slain, and by your blood you ransomed people for God from every tribe and language and people and nation,

9 และเขาทั้งหลายก็ร้องเพลงใหม่   ว่าดังนี้  “พระองค์ทรงเป็นผู้ที่สมควรจะทรงรับม้วนหนังสือ   และแกะตราม้วนหนังสือนั้นออก   เพราะว่าพระองค์ทรงถูกปลงพระชนม์แล้ว   และด้วยพระโลหิตของพระองค์นั้น   พระองค์ได้ทรงไถ่คนทุกเผ่า   ทุกภาษา   ทุกชาติและทุกประเทศเพื่อถวายแด่พระเจ้า  

10 and You have made them a kingdom and priests to our God, and they shall reign on the earth.”

10 พระองค์ได้ทรงโปรดให้เขาเป็นราชอาณาจักร   และเป็นปุโรหิตของพระเจ้าของเรา   และพวกเขาจะได้ครอบครองแผ่นดินโลก”  

Forgiveness of sins

การอภัยบาป

Ephesians เอเฟซัส 1:7 7 In Him we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace,

7 ในพระเยซูนั้น   เราได้รับการไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระองค์   คือได้รับการอภัยโทษบาป   ของเราโดยพระกรุณาอันอุดมของพระองค์

Righteousness 

ความชอบธรรม

Romans โรม 5:17  17 If, because of one man's trespass, death reigned through that one man, much more will those who receive the abundance of grace and the free gift of righteousness reign in life through the one man Jesus Christ.

17 เพราะว่าถ้าโดยการละเมิดของคนนั้นคนเดียว   เป็นเหตุให้ความตายครอบงำอยู่โดยคนนั้นคนเดียว   มากยิ่งกว่านั้นคนทั้งหลายที่รับพระกรุณาอันไพบูลย์   และรับของประทานคือความชอบธรรมก็จะดำรงชีวิต   และครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียว   คือพระเยซูคริสต์  

Freedom from the law’s curse

เสรีภาพพ้นจากคำสาปแช่งของธรรมบัญญัติ

Galatians กาลาเทีย 3:13 13 Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us—for it is written, “Cursed is everyone who is hanged on a tree”—

13 พระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นความแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัติ   โดยการที่พระองค์ทรงยอมถูกแช่งสาปเพื่อเรา   (เพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า   ทุกคนที่ต้องถูกแขวนไว้บนต้นไม้ต้องถูกสาปแช่ง)

Adoption into God’s family

การรับป็นบุตรบุญธรรมในครอบครัวของพระเจ้า

Galatians กาลาเทีย 4:5 5 to redeem those who were under the law, so that we might receive adoption as sons.

5 เพื่อจะทรงไถ่คนเหล่านั้นที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ   เพื่อให้เราได้รับฐานะเป็นบุตร

Deliverance from sin’s bondage

การปลดปล่อยจากการเป็นทาสบาป

Titus ทิตัส 2:14 14 who gave Himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for Himself a people for his own possession who are zealous for good works.

14 ผู้ได้ทรงโปรดประทานพระองค์เองให้เรา   เพื่อไถ่เราให้พ้นจากการอธรรมทุกอย่าง   และทรงชำระเราให้บริสุทธิ์   เพื่อให้เป็นหมู่ชนพิเศษเฉพาะของพระองค์   และเป็นคนที่ขวนขวายกระทำการดี  

1 Peterเ 1เปโตร 1:14-18 14 As obedient children, do not be conformed to the passions of your former ignorance,

14 โดยที่ท่านเป็นบุตรที่เชื่อฟัง   ขออย่าได้ประพฤติตามกิเลสตัณหา   อย่างที่เกิดจากความโง่เขลาของท่านในกาลก่อน

15 but as He who called you is holy, you also be holy in all your conduct,

15 แต่เพราะพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านทั้งหลายนั้นบริสุทธิ์   ท่านทั้งหลายจงประพฤติให้บริสุทธิ์พร้อมทุกประการ

16 since it is written, “You shall be holy, for I am holy.”

16 ดังที่มีพระวจนะเขียนไว้แล้วว่า   ท่านทั้งหลายจงเป็นคนบริสุทธิ์  เพราะเราบริสุทธิ์

17 And if you call on Him as Father who judges impartially according to each one's deeds, conduct yourselves with fear throughout the time of your exile,

17 และถ้าท่านอธิษฐานขอต่อพระองค์   เรียกพระองค์ว่า   พระบิดาผู้ทรงพิพากษาทุกคนตามการกระทำของเขา   โดยไม่มีอคติ   จงประพฤติตนด้วยความยำเกรงตลอดเวลาที่ท่านอยู่ในโลกนี้

18 knowing that you were ransomed from the futile ways inherited from your forefathers, not with perishable things such as silver or gold,

18 ท่านรู้ว่าพระองค์ได้ทรงไถ่ท่านทั้งหลายออกจากการประพฤติอันหาสาระมิได้   ซึ่งท่านได้รับต่อจากบรรพบุรุษของท่าน   มิใช่ไถ่ไว้ด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายได้   เช่นเงินและทอง

Peace with God

สันติสุขในพระเจ้า

Colossians โคโลสี1:18-20 18 And He is the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, that in everything He might be preeminent.

18 พระองค์ทรงเป็นศีรษะของกาย   คือคริสตจักร   พระองค์ทรงเป็นปฐม   เป็นผู้แรกที่ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย   เพื่อพระองค์จะได้ทรงเป็นเอกในสรรพสิ่งทั้งปวง

19 For in Him all the fullness of God was pleased to dwell,

19 เพราะว่าพระเจ้าทรงพอพระทัย   ที่จะให้ความบริบูรณ์ทั้งสิ้นธำรงในพระองค์

20 and through Him to reconcile to Himself all things, whether on earth or in heaven, making peace by the blood of His cross.

20 และโดยพระองค์   ให้สิ่งสารพัดกลับคืนดีกับพระเจ้า   ไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่ในแผ่นดินโลกหรือในสวรรค์   พระองค์ทรงทำให้มีสันติภาพด้วยพระโลหิตแห่งกางเขนของพระองค์  

The indwelling of the Holy Spirit

การทรงสถิตภายในของพระวิญญาณบริสุทธิ์

1 Corinthians 1โครินธ์ 6:19-20 19 Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own,

19 ท่านไม่รู้หรือว่า   ร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสถิตอยู่ในท่าน   ซึ่งท่านได้รับจากพระเจ้า   ท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเอง

20 for you were bought with a price. So glorify God in your body.

20 พระเจ้าได้ทรงซื้อท่านไว้แล้ว   ด้วยราคาสูง   เหตุฉะนั้น   ท่านจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่านเถิด


To be redeemed, then, is to be forgiven, holy, justified, free, adopted, and reconciled. 

ได้รับการทรงไถ่แล้วคือได้รับการอภัยโทษ บริสุทธิ์ ถูกนับว่าชอบธรรม อิสรเสรี ถูกรับเป็นบุตรบุญธรรมและกลับคืนดีกัน

Psalm บทเพลงสดุดี 130:7-8 7 O Israel, hope in the LORD!  For with the LORD there is steadfast love, and with Him is plentiful redemption.

7 อิสราเอลเอ๋ย  จงหวังใจในพระเจ้า   เพราะในพระเจ้ามีความรักมั่นคง   และในพระองค์มีการไถ่อย่างสมบูรณ์  

8 And He will redeem Israel from all his iniquities.

8 และพระองค์จะทรงไถ่อิสราเอล   จากความบาปผิดทั้งสิ้นของเขา

Luke ลูกา 2:38 38 And coming up at that very hour she began to give thanks to God and to speak of Him to all who were waiting for the redemption of Jerusalem.

38 ในขณะนั้นผู้หญิงคนนี้ก็เข้ามาโมทนาพระเจ้า   และกล่าวถึงพระกุมารให้คนทั้งปวงที่คอยการทรงไถ่กรุงเยรูซาเล็มฟัง 

Acts  กิจการ 20:28 28 Pay careful attention to yourselves and to all the flock, in which the Holy Spirit has made you overseers, to care for the church of God, which he obtained with His own blood.

28 ท่านทั้งหลายจงระวังตัวให้ดี   และจงรักษาฝูงแกะที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงตั้งท่านไว้ให้เป็นผู้ดูแล   และเพื่อจะได้ปกครองคริสตจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้า   ที่พระองค์ทรงได้มาด้วยพระโลหิตของพระองค์เอง

The word redeem means “to buy out.” 

คำว่า ไถ่ถอน หมายถึง "ซื้อไปแล้ว"

The term was used specifically in reference to the purchase of a slave’s freedom. 

เป็นคำที่ใช้เฉพาะในการอ้างอิงถึงการซื้อเสรีภาพแก่ทาส

The application of this term to Christ’s death on the cross is quite telling. 

เป็นการบอกว่ามีการประยุกต์ใช้คำนี้กับการสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์บนกางเขน

If we are “redeemed,” then our prior condition was one of slavery. 

ถ้าเราได้รับการ "ถูกไถ่แล้ว" สภาพของเราก่อนหน้านี้คือการเป็นทาสคนหนึ่ง


God has purchased our freedom, and we are no longer in bondage to sin or to the Old Testament law. 

พระเจ้าได้ทรงซื้อเสรีภาพให้แก่เรา  และเราจะไม่เป็นทาสบาปอีกต่อไป หรือเป็นทาสธรรมบัญญัติในพันธสัญญาเดิม


This metaphorical use of “redemption” is the teaching of Galatians 3:13 and 4:5.

การใช้คำเชิงเปรียบเทียบของ "การไถ่ถอน" เป็นคำสอนในพระธรรมกาลาเทีย 3:13 และ 4:5

Related to the Christian concept of redemption is the word ransom.

คำที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับแนวคิดการไถ่บาปของชาวคริสต์คือคำว่า ค่าไถ่ตัว

Jesus paid the price for our release from sin and its consequences.

พระเยซูได้ทรงชำระค่าปลดปล่อยเราออกจากความบาปและผลต่อเนื่องที่ตามมา

Matthew มัทธิว 20:28 28 even as the Son of Man came not to be served but to serve, and to give His life as a ransom for many.”

28 อย่างที่บุตรมนุษย์มิได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติ   แต่ท่านมาเพื่อจะปรนนิบัติเขา   และประทานชีวิตของท่านให้เป็นค่าไถ่คนเป็นอันมาก”

1Timothy 1 ทิโมธี 2:6 6 who gave Himself as a ransom for all, which is the testimony given at the proper time.

6 ผู้ทรงประทานพระองค์เองเป็นค่าไถ่สำหรับคนทั้งปวง   เหตุการณ์นี้เป็นพยานในเวลาอันเหมาะ

His death was in exchange for our life. 

การสิ้นพระชนม์ของพระองค์เพื่อแลกเปลี่ยนกับชีวิตของเรา

In fact, Scripture is quite clear that redemption is only possible “through His blood,” that is, by His death.

ในความเป็นจริง   พระคัมภีร์ค่อนข้างชัดเจนว่าการไถ่ถอนจะเป็นไปได้ "โดยพระโลหิตของพระองค์" นั่นคือโดยการสิ้นพระชนม์ของพระองค์

Colossians โคโลสี 1:14 14 in whom we have redemption, the forgiveness of sins.

14 ในพระบุตรนั้นเราจึงได้รับการไถ่   ซึ่งเป็นการทรงโปรดยกบาปทั้งหลายของเรา


The streets of heaven will be filled with former captives who, through no merit of their own, find themselves redeemed, forgiven, and free. 

ถนนหนทางในสวรรค์จะเต็มไปด้วยอดีตเชลยที่ถูกจับกุมผู้ที่ตัวเองได้รับการทรงอภัยและมีเสรีภาพ โดยที่ตัวเองไม่ต้องทำบุญใด ๆ   


Slaves to sin have become saints. 

ทาสบาปได้กลายเป็นนักบุญ

No wonder we will sing a new song—a song of praise to the Redeemer who was slain

ไม่น่าแปลกใจที่เราจะร้องเพลงบทใหม่--เพลงสรรเสริญแด่พระผู้ไถ่ที่ถูกสังหาร

Revelation วิวรณ์ 5:9 9 And they sang a new song, saying, “Worthy are you to take the scroll and to open its seals, for You were slain, and by Your blood You ransomed people for God from every tribe and language and people and nation,

9 และเขาทั้งหลายก็ร้องเพลงใหม่   ว่าดังนี้  “พระองค์ทรงเป็นผู้ที่สมควรจะทรงรับม้วนหนังสือ   และแกะตราม้วนหนังสือนั้นออก   เพราะว่าพระองค์ทรงถูกปลงพระชนม์แล้ว   และด้วยพระโลหิตของพระองค์นั้น   พระองค์ได้ทรงไถ่คนทุกเผ่า   ทุกภาษา   ทุกชาติและทุกประเทศเพื่อถวายแด่พระเจ้า  

We were slaves to sin, condemned to eternal separation from God.

เราเป็นทาสต่อบาปและถูกสาปแช่ง ถูกแยกจากพระเจ้านิจนิรันดร์

Jesus paid the price to redeem us, resulting in our freedom from slavery to sin and our rescue from the eternal consequences of that sin.

พระเยซูได้ทรงชดใช้เป็นค่าไถ่บาปเรา     ส่งผลให้เรามีอิสระจากการเป็นทาสต่อบาป   และช่วยชีวิตของเราพ้นจากผลกระทบจากบาปชั่วนิรันดร์


www.gotquestions.org/Thai   

 

Lose Salvation and Redemption

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top