Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Saturday, July 18, 2015

 

Book of Genesis

วลีหลัก: พระธรรมปฐมกาล


Can you summarize the Book of Genesis?

คุณสามารถสรุปพระธรรมปฐมกาลได้ไหม

What is the Book of Genesis all about?

พระธรรมปฐมกาลทั้งหมดเกี่ยวกับอะไร?


Author: The author of the Book of Genesis is not identified.

ผู้ประพันธ์: ไม่ได้ระบุนามผู้ประพันธ์พระธรรมปฐมกาล

Traditionally, the author has always assumed to have been Moses.

เดิมทีมักมีสันนิษฐานกันเสมอว่าโมเสสเป็นผู้ประพันธ์

There is no conclusive reason to deny the Mosaic authorship of Genesis.
ไม่มีเหตุผลเป็นข้อสรุปแน่ชัดที่จะปฏิเสธว่าโมเสสไม่ได้มีผลงานประพันธ์พระธรรมปฐมกาล

Date of Writing: The Book of Genesis does not state when it was written.

วันที่เขียน: พระธรรมปฐมกาลไม่ได้ระบุว่ามันถูกเขียนไว้เมื่อไหร่

The date of authorship is likely between 1440 and 1400 B.C., between the time Moses led the Israelites out of Egypt and his death.
วันที่ประพันธ์มีแนวโน้มว่าอยู่ระหว่างปี 1440 และปี 1400 ก.ค.ศ.ระหว่างเวลาที่โมเสสนำชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์และการตายของท่าน

Purpose of Writing: The Book of Genesis has sometimes been called the "seed-plot" of the entire Bible.

จุดประสงค์ของการเขียน: พระธรรมปฐมกาลบางครั้งถูกเรียกว่า "พืชที่มีเมล็ด" ของพระคัมภีร์ทั้งหมด

Most of the major doctrines in the Bible are introduced in "seed" form in the Book of Genesis. Along with the fall of man,

คำสอนที่สำคัญส่วนใหญ่ในพระคัมภีร์ได้ถูกกล่าวถึงว่าเป็นแบบ "เมล็ดพันธุ์" ในหนังสือปฐมกาล พร้อมกับการล่มสลายของมนุษย์

God's promise of salvation or redemption is recorded.

พระสัญญาแห่งความรอดของพระเจ้าหรือการทรงไถ่ได้ถูกบันทึกไว้

Genesis ปฐมกาล 3:15 15I will put enmity between you and the woman,

and between your offspring and her offspring; He shall bruise your head, and you shall bruise His heel.”

15เราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นศัตรูกัน   ทั้งพงศ์พันธุ์ของเจ้าและ พงศ์พันธุ์ของเขาด้วย   พงศ์พันธุ์ของหญิงจะทำให้หัวของเจ้าแหลก   และเจ้าจะทำให้ส้นเท้าของเขาฟกช้ำ  

The doctrines of creation, imputation of sin, justification, atonement, depravity, wrath, grace, sovereignty, responsibility, and many more are all addressed in this book of origins called Genesis.

หลักคำสอนเรื่องการทรงสร้าง    การใส่ความบาปแก่ผู้อื่น   การนับว่าชอบธรรม  การชำระล้างความบาป  ภาวะความเสื่อมโทรม    พระพิโรธ   พระคุณ   อำนาจอธิปไตยสูงสุด  ความรับผิดชอบและอื่น ๆ อีกมากมายทั้งหมดถูกบรรจุในหนังสือเรื่องการกำเนิด  ที่เรียกว่าปฐมกาล

Many of the great questions of life are answered in Genesis.

คำถามที่ดีมากมายเรื่องของชีวิต มีคำตอบในพระธรรมปฐมกาล

Where did I come from?   God created us.

(1) ฉันมาจากไหน? พระเจ้าทรงสร้างเรา

Genesis ปฐมกาล 1:1 1In the beginning, God created the heavens and the earth.

1ในปฐมกาล พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดิน

     (2) Why am I here?   We are here to have a relationship with God.

     (2) ทำไมฉันอยู่ที่นี่? เราอยู่ที่นี่เพื่อจะมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้า

Genesis ปฐมกาล 15:6 6And he believed the LORD, and he counted it to him as righteousness.

6อับรามก็เชื่อพระเจ้า   ความเชื่อนั้นพระองค์ทรงนับว่าเป็นความชอบธรรม แก่ท่าน  

Where am I going?  We have a destination after death.

(3) ฉันกำลังจะไปไหน? เรามีจุดหมายปลายทางหลังความตาย

Genesis ปฐมกาล 25:8 8Abraham breathed his last and died in a good old age, an old man and full of years, and was gathered to his people.

8อับราฮัมสิ้นใจ เมื่อแก่หง่อมแล้ว เป็นคนชรามีอายุมาก   เขาก็ฝังศพท่านรวมอยู่กับบรรพบุรุษของท่าน


Genesis appeals to the scientist, the historian, the theologian, the housewife, the farmer, the traveler, and the man or woman of God.

ปฐมกาลเป็นที่ดึงดูดความสนใจของนักวิทยาศาสตร์   นักประวัติศาสตร์  นักศาสนศาสตร์ แม่บ้าน  เกษตรกร   นักท่องเที่ยว   และมนุษย์ชายหญิงของพระเจ้า

It is a fitting beginning for God's story of His plan for mankind, the Bible.
มันเป็นการเริ่มต้นที่เหมาะเจาะสำหรับเรื่องราวของพระเจ้า  ที่ทรงมีแผนการสำหรับมนุษย์ตามพระคัมภีร์


Key Verses:

ข้อพระคัมภีร์ที่สำคัญ:

Genesis ปฐมกาล 1:1 1In the beginning, God created the heavens and the earth.

1ในปฐมกาล พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดิน
Genesis ปฐมกาล 3:15 15I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring; He shall bruise your head, and you shall bruise His heel.”

15เราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นศัตรูกัน   ทั้งพงศ์พันธุ์ของเจ้าและพงศ์พันธุ์ของเขาด้วย   พงศ์พันธุ์ของหญิงจะทำให้หัวของเจ้าแหลก   และเจ้าจะทำให้ส้นเท้าของเขาฟกช้ำ  

Genesis ปฐมกาล 12:2-3 2And I will make of you a great nation, and I will bless you and make your name great, so that you will be a blessing.

2เราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่ เราจะอวยพรแก่เจ้า   จะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตเลื่องลือไป   แล้วเจ้าจะช่วยให้ผู้อื่นได้รับพร

3I will bless those who bless you, and him who dishonors you I will curse, and in you all the families of the earth shall be blessed.

3เราจะอำนวยพรแก่คนที่อวยพรเจ้า เราจะสาปคนที่แช่งเจ้า   บรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้พรเพราะเจ้า”  
Genesis ปฐมกาล 50:20 20As for you, you meant evil against me, but God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive, as they are today.

20พวกท่านคิดร้ายต่อเราก็จริง   แต่ฝ่ายพระเจ้าทรงดำริให้เกิดผลดีอย่างที่บังเกิดขึ้นนี้แล้ว   คือช่วยชีวิตคนเป็นอันมาก


Brief Summary: The Book of Genesis can be divided into two sections: Primitive History and Patriarchal History. Primitive history records

บทสรุปโดยย่อ: พระธรรมปฐมกาลสามารถแบ่งออกเป็นสองส่วน: ประวัติศาสตร์ดั้งเดิมและประวัติศาสตร์ที่มีผู้นำเผ่าปกครอง ประวัติศาสตร์ดั้งเดิมระบุหลายเรื่อง

(1) Creation (Genesis chapters 1-2);

(1) การทรงสร้าง (ปฐมกาลบทที่ 1-2);

(2) the Fall of man (Genesis chapters 3-5);

(2) การล่มสลายของมนุษย์ (ปฐมกาลบทที่ 3-5);

(3) the Flood (Genesis chapters 6-9); and

(3) น้ำท่วม (ปฐมกาลบทที่ 6-9); และ

(4) the dispersion (Genesis chapters 10-11).

(4) การกระจัดกระจายไป (ปฐมกาลบทที่ 10-11)

Patriarchal history records the lives of four great men: (1) Abraham (Genesis 12-25:8); (2) Isaac (Genesis 21:1-35-29); (3) Jacob (Genesis 25:21-50:14); and (4) Joseph (Genesis 30:22-50:26).
ประวัติศาสตร์ที่มีผู้นำเผ่าปกครองบันทึกชีวิตหัวหน้าเผ่าที่สำคัญสี่คน (1) อับราฮัม (ปฐมกาล 12-25: 8); (2) อิสอัค (ปฐมกาล 21: 1-35-29); (3) ยาโคบ (ปฐมกาล 25: 21-50: 14); และ (4) โยเซฟ (ปฐมกาล 30: 22-50: 26)

God created a universe that was good and free from sin.

พระเจ้าทรงสร้างจักรวาลที่นับว่าดีและเป็นอิสระจากบาป

God created humanity to have a personal relationship with Him. Adam and Eve sinned and thereby brought evil and death into the world.

พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้มีการสามัคคีธรรมส่วนตัวกับพระองค์ อาดัมและเอวาทำบาปและนำมาซึ่งความชั่วร้ายและความตายเข้ามาในโลก

Evil increased steadily in the world until there was only one family in which God found anything good.

ความชั่วร้ายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในโลก   จนกระทั่งมีเพียงคนเดียวในครอบครัวที่พระเจ้าทรงยอมรับว่าดี

God sent the Flood to wipe out evil, but delivered Noah and his family along with the animals in the Ark.

พระเจ้าทรงบันดาลให้เกิดน้ำท่วม  เพื่อจะทรงชำระล้างความชั่วร้าย   แต่ทรงช่งยกู้โนอาห์และครอบครัวของเขาให้รอดพร้อมกับสัตว์ต่างๆ ในเรือ

After the Flood, humanity began again to multiply and spread throughout the world.
หลังจากน้ำท่วมโลก   มนุษยชาติเริ่มเกิดผลทวีคูณอีกครั้ง  และได้กระจัดกระจายไปทั่วโลก
God chose Abraham, through whom He would create a chosen people and eventually the promised Messiah.

พระเจ้าทรงเลือกอับราฮัม    พระองค์จะทรงทำการเลือกสรรคนจากเชื้อสายของท่าน และในที่สุดก็มีพระเมสสิยาห์ตามพระสัญญา

The chosen line was passed on to Abraham's son Isaac, and then to Isaac's son Jacob.

เชื้อสายที่ได้รับการเลือกสรรไว้ได้สืบสายต่อไปถึงบุตรชายของอับราฮัมชื่ออิสอัค และยาโคบ บุตรชายของอิสอัค

God changed Jacob's name to Israel, and his twelve sons became the ancestors of the twelve tribes of Israel.

พระเจ้าทรงเปลี่ยนชื่อของยาโคบเป็นอิสราเอล   และบุตรชายสิบสองคนของท่านกลายเป็นบรรพบุรุษของอิสราเอลสิบสองตระกูล

In His sovereignty, God had Jacob's son Joseph sent to Egypt by the despicable actions of Joseph's brothers.

โดยอำนาจอธิปไตยสูงสุดของพระเจ้า    พระองค์ทรงให้โยเซฟ ซึ่งเป็นบุตรชายของยาโคบถูกส่งไปยังอียิปต์โดยการกระทำที่น่ารังเกียจของพี่ชายของโยเซฟเอง

This act, intended for evil by the brothers, was intended for good by God and eventually resulted in Jacob and his family being saved from a devastating famine by Joseph, who had risen to great power in Egypt.
การกระทำที่พวกพี่ๆ น้องๆ ตั้งใจกระทำชั่ว    พระเจ้าทรงให้กลายเป็นผลดี   และในที่สุดได้ส่งผลให้ยาโคบและครอบครัวของเขา   รอดพ้นจากความอดอยากเพราะการกันดารอาหาร  โดยโยเซฟได้ถูกยกขึ้นเป็นผู้มีอำนาจยิ่งใหญ่ในอียิปต์

Foreshadowings: Many New Testament themes have their roots in Genesis. Jesus Christ is the Seed of the woman who will destroy Satan’s power.

ลางบอกเหตุการณ์ล่วงหน้า: สาระสำคัญหลายเรื่องในพันธสัญญาใหม่มีรากมาจากพระธรรมปฐมกาล พระเยซูคริสต์ทรงบังเกิดจากเมล็ดพันธุ์ของสตรีผู้หนึ่ง   พระองค์จะทรงทำลายอำนาจของซาตาน

Genesis ปฐมกาล 3:15 15I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring; He shall bruise your head, and you shall bruise His heel.”

15เราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นศัตรูกัน   ทั้งพงศ์พันธุ์ของเจ้าและพงศ์พันธุ์ของเขาด้วย   พงศ์พันธุ์ของหญิงจะทำให้หัวของเจ้าแหลก และเจ้าจะทำให้ส้นเท้าของเขาฟกช้ำ  

As with Joseph, God’s plan for the good of mankind through the sacrifice of His Son was intended for good, even though those who crucified Jesus intended it for evil.

เช่นเดียวกับโยเซฟ   แผนการของพระเจ้าเพื่อเกิดผลดีแก่มนุษย์  โดยผ่านการเสียสละของพระบุตรของพระองค์   ทรงกลับทำให้เกิดผลดี   ถึงแม้ว่าบรรดาผู้ที่ตรึงกางเขนพระเยซูมีเจตนาชั่วร้าย


Noah and his family are the first of many remnants pictured in the Bible.

โนอาห์และครอบครัวของเขาเป็นผู้หลงเหลือที่รอดชีวิต ทำให้เห็นภาพในพระคัมภีร์

Despite overwhelming odds and difficult circumstances, God always preserves a remnant of the faithful for Himself.

แม้จะมีสถานการณ์ที่ยากลำบากและเต็มไปด้วยเรื่องราวแปลกๆ   พระเจ้าทรงสงวนรักษาคนที่ยังเหลืออยู่ที่เป็นผู้ศรัทธาในพระองค์

The remnant of Israelites returned to Jerusalem after the Babylonian captivity; God preserved a remnant through all the persecutions described in Isaiah and Jeremiah; a remnant of 7000 priests were hidden from the wrath of Jezebel; God promises that a remnant of Jews will one day embrace their true Messiah (Romans 11).

คนอิสราเอลที่ยังเหลืออยู่ได้กลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มหลังจากถูกกวาดต้อนเป็นเชลยที่บาบิโลน; พระเจ้าทรงสงวนรักษาผู้คนที่หลงเหลือจากการถูกกดขี่ข่มเหงทั้งหมด  ดังที่บรรยายไว้ในพระธรรมอิสยาห์และเยเรมีย์; ปุโรหิตที่หลงเหลืออยู่ 7000 คนถูกซ่อนไว้พ้นจากการลงโทษของพระนางเยเซเบล; พระเจ้าทรงสัญญาว่าชนชาติยิวที่เหลืออยู่วันหนึ่งจะได้พบกับพระเจ้าเที่ยงแท้ของพวกเขา (โรมบทที่ 11)

The faith displayed by Abraham would be the gift of God and the basis of salvation for both Jew and Gentile

ความเชื่อที่สำแดงโดยอับราฮัมจะเป็นของประทานจากพระเจ้า  และหลักพื้นฐานแห่งความรอดสำหรับทั้งชาวยิวและคนต่างชาติ

Ephesians เอเฟซัส 2:8-9 8For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing; it is the gift of God,

8ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ   และมิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายกระทำเอง   แต่พระเจ้าทรงประทานให้

9not a result of works, so that no one may boast.

9ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้   เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้

Also see Hebrews 11.
ดูฮีบรูบทที่ 11 ด้วย


Practical Application: The overriding theme of Genesis is God’s eternal existence and His creation of the world.

การประยุกต์ใช้ปฏิบัติ: สาระสำคัญที่สุดเหนือสิ่งใดในปฐมกาล   คือการดำรงอยู่นิรันดร์ของพระเจ้าและการทรงสร้างโลกโดยพระองค์

There is no effort on the part of the author to defend the existence of God; he simply states that God is, always was, and always will be, almighty over all.

ไม่มีตอนใดที่ผู้ประพันธ์พยายามกล่าวแย้งการดำรงอยู่ของพระเจ้า; เขาเพียงกล่าวว่าพระเจ้าทรงเป็นอยู่เสมอ  ได้ทรงเป็นอยู่แล้ว และจะทรงเป็นอยู่ต่อไป    ทรงพลานุภาพทั้งสิ้น

In the same way, we have confidence in the truths of Genesis, despite the claims of those who would deny them. All people, regardless of culture, nationality or language, are accountable to the Creator.

ในทำนองเดียวกัน  เรามีความเชื่อมั่นในความจริงของพระธรรมปฐมกาล   ถึงแม้จะมีการเกล่าวอ้างของผู้ที่อยากปฏิเสธสิ่งต่างๆ   โดยไม่คำนึงถึงวัฒนธรรม  สัญชาติใดหรือภาษาใด  ทุกคนต่างยอมรับว่ามีพระผู้สร้างทั้งนั้น

But because of sin, introduced into the world at the Fall, we are separated from Him.

แต่เป็นเพราะบาปเข้ามาในโลก  ทำให้มนุษย์ล้มลงในความบาป เราจึงถูกแยกออกจากพระองค์


But through one small nation, Israel, God’s redemptive plan for mankind was revealed and made available to all.

แต่ชนชาติหนึ่งซึ่งเล็ก ๆ คืออิสราเอล   แผนการทรงไถ่บาปของพระเจ้าสำหรับมนุษย์ถูกเปิดเผยออก  และทรงเตรียมไว้ใช้กับทุกคน

We rejoice in that plan.
เราชื่นชมยินดีในแผนการนั้น
God created the universe, the earth, and every living being.

พระเจ้าทรงสร้างจักรวาล  โลกและสิ่งมีชีวิตทุกอย่าง

We can trust Him to handle the concerns in our lives.

เราสามารถวางใจพระองค์ว่าจะทรงจัดการกับเรื่องราวในชีวิตของเรา

God can take a hopeless situation, i.e. Abraham and Sarah being childless, and do amazing things if we will simply trust and obey.

พระเจ้าทรงสามารถใช้สถานการณ์ที่สิ้นหวัง   ตัวอย่างอับราฮัมและซาร่าห์ไม่มีบุตร   และทำในสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจถ้าเราเพียงแค่ไว้วางใจและเชื่อฟังเท่านั้น

Terrible and unjust things may happen in our lives, as with Joseph, but God will always bring about a greater good if we have faith in Him and His sovereign plan.

สิ่งที่น่ากลัวและไม่ยุติธรรมอาจจะเกิดขึ้นในชีวิตของเรา  เช่นเดียวกับโยเซฟ  แต่พระเจ้าจะทรงประทานสิ่งที่ดีกว่าให้แก่เรา  ถ้าเรามีความเชื่อในพระองค์และแผนการสูงสุดของพระองค์

Romans โรม 8:28 28And we know that for those who love God all things work together for good, for those who are called according to His purpose.

28เรารู้ว่า   พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง   คือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์


www.gotquestions.org/Thai

Genesis

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top