Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Tuesday, June 9, 2015

 


Question:  Why are there so many different Christian interpretations?

คำถาม: ทำไมจึงมีการแปลความหมายคริสเตียนมากมายแตกต่างกัน

Answer: 

คำตอบ:

Ephesians เอเฟซัส 4:3-6 3 eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace.

3 จงเพียรพยายามให้คงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน   ซึ่งพระวิญญาณทรงประทานนั้นด้วยสันติภาพเป็นพันธนะ

4 There is one body and one Spirit—just as you were called to the one hope that belongs to your call—

4 มีกายเดียวและมีพระวิญญาณองค์เดียว   เหมือนมีความหวังใจอันเดียวที่เนื่องในการที่ทรงเรียกท่าน

5 one Lord, one faith, one baptism,

5 มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียว   ความเชื่อเดียว   บัพติสมาเดียว

6 one God and Father of all, who is over all and through all and in all.

6 พระเจ้าองค์เดียวผู้เป็นพระบิดาของคนทั้งปวง   ผู้ทรงอยู่เหนือคนทั้งปวง   และทั่วคนทั้งปวง   และในคนทั้งปวง

This passage emphasizes the unity that should exist in the body of Christ as we are indwelt by “one Spirit” (verse 4).

เนื้อหาพระคัมภีร์ตอนนี้เน้นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่ควรอยู่ในพระกายของพระเยซูคริสต์เมื่อ "พระวิญญาณองค์เดียว" สถิตอยู่ในพวกเรา (ข้อ 4)

In verse 3, Paul makes an appeal to humility, meekness, patience, and love—all of which are necessary to preserve unity.

ในข้อที่ 3 เปาโลร้องขอให้มีความถ่อมใจ ความนอบน้อม, ความอดทนและความรัก--ทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อรักษาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

1 Corinthians 1โครินธ์ 2:10-13 10 these things God has revealed to us through the Spirit. For the Spirit searches everything, even the depths of God.

10 พระเจ้าได้ทรงสำแดงสิ่งเหล่านั้นแก่เราทางพระวิญญาณ   เพราะว่าพระวิญญาณทรงหยั่งรู้ทุกสิ่งแม้เป็นความล้ำลึกของพระเจ้า

11 For who knows a person's thoughts except the spirit of that person, which is in him? So also no one comprehends the thoughts of God except the Spirit of God.

11 อันความคิดของมนุษย์นั้น   ไม่มีผู้ใดหยั่งรู้ได้   เว้นแต่จิตวิญญาณของมนุษย์ผู้นั้นเองฉันใด   พระดำริของพระเจ้าก็ไม่มีใครหยั่งรู้ได้   เว้นแต่พระวิญญาณของพระเจ้าฉันนั้น

12 Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we might understand the things freely given us by God.

12 เราทั้งหลายไม่ได้รับวิญญาณของโลก   แต่ได้รับพระวิญญาณซึ่งมาจากพระเจ้า   เพื่อเราทั้งหลายจะได้รู้ถึงสิ่งต่างๆ   ที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่เรา

13 And we impart this in words not taught by human wisdom but taught by the Spirit, interpreting spiritual truths to those who are spiritual.

13 เรากล่าวถึงเรื่องสิ่งเหล่านี้   ด้วยถ้อยคำซึ่งมิใช่ปัญญาของมนุษย์สอนไว้   แต่ด้วยถ้อยคำซึ่งพระวิญญาณได้ทรงสั่งสอน   คือเราได้อธิบายความหมายของเรื่องฝ่ายวิญญาณ   ให้คนที่มีพระวิญญาณฟัง  According to this the Holy Spirit knows the mind of God (verse 11), which He reveals (verse 10) and teaches (verse 13) to those whom He indwells.

ดังที่กล่าวนี้ พระวิญญาณบริสุทธิ์รู้พระทัยของพระเจ้า (ข้อ 11) ซึ่งทรงสำแดงให้เห็น (ข้อ 10) และสอน (ข้อ 13) แก่ผู้ที่พระองค์ทรงทรงสถิตอยู่

This activity of the Holy Spirit is called illumination.
งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์นี้เรียกว่าการส่องสว่าง
In a perfect world, every believer would dutifully study the Bible in prayerful dependence upon the Holy Spirit’s illumination.

ในโลกที่สมบูรณ์แบบ ผู้เชื่อทุกคนจะมีหน้าที่ศึกษาพระคัมภีร์โดยการอธิษฐานขอพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการส่องสว่าง

2 Timothy 2 ทิโมธี 2:15 15 Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth.

15 จงอุตส่าห์สำแดงตนว่าได้ทรงพิสูจน์แล้วเป็นคนงานที่ไม่ต้องอาย   ใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้อง

As can be clearly seen, this is not a perfect world. Not everyone who possesses the Holy Spirit actually listens to the Holy Spirit.

เราสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน นี้ไม่ได้เป็นโลกที่สมบูรณ์แบบ ไม่ใช่ทุกคนที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์จะฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงๆ

There are Christians who grieve Him.

มีคริสเตียนหลายคนที่ทำให้พระองค์เศร้าเสียใจ

Ephesians เอเฟซัส 4:30 30 And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption.

30 และอย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทัย   เพราะโดยพระวิญญาณนั้นท่านได้ถูกประทับตราหมายท่านไว้   เพื่อวันที่จะทรงไถ่ให้รอดAsk any educator—even the best classroom teacher has his share of wayward students who seem to resist learning, no matter what the teacher does.

ถามนักการศีกษา—แม้แต่ครูประจำชั้นที่ดีที่สุด ที่แบ่งปันแก่นักเรียนที่เอาแต่ใจที่ดูเหมือนจะต่อต้านการเรียน--ไม่ว่าครูสอนอะไร

So, one reason different people have different interpretations of the Bible is simply that some do not listen to the Teacher—the Holy Spirit.

ดังนั้น เหตุผลหนึ่งที่บุคคลต่าง ๆ กันตีความพระคัมภีร์แตกต่างกันก็คือว่าบางคนเพียงแค่ไม่ฟังครูผู้สอน---คือพระวิญญาณบริสุทธิ์

Following are some other reasons for the wide divergence of beliefs among those who teach the Bible.
ต่อไปนี้เป็นเหตุผลอื่น ๆ สำหรับความเชื่อที่แตกต่างหลากหลายในหมู่ผู้ที่สอนพระคัมภีร์

1. Unbelief. The fact is that many who claim to be Christians have never been born again.

1 ความไม่เชื่อ ความจริงก็คือว่าหลายคนที่อ้างว่าเป็นคริสเตียนไม่เคยได้บังเกิดใหม่อีกครั้ง

They wear the label of “Christian,” but there has been no true change of heart.

พวกเขาติดป้ายชื่อของ "คริสเตียน" แต่จิตใจยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง

Many who do not even believe the Bible to be true presume to teach it.

หลายคนผู้ที่ไม่ได้เชื่อว่าพระคัมภีร์เป็นจริงเข้ามาสอนโดยพลการ

They claim to speak for God yet live in a state of unbelief.

พวกเขาพูดกล่าวอ้างถึงพระเจ้า  แต่ยังมีชีวิตอยู่ในสภาพที่ไม่เชื่อ

Most false interpretations of Scripture come from such sources.
การตีความพระคัมภีร์ที่ผิดพลาดส่วนใหญ่มาจากแหล่งดังกล่าว
It is impossible for an unbeliever to correctly interpret Scripture.

มันเป็นไปไม่ได้สำหรับผู้ที่ไม่เชื่อที่จะตีความหมายพระคัมภีร์ได้ถูกต้อง

1 Corinthians 1โครินธ์  2:1414 The natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him, and he is not able to understand them because they are spiritually discerned.

14 แต่มนุษย์ธรรมดาจะรับสิ่งเหล่านั้น   ซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้าไม่ได้   เพราะเขาเห็นว่าเป็นสิ่งโง่เขลา   และเขาไม่สามารถเข้าใจได้   เพราะว่าจะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นได้ก็ต้องสังเกตด้วยวิญญาณ

An unsaved man cannot understand the truth of the Bible. He has no illumination.

คนที่ยังไม่รอดไม่สามารถเข้าใจความจริงในพระคัมภีร์ เขาไม่มีการส่องสว่างออกไป

Further, even being a pastor or theologian does not guarantee one’s salvation.
นอกจากนี้แม้แต่การเป็นบาทหลวงหรือนักศาสนศาสตร์ก็ไม่ได้รับประกันความรอดของตน
An example of the chaos created by unbelief is found in John 12:28-29

ตัวอย่างเรื่องความสับสนวุ่นวายที่สร้างขึ้นโดยผู้ที่ไม่เชื่อพบได้ในยอห์น 12:28-29

28 Father, glorify your name.” Then a voice came from heaven: “I have glorified it, and I will glorify it again.”

28 ข้าแต่พระบิดา   ขอให้พระนามของพระองค์จงได้รับเกียรติ”   แล้วก็มีพระสุรเสียงดังมาจากฟ้าว่า   “เราได้ให้รับเกียรติแล้ว   และเราจะให้รับเกียรติอีก”

29 The crowd that stood there and heard it said that it had thundered. Others said, “An angel has spoken to him.”

29 คนทั้งหลายที่ยืนอยู่ที่นั่นได้ยินเสียงนั้นและพูดว่าฟ้าร้อง   คนอื่นๆก็พูดว่า   “ทูตสวรรค์องค์หนึ่งได้กล่าวกับพระองค์”

Jesus prayed to the Father, saying, “Father, glorify your name.”

พระเยซูทรงอธิษฐานต่อพระบิดาว่า "ข้า แต่พระบิดา ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่ยกย่อง"

The Father responded with an audible voice from heaven, which everyone nearby hears. Notice, however, the difference in interpretation: “The crowd that was there and heard it said it had thundered; others said an angel had spoken to Him.”

พระบิดาทรงตอบด้วยเสียงที่ได้ยินจากสวรรค์  ที่ทุกคนได้ยินในบริเวณใกล้เคียง  อย่างไรก็ตาม ให้สังเกตความแตกต่างในการตีความหมาย "ฝูงชนที่อยู่ที่นั่นและได้ยินแต่พูดว่าเสียงฟ้าร้อง; คนอื่นพูดว่าเสียงทูตสวรรค์พูดกับพระองค์"

Everyone heard the same thing—an intelligible statement from heaven—yet everyone heard what he wanted to hear.
ทุกคนได้ยินเสียงเดียวกัน—คำกล่าวจากสวรรค์ที่สามารถเข้าใจได้ – แม้กระนั้นทุกคนได้ยินสิ่งที่เขาต้องการจะฟัง

2. Lack of training.  The apostle Peter warns against those who misinterpret the Scriptures.

2 ขาดการฝึกอบรม อัครสาวกเปโตรเตือนต่อผู้ที่ตีความพระคัมภีร์ผิด

He attributes their spurious teachings in part to the fact that they are “ignorant”

เขาให้เหตุผลคำสอนจอมปลอมของพวกเขาส่วนหนึ่งของความจริงที่ว่าพวกเขาจะ "ละเลย”

2 Peter 2 เปโตร 3:16 16as he does in all his letters when he speaks in them of these matters. There are some things in them that are hard to understand, which the ignorant and unstable twist to their own destruction, as they do the other Scriptures.

16 ในจดหมายทุกฉบับของเขาก็ได้กล่าวถึงเหตุการณ์เหล่านี้ไว้แล้ว   ในจดหมายเหล่านั้นมีบาง

ที่เข้าใจยาก   ซึ่งคนทั้งหลายที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์   และมีใจไม่แน่นอนมั่นคงได้บิดเบือนข้อความเสีย   เหมือนอย่างที่เขาได้บิดเบือนข้ออื่นๆในพระคัมภีร์   อันเป็นเหตุให้ตนเองพินาศ

2 Timothy 2 ทิโมธี 2:15 15 Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth.

15 จงอุตส่าห์สำแดงตนว่าได้ทรงพิสูจน์แล้วเป็นคนงานที่ไม่ต้องอาย   ใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้อง

There is no shortcut to proper biblical interpretation; we are constrained to study.
ไม่มีทางลัดในการตีความพระคัมภีร์ที่ถูกต้อง  เราถูกจำกัดในการศึกษา

3. Poor hermeneutics.   Much error has been promoted because of a simple failure to apply good hermeneutics (the science of interpreting Scripture).

3. การแปลความหมายที่แย่ ข้อผิดพลาดมากได้รับการยกขึ้นมาเพราะความผิดพลาดง่ายๆในการใช้การแปลความหมายที่ดี (ศาสตร์แห่งการตีความพระคัมภีร์)

Taking a verse out of its immediate context can do great damage to the intent of the verse.

การเอาข้อพระคัมภีร์สักข้อออกจากบริบทของมันทันทีสามารถทำให้จุดประสงค์ของข้อพระคัมภีร์เสียหายได้

Ignoring the wider context of the chapter and book, or failing to understand the historical/cultural context will also lead to problems.
การละเลยบริบทที่กว้างขวางของบทและหนังสือทั้งฉบับ  หรือการพลาดไม่เข้าใจบริบททางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์จะนำไปสู่ปัญหา
4. Ignorance of the whole Word of God.   Apollos was a powerful and eloquent preacher, but he only knew the baptism of John.

4. การละเลยพระคำของพระเจ้าทั้งหมด อปอลโลเป็นนักเทศน์ที่มีอำนาจมากและพูดเก่ง แต่เขารู้จักเพียงแต่การรับบัพติสมาของยอห์นเท่านั้น

He was ignorant of Jesus and His provision of salvation, so his message was incomplete.

เขาละเลยเรื่องของพระเยซูและการจัดเตรียมความรอดของพระองค์  ดังนั้นเนื้อหาคำสอนของเขายังไม่สมบูรณ์

Aquila and Priscilla took him aside and “explained to him the way of God more adequately”

อกิลลา และปริสกิลลา พาเขาไปด้วยกันและ "อธิบายวิถีทางของพระเจ้าแก่เขามากขึ้นอย่างเพียงพอ"

Acts กิจการ 18:24-2824 Now a Jew named Apollos, a native of Alexandria, came to Ephesus. He was an eloquent man, competent in the Scriptures.

24 มียิวคนหนึ่งชื่ออปอลโล   เกิดในเมืองอเล็กซานเดรีย   เป็นคนมีโวหารดี   และชำนาญมากในทางพระคัมภีร์   ท่านมายังเมืองเอเฟซัส

25 He had been instructed in the way of the Lord. And being fervent in spirit, he spoke and taught accurately the things concerning Jesus, though he knew only the baptism of John.

25 อปอลโลคนนี้ได้รับการอบรมในทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า   และมีใจร้อนรนกล่าวสั่งสอนอย่างถูกต้องถึงเรื่องพระเยซู   ถึงแม้ท่านรู้แต่เพียงบัพติสมาของยอห์นเท่านั้น

26 He began to speak boldly in the synagogue, but when Priscilla and Aquila heard him, they took him and explained to him the way of God more accurately.

26 ท่านได้เข้าไปในธรรมศาลาสั่งสอนโดยใจกล้า   แต่เมื่อปริสสิลลากับอาควิลลาได้ฟังท่านแล้ว   เขาจึงรับท่านมาสั่งสอนให้รู้ทางของพระเจ้าให้ถูกต้องยิ่งขึ้น

27 And when he wished to cross to Achaia, the brothers encouraged him and wrote to the disciples to welcome him. When he arrived, he greatly helped those who through grace had believed,

27 ครั้นอปอลโลจะใคร่ข้ามไปยังแคว้นอาคายา   พวกพี่น้องก็หนุนใจเขา   และได้เขียนจดหมายฝากไปถึงสาวกที่นั่นให้เขารับรองท่านไว้   ครั้นท่านไปถึงแล้ว   ท่านได้ช่วยเหลือคนทั้งหลายที่ได้เชื่อโดยพระคุณของพระเจ้าอย่างมากมาย

28 for he powerfully refuted the Jews in public, showing by the Scriptures that the Christ was Jesus.

28 เพราะท่านโต้แย้งกับพวกยิวอย่างแข็งแรงต่อหน้าคนทั้งปวง   และชี้แจงยกหลักในพระคัมภีร์อ้างให้เห็นว่า   พระคริสต์คือพระเยซู

After that, Apollos preached Jesus Christ.

หลังจากนั้นอปอลโลประกาศเรื่องพระเยซูคริสต์

Some groups and individuals today have an incomplete message because they concentrate on certain passages to the exclusion of others.

คนบางกลุ่มและบุคคลหลายคนในวันนี้มีเนื้อหาพระคัมภีร์ที่ไม่สมบูรณ์เพราะพวกเขามุ่งเน้นเนื้อหาบางตอนเป็นพิเศษโดยละเว้นเนื้อหาตอนอื่น

They fail to compare Scripture with Scripture.
พวกเขาไม่ได้ทำการเปรียบเทียบข้อพระคัมภีร์ข้อต่อข้อ
5. Selfishness and pride.   Sad to say, many interpretations of the Bible are based on an individual’s own personal biases and pet doctrines.

5 ความเห็นแก่ตัวและความภาคภูมิใจ   น่าเศร้าที่จะบอกว่า การตีความพระคัมภีร์มากมายขึ้นอยู่กับอคติส่วนตัวของแต่ละบุคคลและหลักคำสอนแบบทนุถนอม

Some people see an opportunity for personal advancement by promoting a “new perspective” on Scripture. (See the description of false teachers in Jude’s epistle.)
บางคนเห็นโอกาสสำหรับความก้าวหน้าส่วนบุคคลด้วยการส่งเสริม "มุมมองใหม่" ในพระคัมภีร์ (โปรดดูคำอธิบายของครูสอนเท็จในจดหมายอัครทูตพระธรรมยูดา)

6. Failure to mature.   When Christians are not maturing as they should, their handling of the Word of God is affected.

6. พลาดที่จะเจริญเติบโต   เมื่อคริสตชนที่ไม่เติบโตอย่างที่ควรเป็น  จึงส่งผลกระทบต่อการจัดการดูแลพระวจนะของพระเจ้า

1 Corinthians 1โครินธ์ 3:2-4 2 I fed you with milk, not solid food, for you were not ready for it. And even now you are not yet ready,

2 ข้าพเจ้าเลี้ยงท่านด้วยน้ำนม   มิใช่ด้วยอาหารแข็ง   เพราะว่าเมื่อก่อนนั้นท่านยังไม่สามารถรับ   และถึงแม้เดี๋ยวนี้ท่านก็ยังไม่สามารถ

3 for you are still of the flesh. For while there is jealousy and strife among you, are you not of the flesh and behaving only in a human way?

3 ด้วยว่าท่านยังอยู่ฝ่ายเนื้อหนัง   เพราะว่าเมื่อยังอิจฉากัน   และขัดเคืองใจกัน   ท่านไม่ได้อยู่ฝ่ายเนื้อหนังหรือ   และไม่ได้ประพฤติตามมนุษย์สามัญดอกหรือ

4 For when one says, “I follow Paul,” and another, “I follow Apollos,” are you not being merely human?

4 เพราะเมื่อคนหนึ่งกล่าวว่า   “ข้าพเจ้าเป็นศิษย์ของเปาโล”   และอีกคนหนึ่งกล่าวว่า   “ข้าพเจ้าเป็นศิษย์ของอปอลโล”   ท่านทั้งหลายมิได้เป็นเพียงมนุษย์สามัญหรือ  

An immature Christian is not ready for the “meat” of God’s Word. Note that the proof of the Corinthians’ carnality is a division in their church (verse 4).
คริสเตียนที่ไม่เติบโตไม่พร้อมสำหรับพระคำของพระเจ้าที่เป็น "อาหารเนื้อ"  สังเกตพบว่าเรื่องกามตัณหาของชาวโครินธ์ เป็นการแตกแยกในคริสตจักรของพวกเขา (ข้อ 4)

7. Undue emphasis on tradition.   Some churches claim to believe the Bible, but their interpretation is always filtered through the established traditions of their church.

7 การเน้นประเพณีมากเกินควร   บางคริสตจักรเรียกร้องให้เชื่อในพระคัมภีร์ แต่ การตีความ ของพวกเขามักจะลอดผ่านประเพณีของคริสตจักรที่พวกเขาจัดตั้งขึ้น

Where tradition and the teaching of the Bible are in conflict, tradition is given precedence.

เมื่อใดที่ประเพณีและคำสอนของพระคัมภีร์เกิดความขัดแย้งกัน ประเพณีจะได้รับความสำคัญก่อน

This effectively negates the authority of the Word and grants supremacy to the church leadership.
สิ่งนี้ได้ลบล้างสิทธิอำนาจของพระวจนะของพระเจ้าและถืออำนาจสูงสุดในการนำคริสตจักรอย่างมีประสิทธิภาพ
On the essentials, the Bible is abundantly clear.

ที่สำคัญคือ  พระคัมภีร์มีความชัดเจน มาก

There is nothing ambiguous about the deity of Christ, the reality of heaven and hell, and salvation by grace through faith.

ไม่มีอะไร ที่ไม่ชัดเจน เกี่ยวกับความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ ความจริงเรื่อง สวรรค์และนรกและความรอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ

On some issues of less importance, however, the teaching of Scripture is less clear, and this naturally leads to different interpretations.

อย่างไรก็ตามในบางประเด็นที่มีความสำคัญน้อย คำสอนในพระคัมภีร์มีความชัดเจนน้อยไปบ้างและ เป็นธรรมดาที่สิ่งนี้จะนำไปสู่ การตีความที่แตกต่างกัน

For example, we have no direct biblical command governing the frequency of communion or the style of music to use.

ตัวอย่างเช่น เราไม่ได้มี คำสั่ง ในพระคัมภีร์ โดยตรงที่ไปกำหนดว่าต้องมีพิธีมหาสนิทบ่อยแค่ไหน หรือจะใช้เพลงสไตล์แบบไหน

Honest, sincere Christians can have differing interpretations of the passages concerning these peripheral issues.

คริสเตียนที่ซื่อสัตย์ จริงใจ สามารถตีความเนื้อหาพระคัมภีร์ต่างๆกัน ที่เกี่ยวข้องกับ ประเด็น ต่อพ่วงเหล่านี้
The important thing is to be dogmatic where Scripture is and to avoid being dogmatic where Scripture is not.

สิ่งที่สำคัญคือต้องมั่นใจในข้อพระคัมภีร์ และ เพื่อหลีกเลี่ยงการดันทุรังตรงที่พระคัมภีร์ไม่ได้ยืนยัน

Churches should strive to follow the model of the early church in Jerusalem:

คริสตจักร ควรมุ่งมั่น ที่จะทำตาม รูปแบบของ คริสตจักร ในช่วงต้นของ เยรูซาเล็ม

Acts กิจการ 2:42 42 And they devoted themselves to the apostles' teaching and fellowship, to the breaking of bread and the prayers.

42 เขาทั้งหลายได้ขะมักเขม้นฟังคำสอนของจำพวกอัครทูตและร่วมสามัคคีธรรม   ทั้งขะมักเขม้นในการหักขนมปังและการอธิษฐาน

There was unity in the early church because they were steadfast in the apostles’ doctrine.

มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในคริสตจักรในช่วงต้นเป็นเพราะพวกเขายึดมั่นในหลักคำสอนของอัครสาวก

There will be unity in the church again when we get back to the apostles’ doctrine and forego the other doctrines, fads, and gimmicks that have crept into the church.

จะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในคริสตจักรอีกครั้งเมื่อเรากลับไปที่ความเชื่อของอัครสาวกละทิ้งหลักคำสอนอื่น ๆ ความคิดวิตถารและเล่ห์กลที่คืบคลานเข้ามาในคริสตจักร

www.gotquestions.org/Thai      


 

Different Interpretations

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top