Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Sunday, June 21, 2015

 

My name is Skyler Sangdow Banthao.

ชื่อของฉันคือสไกเลอร์ แสงดาว บันเทา

I am 15 years old and I was born and raised in Yuba City, California.

ฉันอายุ 15 ปี ฉันเกิดและเติบโตในเมืองยูบาซิตี้  รัฐแคลิฟอร์เนีย

My mom is a white American and my dad is part Hmong, part Thai, and part Laotian.

แม่ของฉันเป็นชาวอเมริกันผิวขาว  และพ่อของฉันเป็นลูกผสมเผ่าม้ง ไทยและลาว

On my dad’s side of the family I am first generation American.

ในด้านครอบครัวฝ่ายของพ่อของฉัน  ฉันเป็นชาวอเมริกันรุ่นแรก

I grew up in a home where my mom wanted me to go to church every Sunday and my dad wanted me to have nothing to do with God.

ฉันเติบโตขึ้นมาในบ้านที่แม่ของฉันต้องการให้ฉันไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์   และพ่อของฉันไม่ต้องการให้ฉันมีอะไรเกี่ยวข้องกับพระเจ้า

I guess you could say I had a pretty good childhood. I had a loving family, I went to church almost every Sunday, I prayed before every meal and before bed, I was baptized when I was ten years old, me and my brothers were very close, and life just felt perfect.

ฉันทายว่าคุณอาจจะบอกว่าฉันค่อนข้างเติบโตดีในวัยเด็ก ฉันมีครอบครัวที่น่ารัก  ฉันไปโบสถ์เกือบทุกวันอาทิตย์   ฉันอธิษฐานก่อนอาหารทุกมื้อและก่อนนอน   ฉันได้รับบัพติสมาเมื่อฉันอายุ 10 ปี  ฉันและพี่ชายได้สนิทสนมกันและชีวิตก็ดูดีสมบูรณ์แบบ

Last year my parents went through a divorce and it tore our family apart.

ปีที่ผ่านมาพ่อแม่ของฉันก็ได้หย่าร้างกัน  และครอบครัวของเราก็แตกแยก

Everyone stopped going to church.

ทุกคนหยุดไปโบสถ์

My older brother Brandon had been very involved with the youth group at our church since he was in seventh grade.

พี่ชายของฉันชื่อแบรนดอน  เคยเข้าร่วมกับกลุ่มเยาวชนที่โบสถ์ของเราตั้งแต่ที่เขาเรียนอยู่เกรด 7

All the sudden he wanted nothing to do with church.

ทันทีทันใดเขาไม่อยากจะเกี่ยวข้องอะไรกับโบสถ์

He started hanging out with the wrong crowd and became very distant from me and my family.

เขาเริ่มออกไปเที่ยวเตร่กับกลุ่มคนที่ใช้ชีวิตไม่ถูกต้อง   และเริ่มออกห่างจากฉันและครอบครัวมากขึ้น

Brandon and I had always been very close and loved hanging out, he felt like a stranger in my own house.

แบรนดอนและฉันได้เคยสนิทสนมกันเสมอ   และรักการออกไปเที่ยวเตร่นอกบ้าน  เขารู้สึกเหมือนคนแปลกหน้าในบ้านของเราเอง

It made me feel very alone.

มันทำให้ฉันรู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยว

This gave me a great sense of fear.

สิ่งนี้ทำให้ฉันเกิดความรู้สึกหวาดกลัว

It felt like my family was never going to be the same.

มันรู้สึกเหมือนครอบครัวของฉันจะไม่กลับมาเหมือนเดิม

My mom was always the one that encouraged us to go to church and lately that just hasn’t been the case.

แม่ของฉันเป็นคนหนึ่งเสมอที่หนุนใจให้เราไปโบสถ์   และสุดท้ายนั่นไม่ใช่เป็นกรณี

She has pretty much completely stopped going to church.

แม่ของฉันได้หยุดไปโบสถ์อย่างสิ้นเชิง

She used to always tell us to pray for people that were going through hard times, but now she doesn’t mention anything about prayer when we hear about someone who has gone through something difficult.

เธอเคยบอกเราเสมอให้อธิษฐานเผื่อผู้คนที่กำลังฟันฝ่าความยากลำบาก แต่ตอนนี้เธอไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับการอธิษฐาน   เมื่อเราได้ยินว่ามีผู้คนที่ได้ผ่านความยากลำบาก

Deuteronomy 31:8 8It is the LORD who goes before you. He will be with you; he will not leave you or forsake you. Do not fear or be dismayed.”

พระราชบัญญัติ 31:8  8ผู้ที่ไปข้างหน้าคือพระเจ้า   พระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วย   พระองค์จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลว   หรือทอดทิ้งท่านเสีย   อย่ากลัวและอย่าขยาดเลย”

This verse gives me great comfort and helps me know that God is always close by. Even when I feel all alone, I know that He is with me.

ข้อนี้ปลอบใจทำให้ฉันสบายใจขึ้นและช่วยให้ฉันรู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่ใกล้เสมอ  แม้ในขณะที่ฉันรู้สึกว่าอ้างว้างโดดเดี่ยว  ฉันรู้ว่าพระองค์ทรงอยู่กับฉัน

I am very involved with my youth group at North Valley Calvary Chapel.

ฉันเข้าร่วมกับกลุ่มเยาวชนบ่อยมากที่โบสถ์แคลแวรี่ นอร์ทวัลเลย์

I go to church every week and have participated in a girls Bible study for the past few years.

ฉันไปโบสถ์ทุกสัปดาห์และได้เข้าร่วมในการศึกษาพระคัมภีร์ของสตรีไม่กี่ปีที่ผ่านมา

I have studied in depth several books of the Bible.

ฉันได้ศึกษาหนังสือหลายเล่มในพระคัมภีร์แบบเชิงลึก

Each one has impacted my life in a different way. I have been on 3 winter camps, 3 beach camps and 2 domestic mission trips.

ทุกคนมีผลกระทบต่อชีวิตของฉันในทางที่แตกต่างกัน  ฉันได้เข้าร่วมค่ายฤดูหนาว 3 ครั้ง  ค่ายชายหาด 3 ครั้ง  และเดินทางปฏิบัติพันธกิจในประเทศ 2 ครั้ง

This is my first trip to a foreign country and an international mission trip.

นี่คือการเดินทางไปต่างประเทศ และไปปฏิบัติพันธกิจต่างประเทศครั้งแรกของฉัน

Even leading up to this trip, my mom has been fearful and resistant.

แม้จะมาใกล้ถึงเวลาออกเดินทางครั้งนี้   แม่ของฉันรู้สึกกลัวและคัดค้าน

It has given me opportunity to show her that I am trusting God to provide funds, keep me safe and teach me more about Himself through this whole process.

มันทำให้ฉันมีโอกาสที่จะแสดงให้เธอเห็นว่า   ฉันไว้วางใจพระเจ้าที่ได้ทรงเตรียมเงินทุนให้  ปกป้องฉันให้ปลอดภัย  และสอนฉันมากขึ้นเรื่องของพระองค์เองผ่านกระบวนการทั้งหมดนี้

The past few months I have really had a burden for my brother and my mom.

ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาฉันมีภาระหนักใจเรื่องพี่ชายและแม่ของฉัน

I pray for them constantly and I even ask the people in youth to pray with me about their hearts.

ฉันอธิษฐานเผื่อพวกเขาสม่ำเสมอ   และฉันก็ขอให้กลุ่มเยาวชนที่จะอธิษฐานกับฉันเกี่ยวกับจิตใจของพวกเขา

My heart’s desire for them is for my mom to find contentment and happiness even through the trouble she has experienced in the last year.

ความปรารถนาในใจฉันสำหรับพวกเขา  คือให้แม่ของฉันพบความพึงพอใจและความสุขแม้ว่เธอจะประสบปัญหาในปีที่ผ่านมา

For my brother, that he would come back to God and repent of the mistakes he has made.

สำหรับพี่ชายของฉัน  ฉันขอให้เขากลับมาหาพระเจ้าและกลับใจจากความผิดพลาดที่เขาได้ทำ

I love them both so much and nothing would give me greater joy than to see them love Jesus with their whole hearts.

ฉันรักพวกเขาทั้งสองมาก   และไม่มีอะไรที่จะทำให้ฉันมีความสุขมากขึ้นกว่าที่จะเห็นพวกเขารักพระเยซูหมดหัวใจ

High school is a very tough place.

โรงเรียนมัธยมเป็นแหล่งอันตรายที่อยู่ยากมาก

It is so easy to make bad choices.

มันจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะทำให้เราเลือกทำสิ่งที่ไม่ดี

There is temptation at every turn.

มีสิ่งล่อลวงใจที่มีอยู่ทุกมุม

Because of my desire to please God, I have decided not to participate in the activities that are common to American high schoolers.

เพราะความปรารถนาของฉันที่จะให้พระเจ้าทรงโปรด   ฉันได้ตัดสินใจที่จะไม่เข้าร่วมในกิจกรรมที่เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเด็กนักศึกษาอเมริกัน

I don’t drink alcohol, smoke cigarettes, do drugs or have sex.

ฉันไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่  ติดยาเสพติดหรือมีเพศสัมพันธ์

I want to keep myself pure from the sinful activities of this world, so I can be focused on what God has planned for my life.

ฉันต้องการที่รักษาตัวเองให้บริสุทธิ์จากกิจกรรมบาปของโลกนี้   ดังนั้นฉันสามารถมุ่งเน้นไปในสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงวางแผนสำหรับชีวิตฉัน

I am so thankful to God for His unconditional love for me and for helping me get through the struggles that the world constantly throws at me.

ฉันรู้สึกขอบคุณพระเจ้าสำหรับรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพระองค์าที่มีต่อฉัน   และสำหรับการช่วยให้ฉันผ่านพ้นการต่อสู้ที่โลกโยนมาที่ฉันเรื่อยๆ

1 Peter 1 เปโตร 5:6-7 6Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God so that at the proper time he may exalt you,

6เหตุฉะนั้น   ท่านทั้งหลายจงถ่อมใจลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้า   เพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงยกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควร

7casting all your anxieties on him, because he cares for you.

7จงละความกระวนกระวายของท่านไว้กับพระองค์   เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย

I have experienced the truth of this verse in my life. It is only through God’s constant companionship that has gotten me through this last year.

ฉันได้ประสบความจริงของข้อนี้ในชีวิตฉัน   เป็นเพราะความสนิทสนมเหมือนเพื่อนตลอดเวลากับพระเจ้าที่ทรงพาให้ฉันผ่านพ้นได้ในปีที่ผ่านมานี้

Skyler and Missionary Journies

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top