Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Saturday, June 13, 2015

 


Question:  Is there an age limit to how long we can live?

คำถาม: มีการจำกัดอายุที่เราสามารถมีชีวิตอยู่หรือ


Answer:  Many people understand there is a 120-year age limit on humanity,

คำตอบ: หลายคนเข้าใจว่ามนุษย์มีอายุจำกัดแค่ 120 ปี

Genesis ปฐมกาล 6:3 3 Then the LORD said, “My Spirit shall not abide in man forever, for he is flesh: his days shall be 120 years.”

3 พระเจ้าจึงตรัสว่า   “วิญญาณของเราจะไม่สถิตอยู่ในมนุษย์ตลอดกาล   เพราะมนุษย์เป็นแต่เนื้อหนัง   อายุของเขาจะไม่เกินร้อยยี่สิบปี”

However, Genesis chapter 11 records several people living past the age of 120.

อย่างไรก็ตาม ปฐมกาลบทที่ 11 บันทึกว่าหลายคนที่มีชีวิตอยู่เกินกว่า120 ปี

As a result, some interpret Genesis 6:3 to mean that, as a general rule, people will no longer live past 120 years of age.

เป็นผลให้ บางคนตีความ ปฐมกาล 6:3 หมายความว่า เป็นกฎทั่วไป   คนเราจะมีอายุไม่เกิน 120 ปี After the flood, the life spans began to shrink dramatically (compare Genesis 5 with Genesis 11) and eventually shrank to below 120.

หลังจากที่น้ำท่วมโลก  ช่วงชีวิตคนเราเริ่มที่จะหดสั้นลงอย่างมาก (เทียบปฐมกาล 5 กับปฐมกาล 11) และในที่สุดก็จะลดลงไม่เกิน 120ปี

Genesis ปฐมกาล 11:24-25 24 When Nahor had lived 29 years, he fathered Terah.

24 เมื่อนาโฮร์มีอายุได้ยี่สิบเก้าปี   ก็มีบุตรชื่อเทราห์

25 And Nahor lived after he fathered Terah 119 years and had other sons and daughters.

25 ตั้งแต่นาโฮร์มีบุตรคือเทราห์แล้ว   ก็มีชีวิตต่อไปอีกร้อยสิบเก้าปี   มีบุตรชายหญิงอีกหลายคน  

Since that time, very few people have lived past 120 years old.

ตั้งแต่เวลานั้นมา  น้อยคนมากที่มีชีวิตอยู่เกินกว่า 120 ปี
However, another interpretation, which seems to be more in keeping with the context, is that Genesis 6:3 is God’s declaration that the flood would occur 120 years from His pronouncement. อย่างไรก็ตาม มีการตีความอีกอย่าง ซึ่งดูเหมือนว่าจะมียึดติดกับการรักษาบริบท คือว่าปฐมกาล 6:3 คือการที่พระเจ้าทรงประกาศให้น้ำท่วมโลกจะเกิดขึ้น 120 ปี จาก คำแถลงของพระองค์

Humanity's days being ended is a reference to humanity itself being destroyed in the flood.

วันคืนของมนุษยชาติกำลังสิ้นสุดลงเป็นการอ้างถึงการที่มนุษย์เองกำลังถูกทำลายโดยท่วม

Some dispute this interpretation due to the fact that God commanded Noah to build the ark when Noah was 500 years old in Genesis 5:32 and Noah was 600 years old when the flood came (Genesis 7:6); only giving 100 years of time, not 120 years.

บางคนโต้แย้งการตีความนี้ เนื่องจากความจริงที่ว่าพระเจ้าทรงบัญชาให้โนอาห์ สร้าง เรือ  เมื่อโนอาห์มีอายุ 500 ปี ในปฐมกาล 5:32 และโนอาห์อายุ 600 ปีเมื่อเกิดน้ำท่วมโลก (ปฐมกาล 7:6) มีเวลาแค่ 100 ปี ไม่ใช่ 120 ปี

Genesis ปฐมกาล 5:32 32 After Noah was 500 years old, Noah fathered Shem, Ham, and Japheth.

32 โนอาห์มีอายุได้ห้าร้อยปี   จึงมีบุตรชายชื่อเชม  ฮามและยาเฟท

Genesis ปฐมกาล 7:6 6 Noah was six hundred years old when the flood of waters came upon the earth.

6 เมื่อน้ำท่วมแผ่นดินนั้น  โนอาห์มีอายุได้หกร้อยปี

However, the timing of God’s pronouncement of Genesis 6:3 is not given.

อย่างไรก็ตามไม่มีคำแถลงของพระเจ้าใน ปฐมกาล 6:3

Further, Genesis 5:32 is not the time that God commanded Noah to build the Ark, but rather the age Noah was when he became the father of his three sons.

นอกจากนี้ปฐมกาล 5:32 ก็ไม่ใช่เวลา ที่พระเจ้าทรงบัญชาให้โนอาห์สร้าง เรือ  แต่ เป็นอายุของโนอาห์ตอนที่ เขากลายเป็นบิดาของ ลูกชายทั้งสามคน

It is perfectly plausible that God determined the flood to occur in 120 years and then waited several years before He commanded Noah to build the ark.

มีเหตุผลฟังได้ที่ครบถ้วนที่พระเจ้าทรงกำหนดให้เกิดน้ำท่วมโลกใน 120 ปี แล้วรออีกหลายปีก่อนที่พระองค์ทรงรับสั่งให้โนอาห์ก่อสร้าง เรือ

Whatever the case, the 100 years between Genesis 5:32 and 7:6 in no way contradicts the 120 years mentioned in Genesis 6:3.
ไม่ว่ายังไงก็ตาม ช่วงเวลา 100 ปี ระหว่าง ปฐมกาล 5:32 และ 7:6 ในทางที่ไม่ ขัดแย้งกับ120 ปี ที่กล่าวถึงใน พระธรรมปฐมกาล 6:3


Several hundred years after the flood, Moses declared:

หลายร้อย ปีหลังจากที่ น้ำท่วม โมเสสจึงได้ประกาศว่า :

 

Psalm เพลงสดุดี 90:10 10 The years of our life are seventy, or even by reason of strength eighty; yet their span is but toil and trouble; they are soon gone, and we fly away.

10 กำหนดปีของข้าพระองค์คือเจ็ดสิบ   หรือสุดแต่เรื่องกำลัง  ก็ถึงแปดสิบ  
แต่ช่วงชีวิตนั้นมีแต่งานและความลำบาก    ไม่ช้าก็สูญไปและข้าพระองค์ก็จากไป  

Neither Genesis 6:3 nor Psalm 90:10 are God-ordained age limits for humanity.

ไม่ใช่ปฐมกาล 6:3 หรือเพลงสดุดี 90:10 ที่พระเจ้าทรงจำกัดอายุ สำหรับมนุษยชาติ

Genesis 6:3 is a prediction of the timetable for the flood. Psalm 90:10 is simply stating that as a general rule, people live 70-80 years (which is still true today).

ปฐมกาล 6:3 เป็น คำพยากรณ์ตารางเวลาสำหรับเหตุการณ์น้ำท่วม สดุดี 90:10 เป็นเพียงการระบุว่า เป็นกฎทั่วไป  คนเรามีชีวิตอยู่ได้ 70-80 ปี (ซึ่งยังคงเป็นจริง วันนี้)

www.gotquestions.org/Thai     Question: "What is Covenant Theology and is it biblical?"
คำถาม: " อะไรคือเทววิทยาพันธสัญญา และเป็นไปตามพระคัมภีร์หรือไม่ "

Answer: Covenant Theology isn’t so much a ‘theology’ in the sense of a systematic set of doctrine as it is a framework for interpreting Scripture.

คำตอบ: เทววิทยาพันธสัญญาไม่เชิงป็น' เทววิทยา ' นักในความหมายของการจัดระบบหลักคำสอนตามที่ตีกรอบไว้สำหรับการตีความหมายพระคัมภีร์

Iwww.gotquestions.org/Thai       

 

Age Limit and Covenant Theology

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top