Search the site

Twelve Basics for Living and Growing as a Christian
YWAM Discipleship by Dana Bratton
Legacy and Minstry Adventures of Dana Bratton
Peffect Storm: A Christian's Struggle with Depression
New Testament Expository Sermons vol. 1 Matthew 1-14
New Testament Expository Sermons vol. 2 Matthew 15-28
New Testament Expository Sermons vol. 3 Mark
New Testament Expository Sermons vol. 4 Luke 1-13
New Testament Expository Sermons vol 5 Luke 14-24
New Testament Expository Sermons vol. 6 John
Living Boldly: Acknowledging and Overcoming Fear
 
 
 

Thursday, July 30, 2015

 

Book of Ruth

พระธรรมนางรูธ


Can you summarize the Book of Ruth? What is the Book of Ruth all about?"

คุณสามารถสรุปพระธรรมนางรูธได้ไหม พระธรรมนางรูธทั้งหมดเกี่ยวกับอะไร"


Author: The Book of Ruth does not specifically name its author.

ผู้ประพันธ์: พระธรรมนางรูธไม่ได้ระบุชื่อของผู้ประพันธ์โดยเฉพาะ

The tradition is that the Book of Ruth was written by the Prophet Samuel.
ตามประเพณีคือว่าพระธรรมนางรูธเป็นหนังสือที่เขียนโดยศาสดาพยากรณ์ซามูเอล

Date of Writing: The exact date the Book of Ruth was written is uncertain.

วันที่เขียน: ไม่ระบุวันที่เขียนพระธรรมนางรูธที่แน่นอน

However, the prevalent view is a date between 1011 and 931 B.C.
แต่มุมมองที่แพร่หลายคาดว่าเป็นวันที่ระหว่าง 1,011 และ 931 ปีก่อนคริสตกาล

Purpose of Writing: The Book of Ruth was written to the Israelites.

วัตถุประสงค์ของการเขียน: พระธรรมนางรูธ ถูกเขียนขึ้นเพื่อชาวอิสราเอล

It teaches that genuine love at times may require uncompromising sacrifice.

เพื่อสอนว่าบางครั้งรักแท้อาจเรียกหาการเสียสละแบบที่ไม่ยอมอะลุ่มอะหล่วย

Regardless of our lot in life, we can live according to the precepts of God.

โดยไม่มีการคำนึงถึงเรื่องโชคชะตาชีวิต   เราสามารถมีชีวิตอยู่ตามคำสั่งสอนของพระเจ้า

Genuine love and kindness will be rewarded.

เราจะได้รับความรักแท้และความเมตตาที่แท้จริงเป็นบำเหน็จรางวัล

God abundantly blesses those who seek to live obedient lives.

พระเจ้าทรงอวยพรเต็มล้นแก่ผู้ที่แสวงหาชีวิตที่เชื่อฟัง

Obedient living does not allow for "accidents" in God's plan.

การมีชีวิตที่เชื่อฟังไม่ยอมให้แผนการของพระเจ้าเกิด "อุบัติเหตุ"

God extends mercy to the merciful.
พระเจ้าทรงแผ่พระเมตตาต่อคนที่สมควรรับความเมตตา

Key Verses:

ข้อพระคัมภีร์ที่สำคัญ:

Ruth นางรูธ 1:16 16But Ruth said, “Do not urge me to leave you or to return from following you. For where you go I will go, and where you lodge I will lodge. Your people shall be my people, and your God my God.

16แต่รูธตอบว่า   “ขอแม่อย่าวิงวอนให้ฉันจากแม่หรือเลิกติดตามแม่ไปเลย   เพราะแม่จะไปไหนฉันจะไปด้วย   และแม่จะอาศัยอยู่ที่ไหนฉันก็จะอยู่ที่นั่นด้วย   ญาติของแม่จะเป็นญาติของฉัน   และพระเจ้าของแม่ก็จะเป็นพระเจ้าของฉัน
Ruth นางรูธ 3:9 9He said, “Who are you?” And she answered, “I am Ruth, your servant. Spread your wings*n9.2 over your servant, for you are a redeemer.”

9เขาจึงถามว่า   “เจ้าเป็นใคร”   นางตอบว่า   “ดิฉันคือรูธคนใช้ของท่านค่ะ   ขอให้ท่านกางชายเสื้อของท่านห่มคนใช้ของท่านด้วย     เพราะท่านเป็นญาติสนิทถัดมา”

Ruth นางรูธ 4:17 17And the women of the neighborhood gave him a name, saying, “A son has been born to Naomi.” They named him Obed. He was the father of Jesse, the father of David.

17หญิงชาวบ้านข้างเคียงก็ให้ชื่อเด็กนั้น   พูดกันว่า   “มีบุตรชายคนหนึ่งเกิดให้แก่นาโอมี”   เขาตั้งชื่อเด็กคนนั้นว่า โอเบด   ผู้เป็นบิดาของเจสซี   ซึ่งเป็นบิดาของดาวิด     


Brief Summary: The setting for the Book of Ruth begins in the heathen country of Moab, a region northeast of the Dead Sea, but then moves to Bethlehem.

บทสรุปย่อ: ฉากพระธรรมนางรูธเริ่มต้นขึ้นในแผ่นดินโมอับพวกนอกศาสนา ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลตาย แล้วย้ายไปถึงเมืองเบธเลเฮม

This true account takes place during the dismal days of failure and rebellion of the Israelites, called the period of the Judges.

เรื่องราวที่แท้จริงเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่อิสราเอลตกอยู่ในความล้มเหลวที่น่าสลดและการดื้อรั้นขัดขืน  ที่เรียกว่าระยะเวลาของผู้วินิจฉัย

A famine forces Elimelech and his wife, Naomi, from their Israelite home to the country of Moab.

การกันดารอาหารเป็นแรงผลักให้เอลีเมเลคและภรรยาของเขาชื่อนางนาโอมิต้องออกจากอิสราเอลบ้านของพวกเขาไปยังแผ่นดินโมอับ

Elimelech dies and Naomi is left with her 2 sons, who soon marry 2 Moabite girls, Orpah and Ruth.

เอลีเมเลคตายไปและทิ้งให้นางนาโอมิอยู่กับลูกชายของเธอสองคน  ซึ่งไม่ช้าก็แต่งงานกับหญิงชาวโมอับสองคน คือ โอรปาห์และนางรูธ

Later both of the sons die, and Naomi is left alone with Orpah and Ruth in a strange land.

ต่อมาลูกชายทั้งสองของนางตายและเหลือนางนาโอมิอยู่คนเดียวกับโอรปาห์และนางรูธในดินแดนที่มีคนแปลกหน้า

Orpah returns to her parents, but Ruth determines to stay with Naomi as they journey to Bethlehem.

โอรปาห์กลับไปอยู่กับพ่อแม่ของเธอ แต่นางรูธตัดสินใจที่จะอยู่กับนางนาโอมิ เมื่อพวกเขาเดินทางไปยังเบธเลเฮม

This story of love and devotion tells of Ruth's eventual marriage to a wealthy man named Boaz, by whom she bears a son, Obed, who becomes the grandfather of David and the ancestor of Jesus.

เรื่องราวของความรักและความจงรักภักดีนี้บอกเรื่องการแต่งงานของนางรูธกับคนร่ำรวยชื่อโบอาสในที่สุด  โดยที่เธอให้กำเนิดลูกชายคนหนึ่งชื่อโอเบด   ผู้ที่กลายเป็นคุณปู่ของดาวิดและเป็นบรรพบุรุษของพระเยซู

Obedience brings Ruth into the privileged lineage of Christ.
การเชื่อฟังนำนางรูธเข้ามาในเชื้อวงศ์พิเศษของพระเยซูคริสต์

Foreshadowings: A major theme of the Book of Ruth is that of the kinsman-redeemer.

ลางบอกเหตุการณ์ล่วงหน้า: รูปแบบที่สำคัญของพระธรรมนางรูธ เป็นเรื่องของญาติวงศ์-ผู้ไถ่บาป

Boaz, a relative of Ruth on her husband’s side, acted upon his duty as outlined in the Mosaic Law to redeem an impoverished relative from his or her circumstances.

โบอาส ญาติของนางรูธ  ญาติฝ่ายสามีของเธอ   ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของเขาตามที่ระบุในบทบัญญัติโมเสส เพื่อช่วยกู้ญาติที่ยากจนลำบากให้พ้นจากสถานการณ์ของเขาหรือเธอ

Leviticus เลวีนิติ 25:47-49 47“If a stranger or sojourner with you becomes rich, and your brother beside him becomes poor and sells himself to the stranger or sojourner with you or to a member of the stranger's clan,

47“ถ้าคนต่างด้าวหรือคนที่อาศัยอยู่กับเจ้ามั่งมีขึ้น   และพี่น้องของเจ้าที่อยู่กับเขายากจนลง   และขายตัวให้แก่คนต่างด้าวหรือผู้ที่อาศัยอยู่กับ เจ้านั้นหรือขายให้แก่ญาติคนหนึ่งคนใดของคนต่างด้าวนั้น

48then after he is sold he may be redeemed. One of his brothers may redeem him,

48เมื่อเขาขายตัวแล้วก็ให้มีการไถ่ถอน   คือพี่น้องคนหนึ่งคนใดของเขาทำการไถ่ถอนเขาได้

This scenario is repeated by Christ, who redeems us, the spiritually impoverished, from the slavery of sin.

เหตุการณ์ทำนองนี้เกิดครั้งแล้วครั้งเล่าโดยพระคริสต์    ผู้ทรงไถ่เรา   พ้นความยากจนด้านจิตวิญญาณ   พ้นจากการเป็นทาสบาป

Our heavenly Father sent His own Son to the cross so that we might become children of God and brothers and sisters of Christ.

พระบิดาในสวรรค์ของเรา ทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาถูกตรึงที่กางเขน  เพื่อเราจะได้เป็นบุตรของพระเจ้า และเป็นพี่น้องชายหญิงของพระเยซูคริสต์

By being our Redeemer, we become His kinsmen.
โดยทรงเป็นผู้ไถ่ของเรา   เราจะกลายเป็นวงศ์ญาติของพระองค์

Practical Application: The sovereignty of our great God is clearly seen in the story of Ruth.

การประยุกต์ใช้ปฏิบัติ: อำนาจอธิปไตยของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ของเราจะเห็นได้ชัดในเรื่องของนางรูธ

He guided her every step of the way to become His child and fulfill His plan for her to become an ancestor of Jesus Christ.

พระองค์ทรงนำทางชีวิตเธอทุกขั้นตอน    ที่จะกลายเป็นบุตรของพระองค์และตอบสนองแผนการของพระองค์สำหรับเธอที่จะกลายเป็นบรรพบุรุษของพระเยซูคริสต์

Matthew มัทธิว 1:5 5and Salmon the father of Boaz by Rahab, and Boaz the father of Obed by Ruth, and Obed the father of Jesse,

5สัลโมนมีบุตรชื่อโบอาสเกิดจากนางราหับ   โบอาสมีบุตรชื่อโอเบดเกิดจากนางรูธ   โอเบดมีบุตรชื่อเจสซี

In the same way, we have assurance that God has a plan for each of us.

ในทำนองเดียวกัน  เรามีความเชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงมีแผนสำหรับเราแต่ละคน

Just as Naomi and Ruth trusted Him to provide for them, so should we.
ดังนั้นเราควรเป็นเช่นเดียวกับนางนาโอมิและนางรูธ ที่เชื่อวางใจพระองค์ว่าจะทรงจัดเตรียมแก่พวกเขา

We see in Ruth an example of the virtuous woman of Proverbs 31.

เราเห็นตัวอย่างของนางรูธ กุลสตรีที่มีค่า ในพระธรรมสุภาษิตบทที่ 31

In addition to being devoted to her family and faithfully dependent upon God, we see in Ruth a woman of godly speech.

นอกจากจะทุ่มเทชีวิตแก่ครอบครัวและสัตย์ซื่อต่อพระเจ้า  เราเห็นนางรูธเป็นผู้หญิงตามแบบที่พระเจ้าทรงตรัส

Ruth นางรูธ 1:15-18 15And she said, “See, your sister-in-law has gone back to her people and to her gods; return after your sister-in-law.”

15นาโอมีจึงว่า   “ดูซิ พี่สะใภ้ของเจ้ากลับไปหาชนชาติของเขา   และหาพระของเขาแล้ว   จงกลับไปตามพี่สะใภ้ของเจ้าเถิด”

16But Ruth said, “Do not urge me to leave you or to return from following you. For where you go I will go, and where you lodge I will lodge. Your people shall be my people, and your God my God.

16แต่รูธตอบว่า   “ขอแม่อย่าวิงวอนให้ฉันจากแม่หรือเลิกติดตามแม่ไปเลย   เพราะแม่จะไปไหนฉันจะไปด้วย   และแม่จะอาศัยอยู่ที่ไหนฉันก็จะอยู่ที่นั่นด้วย   ญาติของแม่จะเป็นญาติของฉัน   และพระเจ้าของแม่ก็จะเป็นพระเจ้าของฉัน

17Where you die I will die, and there will I be buried. May the LORD do so to me and more also if anything but death parts me from you.”

17แม่ตายที่ไหนฉันจะตายที่นั่น   และจะขอให้ฝังฉันไว้ที่นั่นด้วย   ถ้ามีอะไรมาพรากฉันจากแม่นอกจากความตาย   ก็ขอพระเจ้าทรงลงโทษฉัน   และให้หนักยิ่ง”

18And when Naomi saw that she was determined to go with her, she said no more.

18เมื่อนาโอมีเห็นว่ารูธตั้งใจจะไปด้วยจริงๆแล้ว   นางก็ไม่พูดอะไรอีก  

Proverbs สุภาษิต 31:10-12 10An excellent wife who can find?

She is far more precious than jewels.

10ใครจะพบภรรยาที่ดี   เธอประเสริฐยิ่งกว่าทับทิมมากนัก  

11The heart of her husband trusts in her, and he will have no lack of gain.

11จิตใจของสามีเธอก็วางใจในเธอ   และสามีจะไม่ขาดกำไร  

12She does him good, and not harm, all the days of her life.

12เธอทำความดีให้เขา ไม่ทำความร้าย   ตลอดชีวิตของเธอ  

Ruth นางรูธ 2:12 12The LORD repay you for what you have done, and a full reward be given you by the LORD, the God of Israel, under whose wings you have come to take refuge!”

12ขอพระเจ้าทรงตอบแทนความดีของเจ้าตามที่เจ้าได้กระทำ มาแล้วนั้นเถิด   และขอให้พระเจ้าของชนชาติอิสราเอล   ซึ่งเจ้าเข้ามาพึ่งใต้ร่มบารมีของพระองค์นั้น   จงทรงปูนบำเหน็จอันบริบูรณ์แก่เจ้า”

Proverbs สุภาษิต 31:30 20She opens her hand to the poor and reaches out her hands to the needy.

20เธอหยิบยื่นให้คนยากจน   เธอยื่นมือออกช่วยคนขัดสน  

Her words are loving, kind and respectful, both to Naomi and to Boaz.

คำพูดของเธอไพเราะ  เปี่ยมด้วยเมตตาและน่ายกย่องนับถือ   เมื่อพูดต่อนางนาโอมิและโบอาส

Proverbs สุภาษิต 31:26 26She opens her mouth with wisdom, and the teaching of kindness is on her tongue.

26เธออ้าปากกล่าวด้วยสติปัญญา   และคำสอนเจือความเอ็นดูอยู่ที่ลิ้น
We could search far and wide to find a woman today as worthy of being our role model as Ruth.

ทุกวันนี้เราคงจะเสาะหาไปกว้างไกลเพื่อจะพบผู้หญิงสักคนที่สมควรยกย่องและเป็นแบบอย่างแก่เราเหมือนนางรูธ


www.gotquestions.org/Thai

Ruth

 
 
Home  | Bibles Calvary Chapel at the Bridge Children Links |  Christian LinksDaily Devotions  ESL EFL Textbooks | Greece and Rome | Hospital Visitation | Just for Kids | Medical   Ministry Trips | Missionary Newsletter | Our Family | Salvation | Sermon Notes  | Thai Bible  Thai Flash CardsThai Language Course | Thailand Churches | Thailand Ministry | Web Design 

web design by Dana

top